online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   

A Légző, Emésztő és az Urogenitalis Rendszer

biológia

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt

egyéb tételek

 
Klasszikus (mendeli) genetika
Fejlődéstan
Az RNS fajtai és szerkezete
A fejlôdéspszichológia alapkérdései: érzés, környezet, egyén. Az öröklés genetikai alapjai
A DNS mutaciói. Kémiai mutagének. Ames teszt.
Gyakorlati jegyzet Hengeresférgek - Nemathelminthes
A Légző, Emésztő és az Urogenitalis Rendszer
 
 

A Légző, Emésztő és az Urogenitális Rendszer

1.       Határozza meg az angulus sterni fogalmát! Mi a klinikai jelentősége?

·           Az angulus sterni területén kapcsolódik össze tompaszöget bezárva a manubrium sterni és a corpus sterni. Ez élőben tapintható és így meghatározható az ide illeszkedő 2. borda helye.

2.       Sorolja fel a gerincoszlop szakaszait, Írja le, hogy hány csigolyából épülnek fel!

·           Cervicalis (7), thoracalis(12), lumbalis(5), sacralis(5) and coccygealis(3-5).

3.       Határozza meg a) az incisura jugularis b) az angulus sterni, c) az articulatio xyphosternalis csigolyákhoz viszonyított helyzetét!

a)    Th2-Th3 közötti magasságban

b)    Th4-Th5 közötti magasságban

c)    Th10-Th11 közötti magasságban

4.       Mi alkotja a septum nasi vázát?

·           Cartilago septi nasi, lamina perpendicularis ossis ethmoidalis, vomer

5.       Mit jelent a choana kifejezés! Sorolja fel a choanákat határoló képleteket!

·           A choanák az orrüreg hátsó nyílásai. A két choanat az orrsövény hátsó része választja el egymástól. Lateralis határ: lamina medialis processus pterygoidei; alsó határ: lamina horizontalis ossis palatini; felső határ: corpus ossis spheniodalis.

6.       Nevezze meg a csontos orrüreg bemeneti nyílását! Sorolja fel a ezt határoló képleteket!

·           Az apertura piriformis az orrüreg csontos bemenete.

·           Határai: os nasale, corpus et processus frontalis maxillae.

7.       Sorolja fel az orrüreg a) felső b) alsó falát alkotó csontképleteket!

a)    os nasale, os frontale, lamina cribrosa ossis ethmoidalis, corpus ossis sphenoidalis,

b)    processus palatinus maxillae, lamina horizontalis ossis palatini.

8.       Sorolja fel az orrüreg a) medialis b) lateralis falát alkotó csontképleteket!

a)    vomer, lamina perpendicularis ossis ethmoidalis,

b)    os nasale, facies nasalis ossis maxillae, os lacrimale, labyrinthus ethmoidalis, concha nasalis inferior, lamina perpendicularis ossis palatini, lamina medialis processus pterygoidei ossis sphenoidalis.

9.       Sorolja fel az orrüreg járatait, az őket határoló orrkagylókat és a járatokba nyíló képleteket!

·           Meatus nasi superior: a concha nasalis superior fedi, ide nyílnak a cellulae ethmoidales posteriores.

·           Meatus nasi medius: a concha nasalis medius fedi, ide nyílnak a sinus maxillaris, a sinus frontalis és a cellulae ethmoidales anteriores.

·           Meatus nasi inferior: a concha nasalis inferior és a szájpad között, ide nyílik a ductus nasolacrimalis.

10.     Sorolja fel a rágóizmokat és írja le beidegzésüket!

·           m. masseter, m. temporalis, m. pterygoideus med. et lat., a n. mandibularis idegzi be őket.

11.     A szájüreg mely részébe nyílik a ductus parotideus és hol talalható ez a nyílás?

·           A vestibulum orisba nyílik a 2. felső nagyőrlővel szemben.

12.     Mi a neve a cavum oris és a pars oralis pharyngis közti nyílásnak? Sorolja fel a nyílást határoló képleteket!

·           Isthmus faucium. Határai: arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, palatum molle, uvula, tonsilla palatina, radix linguae.

13.     Mik határolják a fossa tonsillarist?

·           Az arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, radix linguae.

