online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

közlekedés

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
ÖSSZEÁLLÍTÁS A MÁV ÉS ACSD JELZÉSI- ÉS FORGALMI UTASÍTÁSOK ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEIRŐL
ETCS Vonatbefolyasoló Fedélzeti Rendszer (OBS) Kezelési Kézikönyv
Az hagyomanyos aruszallítasi rendszerek
 
bal also sarok   jobb also sarok
A Vasutas önkéntes támogatási alap

eljárási szabályzatA

szeptember 3.Tartalomjegyzék

I. Általános rendelkezések .....................2


Az ÖTA ügyviteli feladatainak ellátása ............2

Az ÖTA ügyviteli feladatok ellátásának helye ..........2

Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség ..........3

Az elszámolás szabályai .................3


II. Az ÖTA tagsága


Az ÖTA tagság ......................4

A tagsági viszony .....................5

A tagsági viszony létesítése .................5

A tagdíj .........................5

A tagság megszűnése ...................7


III. Az ÖTA szolgáltatásai


Az ÖTA szolgáltatásai ..................8

A szolgáltatások igénylésének helye ............8

A szolgáltatásokra való jogosultság ............9

A segélyre való jogosultság korlátozása ...........9

- 26.) Intézményes segélyek ..............10

- 31.) Méltányossági segélyek .............15

- 33.) Humánegészségügyi ellátás .............17

Egészségügyi ismeretterjesztő szolgáltatás ........18


IV. Egyéb rendelkezések


Mellékletek


Hatálybalépés .........................19

1. sz. melléklet: Értelmező rendelkezések ...............20

2. sz. melléklet: Segélyek összegszerűsége .............22

3. sz. melléklet: Nyomtatványok .................23
I.          ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEKAz Eljárási Szabályzat (ESZ) a Vasutas Önkéntes Támogatási Alap                (a továbbiakban: ÖTA) tagságával és a szolgáltatásaival kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmazza az Alapszabály előírásai figyelembevételével.


Az ÖTA ügyviteli feladatainak ellátása:


1.)1./ Teljes körű feladatellátás:

az ÖTA tagság

létesítésével

megszüntetésével

tagdíj levonásával és elszámolásával,

nyilvántartásával,

az ÖTA segélyeire való jogosultság

elbírálásával

a segélyek kifizetésével

a segélyekre vonatkozó adatszolgáltatással és elszámolásával

kapcsolatos teendők szabályszerű ellátása.

1.)2./ Részleges feladatellátás:

a.) a tagdíj levonásával, elszámolásával és átutalásával kapcsolatos

teendők ellátása,

b.) az ÖTA tagság

létesítésével

megszüntetésével,

tagdíj visszatérítésével,

nyilvántartásával,

az ÖTA tagdíj nyilvántartásával,

az ÖTA segélyeire való jogosultság

elbírálásával,

a segélyek kifizetésével,

a tagdíjat egyéni módon fizetők esetében a tagdíj megállapításával   kapcsolatos teendők szabályszerű ellátása.


Az ÖTA ügyviteli feladatokat ellátók:

2.)1./ ÖTA ügyintéző hely: a munkáltató és az ÖTA között létrejött

megállapodás alapján végzi az 1.)1./ pont szerinti teljes körű feladatellátást.
2.)2./ ÖTA Iroda: az Egyesület munkaszervezete, mely az 1.)2./b.) pont szerint feladatellátást végez.


Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség


Az ügyviteli feladatokat az 1.)1./ és 1.)2./b.) pont szerint ellátó helyen az egyesület tagjairól egyéni nyilvántartó lapot kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a tag

nevét,

törzsszámát,

TAJ számát,

születési dátumát,

anyja nevét,

lakcímét,

eltartott hozzátartozó (inak) nevét, születési dátumát,

részére kifizetett segély megnevezését, az irányadó időszakot, a segély összegét,

a tagsági viszony kezdetét,

a tagsági viszony megszűnésének dátumát.


Az egyéni nyilvántartó lapot a tagsági viszony megszűnésétől számított öt évig meg kell őrizni.


3.)3./ Az ÖTA ügyintéző hely adatszolgáltatást biztosít az ÖTA Iroda részére azon tagokról, akiknek a munkáltatónál a főállású munkaviszonya megszűnik (ideértve a nyugdíjazást is) és tagságukat továbbra is fent kívánják tartani. A tag részére a megelőző öt évben kifizetett segélyekről a 3. sz. mellékletben megtalálható egyéni nyilvántartó lapot kell kiállítani és azt az ÖTA Iroda részére megküldeni.


4.) Az elszámolás szabályai


Az 1.)1./ pont szerinti teljes körű feladatellátást végző ÖTA ügyintéző hely a 3. sz. mellékletben található Részletező kimutatáson elszámol a levont tagdíjakkal, a kifizetett segélyekkel és azt - a tárgyhót követő hó 15. napjáig beérkezően - megküldi az ÖTA Irodának.

A részletező kimutatás alapján a levont tagdíjak és a kifizetett segélyek egyenlegét havonta az ÖTA Iroda és az ÖTA ügyintéző hely rendezi.


4.)2./ Az 1.)2./a.) pont szerinti részleges feladatellátást végző munkáltatók és a nyugdíjfolyósító szerv a levont tagdíjat a tárgyhót követő hó 15-ig az ÖTA számlájára utalja. Ezzel egyidejűleg a tagdíjat fizetőkről számítógépen feldolgozható adatformátumban adatszolgáltatást küld az ÖTA Iroda részére.


