online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

MIKROÖKONÓMIA

gazdaságFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
SZÜKSÉGLET ÉS IGÉNYFELMÉRÉS
A pénzpiac. Az arupiac és pénzpiac együttes egyensúlya, az IS-LM-rendszer.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX
A munkapiac. Egyensúly a munkapiacon.
Mikroökonómia
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY CÉLJA, SZÁMVITELI ALAPELVEK, A BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG, A BESZÁMOLÓK FORMÁI, FELTÉTELEI
MIKROÖKONÓMIA
 
 

MIKROÖKONÓMIA


ALAPFOGALMAK


Közgazdaságtan tárgya:

Az újratermelési folyamatokban felmerülő döntési alternatívákkal és azok gazdasági társadalmi következményeivel foglalkozik.


ÚjratermelésTermelés Csere Fogyasztásjavak előállítása                               

cél: a szükséglet terepe a PIAC - szükségletben

kielégítés                                         jelentkezik

- jövedelem

2. anyagilag korlátozott                          által korlátozott


rangsorolás döntés


Jellemző: a szűkösség – erőforrások korlátozottan állnak rendelkezésre, dönteni kell a hasznosításról


Döntés központjában: racionalitás


Gazdasági racionalitás:

racionális minden olyan cselekedet, amelynek célja a minél jobb eredmény elérése, illetve a rosszabb elkerülése.


fogyasztói: szükséglet maximalizálása

üzleti: Л maximalizálás


Közgazdasági elemzés 3 szintje:


mikro: központban az egyéni döntéshozók, egyéni alternatívái állnak:

fogyasztó – vállalat – állam

makro: összevont mutatók alapján vizsgálja a gazdaságot

internacionális: nemzetgazdaságok együttműködésének hatásait vizsgálja.


Mikroökonómia: az egyéni döntéshozók döntéseit, alternatíváit, általánosítható viselkedéseit vizsgálja.
Piac: a potenciális eladók és vevők találkozási színtere, ahol előre ismert szabályok alapján bonyolítják le tranzakcióikat; az adás – vételek összesége.Piaci tényezők
Kereselet (D) Kínálat (S) (Supply)

(Demand)

Ár(P)

vevő eladó

közvetítő

Kereslet (D): vásárlói hajlandóság és képesség valamely termék iránt

Kínálat (S): adott termék előállítására vonatkozó hajlandóság és képesség.

Ár (P): az a pénzösszeg, amit a vevő az áru megszerzéséért hajlandó fizetni. Alapja: határhaszon.


Marshall-kereszt


E = egyensúlyi pont

P

 
Px = egyensúlyi ár

S

 
Qx = egyensúlyi kereslet és kínálatI.           HÁZTARTÁS GAZDÁLKODÁSAHáztartás: együtt lakó emberek, akik döntéseiket belső rend szerint hozzák, de következményeit együtt viselik.


Szerepe:

javak végső fogyasztója

munkaerőt biztosítja a gazdaság számára

megtakarításai hitel lehetőséget jelentenek a gazdaság számára


Döntéseit motiváló tényezők:

szükséglet

jövedelem


Cél: a hasznosság maximalizálása


Hasznosság közgazdasági tartalma: az a kielégülés érzet, amelyet a fogyasztó valamely jószág vagy szolgáltatás elfogyasztása révén nyer (U = utility).


Vizsgálata:

kardinális

ordinális


Kardinális (hasznosság) megközelítése, feltételezi


hogy a fogyasztó a hasznosságot képes mérni, tőszámokkal kifejezni

összehasonlíthatók a javak

egyik jószág hasznossága nem függ a másiktól

minél nagyobb az elfogyasztott mennyiség, annál nagyobb az összhaszon – egy ponton eléri a telítettségi pontot

az egyes darabok összhaszonhoz való hozzájárulása a fogyasztás sorrendjében csökkenő, ez a csökkenő határhaszon elve (Gossen I. törvénye).


Összhaszon (TU): egy adott jószágmennyiség elfogyasztásából származó összes kielégülésérzet. Telítettségi pont: a teljes haszon maximuma.


Határhaszon (MU): egy pótlólagos termékegység elfogyasztásának hatására az összhaszonban végbemenő változás.


