online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Egy lépés elöre - iszlam

történelem

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
KATONAI-POLITIKAI ESEMÉNYEK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ MÁSODRENDŰ HADSZÍNTEREIN
A Horthy-féle konszolidació jellemzése
KÖZÉP-KELET-EURÓPA NAGY ÁTALAKULÁSA - SIKEREK ÉS CSALÓDÁSOK
Géza és Szent Istvan uralkodasa
AZ ELSŐ KELET-EURÓPA SZINTÉN MAGYAR ALKOTÁS
Az európai térbe történt belépés
Az ipari forradalom
AZ ŐSHAZA SZEMÉLY- ÉS HELYNEVEIBEN MEGŐRZÖTT MAGYAR SZÓKINCS
Mit tudunk a török faj azsiai történelméről?
 
bal also sarok   jobb also sarok

Egy lépés elöre - iszlám

A második keresztény millennium elöestéjén a keresztesek több mint har­min­cezer zsidót és muszlimot mészároltak le, és az iszlám egykoron lük­te­tö, szent városát elhagyatott halottasházzá változtatták. A várost körülvevö völgyekben és árkokban még öt hónap múlva is temetetlen és iszonyatos büzt árasztó holttestek hevertek, mert a hadjárat után a helyszínen maradt keresztesek nem gyözték a munkát. A szörnyü szag megmérgezte a levegöt Jeruzsálemben, ahol korábban az iszlám uralma alatt ötszáz évig békében megfértek egymással Ábrahám három vallásának hívei. A muszlimok ekkor kaptak elöször ízelítöt a keresztény Nyugatból, mely éppen ebben az idöszakban hagyta maga mögött a Római Birodalom V. századi bukása után ráköszöntött sötétség idöszakát, s kezdett visszakapaszkodni a történelem színpadára. A muszlimok sokat szenvedtek a keres 656g62g ztesektöl, akiktöl azonban viszonylag hamar megszabadultak. Szaladdin 1187-ben visszaszerezte az iszlámnak Jeruzsálemet, s bár a keresztesek még vagy egy évszázadig tartották magukat a Közel-Keleten, jelenlétük röpke pillanatnak tünt a térség iszlám kori történetében. Az iszlám világának java részét nem érintették a keresztes háborúk, s érdeklödését nem keltette fel Nyugat-Európa, mely bár ebben a korban meghatározó változásokon ment át és sokat fejlödött, még mindig messze az iszlám mögött kullogott.