II.      AZ ÖTA TAGSÁGA5.) Az ÖTA tagja lehet az alábbiakban felsorolt természetes vagy jogi személy, aki a tagfelvételi nyilatkozat aláírásával elfogadja az Egyesület Alapszabályát és eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének:


az a természetes személy, aki


a Magyar Államvasutak ZRt., (továbbiakban: MÁV ZRt.), a MÁV CARGO ZRt., MÁV START ZRt., MÁV TRAKCIÓ ZRt., MÁV Gépészet ZRt., MÁV Lokomotív Hotels ZRt., MÁV Vagyonkezelő ZRt., ZALORASZ ZRt., a Győr- Sopron Ebenfurti Vasút ZRt., (továbbiakban: GYSEV ZRt.), továbbá a vállalkozó és közforgalmú (országos, térségi, elővárosi, helyi) vasúti társaság (továbbiakban együtt: vasút) főállású munkavállalója,

a vasutak által alapított vagy tulajdonában, résztulajdonában lévő gazdasági társaság főállású munkavállalója,

a Vasúti Hivatal, a Közlekedési Felügyeletek, a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, a Vasutas Önkéntes Támogatási Alap, a vasutas segélyező egyesületek, a Közlekedési Múzeum, a Vasútegészségügyi Kht, a MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok, a háziorvosok, az Állami Egészségügyi Központ, valamint a vasutas munkavállalók érdekképviseleti szervezeteinek (szakszervezeteinek) és a vasutas önkéntes kiegészítő pénztárak főállású munkavállalója,

a vasutas egyesületek, alapítványok, sport és kultúrintézmények főállású munkavállalója,

a közlekedést felügyelő minisztérium főállású köztisztviselője,

az előzőekben felsorolt szervezetek jogutód szervezeteinek főállású munkavállalója,

az elhunyt tag özvegye,

az elhunyt tag árvája, addig amíg árvaellátásban részesül,

az, aki az előzőekben felsorolt szervezeteknél főállású munkaviszonyának megszűnése időpontjában ÖTA tag volt,

az, aki az előzőekben felsorolt szervezetektől ÖTA tagként vonult nyugdíjba vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül.


az ÖTA Alapszabályát elfogadó jogi személy, amely a kétoldalú megállapodásban foglaltaknak eleget tesz.


A tagsági viszony

Természetes személy esetén határozatlan idejű és a megajánlást követő első tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésével jön létre, a megajánlás napjára visszamenőleg.

6.)2./ Jogi személy esetén az Elnökség által jóváhagyott megállapodásban rögzített feltételek teljesülésével jön létre.


A tagsági viszony létesítése

A belépési nyilatkozatot az ügyviteli feladatokat ellátó helyen kell benyújtani. Az eredeti belépési nyilatkozatot az egyéni nyilvántartó lap mellékleteként kell megőrizni, másolatát a tagdíj levonást végző szerv részére haladéktalanul meg kell küldeni.


Az az ÖTA tag, akinek a főállású munkaviszonya a 5.)1./ pontban felsorolt szerveknél megszűnt, de tagságát folytatni kívánja, ez irányú igényét az ÖTA Iroda részére kell benyújtania.


Az igény benyújtásához csatolni kell az új munkaviszonyból származó jövedelméről, vagy a munkanélküliként kapott ellátásáról szóló igazolást.


A MÁV Csoporton belüli munkahely változtatás esetén a tagdíjlevonás folyamatossága érdekében a tagnak nyilatkoznia kell, hogy az új munkáltatónál is levonásra kerüljön a tagdíj.


Az elhunyt tag özvegye, árvája

amennyiben az özvegyi nyugdíj, illetve az árvaellátás igénylésekor nyilatkozik a tagság fenntartásáról, úgy tagsága folyamatosnak számít,amennyiben belépési nyilatkozatát nem az özvegyi nyugdíj, illetve az árvaellátás igénylésekor nyújtja be, úgy tagsága nem folyamatos, új belépőnek számít.


A tagdíj

8.)1./ A tagdíj mértéke

a.)          a főállású munkaviszonyból származó jövedelem-a

végkielégítés kivételével,

a nyugdíj,

a nyugdíjszerű ellátások,

a vállalkozói tevékenységből származó jövedelem.

a keresőképtelen betegség időtartama alatt a betegszabadságra járó összeg, a táppénz, a terhességi gyermekágyi segély, a GYED összegének,

az egy hónapot meghaladó gyermeknevelés, illetve gondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartama alatt a GYES összegének,

a munkanélküliként kapott ellátás

½ százaléka.

b.) - a jövedelemmel nem rendelkező tag- ideértve a munkáltató által engedélyezett 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság időtartamát is - minimum tagdíjat fizet, melynek összege a mindenkori minimálbér ½ százaléka.


8.)2./ A tagdíjfizetés módja

a.) A tag a tagdíjfizetési kötelezettségének utólagosan, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig köteles eleget tenni.

b.) A tagdíjfizetési kötelezettség az alábbi módon teljesíthető:

jövedelemből történő levonás esetén munkáltatói átutalással,

a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátásokból történő levonás esetén a folyósító szerv általi átutalással,

lakossági folyószámláról való átutalással,

átutalási postautalványon.

c.) A tagsági viszony felmondással történő megszűnése esetén a

tagdíjfizetési kötelezettség a megszűnést követő naptári

hónaptól szűnik meg.


