online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A felvilagosodas eszméi az európai irodalomban ( Voltaire és Rousseau )

irodalom

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A magyar nyelv gyökrendszerének alapjai
Petöfi Sandor forradalmi latomas költészete
Tóth Árpad 1886-1928
József Attila 1905-1937
Szilagyi Domokos 1938-1976
ESTERHÁZY PÉTER: PÁPAI VIZEKEN NE KALÓZKODJ
ÉNSZERKEZET, ÖNTEREMTÉS - JÓZSEF ATTILA ÜZENETE
Jules Verne : Kétévi vakació
Kölcsey Ferenc 1790-1838
AZ ÉN MEGSOKSZOROZÓDÁSA A KÉSEI MODERNSÉG LÍRÁJÁBAN
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A felvilágosodás eszméi az európai irodalomban ( Voltaire és Rousseau )


Amit a reneszánsz szellemi megújulása elõkészített, a 17. század tudományos gondolkodása bontotta ki, tette teljessé. A felvilágosodás a 18. századtól induló szellemi mozgalom. A klasszicizmus egy stílusirányzat mely a felvilágosodás szellemi mozgalmára alapul. A F. alapja a francia felvilágosodás, mely ipari és társadalmi mozgalom is egyben. A társadalom felszabadul a feudalizmus alól, vallási kötöttségekbõl és ez általános szellemi nyugtalanságot szül ( forradalmat ). Modern tudományos szemlélet születése az 1620 - as évekre esik.
Galileo Galilei: " A természet matematikai nyelven 545g61f van megírva ".
Új filozófiai irányzat megszületése racionalizmus: észelvõség.
Descartes: Értekezés a módszerrõl: Az értelem az embernek veleszületett adottsága és valamennyi ismeretének végsõ forrása. Az értelmet az ember tapasztalás által gazdagíthatja. " Gondolkodom teát vagyok. "
Pascal: " Nádszál az ember, törékeny nádszál, de gondolkodó. " Ember és társadalom világa fejezõdik ki Gondolatok címõ mõvében. A hagyományos világkép válságát fejezi ki könyvében.
Diderot: Észelvõség, természetes emberi észtekintély.
Klasszicizmus:
Az abszolút uralkodó kora ( XIV. Lajos: Napkirály ) kedvezõ volt a normatív, azaz szabályokat, követelményeket állító mõvészetfelfogás számára. Neve a latin classis: osztály szóból ered. Elsõ osztályú szerzõkre utal. Jellemzõi:
Egyszerõség, nagyság, rend, fegyelem, nyugodtság. " A stílus az ember tükre. " Szabatosság = rendezettség. Emberideálja: a harmonikus kiegyensúlyozott ember, aki világpolgár. Szereti az általános érzelmeket, kerüli az egyszerõséget, de a kihívó egyénieskedést is. Követelmény a mõvek harmonikus szerkezete 3-as egység ( tér, idõ, cselekmény egysége ). A dráma mõfaja uralkodik.
- Empirizmus: érzéki tapasztaláson alapul minden megismerés. Locke, Hopes.
- Deizmus: Isten a teremtés után magára hagyta a világot.
- Ateizmus: Isten létét tagadja.
- Mechanikus materializmus: az ember egy gép és az õt ért ingerekre mechanikusan válaszol.
A klasszicizmus képviselõi:
- Berzsenyi, Kazinczy, Batsányi, Csokonai, Kölcsey
- Geothe, Schiller, Moliére, Racine, Corneille, Voltaire, Rouseu, Montesquieu, Lessing, Defoe,
  Swift
A klasszicista dráma:
A 17. századi francia irodalom a drámában érte el csúcspontját. A 3-as egység követelménye szigorú elõírás. Bolieau költészettan címõ könyve ( Lessing elítéli ezt ). A klasszicista ízlés szerint nem szabad a színpadon mindent megmutatni, kerüli azt, ami nyers durva illetlen, kötelezõ az illendõség, a mértéktartás
a valószerõség ( Corneille: Cid, Racine: Phaedra ).