Az európaiak emlékezetéböl azonban nem törlödtek ki nyomtalanul a ke­­resztesek vállalkozásai, s a nyugati ember a dár al-iszlámról sem feledke­zett meg, mely az évek múlásával mintha az egész világot megállíthatat­la­nul az uralma alá hajtotta volna. A keresztes háborúk óta a nyugati ke­resz­tények közfelfogásában egy meglehetösen leegyszerüsített és torz kép ala­kult ki az iszlámról, a vallásról, melyet a jámbor civilizációk egyes szá­mú közellenségének tartottak. Elöítéleteik, melyek egybeolvadtak a ke­resz­te­sek garázdálkodásainak szintén áldozatul esett zsidókhoz füzödö hi­e­del­mek­kel, gyakran a keresztények viselkedésével kapcsolatos, titkos aggá­lya­ik hü tükörképei. A keresztes háborúk idején például, amikor a keresz­té­nyek viseltek kegyetlen és kíméletlen szent háborút a muszlim világ ellen, Eu­rópa szerzetes tudósai az iszlámot természeténél fogva eröszakos és a más nézeteket tüzzel-vassal irtó vallásnak állították be, mely csak a fegy­ve­rek­nek köszönheti létét. Az iszlám állítólagos, fanatikus vallási türel­met­len­ségének mítosza mélyen gyökeret vert a nyugati ember gondolkodásában.A második ezredforduló közeledtével azonban mintha egyre több musz­lim felelt volna meg ennek a képnek, s ráadásul az iszlám története során most elöször magasztosult az igazhívök kötelességévé a szent eröszak. Ezek a fundamentalisták a nyugati gyarmatosítást és a gyarmatbirodalmak utá­ni nyugati imperializmust gyakran al-szal-abijja-ként, keresztes há­bo­rú­ként emlegetik. A gyarmatosítás keresztes hadjárata kevesebb vérontással, ám hatásait tekintve sokkal pusztítóbb következményekkel járt, mint a kö­zép­kori szent háborúk. A hatalmas és erös muszlim világot egyetlen tömb­ként függö helyzetbe kényszerítették, és a kieröszakolt, mesterségesen fel­gyor­sított modernizáció kizökkentette a muszlim társadalmakat a ha­gyo­má­nyos kerékvágásból. Valamennyi nagyobb hitrendszer követöi, amint lát­hattuk, megtántorodtak a nyugati újítások súlya alatt, s a kihívásokra vá­la­szul egy sündisznóállásba merevedett és vallási türelmetlenségtöl áthatott szel­lemi irányzat érlelödött ki, melyet fundamentalizmusnak szokás ne­vez­ni. A modern világ általuk károsnak ítélt hatásait kiküszöbölni igyekvö fun­damentalisták küzdelmük során óhatatlanul eltávolodnak a vi­lág­val­lá­sok többsége, s köztük az iszlám, számára olyan alapvetö emberi értékek­töl, mint a szánalom, az igazságosság vagy a jóindulat. A vallást, akárcsak oly sok más, az ember életében szerepet játszó tényezöt, gyakran rossz cé­lok érdekében használják fel, pedig a hit, rendes esetben, hozzásegíti kö­ve­tö­it az egyén szent sérthetetlenségének megértéséhez és belátásához, s így ele­jét veheti a gyilkos széthúzásnak, melyre emberi nemünk olyannyira haj­lamos. A vallás valóban követett el bünöket a múltban, de rövid tör­té­ne­tük során a világi ideológiák is bebizonyították, hogy korántsem hi­bát­la­nok. A világi eszmék mindent letaroló rámenössége és ellenzöinek üldöz­te­tése, amint arról már esett szó, nem egy esetben a vallási türelmetlenség és a gyülölködés felerösödéséhez vezethet.

Pontosan ez játszódott le Algériában, 1992-ben. Az 1970-es évek a vallási felbuzdulás korszaka volt, s az Iszlám Üdv Frontja (FIS) egyre komolyabban veszélyeztette a francia gyarmatosítók elleni 1954-es felkelés vezetö ereje, az 1962-ben szocialista színezetü kormányt alakító Nemzeti Liberális Front (FLN) egyeduralmát. Az algériai forradalom ösztönzöleg hatott az európai hatalmaktól függetlenedni kívánó arab és muszlim közösségekre. Az FLN sokban hasonlított a Közel-Kelet többi világi és jobbára szocialista kormányzatára, mely nyugati mintára az iszlámot az emberek magánügyeként kezelte és igyekezett kiszorítani a közéletböl. Az 1970-es évekre azonban a muszlim országok lakosságának kezdett elege lenni a világi ideológiákból, melyek nem váltották be a hozzájuk füzött reményeket. Abbász Madaní, a FIS egyik életre hívója olyan, az iszlám szellemiségében fogant eszmerendszert szeretett volna kidolgozni, mely napjainkban is megállja a helyét. Ali ibn Haddzs, egy Algír közeli kis település mecsetjének imámja a FIS-en belül egy ennél több fokozattal radikálisabb irányzat élére állt. A szervezet apránként saját mecsetek építésébe fogott, és nem kérték ki az állam beleegyezését. A FIS sejtjei megjelentek Franciaország muszlim közösségeiben is, s a munkások egyre hangosabban követelték, hogy jelöljenek ki számukra imahelyeket a gyárakban, irodákban, amivel magukra haragították a Jean-Marie Le Pen vezette jobboldali pártot.