8.)3./ A tagdíjra vonatkozó külön szabályok

a.)      A tag önkéntes elhatározással, a 8.)1./ a-b.) pontban meghatározottat meghaladó összegű, un. "MEGAJÁNLOTT TAGDÍJ" fizetését vállalhatja írásbeli megállapodás alapján.

b.) A jogi személy tagdíját külön megállapodás határozza meg.

c.) A tagdíjfizetési kötelezettség csak egyetlen jogviszony után

terheli a tagot. Az a tag, akinek egyidejűleg munkaviszonyból és nyugellátásból is jövedelme származik, döntésétől függően csak az egyik jogviszonyból fizet tagdíjat. Amennyiben a tagdíjat a jövedelméből és a nyugellátásából is levonták, a többlet tagdíjat a tag kéréséreaz esetlegesen felvett segélyek összegétől függően rendezni kell.

d.) A lakossági folyószámláról való átutalással, vagy átutalási postautalványon történő tagdíj fizetés esetén a tagnak a tagdíj alapját képező jövedelméről igazolást kell küldenie minden év február 28-ig.


A tagság megszűnése


A fennálló tagsági viszony megszűnik:

9.)1./ Természetes személy esetében:


a.) A tagsági viszony felmondásával.

A tag tagsági viszonyát az Egyesülethez benyújtott írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel. A tagsági viszony a tag által közölt időpontban szűnik meg. Időpont közlés hiányában a tagsági viszony a nyilatkozat kézbesítésének napjával szűnik meg.

Amennyiben a tag által közölt időpont és a beérkezés időpontja között 30 napnál több idő telt el, akkor a kézhezvétel napja az irányadó.


Az Egyesülethez benyújtott tagsági viszony megszüntetéséről szóló nyilatkozat alapján a tagság megszűnésének időpontját fel kell jegyezni az egyéni nyilvántartó lapon és haladéktalanul értesíteni kell a tagdíj levonást végző szervet a tagdíj levonás beszüntetésének időpontjáról. Ezzel egyidejűleg a tagot írásban értesíteni kell a tagsági viszony megszűnésének napjáról.


b.) A tagnyilvántartásból való törléssel.

Törölni kell a nyilvántartásból azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségét neki felróhatóan, egymást követő két hónapon át nem teljesítette. A tagsági viszony annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amely hónapra vonatkozóan a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésre került.

A tagsági viszony törléssel történő megszüntetéséről a tagot írásban értesíteni kell.


c.) A tag kizárásával.

Ki kell zárni azt a tagot, aki magatartásával az ÖTA tevékenységét, jó hírnevét, vagy lényeges érdekeit szándékosan megsértette vagy súlyosan veszélyeztette.

A tag kizárásáról az Elnökség a tag személyes meghallgatása után dönt. A tagsági viszony kizárással történő megszüntetéséről a tagot írásban értesíteni kell.

A kizárt tag ismételten nem létesíthet tagsági viszonyt.


d.) A tag halálával.


9.)2./ Jogi személy:

a.)   jogutód nélküli megszűnése esetén,

b.)  a külön megállapodás felmondásával.


9.)3./ A tagsági viszony megszüntetése után - a kizárás kivételével -

ismételten csak egyszer létesíthető tagsági viszony.


9.)4./ A tagsági viszony megszűnése napjáig esedékes és fel nem vett intézményes segélyeket a feltételek megléte esetén öt évre visszamenőleg lehet igényelni. Ezen túlmenően az ÖTA-val szemben anyagi igény nem támasztható.
III.          AZ ÖTA SZOLGÁLTATÁSAI


Az ÖTA szolgáltatásai:


- intézményes segélyek az Eljárási Szabályzatban meghatározott

feltételek megléte esetén járó segélyek,

- méltányossági segélyek az Eljárási Szabályzatban meghatározott feltételek megléte esetén - az egyesület éves költségvetésében meghatározott keretösszeg határáig - adható segélyek, amit az ÖTA Elnöksége dönt el,

- humánegészségügyi ellátás a Hotel Forrás Zalakaros Gyógyszállóban (továbbiakban: Forrás Gyógyszálló) nyújtott állapotjavító és egészségmegőrző gyógykezelés,

- egészségügyi ismeretterjesztés az ÖTA Egészségügyi Ismeretterjesztő Napok keretében tartott előadások, termékbemutatók és szűrővizsgálatok.


A szolgáltatások igénylésének helye:


Intézményes és méltányossági segélyek igénylése:

ÖTA Iroda (1145 Budapest, Amerikai út 42.

Levelezési cím: 1393 Budapest 62. Pf. 331.),


Intézményes segélyek igénylése:

ÖTA ügyintéző hely


Humánegészségügyi ellátás igénylése:

Forrás Gyógyszálló (8749 Zalakaros, Termál u. 6.)A szolgáltatásokra való jogosultság


Az ÖTA

az újonnan belépő tagjai részére a tagsági viszony létrejöttétől számított harmadik hónap első napjától,

a tagsági viszony felmondása (II. fejezet 9.)1./a.) pont) után ismételten belépő tag tagsági viszonyának létrejöttétől számított negyedik hónap első napjától,

a tagsági viszony törléssel történő megszűnése (II. fejezet 9.)1./b.) pont) után ismételten belépő tag tagsági viszonyának létrejöttétől számított hatodik hónap első napjától.


kérelemre intézményes és méltányossági segélyeket, valamint humánegészségügyi ellátást nyújt.


12.)2./ A tagsági viszony felmondással történő megszűnése esetén a tag a felmondás hónapjának utolsó napjáig jogosult az intézményes segélyekre abban az esetben, ha a tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett.