MUx=


Az összhaszon maximalizálása több termék esetén: mindaddig növelhető az összhaszon, ameddig a fogyasztói szerkezet átrendezése során nyert haszon meghaladja a feláldozott haszon mértékét. Egy ponton bekövetkezik a kiegyenlítődés. (Gossen II. törvénye)


U

 
Q

MU

TU

Tu

 


X

 

MU

 

Pénz bekapcsolásával: az utolsó pénzegység által nyerhető határhaszon (MU) minden jószágnál ugyanakkora, akkor maximális a haszon.


Ordinális megközelítés:


Lényege: a fogyasztó különböző jószágkombinációt (jószágkosarat) fogyaszt – ez számára mekkora szükségletkielégítést jelent, az alapján rangsorolja a kosarakat.


A rangsorolás = preferencia rendezés

A preferenciarendezés axiomái:


teljesség – a fogyasztó bármit, bármikor legyen képes viszonyítani.

reflexivitás: minden fogyasztói kosár legalább olyan jó, mint önmaga.

tranzitivitás: A > B, B >C, → A >C


Feltételei:


dominancia elve – a többet preferálja a kevesebbel szemben

a lexikografikus rendezés kizárva

nem létezik externália – az élvezet csak a saját fogyasztásból származik

konvexitás érvényesül – az átlagot preferálja a szélsőségekkel szemben.


Közömbösségi görbe (megszerkesztése): azon pontok mértani helye, amelyek – azonos hasznosságot fejeznek ki két dimenziós térben.

Y

 


J kosár

X

Y

Rangsor

a
b
U2

 
c
U1

 
d
e
X

 
f

Közömbösségi görbe jellemzői:


negatív hajlásúak

nem keresztezhetik egymást

origótól távolodva növekvő hasznosságot jelent

konvex az origóra nézve


Előnykiegyenlítődés: (Gossen II. törvénye)


Összhaszon maximális, ha: =


Elmozdulás iránya → másik „u” görbére

azonos „u” görbén


Helyettesítési határrátája: MRS

(marginal rate of substitucion): azt az arányt fejezi ki, amely megmutatja, hogy a fogyasztó egy bizonyos jószágot, egy másik jószág mekkora mennyiségére hajlandó elcserélni ahhoz, hogy az összhaszna ne változzon (ugyanazon a közömbösségi görbén maradjon).


MRS = a közömbösségi görbéhez húzott érintő meredeksége – megmutatja a két termék helyettesíthetőségét.


MRS = ││= =


A fogyasztó hasznát befolyásoló tényezők:

szükséglet által meghatározott hasznossága a terméknek

az ár

jövedelem I (Income) = költségvetési korlátY

 
Költségvetési egyenlet: I = (X•Px+Y•Py)


(IY) Költségvetési egyenes jellemzői:


a fogyasztói lehetőségek határa

azon jószághalmazok mértani helye, amelyet a fogyasztó megvásárolhat jövedelme teljes elköltése mellett

meredekségét az árarányok határozzák meg


Költségvetési egyenes elmozdulásai:


jövedelemváltozás – „O”-tól való távolság változik (I’,I’’)

árváltozás   – az egyenes meredeksége változik

a tengelymetszet változik, ahol az ár megváltozik

ha mindkét termék ára azonos arányban és irányban változik az egyenes meredeksége nem, csak metszete változik


Y

 
A jövedelemváltozás és a fogyasztói kereslet


ICC

 
Feltétel: - Io jövedelemből indulunk ki

- az árak változatlanok


U2

 
Normál javak: jövedelem és a kereslet

U1

 
változása azonos irányú.


I’’

 

I

 

X

 
pozitív meredekségű Engel-görbe és

fogyasztási függvény


Inferior javak: kereslete a jövedelem növekedésével csökken


YD

negatív lejtésű fogyasztási függvény


A javak bizonyos jövedelmek mellett normál, - adott jövedelem szint felett inferior jellegűek

ICC (Income Consumption Curve) = jövedelem-fogyasztás görbe, a különböző jövedelemhez tartozó optimális fogyasztási pontokat köti összeÁrváltozás hatása a keresletre


Feltétel: - az Y változatlan

- egy termék ára (Px) változik, a többi jószágé rögzített

- a fogyasztói szokás változatlan


Pxo <Px1


PCC = (árfogyasztás-görbe) (Prince Consumption Curve):

azon jószágkombinációk pontjainak mértani helye amelyek a fogyasztó optimális választását tükrözik a termék árának változása mellett.