Algéria az 1980-as években súlyos gazdasági válság szorításában ver­gö­dött. Az FLN az országnak önálló államiságot és demokráciát adott, de a kor­mányzatot egyre inkább átitatta a korrupció. A régi gárda ódzkodott to­váb­bi, demokratikus lépések megtételétöl. Algériában hihetetlen népesség­rob­banás következett be. Harmincmilliós lakosságának többsége harminc év alatti volt, akik közül sokan nem kaptak munkát. Ráadásul kevés új la­kás épült, s ez nem tette lehetövé a szükségletek maradéktalan kielégítését. Meg­szaporodtak az utcai zavargások. A rossz gazdasági helyzet és az FLN tehetetlensége a változásokat követelö fiatalokat a muszlim, vallási pártok felé terelte.

Az 1990-es önkormányzati választásokon a FIS elsöprö gyözelmet ara­tott, különösen a városokban volt szembeszökö a fölényük. A FIS politi­ku­sai tetterös és tanult fiatalemberekként váltak közismertté. Becsületesnek tün­tek, és nem éltek vissza a rájuk bízott hatalommal, bár az élet bizonyos te­rületein merevnek és dogmatikusnak mutatkoztak. Ragaszkodtak például ahhoz, hogy a nök a hagyományos muszlim ruházatot viseljék. A FIS azonban nem számított Nyugat-ellenesnek. Vezetöik az Európai Unióval fennálló kapcsolatok megszilárdításáról és a nyugati befektetések ösztönzéséröl beszéltek. Az önkormányzati választások megnyerése után sikerüket az 1992-ben esedékes parlamenti választásokon is sokan szinte biztosra vették.

Algériában azonban nem alakulhatott muszlim kormányzat. A hadsereg puccsal megfosztotta hatalmától az FLN liberális politikusát, a reformok ígé­retével kecsegtetö Bendzsedid elnököt, betiltotta a FIS-t, és vezetöit bör­­tönbe vetette. A Nyugat azonnal felhördült volna, ha bármilyen erö Pa­kisz­tánban vagy Iránban akadályozta volna meg a választások le­bo­nyo­lí­tá­sát hasonlóan törvénytelen eszközökkel. Az eseményeket mindenki az isz­lám veleszületett demokráciaellenessége és javíthatatlan, vaskalapos mara­di­sága újabb bizonyítékaként értékelte volna. A puccs azonban, ez esetben, egy muszlim színezetü kormányt döntött meg, amit a nyugati sajtó hangos éljenzéssel fogadott. Algéria megmenekült az iszlám rémétöl. Algír bárjai, kaszinói, diszkói megmenekültek, és valami különös és megmagyaráz­ha­tat­lan módon Algériát egy igencsak antidemokratikus lépés igazi demok­rá­ciává avatta. A francia kormány az FLN új, keményvonalas elnöke, Liamine Zeroual mögé állt, és makacs eltökéltséggel hangoztatta, hogy a FTS-szel semmiféle együttmüködésre nem hajlandó. Nincs mit csodál­kozni azon, hogy a muszlim világ döbbenten szemlélte a nyugati kettös mérce ennyire nyilvánvaló alkalmazását.