Moliére: Jean Baptiste Poquelin: 1622-tõl 1673-ig.
Moliére komédiái ellenállás nélkül hódítottak meg minden színpadot. Apja jómódú udvari kárpitos, fiát jogásznak szánta, õ azonban tanulmányait befejezve felcsapott színésznek, járta az országot. Párizsba felfigyel rá az udvar, Kényeskedõk címõ vígjátéka ( 1659 ) átütõ sikert arat. Moliére-t hitelezõk és vetélytársak üldözik. Ünnepelt szerzõ, rendezõ, színész és társulatigazgató. XIV. Lajos kedvence, de e pártfogás sem elegendõ a Tartuffe ellen kialakult hadjárattal szemben ( 1674 ), s rövidesen betilttatják ezt a mõvet 1679-ig. A rossz indulatú híresztelések Moliére magánéletét is kikezdték. A Képzelt beteg címõ komédiájának egyik elõadásán rosszul lett és meghalt.
Komédia: Ókori eredetõ drámai mõfaj. Kommosz és Odé görög szavak összetételébõl alakult. Jelentése: mulató dal, gúnydal ( a középkorban Arisztotelész Poétikájának téves értelmezése alapján komédiának tekintettek minden bonyolult cselekményõ elbeszélõ költeményt, mely szomorúan kezdõdik és derõsen végzõdik ) == Dante Isteni színjátéka.
Moliére merít az ókori latin komédia irodalomból ( Plautus és Terentius ), és használja az olasz kommédia Dell'Arte: rögtönzött bohózat jegyeibõl: nem írott drámát adtak elõ, csak a cselekményvázlatot rögzítették. Tanult a francia vásári komédia: a farc vaskos humorú párbeszédeibõl, komikus szócsavarásaiból. Komédiáiban olyan embereket mutat be, akik eltérnek az átlagos, józan gondolkodású embertípustól ( Harpagon, Don Juan, Tartuffe ).A felvilágosodás eszmevilága Angliában forradalom után, Franciaországba forradalom elõtt alakult ki. A F. legfõbb elveit elsõsorban a francia F. képviselte, a mozgalmi jelleg is itt érvényesült leginkább. Enciklopédia megszerkesztése: tudományok, mõvészetek és a mesterségek elméleti szótára ( 1751-1772 ).
Megszerkesztõi: Denis Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau. A francia F. táborát a közös vállalkozás, az Enciklopédia körüli harc kovácsolta egységes mozgalommá.
Voltaire ( 1694-1678 ): Felvilágosodás és a korszak kiemelkedõ alakja. Mozgalmas és hosszú élete volt.
Fiatal korában polgár létére összekülönbözött egy fõnemesi család sarjával, ezért a Bastille-ba zárták, majd Angliába számõzték. Egy fejlettebb társadalmi rendet látott ott.
Fõmõve: Canide, avagy az optimizmus: Pikareszk jellegõ tézisregény.
Montesquieu: 1721-ben Perzsa levelek címõ mõve, mely levél formában íródott. A könyvben két világ bontakozik ki: az elképzelt kelet és a megbírált nyugat, ahogy a perzsák látják, és a maguk módján kérdésessé teszik : közvetett kritika. A kívülrõl érkezõ keletiek képtelennek érthetetlennek látnak sok mindent, ami a franciáknak megszokott dolog. Eltérõ világok szokásainak összehasonlítása szembesítése: ez a kor legnagyobb élménye. Az erkölcs és a jog viszonylagosságára õ is rámutat akárcsak Pascal. 1748 A törvények szellemében a különbözõ országok szokásait, az eltérõ természeti és politikai adottságokra vezeti vissza. A fõ kérdés a törvény hatékonysága. Elmélkedések a rómaiak nagyságának és hanyatlásának okairól címõ könyvecskéje a kortársak számára jelképes értelmõ volt. Kérlelhetetlen kritikát gyakorol a feudális és az egyházi intézmények felett.