Egyéni keresleti görbe:

egy termék ára és a termékből megvásárolt mennyiség közötti viszony

Egyéni keresleti görbe
Paradox árhatások:


Minőségi hatás: PD

∆P = minőségi változás feltételezése

PD

2. Spekulációs hatás: PD – további áremelésre spekulál

3. Veblen hatás: PD – presztizs fogyasztás

4. Giffen hatás: PxDx - Dy


X0-X’ = teljes árhatás:

a megvásárolt jószág mennyiség azon változása, amely a jószág árának megváltozása miatt következett be.


2 összetevője:

helyettesítési hatás: x árának változására megváltozik a fogyasztás összetétele, megváltoztak az arányok

jövedelmi hatás: x árának változására megváltozik a reáljövedelem

Egy termék árváltozása a fogyasztás teljes szerkezetét megváltoztatja (ΔPxΔDy;ΔDx)


A piaci keresleti görbe


A piaci keresleti görbe (DD): az egyéni keresleti görbék horizontális összegzéséből vezethető le. Egy termék ára és a fogyasztók által vásárolt összes mennyiség viszonya.
A kereslet rugalmassága


A kereslet rugalmassága:

a keresletnek azt a százalékos változását, amely egy adott független változó százalékos változásának hatására következik be, a kereslet adott tényező szerinti rugalmasságának (elaszticitásának) nevezzük.


Általános képlete:

Ex1 =

Árrugalmasság megmutatja, hogy az ár 1%-os változásának hatására hány %-kal változik a kereslet. (normál javaknál negatív az értéke)


Expx = =

Lehet:

tökéletes rugalmasság Expx > 1 az ár %-os változásánál nagyobb a kereslet változása.

végtelen rugalmatlanság Expx < 1 %-os változást eredményez a kereslet

egységnyi Ex px = 1


Az árrugalmasság mértékét meghatározó tényezők:

a helyettesítő termékek megléte

a helyettesítő termékek árának közelsége

a rendelkezésre álló reakció idő

a termékek árának nagysága a fogyasztó jövedelméhez képest


2. A jövedelem rugalmassága: azt fejezi ki, hogy a fogyasztó jövedelmének 1 %-os változása, adott áru keresletében hány %-os és milyen irányú változással jár. (normál javaknál pozitív az értéke)


ExI =

3. A kereszt (ár) rugalmasság: a termék keresletének változása más termék árának változásával függ össze.

ExPy =

Lehet:

pozitív: egymást helyettesítő termékeknél

negatív: kiegészítő termékeknél

független: 0 rugalmasság

A fogyasztói többlet


Az a pénzmennyiség, amellyel a fogyasztó egy jószágfajta bizonyos egységért többet lenne hajlnadó fizetni, mint az aktuális piaci ár.                      


Fogyasztói többlet


 

D

 

  Q

Px

n

Többlet

P

 

P075

 


Q

 II.        VÁLLALAT


Kialakulása:


- Modern polgári viszonyok között jön létre

pénzügyi elszámolás elterjedt

hitelezési gyakorlat jellemző


- Hagyományos önálló szervezetektől független

- Nyitott, árutermelést folytató, üzleti vállalkozás.


Üzleti vállalkozás mozzanatai (kritériumai):

önálló gazdálkodás, szervezés, kombinálás, döntési kényszer

pénzügyi jövedelemszerzés

döntései következményeit, a kockázatot maga viseli

erőforrások felhasználása


Üzleti vállalkozás > vállalat

- egyéni vállalkozás      - nyitott szervezet

- társulás - nem kisvállalkozás


A vállalat a fejlett üzleti vállalkozás szervezeti formája, jövedelmi célok által vezérelt fejlődő szervezet, rendszer, amely erőforrásokat alakít át kibocsátásokká.