Intézményes segélyek

Aktív munkavállalók kórházi ápolási segélye

Cukorbetegek segélye

Fogsegély

Fogszabályozási segély

Kelengye segély

Temetési segély

Nyugdíjas tag kórházi ápolási segélye

Ortopéd cipő térítési díjának támogatása

Hallásjavító eszköz térítési díjának támogatása

Inkontinencia betét, nadrágpelenka térítési díjának támogatása

Szemüveg és kontaktlencse térítési díjának támogatása

100 évesek segélye


Méltányossági segélyek

Gyógyszersegély

Mozgáskorlátozottak anyagi támogatása

Egyéb segélyek

Rendkívüli szociális segély


13.) A segélyre való jogosultság korlátozása


Az a főállású munkaviszonyban álló tag, akinek a részére egyidejűleg nyugdíjat is folyósítanak, a segélyeket a szerint veheti igénybe, hogy a tagdíjfizetési kötelezettségét melyik jövedelméből teljesíti.Akit az adott segély a saját tagsága alapján megillet, eltartott hozzátartozóként nem jogosult segélyre (kivételt képez a rokkantsági járadékban részesülő tag az ESZ 24.) 3./ pontjának vonatkozásában).INTÉZMÉNYES SEGÉLYEK14.) Általános szabályok


Az intézményes segélyek az Eljárási Szabályzatban meghatározott feltételek fennállása esetén járnak.

Az intézményes segélyekre az igényt visszamenőleg öt évre lehet érvényesíteni.

A tag halála esetén az általa fel nem vett intézményes segélyre a halálesettől számított öt éven belül a temetkezési költséget viselő személy jogosult.


A segély igénylésekor az esedékesség időpontjában érvényben lévő feltételeket kell igazolni. A segély kifizetése az esedékesség időpontjában érvényes szabályokhoz igazodik.

A segélyek igénylését segítő értelmező rendelkezéseket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az intézményes segélyek összegszerűségét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A segélyek igényléséhez szükséges igazolások felsorolása az adott segélyeknél megtalálhatók. A 3. sz. mellékletben található és az igényléshez rendszeresített nyomtatványok kitöltése a segély kiutalásának nem feltétele, csak megkönnyítik annak elbírálását.

15.) Aktív munkavállalók kórházi ápolási segélye


Az aktív munkavállaló tag részére kórházi ápolásának naptári napjaira kórházi ápolási segély jár. Nem folyósítható napi kórházi ápolási segély az adaptációs szabadság idejére, a nappali kórházi, illetve nappali szanatóriumi ellátásban részesülők részére.


A segély folyósításához szükséges igazolások:

- kórházi igazolás, vagy kórházi zárójelentés, vagy azok hitelesített  

másolata.


Cukorbetegek segélye


A tag saját, illetőleg eltartott hozzátartozójának cukorbetegsége esetén naptári évenként egyszer segély jár.


A segély folyósításához szükséges igazolások:

- a kezelő vagy háziorvos igazolása a gondozás tényéről,

- eltartott hozzátartozó részére történő igénylés esetén az eltartott

hozzátartozói viszony igazolása.


Fogsegély


A tag fogpótlásával kapcsolatban felmerült költségeihez támogatás jár.

A támogatás csak végleges fogpótlási munkára adható.

A térítés összege az elvégzett fogtechnikai munkához igazodik. Rögzített fogpótlás esetén foganként, a kivehető fogpótlásoknál fogsoronként jár támogatás.


A támogatás folyósításához szükséges igazolások:

- részletes fogászati munkákat tartalmazó fogmunkalap, vagy

fogszakorvosi, vagy fogtechnikusi igazolás,

- eredeti névre szóló készpénzfizetési számla, vagy a befizetési csekk

feladóvevénye, vagy azok hitelesített másolata.


Fogszabályozási segély


A tag, vagy eltartott hozzátartozója részére a fogszabályozás segédeszközeiért kifizetett költségekhez támogatás jár.

A támogatás kiterjed a társadalombiztosítás által nem támogatott fogszabályozási munkákra is, amennyiben a fogszabályozó készülék szükségességét a szakorvos igazolja.

A támogatás összege a fizetett térítési díj, de naptári évenként legfeljebb készülékenként a 2. sz. mellékletben meghatározott összeg.


A segély folyósításához szükséges igazolások:

- fogszakorvosi igazolás,

- eredeti névre szóló készpénzfizetési számla, vagy annak hitelesített

másolata,

- eltartott hozzátartozó igénylése esetén az eltartott hozzátartozói

viszony igazolása.

19.) Kelengye segély


A tagnak gyermeke születése, illetve örökbe fogadása esetén kelengye segély jár.

A segély gyermekenként, illetve a halva született gyermek után is jár.

Örökbefogadás esetén a segély összegének megállapításánál az anyakönyvi kivonat kiállításának dátuma az irányadó.


A segély folyósításához szükséges igazolások:

- eredeti születési anyakönyvi kivonat,

- halva születés esetén az egészségügyi intézmény által kiadott igazolás,

- örökbefogadás esetén az örökbefogadó szülő nevére kiállított születési

anyakönyvi kivonat.


A segély kiutalásakor a születési anyakönyvi kivonat hátoldalán, illetve halva szülés esetén a terhesgondozási könyvbe fel kell jegyezni:

"Az ÖTA terhére ..... Ft kelengye segély az apa, vagy az anya jogán kifizetve." A feljegyzést keltezéssel, a kiutaló aláírásával és a kifizetőhely bélyegzőjével kell ellátni.


20.) Ortopéd cipő térítési díjának támogatása


A tag, vagy eltartott hozzátartozója részére a társadalombiztosítás által támogatott ortopéd cipő készítésének térítési díjához fix összegű támogatás jár.