14.     Mi alkotja a cavum oris proprium határait?

·           Arcus alveolaris mandibulae et maxillae, dentes, gingiva, palatum durum et molle, diaphragma oris.

15.     Hol nyílik a ductus submandibularis és ductus sublingualis ?

·           A glandula submandibularis kivezetőcsöve a caruncula sublingualison nyílik a frenulum linguae mellett. A ductus sublingualis nyílásai a caruncula sublingualison és a tőle lateral felé elhelyezkedő plica sublingualison találhatóak.

16.     Mi a palatum molle és mi a funkciója ?

·           Palatum molle (velum pa 454h73e latinum) mozgékony, fibromuscularis lemez, a palatum durumról hátrafelé ered és az uvulában végződik. Részlegesen elválasztja a pars nasalis és pars oralis pharyngist, és közreműködik az isthmus pharyngis nyelés és beszéd közbeni zárásában. Oldalfelé két ívben folytatódik: az arcus palatoglossusban és az arcus palatopharyngeusban.

17.     Sorolja fel a lágyszájpadizmokat és beidegzésüket!

·           m. palatoglossus:                  n. glossopharyngeus

·           m. palatopharyngeus:                                    n. vagus

·           m. levator veli palatini           :           n. vagus

·           m. musculus uvulae:                          n. vagus

·           m. tensor veli palatini:           n. mandibularis

18.     Sorolja fel a külső nyelvizmokat és beidegzésüket!

·           m. genioglossus, m. hyoglossus, m. styloglossus. Idegük a n. hypoglossus.

19.     Mely izom ölti ki a nyelvet, húzza a csúcsát saját oldala felé és mi idegzi be?

·           m. genioglossus                                nervus hypoglossus.

20.     Melyik izom képezi a szájfenék fő rétegét és mi idegzi be?

·           m. mylohyoideus                  nervus mylohyoideus (V/3).

21.     Melyik a nyelv fő arteriája, honnan ered?

·           Az a. lingualis, az a. carotis externából.

22.     Írja le a nyelv somatosensoros és viscerosensoros beidegzését!

·           A nyelv elülső kétharmadán a n. lingualis látja el az általános érző, a chorda tympani pedig az ízérző funkciót. A hátsó harmadban a n. glossopharyngeus látja el mindkét funkciót.

23.     Készítsen rajzot egy fogról és jelőlje részeit!

1.      dentinum,

2.      enamelum,

3.      cementum,

4.      corona dentis,

5.      collum dentis,

6.      radix dentis,

7.      pulpa dentis (cavum dentis),

8.      foramen apicis dentis.

24.     Mi a különbség a fog anatómiai és klinikai koronája között?

·           Anatómiai korona: a fog  zománccal borított része,

·           klinikai korona: a szájüregbe nyúlik, a fog innyel nem fedett része.

25.     Mi a klinikai jelentősége annak az anatómiai helyzetnek, hogy bizonyos felső premolarisok és molarisok gyökere nagyon közel van a sinus maxillaris alsó falához?

·           E fogak eltávolításakor a sinus maxillaris megnyílhat, ill. fogak benyomódhatnak a sinusba.

26.     Határozza meg a tejfogak a) áttörésének, b) kihullásának idejét!

a)    0.5-2.5 éves kor között

b)    6-12 éves kor között.

27.     Jelölje a bal felső középső nagyörlőt!

·           27 vagy ½7               

28.     Írja le a tejfogak egy quadránsának fogait!

·           2 db. dens incisivus,

·           1 db. dens caninus,

·           2 db. dens molaris.

29.     Melyik tejfog jelenik meg először és milyen életkorban?

·           Az alsó medialis dens incisivus, általában 6-7 hónapos korban.

30.     Melyik az első maradandó fog és mely életkorban jelenik meg?

·           Az első dens molaris, a "hatéves fog", amely 6-7 éves korban jelenik meg.

31.     Hogyan számozzuk a fogakat?

·           A fogak jelölési rendszerében a maradandó fogakat kvandránsonként mesial felől distal felé haladva 1-8 -ig számozzuk.

·           A kvadránsok jelölése a következő: 1= jobb felső, 2= bal felső, 3= bal alsó, 4= jobb alsó. A fogak azonosítására kétjegyű szám szolgál, első számjegye a quadránst határozza meg, a második a fog helyét a quadránson belül.