A vállalat környezete


Környezete: -   piaci szereplők és tranzakcióik

- nem piaci tényezők (állam, természet, társadalmi szervek stb.)

Legfontosabb környezete a piac.


A piac: egymástól viszonylag független, egyenrangú felek összessége, akik önkéntes alapon lépnek egymással kapcsolatba.


A vállalat két piaca:      Erőforrás piacon - vevő

Termékpiacon - eladó

Pénzfolyamatok →
A piac: egyrészt 1. vevők piaca

2. eladók piaca


másrészt 1. reálfolyamatok

2. pénzfolyamatok egysége
A vállalat társadalmi funkciója


Funkciója: erőforrásokat (inputokat) alakít át (outputokká) kibocsátásokká!


Tevékenységét: célok vezérlik.


Célrendszer:


1. Saját belső célok: - tulajdonosok; Л maximalizálása

dolgozók: jövedelem max.

vezetői célok

Piaci alkalmazkodás – verseny

Külső környezet: állami szabályozás, telephelyi környezet stb., reklám, többletszolgáltatást nyújt


Alapvető cél: Л maximalizálás


(Л) profit = bevétel-kiadás

maximalizálás a racionálisan gazdálkodó vállalat alapvető célja

döntési kényszer oka: - erőforrások felhasználása

- piaci alkalmazkodás


Döntés: adott piaci viszonyok között milyen reagálási lehetőség áll a vállalat rendelkezésére.


Időtáv: - naptári

- közgazdasági; piaci alkalmazkodás lehetősége

Input

Output

Technológiai színvonal

a. Nagyon rövid

fix

készlet eladás

változatlan

b. Rövid

legalább 1 fix vagy

legalább 1 változik


megváltozik

változatlan

c. Hosszútáv

összes változik

megváltozik

változatlan

d. Nagyon hosszú

megváltozik

új termék

új technológia


A döntés (megfontolás) kulcskérdése a hatékonyság

Technikai:                                          Gazdasági:

A termelési tényezők azon kombinációja, amikor Az a technológiailag hatékony eljárás,

egyetelen termelési tényezőből sincs felesleges, amely adott outputhoz a legkisebb

kihasználatlan kapacitás.                       költésget tartalmazza vagy adott költségge

a legnagyobb eredményt éri el.

Pareto-optimum

A termelési függvény


Tartalmazza: a termelési tényezők (K, L) lehetséges kombinációi és a maximális kibocsátás közötti technikai-gazdasági összefüggést.


Q = f(K,L)


Egytényezős termelési függvény:


egyik tényező fix (K) – a másik (L) változó
Parciális termelési függvény: Q = f(L, K) → Q = f(L)

a termelés a munka speciális függvénye.

Határtermék (MP): valamely termelési tényező (L) egységnyi változáskor az össztermékben bekövetkezett változás.


MPL =


Átlagtermék (AP): termelési tényező egységére jutó áltagos kibocsátás


AP =

Termelés rugalmassága:

Ep = = = =Isoquant-görbe


Azon pontok mértani helye, amelyek az azonos outputhoz tartozó összes tényező kombinációt tartalmazzák


K

 

III.

 


II.

 
Gerincvonalak

k6

 

III.

 

I.

 I görbe tulajdonságai

negatív hajlásúak

0-ra konvexek

0-tól távolodva magasabb termelési szintet képviselnek

görbék nem metszik egymást

a termelési tényezők nem helyettesítik tökéletesen egymást.


I görbe és a határtermék viszonya


Gerinvonalak (ridge lines)

a tényezők (K és L) helyettesíti lehetőségeit próbálják behatárolni.


Isoquant térkép szférái: (I: térkép = a termelési függvényt reprezentáló színvonalak sorozata)


Tartományok:

I.            Gerincvonalak közötti tartomány releváns tartomány a tényezők határterméke, határtermelékenysége pozitív, a tényezők helyettesítik egymást azonos output mellett és bármelyik tényező növelésével(miközben a másik változatlan) nő az output

MPL

>0

MPK


II.         Gerincvonalakon kívül:

(x tengely mentén) túlzott munkaráfordítás MPL < 0,

(y tengely mentén) túlzott tőkeráfordítás MPK < 0,


III.       Gerincvonalak és I görbe találkozása

- x tengely felett: MPL = 0

- y tengely mellett: MPK = 0


A technikai helyettesítés határrátája MRTS (Marginal rate of Substitution):

MRTS: az az arányszám, amely megmutatja, hogy adott inputtényezőt egységnyi (végtelen kis) mértékben csökkentve, a másik tényező hányszorosát kell venni ahhoz, hogy az össztermelés ne változzon.