Az angol felvilágosodás:
Mivel a felvilágosodás a társadalmi fejlõdésben élenjáró Angliában, már a XVII. század utolsó harmadában a polgári forradalom után megindult, hatása a XVII., XVIII század fordulójától érvényesül az irodalomban.
Daniel Defoe (1660-1731) Robinson Crusoe élete és különösen meglepõ kalandjai (1719) címõ könyvében a felvilágosodás két alapelvét juttatja érvényre. Egyrészt azt hangsúlyozza, hogy Robinson C. a civilizált ember magasabb rendõ a civilizálatlan emberevõ vadakhoz képest, mert a lakatlan szigeten is tudja hasznosítani, amit megtanult. Másrész Péntek alakjával azt bizonyítja, hogy az ember természetétõl fogva jó. Civilizált világpolgárság és primitvizmus: Dufoe nem lát még ellentmondást a kettõ között. A puritán felfogás kétarcúsága még a Robinson Crusoe-ban is megfigyelhetõ. Dufoe szabályosan kerüli a mondatszerkezetek bonyolultságát, nem használ metaforát. A Robinson Crusoe szerzõjének legkorábbi regénye, ám Dufoe majd hatvan éves , amikor írta. Másik jelentõs regénye 1722-ben írta : A Moll Flanders örömei és viszontagságai címet viseli. Tehát Dufoe nem "egy-könyvõ" szerzõ. A közvetlen belsõ jellemzéssel megelõzte a XIX századi realizmust. Dufoe és Swift nevét szokás együtt emlegetni. Kortársak voltak ugyan, de származás, lelki alkat, ízlés tekintetében különböztek.
Jonathan Swift: (1667-1745) Nagypolgári családból született, rokonai között nemesi címmel rendelkezõ és irodalmi tevékenységet folytató diplomata is volt. A XVIII. század elején Angliában két politikai párt vetélkedett: a szabadelvõ irányzat (WHIG pártja) és a maradiak pártja (TORY pártja). Swift ez utóbbi híve volt. Maradiságának oka, a WHIG párt korabeli vezetõje Sir Walpole és Swift közti konfliktusra vezethetõ vissza. Mélyen hívõ keresztény volt, magtartását a kiszolgáltatottak iránt érzett részvét határozta meg. (1729-ben Szerény javaslat címõ mõve, heves tiltakozás az írországi állapotok ellen.) Mõvészetének a szatirikus irónia a lényege. Pope mellett versíróként is õ volt Anglia legjobb szatirikusa. (Dr. Swift halálára  1731-ben szatirikus költeménye) Fõ mõve: Gulliver utazásai (1726) Mõveinek fõ mondanivalója, hogy az értelem és az érzelem, ész és ösztön, világpolgárság és nemzeti, helyi kötöttség : és ilyen ellenpárok a felvilágosodás korában az irodalom fõ mozgatói, de Gulliver írója nem hisz a fejlõdésben. Az egyensúly eszményíti.
Blake : (1757-1827) Az érzékenység költészete nem csak kezdeményeket, hanem öntörvényõ jelenségeket hozott létre. Közéjük sorolható Blake, aki a késõ felvilágosodás kori angol költészet vezetõ egyénisége. Életmõve párhuzamot mutat a romantikával, de olyan sajátosságokat is magáénak mondhat, amelyet a XX. század egyes mõvészi irányzatai elõzményének tekintettek. Blake tulajdonképpen nem verseket írt, hanem olyan könyveket készített, amelyekben a kézzel írott szöveg és a színezett rajz alkot szerves egységet. (1821-ben tempera festékkel készített mõve Az Odüsszeiához) Rövid lírai verseinek két sorozatát adta ki: 1789 : Az ártatlanság dalai és 1794-ben : A tapasztalás dalai címmel. 1791 a Francia forradalom címõ próféciájában a jakobinusokkal azonosította magát. Méregfa címõ költeményében és a Tigris címõ költeményében mind a rombolás, mind az alkotás ereje megmutatkozik. Mõveiben sok az enjabement (áthajlás). Mõveiben nyomát sem látjuk az antik kultúra ösztönzésének, helyette a Bibliára utal. (Bárány = Jézus).Német felvilágosodás, a klasszika irodalma:
A XVII., XVIII. században a német-római birodalom széttagolt, több mint 300 kis fejedelemségre szakadt, ezért széthúzó vallási és politikai viszonylatok jellemzik. A parasztság jobbágysorba süllyedt, a polgárság is fejletlen, nem tudja felvenni a versenyt a holland és az angol konkurrenciával. A kis fejedelmi udvarok a fényes francia udvar külsõségeit majmolják. (Lessling és Shiller : Ármány és szerelem címõ mõve). A polgárság a mõvészetek terén érvényesül. A fejedelmek már, a polgárság még nem olyan erõs, hogy beleszóljon a mõvészetek fejlõdésébe, és ez a mõvészetek virágzásához vezet. A XVIII. század utolsó évtizedei a német irodalom, filozófia és a zene fénykora is.
- Német filozófia : Immanuel Kant, a filozófia legtöbb területén (etika, esztétika) nagyhatású mõveket hozott létre. Kant szerint a megismerés egyaránt feltételezi a tapasztalatot.
 Georg Willhelm Friderich Hegel szintézist teremt a hatalmas elméleti rendszerben. A természet és a társadalom célelvõ fejlõdésutat jár be. E fejlõdés mozgatója : ellentétes erõk összeütközése, melyen belül új, magasabb szintõ ellentétek lépnek fel: Hegel-i dialektika.
- Mõvészettörténet: Wincklmann: a görög mõvészet pontos leírása és ez újszerõ klasszicizmus felfogást jelent.
- Irodalomtudomány: Lessing ( a német népdalok összegyõjtõje) drámaelmélete: elítéli a hármas egységet, szerinte a belsõ szerkesztettség a fõ, Shakespeare példáját tartja követendõnek.
 Herder : Nem szabad utánozni, mert ki kell fejeznie a mõnek saját korát. Töredékek az újabb német irodalomról mõvében az irodalom történetét a nyelv fejlõdésével hozza összefüggésbe.
- Építészet: Pollack Mihály : Nemzeti Múzeum
 Hild József : Esztergomi székesegyház
 Schinkelt : a berlini Altres múzeum
 Soufflat : a párizsi Panthetlon
- Szobrászat:  Ferenczy István : Pásztorlányka
 Canova : Ámor és Psiche
 Houdon : Voltaire mellszobra
-Festészet: Inges : Fekvõ obeliszkok
 David : Horatiusok esküje
- Zene Beethoven
 Haydn
 Mozart
Német klasszika : Strum und Drang (vihar és elõretörés) F.M. Klinger mõvébõl
Preromantika. Forrongó útkeresõ szakasz. Jellemzõi : vad érzések, nyers erõ, nyílt lázadás. Késõbb Katona József, Petõfi: Felhõk címõ ciklusa, József A. mõvészete.
Késõbb átmennek klasszicista vonásokba: Kant és Winklmann mõvészetében. Fontos jellemzõje a weimari klasszika német irodalom csúcsteljesítménye. ltd: Geothe.
Személyiség kibontakozása.


Találat: 4412