A támogatás kiutalásához szükséges igazolások:

- eredeti névre szóló készpénzfizetési számla, vagy annak hitelesített

másolata, melynek tartalmaznia kell az ortopéd cipő megnevezését,

teljes árát és a tag által fizetett térítés összegét,

- eltartott hozzátartozó részére történő igénylés esetén az eltartott

hozzátartozói viszony igazolása.


21.) Hallásjavító eszköz térítési díjának támogatása


A tag, vagy eltartott hozzátartozója részére vásárolt hallásjavító készülék térítési díjához fix összegű támogatás jár.

A támogatás kiutalásához szükséges igazolások:

- eredeti névre szóló készpénzfizetési számla, vagy annak hitelesített

másolata, melynek tartalmaznia kell a hallásjavító készülék

megnevezését, teljes árát és a tag által fizetett térítés összegét,

- eltartott hozzátartozó részére történő igénylés esetén az eltartott

hozzátartozói viszony igazolása.


Inkontinencia betét és nadrágpelenka térítési díjának támogatása


A tag, vagy eltartott hozzátartozója részére vásárolt inkontinencia betét és nadrágpelenka térítési díjához fix összegű támogatás jár.

A támogatás kiutalásához szükséges igazolások:

- eredeti névre szóló készpénzfizetési számla, vagy annak hitelesített

másolata, melynek tartalmaznia kell az inkontinencia betét és

nadrágpelenka megnevezését, teljes árát és a tag által fizetett térítés

összegét,

- eltartott hozzátartozó részére történő igénylés esetén az eltartott

hozzátartozói viszony igazolása,

- első igénylés esetén szakorvosi igazolás csatolása.


23.) Szemüveg és kontaktlencse térítési díjának támogatása


A tag, vagy eltartott hozzátartozója részére készített szemüveg és kontaktlencse térítési díjához fix összegű támogatás jár.

A támogatás kiutalásához szükséges igazolások:

- eredeti névre szóló készpénzfizetési számla, vagy annak hitelesített

másolata, melynek tartalmaznia kell a szemüveg dioptriáját és

vámtarifaszámát is,

- eltartott hozzátartozó részére történő igénylés esetén az eltartott

hozzátartozói viszony igazolása.


Az egyesület a szemüveget, kontaktlencsét kiszolgáltatóval (gazdasági társaság, Kft, stb.) külön szerződésben megállapodhat a tag részére járó teljes, vagy részbeni ÖTA támogatás utólagos elszámolására. A tagságot a szemüveg és kontaktlencse kiváltásakor a szerződésben foglaltak szerint kell igazolni.


24.) Temetési segély


A tag halála esetén az eltemettetőnek, valamint a temetés költségeit viselő tagnak, amennyiben eltartott hozzátartozónak minősülő gyermeke, - ideértve a halva született gyermeket is -, illetőleg házastársa, élettársa, szülője hunyt el, temetési segély jár.


1./ Amennyiben az elhunyt tagot az ugyancsak tag házastársa, élettársa temettette el, a segélyt mind az elhunyt mind az eltemettető házastárs, élettárs jogán folyósítani kell.


2./ A tag szülők eltartott hozzátartozónak minősülő gyermeke elhunyta esetén a segélyt mind a két szülő tagsága alapján folyósítani kell.


3./ Temetési segély az eltemettető tag részére a vele közös háztartásban élő - e pont vonatkozásában ennek minősül a szülő által finanszírozott intézményi ellátás is - rokkantsági járadékban részesülő gyermekének elhunyta esetén is jár. Amennyiben az elhunyt gyermek is tag volt, a segélyt mind a két tagság alapján folyósítani kell.


4./ Amennyiben az eltemettető gyermek(ek) és az elhunyt szülő is tag volt, úgy a segélyt mindegyik tagság alapján folyósítani kell.


5./ Több eltemettető tag esetén az elhunyt tag jogán járó segély csak egyszer folyósítható, a eltemettetők megállapodása alapján megjelölt eltemettető részére.


6./ Amennyiben önkormányzat viselte a temetés költségeit és a költségek megtérítésére határozatot hozott, a temetési segélyt:

a.)      elhunyt tag esetében a megtérítésre kötelezett részére,

b.)     a tag eltartott hozzátartozónak minősülő gyermeke, illetőleg házastársa, élettársa, szülője elhunyta esetén a megtérítésre kötelezett tag részére kell kiutalni.


7./ A temetési segély abban az esetben is a közeli hozzátartozó részére jár, ha

a.      a tag eltemettetéséről a munkáltató, vagy társadalmi szerv gondoskodott. Ebben az esetben a segély csak az elhunyt tagsága jogán fizethető ki,

b.     a tag eltemettetéséről az önkormányzat gondoskodott, de a temetési segélyről lemondó nyilatkozatot adott.A segély elbírálásához szükséges igazolások:

eredeti halotti anyakönyvi kivonat, vagy annak hitelesített másolata,

eredeti névre szóló temetési számla, vagy annak hitelesített másolata,

halva szülés esetén az egészségügyi intézmény igazolása,

önkormányzat által viselt, de megtérítésre kötelezett temetés esetén a temetési számla helyett az önkormányzat által kiadott határozat,

munkáltató, vagy társadalmi szerv által viselt temetés esetén a temetési számla helyett az eltemettető szerv igazolása,

élettárs elhunyta, vagy eltemettetése esetén az élettársi kapcsolatról az illetékes önkormányzat által kiállított igazolás csatolása szükséges,

több eltemettető esetén a segély kifizetéséről szóló megállapodás.