A következmények elörejelzéséhez nem kellett jóstehetség. A törvényen kí­vül helyezett, felháborodott és igazságát reményvesztett kétségbeeséssel han­goztató FIS radikális tagjai új, fegyveres szervezetet alakítottak. Így jött lét­re az Iszlám Fegyveres Csoportja (GIA), mely a megfélemlítés had­já­ra­tát indította el Dél-Algéria hegyei között. A vérengzések során gyakran egész falvak lakosságát lemészárolták. Célpontjaik között újságírók, értel­mi­sé­giek, világi nézeteket vallók és mélyen vallásosak egyaránt szere­pel­tek. A közvélemény kezdetben egyértelmüen a fegyveres fundamentalistá­kat tette felelössé a mészárlásokért, késöbb azonban gyülni kezdtek az ada­tok, melyek azt sugallták, hogy az algériai hadsereg egyes tagjai nemcsak tét­lenül szemlélték az eröszakhullámot, de a FIS-t elhiteltelenítendö te­vö­legesen is kivették részüket a gyilkosságokból. Szörnyü patthelyzet alakult ki. Mind az FLN-t, mind a FIS-t belsö hatalmi harcok tépázták. Egymásnak estek a mihamarabbi megoldást sürgetö pragmatikusok és a tárgyalásos rendezés lehetöségét makacsul elutasító keményvonalasak. A választások megakadályozását célzó katonai hatalomátvétel nyílt háborúhoz vezetett a világi eszmék támogatói és az iszlámpártiak között. 1995-ben a katolikus egyház a két fél közeledésének elösegítésére megbeszélést hívott össze Rómába, ám Zeroual kormányát nem lehetett rábeszélni a részvételre. Egy soha vissza nem térö alkalmat szalasztottak el. Az iszlám nevében szabadjára engedett terror fokozódott, és egy alkotmányos népszavazás nyomán Algériában valamennyi vallási színezetü pártot betiltották.A szomorú algériai példa mindenki számára intö jel kell hogy legyen. Az elnyomatás és az ellenvéleményt nem ismerö kényszer egy elkeseredett musz­lim kisebbséget az eröszak útjára terelt, pedig ez a megoldás ellen­ke­zik az iszlám valamennyi lényegi alapelvével. A történések még sötétebb szín­ben láttatták a nyugati világ szívügyének számító demokrácia amúgy is megtépázott eszméjét, mely, amint a példák is jól mutatják, meglehetösen különös értelmet nyer, ha a nép egy vallásos muszlim kormányzat mellett teszi le a voksát. Kiderült, hogy Európa és Amerika lakóinak fogalmuk sincs az egyes muszlim pártokról és vallási csoportokról. A nyugatiak egyenlöségjelet tettek a mérsékelt FIS és a legvadabb fundamentalista csoportok közé, s az eröszakkal, a törvénytelenségekkel és demokrácia­ellenes magatartással a FIS-t vádolták, nem pedig a felsorolt bünökben valóban elmarasztalható FLN-t.

Ám akár tetszik a Nyugatnak, akár nem, a FIS kezdeti sikerei, az önkor­mány­zati választásokon aratott gyözelme azt mutatják, hogy az emberek az isz­lám talaján álló kormányzatot szeretnének. Az üzenet Egyiptomnak, Ma­rokkónak és Tunéziának is szólt, ahol a világi kormányzatok már régóta tisz­tában vannak a lakosság egyre erösebb vallásos vonzalmaival. A XX. szá­zad közepét a szekularizáció uralma jellemezte, s már mindenki azt hit­te, az iszlám végérvényesen visszaszorulóban van. A Közel-Kelet világias kor­mányai azonban némi döbbenettel vették tudomásul, hogy az igazán de­mok­ratikus választások akár egy vallásos muszlim kormányzatot is az or­szág élére segíthetnek. Egyiptomban az iszlám jelenleg legalább akkora nép­szerüségnek örvend, mint az 1950-es években al-Nasszer lelkes hí­ve­i­nek ideológiája. Sokan hordanak hagyományos muszlim ruhát, s mivel Mu­ba­rak kormányzata világi elkötelezettségü, nyilvánvaló, hogy öltözkö­dé­si szokásaikat nem a kényszer szülte. A törökországi népszámlálások ada­tai is azt mutatják, hogy a lakosság majd hetven százaléka hívö musz­lim­nak mondja magát, húsz százaléka pedig naponta ötször imádkozik. Jor­dá­niában egyre többeket vonz a Muszlim Testvériség, a palesztinok a Mu­dzsa­­mától remélik ügyük megoldását, mert az 1960-as években egyed­uralkodó PFSZ-t nehézkesnek, korruptnak és idejétmúltnak látják. Több évtizedes szovjet elnyomás után Közép-Ázsia muszlimjai is kezdik újra felfedezni vallásukat. Az embereknek volt alkalmuk próbára tenni a világi eszméket, melyek hazai pályán, a nyugati világban nagy közmegelégedésre müködnek. A muszlimok kormányaikat arra igyekeznek rászorítani, hogy tartsák jobban szem elött az iszlám tanítását.

