online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A C# BEMUTATÁSA

számítógépes

Fájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Adatbazis létrehozasa - Access
Sémakezelés és tarolasi struktúrak hierarchikus adatbazisokban
Hattértarak és jellemzöik
Programozasi eszközök, vezérlési szerkezetek
Egy kis elmélet
JavaScript alapok
Vírusprogramok
Delphi vizsgafeladat minta
Képek tarolasa az adatbazisban
Színelméleti alapok
 
 

A C# bemutatása

A C#

Egyszerű

Nincs pointer

Nincs ::, ., ->

Egységes típus rendszer

Boxing/Unboxing támogatásIf csak Boolean lehet

Ismétlődések kizárása (const <-> #define, stb.)


Modern

Decimal típus

Garbage Collector (szemétgyűjtés)

Exception (kivétel)

Biztonság


Objektum orientált

Nincs többé global

Alapban minden nonvirtual

‘Internal’ elérési típus

Egyszeri öröklődés

Delegálás (funkció pointerek)


Típus biztos

Inicializálás

Biztonságos cast-olás

Túlcímzés ellenőrzés

Túlcsordulás ellenőrzés


Verziók

Komponensek

Verzió számozás


Kompatibilis

NGWS Common Language Specifiaction

COM, COM+

OLE Automation

Platform Invocation Services


Rugalmas

Unsafe metódusok

Unsafe memória

JITting

JIT

Erősen optimalizált IL kód, lassú fordítás

EconoJIT

Gyors konverzió, kód cache

PreJIT

Ellenőrzött natív kód

CLS

Primitív Típusok

Bool, char, byte, short, int, long, float, double, string, object


Tömbök

Ismert dimenzió, lehet többszörös is

Alsó határ: 0


Típusok

Abstract vagy sealed

Nulla vagy több interface

Egyszeres öröklődés

Overriding és hiding létezik

Fields, methods, events, types

Constructors

Belső láthatóság

Öröklődés: System.ValueType / System.Enum


Típus members

Hide vagy override

Argument és return type CLS

Constructor, metódus, property felülírható 232b12c

Abstract members


Metódusok

Static, virtual, instance

Final vagy nem Final


Mezők

Static vagy nonstatic


Property-k

Get és Set metódusok

Indexelhető


Enumerations

Byte, short, int, long

Nincs interface


Kivételek

Throw és catch, finalize

COM Exceptions


Interface-k

Öröklődés


Events

Add és Remove metódusok

Öröklődik: System.Delegate


Delegates

Created és Invoked


Identifiers

Nincs case sensitivity!

A “Hello World” Kód

Using System;


Class HelloWorld
Using System;


Class InputOutput

”, strName);

}


Részletes, futó kódok a  Komponensek építése részben találhatóak ( és

Típusok

Megszámlálható Típusok

Sbyte

8 bit signedByte

8 bit unsignedShort

16 bit signedUshort

16 bit unsignedInt

32 bit signedUint

32 bit unsignedLong

64 bit signedUlong

64 bit unsignedBool Típus

Nincs többé nemnulla igaz

Char Típus

char chSomeChar = ’A’;chSomeChar = ’\x0065’;

chSomeChar = ’\u0065’;

chSomeChar = (char)65;

nSomeInt = (int)'A';

Null

\a

Alert

\b

Backspace

\f

Form feed

\n

New line

\r

Carriage return

\t

Horizontal tab

\v

Vertical tab

Lebegőpontos Típus

Float


1.5x10-45

3.4x1038

Double


5x10-324

1.7x10308


Pozitív és negatív nulla

Pozitív és negatív végtelen

NaN

Nem nulla értékek

Decimal Típus

Decimal


1.0x10-28

7.9x1028

Struct Típus

struct IPclass Test

...",    myIP.b1, myIP.b2,

myIP.b3, myIP.b4);

}struct Point

}

Enum Típus

enum MonthNames ;


enum MonthNames ;


enum MonthNames ;


enum MonthNames : byte ;

0-val indul, típusa int. Lehetséges típusok: long, int, short, byte

Object Típus

Alapclass az összes típushoz.