MRTS = = = = =

MRTS = I görbe adott pontjában húzott érintő meredekségének (-1) szeresével

A tényezőárak szerepe az optimális program kialakításában


Költségvetési egyenlet: a vállalat összköltéségét a különböző ráfordítási elemek függvényeként fejezi ki


TC = K ∙ PK + L ∙ PL


ISOCOST egyenes – a költségvetési egyenlet negatív meredekségű egyenes

- TC/PK és TC/PL pontokban metszi a koordináta tengelyt


A tőke (K) és munka (L) azon kombinálcióinak mértani helye, amelyek összköltsége azonos

Meredekségét a K és L árarányai határozzák meg.

Elmozdulhat – költség hatására 0-tól a távolság változik

- árak hatására meredeksége változik.

Optimális inputkombináció: az az inputarány, ahol az inputtényezők egységnyi költségnövekményére jutó határérték azonos, azaz a tényezőkre költött pénz határterméke egyenlőMRTS = = = =


Minimális az összköltség, ha a tényezőárak aránya egyenlő a tényezők technikai helyettesítésének határrátájával.

=

Maximális output-ot a költségvetési I egyeneshez húzható legmagasabb Isoquant görbe képviseli
A termelési hozadék
A termelés rövidtávú alakulásának vizsgálata.


Feltétel, törvényszerűség:

a termelési függvény adott Q = f(K,L)

a technológia változatlan (K fix)

L ráfordítás folyamatosan növelhető, a termelés növelésének nincs akadálya

a vállalat árelfogadó – kompetitív piac
A hozadéki függvény: valamely tényező parciális termelési függvénye, amely a tényező hozadékát, azaz változásának a termelésre gyakorolt hatását fejezi ki, egyéb tényezők változatlansága mellett.

L

Q

APL =

MPL =
I: a munka II: a munka III: a munka csökkenő

növekvő csökkenő, de és negatív hozadéka

hozadéka pozitív hoza

déka

(EL > 1)           (0 < EL <1) (EL < 0)


A határtermék (MP) és az átlagtermék (AP) viszonya


MPL > APL APL növekvő tendenciájú

MPL < APL                       APL csökkenő tendenciájú

MPL = APL      max hozadéki optimum

MPL = 0 < APL hozadéki maximumA termelés költségei


A vállalat befektetései, ráfordításaiFLOW                                                 STOCK

(folyamatos ráfordítások)                      (adott időpontban jelentkező)

adott időszakban jelentkeznek, a           hosszabb időn keresztül használja

termék értékesítése során megtérülnek   a vállalat fokozatosan használódnak el

fokozatosan térülnek meg (épületek,

költségek: - gazdasági költségek gépek)

explicit, implicit                  

számviteli költségek


Vállalat bevétele


Gazdasági költség Gi Л

Explicit költség Implicit költség


Számviteli költség Normál Л Gi Л


Számviteli Л


Explicit költség (kifejezett): adott időszakban jelentkező kiadás, amely számlákon megjelenik, a termék értékesítése során megtérül.


Implicit költség: azt az összeget jelenti, amely azért merül fel, mert a vállalat elvonta befektetéseit más befektetési lehetőségektől, de számlán nem jelenik meg (pl: i/k, saját bér, ami haszonélvezeti költség, amortizáció)


Gazdasági költség = [explicit + implicit költség]

Alternatív költség (opportunity cost) = Számviteli költség + normál Л


Számviteli költség: (kisebb, mint a gazdasági költség) adott időszakban (évben) jelentkező számvitelileg nyilvántartható költség – számlákon + belső nyilvántartásban jelentkező.