A segély kiutalásakor a halotti anyakönyvi kivonat hátoldalán, illetve halva szülés esetén a terhesgondozási könyvben fel kell jegyezni:

"Az ÖTA terhére .... Ft temetési segély ... (az elhunyt tagsága, vagy az eltemettető tagsága jogán ) kifizetve. "A feljegyzést keltezéssel, a kiutaló aláírásával és a kifizetőhely bélyegzőjével el kell látni.


25.) Nyugdíjas tag kórházi ápolási segélye


A nyugdíjas tag, illetőleg eltartott hozzátartozónak minősülő házastársa kórházi ápolásának naptári napjaira kórházi ápolási segély jár, naptári évenként legfeljebb 15 napra.

Nem folyósítható napi kórházi ápolási segély az adaptációs szabadság idejére, a nappali kórházi, illetve nappali szanatóriumi ellátásban részesülők részére.


Az árvaellátásban részesülő tag kórházi ápolása esetén a nyugdíjas tagok részére járó kórházi ápolási segély szabályai érvényesek.


A segély folyósításához szükséges igazolások:

kórházi igazolás, vagy kórházi zárójelentés, vagy azok hitelesített másolata,

eltartott hozzátartozónak minősülő házastárs részére történő igénylés esetén az eltartott hozzátartozói viszony igazolása.

100 évesek segélye


A 100. életévét betöltött tag évente egyszer segélyben részesül az Elnökség által meghatározott összegben.

A segélyt kérelem nélkül a tag születésnapja alkalmából az Egyesület nyilvántartása alapján az ÖTA Iroda folyósítja.MÉLTÁNYOSSÁGI SEGÉLYEK

27.) Általános szabályok


A méltányossági segély iránti kérelmeket minden esetben az ÖTA Iroda részére kell megküldeni.

Méltányossági segélyt - a gyógyszersegély kivételével - az igényjogosultságtól számított egy éven belül lehet igényelni.

Az Elnökség által engedélyezett segélyek összegét az ÖTA Iroda a kérelmező lakáscímére, vagy bankszámlájára utalja.

A méltányossági kérelem benyújtása után elhalálozott, a tag részére engedélyezett, az ÖTA Irodához visszaérkezett segély összegét, a temetkezési költséget viselő személy részére egy éven belül ismételten ki lehet utalni.


28.) Gyógyszersegély


A rendszeres gyógyszeres kezelésben részesülő tag részére naptári évenként egy esetben gyógyszersegély adható.


Gyógyszersegély iránti igényt csak a felmerülés évében, illetve azt követő 30 napon belül lehet érvényesíteni.


A segély igényléséhez szükséges igazolás:

A házi, vagy kezelőorvos igazolása a diagnózis kódszámának feltüntetésével.


29.) Mozgáskorlátozottak anyagi támogatása


A mozgáskorlátozott tag, illetve mozgáskorlátozott eltartott hozzátartozójának kerekesszék, elektromos rokkantkocsi, valamint háromkerekű robbanómotoros, vagy elektromos moped vásárlásához támogatás adható.


A támogatás igényléséhez szükséges igazolások:

- a tag és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolása,

- az országosan kijelölt rehabilitációs szakorvos véleménye,

- a kerekesszék, elektromos rokkantkocsi, moped típusának

megnevezését, teljes árát, valamint a tag által fizetett térítési díjat

tartalmazó névre szóló készpénzfizetési számla másolata,

- eltartott hozzátartozó részére történő igénylés esetén az eltartott

hozzátartozói viszony igazolása.


30.) Egyéb segély


A tag részére - kérelemre - támogatás adható, amennyiben saját, vagy eltartott hozzátartozója egészségi állapotával összefüggésben rendkívüli költség merül fel.

A tag részére évente, eltartott hozzátartozója után 3 évente igényelhető támogatás.


A kérelemhez csatolni kell:

- szakorvosi igazolást az esetleges gyógyászati segédeszköz   

használatának szükségességéről,

- eredeti névre szóló készpénzfizetési számlát, vagy annak hitelesített

másolatát, melynek tartalmaznia kell a gyógyászati segédeszköz

megnevezését, teljes árát és a tag által fizetett térítés összegét,

- esetleg a gyógykezeléssel kapcsolatos költségeket igazoló eredeti

névre szóló készpénzfizetési számlát,

- a tag és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását,

- eltartott hozzátartozó részére történő igénylés esetén az eltartott

hozzátartozói viszony igazolását.


31.) Rendkívüli szociális segély


A tagnak rendkívüli élethelyzet kialakulása esetén (természeti katasztrófa, árvíz, belvíz, tűzkár, betörés, lopás, súlyos baleset, egészségi állapottal összefüggő, stb.) - kérelemre - rendkívüli segély nyújtható.

A kérelemhez csatolni kell:

- a káreseményről szóló önkormányzat, rendőrség, tűzoltóság, biztosító

társaságok által kiadott igazolást, orvosi igazolást,

- a káresemény helyreállításával kapcsolatos eredeti számlát (kat), vagy                                 

annak hiteles másolatát(ait),

- a tag és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását.HUMÁNEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS32.) A tagok az egyesület tulajdonában lévő, általa működtetett Forrás Gyógyszállóban (Hotel Forrás Zalakaros Gyógyszálló, 8749 Zalakaros, Termál u. 6.)

1./ kedvezményes térítéssel állapotjavító és egészségmegőrző gyógykezelésben részesülhetnek naptári évenként egyszer egészségi állapotuknak megfelelően (a térítés összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza),


2./ térítésmentesen igénybe vehetik a társadalombiztosítás által finanszírozott reumatológiai járóbeteg szakrendelésének szolgáltatásait orvosi beutalóval.