Object theObj = 123;

Class Típus

Lásd Class Modifikátorok (

Interface

Interface Iface
class Cface:Ifaceint a
class Test
Delegates

Lásd Events (

String Típus

String myString = "text";


MyString = "text" + " more text";


char chFirst = myString[0];


if (myString == yourString)

Tömbök

String[] arrArray = ;


int[,] arr = , , };

int[,] myArr = new int[5,3];

int[][] my2Arr = new int[5];

my2Arr[0] = new int[4];


int[] SingleDim;

int[,] TwoDim;

int [][] Jagged;


SingleDim = new int[20];

TwoDim = new int[,],};

Jagged = new int[1][];
Jagged[0] = new int[]

Boxing és Unboxing

double Value;

// Boxing

object BoxedValue = Value;
// Unboxing
Value = (double)BoxedValue;

Class

Constructor és destructor

// default constructor


class TestClass

// default// parameterized constructor


class TestClass


public TestClass(string strName, int nAge)

public ~TestClass() // destructor, called by GC !

public Release() // call it by hand


Metódusok

In Paraméterek

public int Square(int n)

Console.WriteLine(Square(25));

// object always pass a reference by value

Ref Paraméterek

void Square(ref int n)

int n = 20; // init

Square(ref n);

Console.WriteLine(n);

Out Paraméterek

void Square(int n, out int nn)int n; // noninit

Square(20, out n);

Console.WriteLine(n);

Override

class Triangle
class RightTriangle:Triangle
class TestHide

class Triangle
class RightTriangle:Triangle
class TestPélda Class

Public class Person :
                 IPersonAge


public int YearOfBirth
;
set ;
}

public int GetAgeToday()
;
}

Class Property-k és Indexer-k

Public class House


set

}


public int this[int nIndex]


}class TestAttribútumok

// Transaction logic


[Transaction(TransactionOption.Required)]
class MyBusinessComponent


[PersonFirstName] String Vorname;
[PersonFirstName] String PrimarioNome;


// custom attributes

// Typeof(<object-expr>).GetCustomAttributes();


class PersonFirstNameAttribute : Attribute

}

Event

// forward declaration with delegation

public delegate void EventHandler(string strText);


class EventSource
class TestApppublic static void CacthEvent(string strText)public void InstanceCatch(string strText)Modifikátorok alkalmazása

Class Modifikátorok

Abstract


Nem lehet instace-t csinálni, implementálni kell az abstract metódusokat

Sealed

Nem lehet örökölni


abstract class AbstractClasssealed class DerivedClass : AbstractClass
public class TestAppMember Modifikátorok

Abstract

Method és accessor

Nem tartalmaz implementációt. Implikálisan virtual, és öröklődéskor meg kell adni az override Kulcsszót.

Const

Field és local variable

Nem tartalmazhat referenciát, fordítási időben kiértékelődik

Event

Field és property

Class eseményeihez kliens kód hozzákötése

Extern

Method

Külső implementáció

Override

Method és accessor

Módósítani egy abstract definiálású elemet

Readonly

Field

Csak deklaráció és contstructor változtathatja meg

Static

Field, method, property, operator és constructor

A Class-hoz és nem az instance-hez tartozik

Virtual

Method és accessor

Öröklődéssel felülírható

Access Modifikátorok

Public

Mindenhonnan elérhető

Protected

A Classból és minden származottból

Private

Csak a Classból, leszármazottból sem

Internal

Ugyanabból az applikációból

Vezérlő Kulcsszavak

Szelekciós Kulcsszavak

If Kulcsszó

class NestedIfAppchar chLetter = args[0][0];


if (chLetter >= 'A')

if (chLetter <= 'Z')

is uppercase",chLetter);

Return 0;

}


chLetter = Char.FromString(args[0]);


if (chLetter >= 'a' && chLetter <= 'z')

Console.WriteLine(' is lowercase",chLetter);


if (Char.IsDigit((chLetter = args[0][0])))

Console.WriteLine(' is digit",chLetter);


return 0;

}


Switch Kulcsszó

switch (nInt)


String is használható !