32.     Sorolja fel az orr melléküregeket! Az orrüreg mely részébe nyílnak?

·           Sinus frontalis, sinus maxillaris, a sinus ethmoidalis egy része (cellulae ethmoidales anteriores et mediae).a meatus nasi mediusba nyílnak.

·           Sinus sphenoidalis a recessus sphenoethmoidalisba nyílik.

·           A sinus ethmoidalis egy része (cellulae ethmoidales posteriores) a meatus nasi superiorba nyílik.

33.     Hogyan osztható fel az orrüreg?

·           Meatus nasi communis, meatus nasi superior, meatus nasi medius, meatus nasi inferior.

34.     Határozza meg, hogy hol található a regio olfactoria és a regio respiratoria az orrnyálkahártyán!

·           Az orrnyálkahártya alsó nagyobb részét nevezzük regio respiratoriának. A felső kisebb rész a regio olfactoriának felel meg.

35.     Mi idegzi be a) a regio olfactoriát, b) a regio respiratoriát az orrnyálkahártyán ?

a)    n. olfactorius, 

b)    n. ophthalmicus és n. maxillaris.

36.     Sorolja fel az orrnyálkahártyát ellátó artériákat!

·           a. sphenopalatina, a. palatina maior végága (ramus nasopalatinus), a. ethmoidalis ant. et post., a facialis.

37.     Melyek az ízlelőbimbókat tartalmazó nyelvpapillák, a nyelv mely részén találhatók?

·           Papillae circumvallatae: a sulcus terminalis előtt helyezkednek el a nyelven.

·           Papillae fungiformes: a nyelv dorsalis felszínén találhatók.

·           Papillae foliatae: a nyelv szélén találhatók (emberben kevéssé fejlettek).

38.     Határozza meg a garat és a gége csigolyákhoz viszonyított helyzetét!

·           A pharynx: C 1-6. a larynx: C 4-6 .elött.

39.     Sorolja fel a garat üregének fő részeit craniocaudalis irányban haladva!

·           Pars nasalis, pars oralis, pars laryngea pharyngis.

40.     Milyen járatokon keresztül mely üregekkel áll közvetlen összeköttetésben a garat pars nasalisa?

·           Tuba auditiván keresztül a cavum tympanival.

·           Choanákon át a cavum nasival.

41.     Melyek a pars laryngea pharyngis képletei?

1.      Epiglottis,  

2.      Plica glossoepiglottica mediana et lat.,

3.      Vallecula epiglottica,

4.      Plica aryepiglottica, 

5.      Aditus laryngis,

6.      Plica nervi laryngei,

7.      Recessus piriformis,

8.      Incisura interarytenoidea,

9.      Esophagus bemenete,

10.  Tuberculum cuneiforme et corniculatum.

42.     Határozza meg az isthmus pharyngis fogalmát! Írja le a határait, valamint a nyelésnél betöltött szerepét!

·           A pars nasalis és oralis pharyngis közötti nyílás.

·           Határai: palatum molle, a pharynx hátsó és oldalsó falai.

·           Funkciója: A  m. constrictor pharyngis superior és a m. palatopharyngeus contractiója és a palatum molle felemelkedése és feszülése mellett zárt az isthmus pharyngis. Ez megakadályozza, hogy nyelésnél a táplálék feljusson a nasopharynxba.

43.     Milyen képletek határolják a spatium retropharyngeumot, s a mellüreg mely részével áll összeköttetésben?

·           Előlről: - a pharynx hátsó fala,

·           hátulról: - a fascia praevertebralis,

·           felülről: - a basia cranii,

·           oldalról: - a vagina carotica + mm.styloidei,

·           lefelé a mediastinum posteriussal közlekedik.

44.     Sorolja fel a garat falának rétegeit belülről kifelé haladva!

1.      Tunica mucosa

2.      Tela submucosa

3.      Tunica fibrosa

4.      Musculi pharyngis

5.      Fascia buccopharyngealis.

45.     Sorolja fel a garatemelő izmokat!

·           m. palatopharyngeus, m. stylopharyngeus, m. salpingopharyngeus.