Az ÖTA, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más személy is részesülhessen a humánegészségügyi ellátásokból.


Tagjain kívül más személy is:

1./ térítésmentesen igénybe veheti a Forrás Gyógyszálló társadalombiztosítás által finanszírozott reumatológiai járóbeteg szakrendelésének szolgáltatásait orvosi beutalóval,


2./ térítés ellenében a fennmaradó szabad férőhelyeken igénybe veheti a Forrás Gyógyszálló humánegészségügyi ellátását.

Az ez irányú igényeket az orvosi beutalóval a Forrás Gyógyszálló címére kell eljuttatni.EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETTERJESZTŐ SZOLGÁLTATÁSTérítésmentesen részt vehet az egyesület tagja és tagjain kívül más személy is: az ÖTA Egészségügyi Ismeretterjesztő Napok keretében megrendezésre kerülő egészségmegőrzéssel, egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokon, termékbemutatókon, szűrővizsgálatokon.

I.          EGYÉB RENDELKEZÉSA tévesen kifizetett, valamint a jogalap nélkül felvett segélyek visszafizetésére a Ptk. 361. §-a, az elévülési időre a Ptk. 324-327. §-ai, a felelősségre a Ptk. 339.§-a szerinti szabályozás érvényes.


A tévesen kifizetett, valamint a jogalap nélkül felvett segélyek visszafizetésére kiadott visszafizetésre kötelező határozat által előírt összeg megtérítéséig a tag segélyben, illetve szolgáltatásban nem részesülhet.


Az Egyesület által kiutalt és a segélyigénylő részére meg nem érkezett segélyt, a Magyar Posta ZRt-nél hivatalos úton kerestetni kell. A kerestetést a segélyigénylő írásbeli kérelme és a Magyar Posta ZRt által meghatározott kerestetési díj befizetését igazoló feladóvevény bemutatása esetén az ÖTA Iroda indítja el. A vizsgálat eredményéről a címzettet írásban kell tájékoztatni. Amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy a segélyigénylő a kiutalt összeget nem vette át, úgy a kerestetési díjat részére vissza kell fizetni.
H a t á l y b a l é p é sJelen Eljárási Szabályzat 2007. január elsején lép hatályba.


Ezzel egyidejűleg az érvényben lévő Eljárási Szabályzat hatályát veszti.Budapest, 2006. november 16.


Dr.Kurucsai László s.k.

az ÖTA elnöke


Z Á R A D É KAz Eljárási Szabályzat 1.) számú módosítását az Elnökség E-75/2007.3.számú határozatával elfogadta.


A hatálybalépés időpontjai:

- az I. fejezet 4.)2./ pont, a II. fejezet 5.)1./, a 8.)1./a.), a 8.)2./b.), a 9.)1./b.), a 9.)3./, a III. fejezet 12.), a IV. fejezet 35.) pontjai és az 1. számú melléklet visszamenőleges hatállyal 2007. június 01.,


- a 2. számú melléklet 2007. július 1.


Budapest, 2007. június 26.

Dr.Kurucsai László s.k.

az ÖTA elnökeZ á r a d é k


Az Eljárási Szabályzat 2.) számú módosítását az Elnökség                               E-124/2008.3.számú határozatával elfogadta.

A hatálybalépés időpontja: 2008. július 1.


Budapest, 2008. július 1.

Dr.Kurucsai László s.k.

az ÖTA elnöke


Z á r a d é k


Az Eljárási Szabályzat 3.) számú módosítását az Elnökség                                 E-18/2009.2.számú határozatával elfogadta.

A hatálybalépés időpontjai

az I. fejezet 1.)2./b.), 2.), 3.)1./, 4.)2./, a II. fejezet 7.)2./, 8.)2./, 9.)1./a., 12.)2./ pontok esetében visszamenőleges hatállyal 2009. február 1.

A IV. fejezet 35.) esetében 2009. április 1.Budapest, 2009. március 19.


Dr.Kurucsai László s.k.

az ÖTA elnök
Z á r a d é k


Az Eljárási Szabályzat 4.) számú módosítását az Elnökség                 E-64/2009.3.számú határozatával elfogadta.

A hatálybalépés időpontja: 2009. június 1.Budapest, 2009. május 12.

Dr.Kurucsai László s.k.

az ÖTA elnöke

Z á r a d é k


Az Eljárási Szabályzat 5.) számú módosítását az Elnökség                                 E-172/2009.5.számú határozatával elfogadta.

A hatálybalépés időpontja: 2009. szeptember 3.Budapest, 2009. szeptember 3.
..............

Dr.Kurucsai László s.k.

az ÖTA elnöke

1. sz. melléklet

Értelmező rendelkezések


Munkaviszony:

A tagnak az Eljárási Szabályzatban felsorolt munkáltatóknál fennálló munkaviszonya, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonya, illetve munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya, továbbiakban munkaviszonya.


Jövedelem:

Munkaviszonyból, vállalkozói tevékenységből származó adóköteles bevétel, (kivéve a végkielégítést), valamint a társadalombiztosítási és szociális ellátásokból származó bevétel.


Nyugdíj:

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátások és hozzátartozói nyugellátások, valamint az előnyugdíj, a korkedvezményes és a korengedményes nyugdíj, a Magánnyugdíj Pénztár által folyósított ellátás, időkorúak járadéka.


Nyugdíjszerű ellátás:

Rokkantsági-, átmeneti-, rendszeres szociális járadék.


Kettős ellátás:

Külön kormányrendeletben évenként meghatározott nyugdíjasokat érintő együtt folyósítási összeghatár.