Ma még nem lehet pontosan megjósolni a jövöt. Az egyiptomi muszlimok nagy többsége talán szívesen élne a saría elöírásai szerint, Törökországban azonban csak mintegy háromszázaléknyian vannak, akik erre vágynak. Egyiptomban némely álim-ok pontosan látják, hogy a saría, egy agrártársadalom követelményeinek tökéletesen megfelelö jogrend csak nagyon nagy nehézségek árán hozható összhangba korunk elvárásaival. Rasíd Ridá ezt már az 1930-as évek elején felfedezte. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a feladatot lehetetlen elvégezni.

Tévedés azt hinni, hogy minden muszlim gyülölettel gondol a Nyugatra. A modernizáció hajnalán jelentös gondolkodók egész sora csodálta és itta ma­gá­ba a Nyugat kultúráját, s a XX. század végén ismét számos tekin­té­lyes és befolyásos muszlim értelmiségi fordult a Nyugat felé. Khatamí el­nök csak egy a sok közül. Hasonlóképpen gondolkodik az iráni értelmiség ki­magasló alakja, Abdolkarím Szorús, aki fontos állásokat töltött be Kho­mej­ní kormányában. Bár a konzervatív mudzstahid-ok gyakran támadják, a ha­talmon lévö politikusokra gyakorolt befolyása töretlen. Szorúst Kho­mej­ní csodálójaként tartják számon, aki azonban kilépett bálványa árnyékából. Vé­leménye szerint az iráni társadalomban három önazonosságtudat mun­kál, az iszlám elötti, a muszlim és a nyugati, melyeket összhangba kell hoz­ni egymással. Szorús elutasítja a Nyugat szekularizmusát, hiszi, hogy az em­beri lények spiritualitás nélkül sohasem lehettek meg, de az irániakat ar­ra ösztönzi, hogy síita felfogásuk megtartása mellett ne habozzanak el­mé­lyed­ni a természettudományok és a technika tanulmányozásában. Az isz­lám­nak olyan jogrendet, fikh-et kell kifejlesztenie, mely nem zárja be a ka­pu­kat a modern ipari világ elött. Ezenkívül ki kell dolgozni az emberi jo­gok muszlim értelmezését és egy, a helyét a XXI. században is megálló gazdaság­elméletet.

