online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Az adatbazis-kezelő rendszerek kialakulasa

számítógépes

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Rekurzió (particiószam, Hanoi tornyai, postfix konverzió)
Outpot perifériak
Halózatok halózata: az internet
Be és Kivitel
Objektumok mozgatasa
WebLine architektúra
IKT ALAPISMERETEK
VOIP-MEGOLDÁSOK ALKALMAZÁSAI
A központi egység
 
 

Az adatbázis-kezelő rendszerek kialakulása

 

  A számítógépek fejlődésének első szakaszában azonban, amikor az adattárolást csupán mágnesszalagos háttértárolók támogatták, az elektronikus adatfeldolgozás lényegében az 242h73c addigi kartonos, illetőleg lyukkártyás nyilvántartások működését, kezelését utánozta.

A mágnesszalagon, illetőleg a számítógépen levő adatokat (file) módosító, felvivő, le­kér­de­ző, tároló, kezelő stb.- most már programvezérlésű elektronikus számítógépekkel végzett - műveletek programjainak összességét file-kezelő rendszernek nevezték el, és így nevez­zük máig is. A file-kezelő rendszerek mindent tudnak, amit a régi nyilvántartásoktól megkövetelünk : rendezésen (rendezettségen) alapuló kereséseket, segédkatalógusokon alapuló egyedi kereséseket, rendezést, részletes és összesítő listák, katalógusok készítését. Mindezt sokkal gyorsabban és nagyobb adat­állo­má­nyo­kon, mint ahogy azt az addigi hagyományos kartonos, illetve lyukkártyás nyilvántartások lehetővé tették

A közvetlen hozzáférési lehetőséget biztosító mágneses tömegtárak kifejlesztése dön­tő vál­to­zást hozott e tekintetben. Többféle kezdeti próbálkozás után a mágneses leme­zek (diszkek) bizonyultak leginkább használhatóknak, és jelenleg is ezek uralják a piacot mint közvetlen hozzáférésű tömegtárolók. A kézi adatfeldolgozás során a kartonok álta­lában egy bizonyos struktúrában tartalmazzák az adatokat. A karton egy-egy sora tartal­maz egy-egy összefüggő adategységet, ezt "bejegyzésnek", rekordnak nevezik. A re­kord­ban foglalt adatok pedig mezőkre vannak osztva. Minden rekordnak és mezőnek van neve ; a rekor­dok azonos jelentésű adatait azonos oszlopokba kell írni, miáltal az adatlapon mátrixszerű szerkezetben jelennek meg az adatok.

SORSZÁM     NÉV  VAROS  UTCA SZÁM           IRÁNYÍTÓSZÁM        TELEFONSZÁM

  l.                    Kiss    Pécs                      12                    5012               313-42

 2.                    Nagy  Érd                  A1       21                    3300

 Ez az egyszerű szerkezet, mint jól bevált alap, mindmáig megmaradt, és mint logikai rende­zési elvet az elektronikus adatfeldolgozás is megtartotta, akárhogy is helyez­kednek el az adatok "fizikailag", gépi reprezentációban a tömegtárolókon.

Több különböző típusú, de tartalmilag azért összefüggő, egymás rekord­jaira hivatkozó, strukturált file-rendszert nevezünk adatbázisnak.

Adatmodellezés

  Az adatmodell létrehozásakor abból indulunk ki, hogy az adatok rendszert alkotnak, és ez a rendszer a valós világ jelenségeinek rendszerét tükrözi vissza. A valóságnak az adatrendszerben való maradéktalan visszatükrözése nem valósítható meg a valóság sokrétűsége miatt. Ezért a tények és összefüggések leírásakor absztrakciót alkal­ma­zunk, vagyis a tények és összefüggések sajátosságai közül csak azt írjuk le ada­tokkal, ame­lyek fontosak és jellemzőek az adatbázis használata szempontjából.

   Az adatmodellezés eredményeként megkapjuk az adatmodellt. Az adatmodelll ismere­tében jól szemléltethetjük az adatbázis-kezelő rendszer lényegét. A következőkben az adatmodellel kapcsolatos alapfogalmakat és problémákat ismertetjük. A valós világ ob­jek­tumainak modellezésekor (általában) a következő alapelemeket különböztetjük meg :

-Egyed: (entitás): a valós világban létező, logikai vagy fizikai szempontból saját léttel ren­delkező dolog, amelyet tulajdonságokkal akarunk jellemezni (leírni).

-Tulajdonság: (attribútum) a valós világban létező egyedek jellemző jegyei ("az egyed ada­tai").

-Kapcsolat: (relationship) a valós világban létező egyedek logikai viszonya, össze­füg­gése. A későbbi­ekben számos példát látunk az ilyen kapcsolatokra.

 Az adatmodell mindhárom alapelemének két szintje van:

-Típus: a konkrétan létező egyedek, tulajdonságok, kapcsolatok absztrakciója. Az egyedek bizonyos tulajdonságtípusaik alapján halmazokba rendeződnek.

 Egy-egy halmaz neve az egyed típusa, a halmazba tartozó egyedek az előfordulások, megfelelő tulajdonság-előfordulásaikkal.

-Előfordulás: konkrétan létező egyed, tulajdonságérték, kapcsolat.

Az elmondottakból következik, hogy az adatmodell objektumai elsősorban a típus­fogal­makból kerülnek ki, amelyeket konkrét előfordulások vizsgálata során kapunk.

Találat: 788