46.     Irja le garatfűző izmok eredési és tapadási helyét!

a)    Eredés:

·           constrictor pharyngis superior: az os sphenoidale processus pterygoideusanak lamina medialisa, raphe pterygomandibularis, linea mylohyoidea mandibulae, radix linguae,

·           constrictor pharyngis medius: cornu minus et maius ossis hyoidei,

·           constrictor pharyngis inferior: cartilago thyroidea, cartilago cricoidea.

b)    Tapadás:

·           Mindhárom izom a raphe pharyngison.

47.     Határozza meg a pars oralis pharyngis a) felső, b) alsó, c) elülső határát!

a)    palatum molle,

b)    az epiglottis felső széle,

c)    isthmus faucium.

48.     Mik alkotják a Waldayer féle lymphaticus garatgyűrűt?

·           Tonsilla pharyngea,

·           tonsilla tubaria (2),

·           tonsilla palatina (2),

·           tonsilla lingualis.

49.     Hol található a tonsilla palatina?

·           Az isthmus faucium lateralis részén, az arcus palatoglossus és az arcus palatopharyngeus között, a fossa tonsillarisban.

50.     Hol található a tonsilla pharyngea? Mi a tonsilla pharyngea hypertrophiás formájának neve és mi a hypertrophia klinikai jelentősége?

·           Helye: fornix pharyngis.

·           Neve: adenoid.

·           Klinikai jelentősége: gátolja az orron keresztüli légzést.

51.     Mi határolja a két vallecula epiglotticát?

·           Radix linguae, epiglottis, plica glossoepiglottica mediana et plicae glossoepiglotticae laterales.

52.     Hol található a recessus piriformis?

·           A pars laryngea pharyngis része, mely az aditus laryngis két oldalán található.

53.     Mi idegzi be a garat izmait?

·           n. glossopharyngeus, n. vagus.

54.     Sorolja fel a gége ízületeit, páros és páratlan porcait!

·           Ízületek: articulatio cricothyroidea, articulatio cricoarytenoidea.

·           Páros gégeporcok: cartilago arytenoidea, cartilago corniculata, cartilago cuneiformis,

·           Páratlan gégeporcok: cartilago thyroidea, cartilago cricoidea, epiglottis.

55.     Sorolja fel a gége szalagait és membránjait!

·           membrana thyrohyoidea mediana: lig. thyrohyoideum medianum, ligg. thyrohyoidea lateralia,

·           lig. cricothyroideum medium (lig. conicum),

·           lig. vocale,

·           conus elasticus,

·           membrana quadrangularis,

·           lig. cricotracheale.

56.     Határozza meg a következő fogalmakat: a) conus elasticus b) ligamentum vocale c) plica vocalis!

a)    elasticus membrán, mely a cartilago cricoideától a cartilago thyroidea belső felszínét a cartilago arytenoidea processus vocalisával összekötő vonalig terjed,

b)    a conus elasticus felső szabad széle,

c)    a lig. vocale és m. vocalis által kiemelt nyálkahártyaredő.

57.     Jellemezze a plica vocalis szövettani szerkezetét!

·           A plica vocalison az epithelium többrétegű el nem szarusodó laphám, a tunica proria mucosae  capillarisokban gazdag lazarostos kötőszövet, mely mirigyeket nem tartalmaz. A lig. vocale és m. vocalis emeli ki.

58.     Határozza meg a következő fogalmakat: a) membrana quadrangularis, b) plica vestibularis!

a)    A submucosában található kötőszövetes lemez, mely a cartilago arytenoideától az epiglottisig terjed, felső szabad széle által kiemelt nyálkahártya redő a plica aryepiglottica.

b)    A plica vestibularis vagy “álhangszalag”: a membrana quadrangularis alsó szabad széle által kiemelt nyálhártyaredő.

59.     Sorolja fel az aditus laryngist határoló képleteket!

·           Az epiglottis felső széle, plicae aryepiglotticae, incisura interarytenoidea.

60.     Készítsen rajzot a gége frontalis síkú metszetéről! Tüntesse fel a gége üregének részeit és jelölje a megfelelő képleteket!

1.      Vestibulum laryngis,

2.      ventriculus laryngis,

3.      cavum subglotticum,

4.      plica vocalis,

5.      plica vestibularis.