Számviteli Л = [ gazdasági Л + normál Л ]A költségek időtáv szerinti vizsgálataRövid távon                  Hosszú távon

K0 adott TC = f (Q)

Q = f (L,K0)

Összköltség = TC


Fix költség = FC VC = változó

(fixed cost) (variable cost)

VC = f (Q,K0)


FC = állandó költség: a vállalat rövid távon fix inputtényezőinek egyéni gazdasági költsége.

VC = változó költség: a rövid távon változó inputtényezők vállalati gazdasági költségeinek összege.

MC = határköltség (rövidtávú): az az arányszám, amely megmutatja, hogy hány egységgel változik az összköltség (TC) illetve a változó költség (VC) a termelés egységnyi növelésével.


MC = = =

MC = ∙ PL =

Az MC: a tényező határterméke reciprokának és árának szorzata ha MP MC

AC = átlagköltség (average cost): a (TC) összköltség termékegységre jutó nagysága, a termelés adott volumene esetén.


AC =

AFC = átlagos fix költség (average fixed cost): a termék egységére jutó összköltség.


AFC =

AVC = átlagos változó költség (average variable cost): a változó költség termelékenységre jutó összege


AVC =


Ha az összes változó tényező = L

Munka átlagterméke: APL =

AVC = ∙ PL


Q

 


Következtetés:

MPL max = MC min

APL max = AVC min

AVC min az MC min és AC min között van

MC minimumpontjában metszi az AC és AVC görbéket

AC = MC: Ezen technikai optimum a fedezeti pont

MC = AVC: Üzembezárási pont


Hosszútávú költségfüggvények


Feltétel: - inputtényezők tetszőleges változtatása

egy technológiai korszak

termelési függvény változatlan

nincs állandó költség


LTC = hosszútávú költségfüggvény ( long-run total cost): a vállalat különböző termelési szintjéhez tartozó költség alakulása


LAC = hosszútávú átlagköltség (long-run average cost): hosszútávú összköltség és a termelési volumen hányadosa


LAC =


LMC = hosszútávú határköltség (long-run marginal cost): azt fejezi ki, hogyan alakul egy-egy pótlólagos termék költsége a termelés méretének hosszútávú növelése folytán


Hosszútáv lehet üzemméret

által jellemezhető

sorozatnagyság


A rövid és hosszútávú költséggörbék kapcsolata:


a LAC hosszútávú átlagköltséggörbe a rövidtáv AC görbék burkoló görbéje


a görbék alakja eltérő hosszútávon “u” helyett inkább “L” kiegyenlítettebb a költség elosztás, “laposabbak” a görbék

A vállalati kínálat alakulása kompetitív piacon


Vállalat és Piac lehetKompetitív vagy versenypiac                 Nem kompetitív

Ár adottság a szereplők számára                           

A piaci kapcsolat korlátlan                        - Monopol Korlátozott vagy

A kínálat alkalmazkodik a kereslethez - Origopolium kizárt a verseny


Feltételek:

a termékek – homogének – egymást helyettesítik

a piac soktényezős;

a piacra a belépés és kilépés szabad;

a szereplők tökéletes információval rendelkeznek;

vállalatok célja: Л max.

az árat a piac határozza meg, egy vállalat számára

adottság


A profit közgazdasági tartalma
TЛ = összes profit (total profit): TR – TC = TЛ

Összes bevétel (TR) – összes kiadás költség TC (implicit költséget is tartalmazza.)


TЛ = TR – TC


TЛ = Gazdasági Profit


AЛ = átlagos profit: a termékenységre jutó gazdasági profit


AЛ =

MЛ = határprofit: az összprofit (Л) változásának az az összege, amely Q termelés egységnyi változásának eredménye


MЛ = =


A vállalat bevételei


TR = Teljes bevétel (total revenue): az eladott áruk és szolgáltatások árbevétele.


TR = P∙Q TR = f (Q,P)


MR = Határbevétel: megmutatja, hogyan változik a bevétel a termelés mennyiségének (kínálat) függvényében. Tiszta verseny esetén: MR = P


Maximális Л kompetitív piacon: a termelést addig fokozza a vállalat, amíg határköltsége (MC), eléri a határbevételt (MR).


