online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

LEVÉL NEWTONNAK

fizikai

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Lézeres tavolsagmérés
Villamos tér
FIZIKAI. KOLLOKVIUMI TÉTELEK
Elektromagneses indukció
A TERMÉSZETTUDOMÁNY ORFFYREUS KORÁBAN
A TUDOMÁNY MINT MÓDSZER
A LÁTÁST IS TANULNI KELL
EGY DOGMA SZÜLETÉSE
LEVÉL NEWTONNAK
 
bal also sarok   jobb also sarok

LEVÉL NEWTONNAK


Most idézzünk hosszan Gravesande leideni fizikaprofesszor le­veléből, amelyet Isaac Newtonnak írt: "Doktor Desaguliers való­színűleg mutatta Önnek azt a levelet, amit Fischer báró írt neki nemrég Orffyreus kerekéről, ahol a feltaláló azt állítja, hogy ez örökmozgó. A herceg, aki a tudományok és a művészetek pártoló­ja, aki egyetlen egy alkalmat nem hagy ki, hogy többféle talál­mányt vagy újítást támogasson, az egész világnak be akarja mutat­ni ezt, a köz hasznára. Arra kért, hogy vizsgáljam meg, megfele­lők-e a feltaláló állításai, és hogy megmutathatjuk-e nagy tudású embereknek, akik kigondolha 818f54i tják, hogy milyen további találmá­nyok, hasznok jöhetnek ebből a semmi máshoz nem hasonlítható szerkezetből. Remélem, nem kedvetleníti el az, hogy vizsgálatom csak másodlagos, közvetett lesz. Ezért mindent elmondok, ami a gép külsejére vonatkozik, tekintve, hogy az emberek nagyon meg­osztottak ebben a kérdésben, szinte az összes matematikus ellene van. A többség az örökös mozgás lehetetlenségét állítja, és ezért nem kapott sok figyelmet Orffyreus találmánya. Be kell vallanom, hogy képességeim nem érik el azokét, akik már bizonyították ezt a lehetetlenséget, de el kell mondjam Önnek azokat a körülménye­ket, amelyek közt a gépet elkezdtem vizsgálni.
Körülbelül hét éve fedeztem föl, hogy hibásan érvelnek ellene, és bár az ellenfelek állításai önmagában igazak, de nem alkalmaz­hatóak mindenfajta ellentmondás nélkül az összes lehetséges gép­re, és azóta is meg vagyok győződve, hogy lehetséges olyan gépet készíteni, amely örökké mozog. Úgy tűnt nekem, hogy Leibniz hibázott, amikor axiomatikusan kijelentette az örökös mozgás le­hetetlenségét.


Ennek ellenére azonban nem hittem el, hogy Orffy­reus képes ilyen felfedezésre, mert egy olyan találmánynak tartot­tam, amely nem lehetséges, ha előtte más fölfedezéseket nem tesznek. De mivel megvizsgáltam a gépet, lehetetlen számomra, hogy ne fejezzem ki meglepetésemet.


A feltaláló igazi mechanikus, bár nem matematikus, ennek el­lenére a gépe valami zseniálisan meglepő, bármennyire is lehetet­lennek tűnik. A következőkben a gép külsejét írom le, mert a felta­láló nem engedte meg, hogy a belsejét megnézzem, félve attól, hogy elveszik a titkát. A gép egy üreges kerék vagy egy dob, ami 14 inch vastag és 12 láb átmérőjű, nagyon könnyű, és számos fa­lécből áll össze. A feltaláló az egész kereket vászonnal borítja, hogy ne lehessen látni a belsejét. A kerék vagy dob közepén egy 6 inch átmérőjű fatengely fut, melynek mindkét vége 3/4 inch átmé­rőjű vascsapágyakban végződik, s e körül forog az egész szerkezet. Megvizsgáltam ezeket a csapágyakat, és egészen biztos vagyok benne, hogy kívülről semmi nem járul hozzá a kerék mozgásához. Amikor igen gyengéden megnyomtam a kereket, mindig megállt, amint elvettem a kezem. Amikor valami nagyobb sebességet adtam már a keréknek, akkor nagyon nagy erővel tudtam csak megállíta­ni, mert miután megindul, két vagy három fordulat után eléri leg­nagyobb sebességét, és ekkor már 25 vagy 26-szor megfordul per­cenként.


Ez a mozgás legalább két hónapra is megőrződik, amint ezt a kastély egyik szobájában lezajlott vizsgálat mutatta nemré­gen. Itt az ajtókat és ablakokat lezárták és lepecsételték, úgyhogy nem volt lehetőség a csalásra. Ezen idő lejárta után őfelsége meg parancsolta, hogy a szobát nyissák föl és a gépet állítsák meg, hi­szen ez csak egy modell volt, egyes részei elhasználódhattak a vizsgálattól. A herceg maga is jelen volt az én vizsgálataimnál is. Vettem magamnak a bátorságot, hogy megkérdezzem, vajon látta-e a belsejét, miután egy ideig mozgott, vajon megváltoztak-e a belső alkatrészei, és vajon ezek a részek szolgálhattak-e valamilyen csa­lás palástolására. Erre Őfelsége biztosított engem az ellenkezőjéről, arról, hogy a gép maga nagyon egyszerű.
Ebből is láthatja Uram - bár nem volt semmi abszolút biztos de­monstráció a részemre hogy a mozgás alaptörvénye valószínűleg a dobon belül rejtőzik, és ez valóban az örökös mozgás törvénye. Ugyanakkor nem lehet tagadni, hogy jó véleményem van a feltalálóról.A herceg Orffyreusnak szép ajándékot adott azért, hogy beleláthasson a gépbe, ugyanakkor nem mondhatja el a találmány lényegét, nem használhatja, mielőtt a feltaláló meg nem kapja a megfelelő jutalmat. Biztos vagyok benne Uram, hogy egyedül Anglia, ahol a művészeteket és a tudományokat olyan széles kör­ben művelik, csak Anglia tudna a feltalálónak megfelelő jutalmat adni. Nem kíván mást, csak annak a biztosítékát, hogy gépéért megkapja a kért összeget, ha valóban bebizonyosodik, hogy örökö­sen tud mozogni a gép. Annak garantálását szeretné, hogy tisztes­séges módon vizsgálják meg a gépét, de efféle garanciák nélkül nem adhat engedélyt a vizsgálatra. Nos Uram, mivel a közjót vala­mint a tudomány haladását szolgálná, ha kiderülne, hogy valódi-e vagy csalás ez a találmány, úgy hiszem, hogy a fenti feltételek el­fogadhatóak lesznek."


Nem tudjuk, hogy valaha is válaszolt-e Newton erre a levélre, hiszen ekkor már előrehaladott korára való tekintettel keveset dol­gozott. Mindenesetre még hat évig élt. Így nem kizárt, hogy tehe­tett volna valamit az ügy érdekében. Arra is gondolhatunk, hogy mivel Leibniz bizonyos mértékig pártolta ezt a gépet, talán erre va­ló tekintettel nem mutatott érdeklődést a Leibniz által favorizált szerkezet iránt. Tragikus hiba, hogy Newton érdeklődését nem kel­tette fel ez a szerkezet, hiszen minden másként alakulhatott volna.

Az eddigi szemtanúk beszámolóiból néhány konklúziót már le lehet vonni, vegyük most sorra ezeket.Találat: 1424