6.      rima glottidis

61.     Mit jelentenek az alábbi kifejezések: a) glottis, b) rima glottidis?

a)    Glottis: plicae vocales + processus vocalis + rima glottidis,

b)    rima glottidis: hangrés, a gége elkeskenyedő része a hangszalagok szintjében.

62.     Hol található a ventriculus laryngis?

·           A ventriculus laryngis a gége üregének azon része, mely a plica vestibularis és a plica vocalis közé eső területről terjed lateral felé.

63.     Mely idegek vesznek részt a gége nyálkahártyájának érző beidegzésében? A gége mely részét látják el érző rostokkal?

·           A n. laryngeus superior ramus internusa látja el a plica vocalisok feletti gégenyálkahártyát.

·           A n. laryngeus recurrens (inferior) felelős a plica vocalisok alatti nyálkahártya érző beidegzéséért.

64.     Sorolja fel a gége izmait, írja le beidegzésüket!

·           cricothyroideus: a n. laryngeus superior r. externusa,

·           cricoarytenoideus posterior, m. cricoarytenoideus lateralis, m. arytenoideus obliquus, m. arytenoideus transversus, m. aryepiglotticus, m. thyroarytenoideus, m. thyroepiglotticus, m. vocalis: n. laryngeus recurrens (inferior).

65.     Mely gégeizmok a) tágítják, b) zárják a hangrést, c) feszítik (megkeményítik ) , d) lazítják el a plica vocalist?

a)    m. cricoarytenoideus posterior,

b)    m. cricoarytenoideus lateralis, m. arytenoideus tranversus et obliqus,

c)    m. cricothyroideus.

d)    m. vocalis, m thyroarytenoideus.

66.     Sorolja fel a nidus parotideust határoló képleteket!

·           Felül: arcus zygomaticus, meatus acusticus externus,

·           Medial felől: processus styloideus ossis temporalis, m. styloglossus, m. stylopharyngeus, m. stylohyoideus,

·           Lateral felől: fascia parotideomasseterica,

·           Hátulról: processus mastoideus, m. stylohyoideus, m. sternocleidomastoideus, m. digastricus venter posterior,

·           Elölről: M. masseter, m. pterygoideus medialis, ramus mandibulae.

67.     Sorolja fel a parotist átfúró képleteket!

·           N. facialis,

·           a vena temporalis superf. és vena maxillaris a mirigy állományán belül egyesülnek vena retromandibularissá,

·           az a. carotis externa a parotis állományán belül oszlik a. temporalis spfc. és a. maxillaris ágakra,

·           n. auriculotemporalis.

68.     Mely ideg útján jut a ganglion oticumhoz a praeganglionaris rost? Mely ideg szállítja a postganglionaris rostokat?

·           A n. glossopharyngeus --> n. tympanicus --> n. petrosus minor útján érkező parasympathicus secretoros rostok a kapcsolódnak át a ganglion oticumban.

·           A postganglionaris rostok a n. auriculotemporalishoz csatlakoznak.

69.     Melyek az a. maxillaris fő ágai és mi az ellátási területük?

·           alveolaris inf.:                                   mandibula, alsó fogsor és íny,

·           infraorbitalis:                                    az orbita egy része, felső fogsor és íny, arc,

·           palatina descendens (major):            a szájpad nyálkahártyája, az orrüreg egy része,

·           sphenopalatina:                    az orrüreg nyálkahártyájának túlnyomó része,

·           meningea media:                   dura mater,

·           buccalis:                               az arc oldalsó része,

·           a rágóizmokhoz leadott ágak.

70.     Hol található a ganglion pterygopalatinum és mit idegez be? Mely idegek útján jutnak a praeganglionaris rostok a dúcba, és mely idegek útján hagyják el a dúcot a postganglionaris rostok?

·           Helye: fossa pterygopalatina, a n. maxillaris alatt, a foramen sphenopalatinumtól lateral felé.

·           A dúcból eredő rostok ellátják a glandula lacrimalist, a szájpad és az orrnyálkahártya mirigyeit.

·           Praeganglionaris rostjai a n. petrosus maior útján érkeznek.

·           Postganglionaris rostjai: a n. zygomaticus ®n. lacrimalis, nn. nasales posteriores, n. palatinus maior és nn. palatini minores.