Szunnita gondolkodók hasonló következtetésekre jutottak. A Nyugat iszlám­ellenessége tudatlanságból táplálkozik, hangoztatja Rasíd al-Gannoucsí, a tunéziai Újjáéledés Párt számüzött vezére, s ehhez még hoz­zá­járulnak a gondolkodás szabadságát és az új utak keresését hevesen el­len­zö kereszténységgel kapcsolatos rossz élmények. Al-Gannoucsí magát "musz­lim demokratának" vallja, és úgy véli, hogy az iszlám és a demok­rá­cia között nincs ellentét. A Nyugat világias szemléletét azonban hatá­ro­zot­tan elutasítja, arra hivatkozva, hogy az emberiséget nem lehet ilyen ala­po­kon megosztani. A tavhíd eszménye nem ismeri a test és a lélek, a szellem és a spiritualitás, a férfiak és nök, az erkölcs és a gazdaság, a Kelet és a Nyu­gat kettösségét. A muszlimok vágynak a modern kor áldásaira, de nem olyan formában, ahogy ezt az Egyesült Államok, Nagy-Britannia vagy Fran­ciaország megpróbálja rájuk eröszakolni. A muszlimok csodálják a nyu­gati világot technikai vívmányaiért, és azért, mert minden olyan ola­jo­zot­tan müködik. Ámulattal szemlélik azt, hogy Nyugaton vérontás nélkül megy végbe a kormányváltás. A nyugati társadalomból azonban hiányzik ne­kik a fény, a szív és a lélek. Nem akarnak megválni vallási és erkölcsi ha­gyományaiktól, de szeretnék meghonosítani a nyugati civilizáció leg­ja­vát. Hasonlóképp vélekedik Júszuf Abdalláh al-Qara-daví, a Muszlim Test­vé­riség tagja, aki az al-Azharon végezte tanulmányait, s jelenleg a katari egye­temen müködö Szunna és Szíra Kutatóintézet igazgatója. A mér­ték­tar­tást a legfontosabb erények közé sorolja, és úgy véli, hogy a muszlim vi­lág­ban nemrégiben felbukkant, szemellenzös vaskalaposság szegényebbé te­szi az embereket, mert megfosztja öket attól az esélytöl, hogy mások gon­dolatait, meglátásait ízlelgessék. Mohamed próféta, saját szavai szerint, azért jött el, hogy megmutassa a vallási élet szélsöségeket kizáró "arany kö­zépútját". Qaradaví úgy véli, hogy a muszlim világ egyes részein fejüket fel­ütö fundamentalista irányzatok idegenek az iszlám szellemiségétöl, és elöbb-utóbb maguktól eltünnek. Az iszlám a béke vallása. Példa erre Mo­ha­med roppant népszerütlen lépése, a kurajsitákkal Hudajbijjánál meg­kö­tött béke, melyet a Korán "fényes diadalként" ünnepel.[i] A Nyugatnak, szö­gezi le a tudós, el kell ismernie, hogy a muszlimoknak is jogukban áll gya­korolni a vallásukat, és amennyiben úgy kívánják, hadd alakítsák or­szágaik életét az iszlám eszményei szerint. A nyugatiaknak el kell tudniuk fogadni, hogy nem csak egyetlen üdvözítö út létezik. A sokszínüség az egész emberiség javára válik. Az Úr felruházta az embereket a választás képességével és jogával, s vannak, akik életüket vallásuk elöírásai szerint kívánják leélni - ebbe belefér a muszlim állam megvalósítása is -, mások azonban úgy döntenek, hogy világi eszményeket követnek.Qaradaví úgy véli, hogy a "Nyugat jobban jár, ha a muszlimok gya­ko­rol­ják vallásukat, követik hitük elöírásait, és próbálnak erkölcsös életet élni".[ii] Érvelése egy roppant fontos kérdésre irányítja rá a figyelmet. Egyre több nyugati kezdi felismerni és megérezni a spiritualitás hiányát. Ez nem azt jelenti, hogy egy régi, divatjamúlt vallásos életmódhoz vagy a tör­té­nel­mi vallási hagyományok valamelyikéhez szeretnének visszatérni. Egy­sze­rü­en csak rádöbbentek, hogy rendes esetben a hit eröt ad az erényes élet­hez. Az iszlám a muszlimok lelkiismeretében felébresztette és évszáza­do­kon át életben tartotta a társadalmi igazságosság, az egyenlöség, a tole­ran­cia és a szolidaritás eszményét. Az igazhívök azonban nem mindig ezen ide­álok szerint éltek, s gyakran képtelennek bizonyultak ezeket az alapvetö em­beri értékeket átültetni társadalmi és politikai intézményrendszerük gya­kor­latába. Az iszlám lelkiségét azonban hosszú, hosszú idön keresztül mé­gis ez az igény határozta meg. A nyugati embernek fel kell ismernie, ö is jól jár, ha az iszlám erös és egészséges. Nem tehetö kizárólag a Nyugat fe­le­lössé az iszlám szélsöséges irányzatainak kialakulásáért, melyek az erö­szak kultuszával a vallás legszentebb elöírásait veszik semmibe. A Nyugat azon­ban sok mindenért okolható, s ha azt akarja, hogy enyhüljön a fun­da­men­talista mozgalmakat elindító rettegés és kétségbeesés, a harmadik keresz­tény évezred kezdetén meg kell tanulnia tisztelni és elfogadni az iszlámot.
[i] Korán 48:1.

[ii] Davis, Joyce M.: Between Jihad and Salaam: Profiles in Islam. New York, 1997, 231. o.
: 1885