Szülő:

A vérszerinti, nevelő, örökbefogadó szülő.


Gyermek:

A vérszerinti, a nevelt és az örökbefogadott gyermek.


Árva:

Az ÖTA tag szülő elhunyta miatt hátramaradott gyermek, aki (illetve a gyámja) a megajánlási nyilatkozatot aláírja. Tagsága az árva ellátás folyósítása alatt áll fenn.


Eltartott hozzátartozó:

A tag saját háztartásában eltartott, vagy a tag nem saját háztartásában lévő gyermeke, amennyiben a tag utána tartásdíjat fizet, illetve ha a gyermek intézményi ellátásáért térítési díjat fizet:

még nem tanköteles gyermeke

valamely oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeke 25 éves életkorig.


tartósan beteg, illetőleg testi vagy szellemi fogyatékos gyermeke, feltéve, hogy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.


2.) A tag házastársa feltéve, hogy a segély elbírálásának időpontjában havi jövedelme nem haladja meg a külön jogszabályban meghatározott minimálbér 30 %-át.


Az eltartott hozzátartozói viszony igazolása


Az eltartott hozzátartozói viszonyt a segély igénylésekor tett eltartási nyilatkozattal, a gyermektartásdíj levonását bizonyító igazolással, az intézményi ellátásért fizetett térítési díj befizetését igazoló számlával, illetőleg iskolalátogatási igazolással, beteg gyermek orvosi igazolásával, a jövedelmet pedig jövedelemigazolással kell a tagnak igazolnia.


Közeli hozzátartozó:

A házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint az élettárs.


Kórházi ápolás:

Kórházi, rehabilitációs intézeti, klinikai fekvőbeteg ellátás folyamatos 24 órát meghaladó benntartózkodás esetén. Önkormányzati, egyházi, alapítványi és magán intézmények ápolási osztályain térítés ellenében fekvőbeteg ellátás folyamatos 24 órát meghaladó benntartózkodás esetén.


Hitelesített másolat:

A segélyek igénylése során bemutatott eredeti névre szóló számláról, igazolásról, stb. készített fénymásolat, mely tartalmazza a munkáltató / önkormányzat / ügyvéd / közjegyző általi egyeztetés tényét, dátumát, aláírását és a bélyegzőjét.


2. sz. melléklet:

Intézményes segélyek összegszerűsége 2009. június 1-től

Aktív munkavállalók kórházi ápolási segélye:

E.Sz.15.) 1.000 Ft/ nap.


Cukorbetegek segélye:              E.Sz.16.) 4.000 Ft/év


Fogsegély:                               E.Sz.17.)

a térítés összege a számla végösszegéig, de legfeljebb:

- rögzített fogpótlás esetén foganként 3.000 Ft.

- kivehető fogpótlás esetén fogsoronként 3.500 Ft

Fogszabályozási segély:           E.Sz.18.)

a térítési díj összege, de legfeljebb                                 6.000 Ft/készülékenként


Kelengye segély:                      E.Sz.19.) 30.000 Ft


Ortopéd cipő: E.Sz.20.)

évente a térítési díj összege, de legfeljebb 5.000 Ft


Hallásjavító eszköz:                  E.Sz.21.)

készülékenként a térítési díj összege, de legfeljebb 10.000 Ft


Inkontinencia betét és nadrágpelenka: E.Sz.22.)

a térítési díj(ak) összege, de évenként legfeljebb 16.000 Ft


Szemüveg és kontaktlencse:      E.Sz.23.)

évente a térítési díj összege, de legfeljebb 5.000 Ft


Temetési segély:                       E.Sz.24.)

- ÖTA tag, házastársa, élettársa, eltartott illetve rokkantsági járadékban részesülő gyermeke elhalálozása esetén:                   30.000 Ft

- ÖTA tag részére szülője eltemettetése esetén: 15.000 Ft


Nyugdíjas tag kórházi ápolási segélye: E.Sz.25.)

évenként legfeljebb 15 napra 600 Ft/nap

100 évesek segélye: E.Sz.26. 25.000 Ft

Humánegészségügyi ellátás térítési díja

A Forrás Gyógyszállóban a tag által igénybe vett

humánegészségügyi ellátás után

fizetendő kedvezményes térítési díj: E.Sz.32.)1./

mosdós szoba esetén 3.300 Ft/nap

zuhanyzós-mosdós szoba esetén 4.300 Ft/nap

összkomfortos szoba (elő- és utószezonban) 5.300 Ft/nap3. sz. melléklet


Nyomtatványok
Bejelentés ÖTA segély igényléséhez:

(Aktív munkavállaló és nyugdíjas tag kórházi ápolási segély, kelengye segély, fogszabályozási segély, valamint szemüveg, ortopéd cipő, hallásjavító eszköz, inkontinencia betét és nadrágpelenka térítési díjának támogatása)


Bejelentés cukorbeteg segély igényléséhez


Bejelentés fogsegély igényléséhez


Bejelentés temetési segély igényléséhez


Kérelem gyógyszertámogatás igényléséhez


Kérelem mozgáskorlátozott tagnak, vagy mozgáskorlátozott

eltartott hozzátartozójának kerekesszék, elektromos rokkantkocsi,

háromkerekű robbanómotoros, vagy elektromos moped vásárlása esetén adható anyagi támogatás igényléséhez.


Kérelem rendkívüli szociális segély igényléséhez


Belépési nyilatkozat


Kilépési nyilatkozat


Részletező kimutatás


Egyéni nyilvántartó lap
Találat: 33476Felhasználási feltételek