71.     Melyek a n. mandibularis elsődleges ágai?

·           auriculotemporalis, n. lingualis, n, alveolaris inferior, n. buccalis, rr. masticatorii.

72.     Sorolja fel a nyelvcsont feletti izmokat! Mi idegzi be őket?

·           m. digastricus: n. facialis (venter posterior), a n. alveolaris inferior n. mylohyoideus nevű ága (venter ant.),

·           m. stylohyoideus: n. facialis,

·           m. mylohyoideus : a n. alveolaris inferior n. mylohyoideus nevű ága,

·           m. geniohyoideus: az elso gerincvelői iden (C1) a n. hypoglossuson keresztül.

73.     Sorolja fel a nyelvcsont alatti izmokat! Mi idegzi be őket?

·           m. omohyoideus, m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m. thyrohyoideus. Beidegzi: ansa cervicalis.

74.     Hol található a ganglion submandibulare és mi a parasympathicus preganglionaris gyökere? Nevezze meg a postganglionaris rostokat szállító ideget is!

·           A sulcus lateralis linguaeben, a n. lingualis alatt található, melyhez több ággal kapcsolódik.

·           A parasympathicus preganglionaris rostok a chorda tympani útján érik el, a postganglionaris rostok a n. lingualis útján hagyják el a dúcot.

75.     Sorolja fel a sulcus lateralis linguae képleteit!

·           n. lingualis, ductus submandibularis, n. hypoglossus.

76.     Határozza meg az oesophagus és a trachea csigolyákhoz viszonyított helyzetét!

·           Az oesophagus a C6-Th11 csigolyák magasságában található.

·           A trachea a C6/C7-Th4/Th5 csigolyák szintjében helyezkedik el.

77.     Miben különbözik a jobb és a bal bronchus principalis?

·           A jobb bronchus principalis rövidebb, lumene tágabb, lefutása meredekebb.

78.     Ismertesse a trachea arcus aortaehoz viszonyított helyzetét!

·           Az arcus aortae eleinte a trachea előtt található, elérve a trachea bal szélét a bal bronchus principalis fölé kerül.

79.     Melyek a vagina carotica képletei?

·           carotis communis, az a. carotis interna, v. jugularis interna, n. vagus.

80.     Hol található a nodi lymphatici cervicales profundi többsége? Sorolja fel azokat a nyirokcsomókat, melyekből a mély nyaki nyirokcsomók felé vezetődik el a nyirok!

·           Elhelyezkedés: a v. jugularis interna mentén.

·           Nyirokcsomók: nodi lymphatici occipitales, nodi lymphatici retroauriculares, nodi lymphatici parotidei superficiales, nodi lymphatici submandibulares, nodi lymphatici submentales, nodi lymphatici cervicales superficiales, nodi lymphatici linguales, nodi lymphatici parapharyngeales.

81.     Sorolja fel az apertura thoracis superiort határoló csontokat, nevezze meg a rajta átlépő képleteket!

·           Az apertura thoracis superior vese alakú nyílás, melyet az alábbi képletek határolnak: Th1 csigolya, az I. bordák és porcos végük, manubrium sterni.

·           A fő áthaladó képletek: truncus brachiocephalicus, a. carotis communis sinistra, a. subclavia sinistra, a. thoracica interna (2), n. phrenicus (2), n. vagus (2), n. laryngeus recurrens (2), truncus sympathicus (2), trachea, oesophagus, cupula pleurae (2), apex pulmonis (2), v. brachiocephalica dextra et sinistra.

82.     Sorolja fel a diphragmán áthaladó képleteket! Nevezze meg az átlépés helyét!

·           Aa. et vv. epigastricae superiores: trigonum sternocostale,

·           oesophagus, nn. vagi:           hiatus oesophageus,

·           aorta, ductus thoracicus: hiatus aorticus,

·           vena cava inferior: foramen venae cavae inferioris,

·           v. azygos, v. hemiazygos, truncus sympathicus, n. splanchnicus maior et minor: a diaphragma pars lumbalisának területén lép át.

83.     Sorolja fel az intercostalis izmokat és nevezze meg a közöttük található képleteket craniocaudalis irányban haladva!