Iterációs Kulcsszavak

For Kulcsszó

for (initializer; condition; iterator)

// code


if (condition2)// code


Foreach Kulcsszó

// foreach (Type identifier in expression)


class EnviromentDumpApp


public static void Main()

{

Idictionary envvars = Environment.GetEnvironmentVariables();


Console.WriteLine("Count: ", envvars.Keys.Count);


Foreach (String strKey in envvars.Keys)

{

Console.WriteLine(" = ", strKey,

envvars[strKey].ToString());

}

}// Implements IEnumerable with GetEnumerator()

Point[] Points = GetPoints();
foreach( Point p in Points )

While Kulcsszó

while (conditional)

Do Kulcsszó

do


while (condition);

Egyéb kulcsszavak

Lock Kulcsszó

lock(<object>);

Exception Kezelés

Checked és Unchecked

// Programatic Exception Checking

checked


unchecked

Exception Kezelő Kulcsszavak

Catching : try-catch

Try
catch (OverflowException oe)


Console.WriteLine("Computing caused overflow", nComputeTo);

ReturnConsole.WriteLine("! is ", nComputeTo, nFactorial);

Catching : try-finally

bool bAllFine = false;


try


bAllFine = true;finally


if (!bAllFine)

Console.WriteLine(" caused", nComputeTo, nFactorial);

Else

Console.WriteLine("! is ", nComputeTo, nFactorial);


Catching : try-catch-finally

class CatchIT


catch(DivideByZeroException divEx)


catch(Exception Ex)


finally


}


Megcserélve a kettő catch sorrendjét, a második sosem hajtódna végre

Kivétel Throwing és Re-Throwing

Standard Kivételek

Exception

Base class minden exception object-hez

SystemException

Base class minden exception object-hez, ami runtime

IndexOutOfRangeException

Kiindexelve egy tömbből

NullReferenceException

NULL objektum referenciálva

InvalidOperationException

Ha a hívás, figyelembe véve a class aktuális helyzetét, érvénytelen

ArgumentException

Base class minden argumens alapú exception object-hez

ArgumentNullException

Ha az argument NULL ahol nem megengedett

ArgumentOutOfRangeException

Ha az argument kívűl van a megengedett határokon

InteropException

NGWS-n kívüli exceptionok

ComException

A COM klasszikus HRESULT információt tartalmazó exception-ja

SEHException

Exception enkapszulálva a  Win32 Structured Exception Handling információt

Throwing

throw new ArgumentException("Argument can\'t be 5");

Re-Throwing

Trycatch (OverflowException oe)


Console.WriteLine("Computing caused overflow", nComputeTo);

throw; // rethrowing


Saját Exception Class

public class MyImportantException:Exceptionpublic MyImportantException(string message):base(message)


public MyImportantException(string message,

Exception inner):base(message, inner)public class ExceptionTestApppublic static void Main()


catch (Exception e)


}


Mit szabad és mit nem — Kivétel Kezelés

Adjunk jól érthető leírást, amikor eldobjuk a kivételt

Csak akkor dobjunk kivételt, ha az eset kivételes; vagyis, amikor a normális visszatérési érték nem elégséges

Normális vagy várható hibák jelzésére ne használjunk kivételt

Dobjunk ArgumentException -t, ha nem jó paramétert kapunk

Dobjunk InvalidOperationException -t, ha nem megfelelő státuszban van az objektumunk

Dobjuk mindig a legmegfelelőbb kivételt

Használjunk láncba fűzött kivételeket. Segítenek követni a kivétel-fát

Ne dobjunk NullReferenceException vagy IndexOutOfRangeException kivételt


Találat: 804