Лmax = MC = MR = P

 

Kompetitív vállalat Л maximalizáló outputja


Kompetitív vállalat rövid távú kínálata

Kínálati függvény: rövid távon a határköltség függvény Ü pont felett


F: A vállalat fedezeti pontja a vállalat átlagköltsége (AC) és határköltsége (MC) egybeesik


MC = AC

Hosszútávú fennmaradás feltétele


Ü: üzembezárási pont: a termelés átlagos változó költségének minimuma egyenlő a piaci árral.


AVCmin = P = MC


AVC < P MC = SA termelési tényezők piaca


Téma: a vállalat viselkedése a tényezőpiacon – mint vásárló
Termelési tényezőkFöld “A”                      Munkaerő “L” Tőke “K” Vállalkozó “E”Keletkezésük módja szerint


Elsődleges (természeti)  Másodlagos

Tőketényező (emberi munkával létrehozott)

- Munka - Termelt (fizikai tőke)

- Természeti tényezők   - Pénztőke, értékpapír

- Vállalkozási képesség

Jellemzői:                                  Sajátosságai:

- nem gazdasági okokból keletkezik - egyidejűleg: input és output javak

- külső környezeti adottság a természet                        - fokozatosan elhasználódnak, de pótolhatók

- az ember: alanya és nem tárgya a társadalomnak - mennyiségük rövidtávon igazodik a kereslethez

- sajátos forma a “pénz és értékpapír” tőke


Az erőforrások kereslete


Inputkereslet vizsgálatának szintjei:


egy inputtényezőt feltételezve ;

összekapcsolt termelési tényezők optimalizálását;

iparági vállalatok egyéni keresletek eredőjeként a termelési tényezők piacának keresleti görbéje


A termelési tényezők keresletének sajátosságai


→ a vállalatok kereslete “származékos kereslet”

→ a profitmaximalizáló outputnak megfelelően vásárolja az inputokat a vállalat

→ kapcsolata kettős paici kapcsolatinput output

input “S” jelzés

input “Pi    adottság output “PxSzármazékos kereslet:

a vállalat azért és annyiért keres adott inputtényezőt, mert az általa termelt outputot a vevők meg akarják venni – olyan áron, amely számára hosszútávon legalább a normálprofitot biztosítja.

(MC = MR = P)

Optimális input meghatározása kompetitív körülmények között


Vizsgálat feltételei:

a vállalat egyetlen féle, végtelen osztható terméket gyárt;

a vállalat mindkét piacon tökéletesen versenyző;

az erőforrások mennyiségét végtelenül kis mértékben is képes megváltoztatni;

a vállalat termelési függvényét a releváns tartományban vizsgáljuk;

a vállalat profitmaximalizáló.Az input optimális összetétele:

K

 
MRTS = =
Az inputköltség minimalizálása (adott output mellett) illetve az output maximalizálása (adott költségösszeg és adott árarányok mellett) az inputtényezők olyan kombinációját jelenti, amikor a tényezők áregységre jutó fizikai határtermék azonos (tetszőleges “n” inputtényezőt feltételezve).
A maximalis output létrehozásához szükséges optimális inputmennyiség meghatározása

Outputpiaci feltétel:


MC = = = MR =

Optimum:


= MC = MR = Px


Inputtényező Az eladott Határbevétel Az output piaci ára

határtermékének késztermék

egységre jutó költség határköltsége


Kérdés?


– inputárak (PL, PK) határozzák meg az output árat?

– outputárak (Px) az input felhasználást?


Mindkét ár adottság kompetitív piacon – a két pólus között optimalizálja saját helyzetét a vállalat.ha ΔL = 1 MC = = MR PL = MPL ∙ MR


ΔL∙ PL = MFCL = MPL ∙ MR = MRP

MFC = MRP


Tényező ár = tényező határköltsége Határtermék bevétel

PL = W MFC MPL ∙ MR

(Marginal Factor Cost)


Következtetés: A profitmaximalizáló cég, akkor és annyiban akarja adott (k, l) inputtényezőjének felhasználását egy pótlólagos egységgel növelni, ha az így elérhető pótlólagos jövedelem (MPL ∙ MR) fedezi a költségének növekményét, a tényező határköltségét (MFCk,l = faktorális határköltség).

MRP = Marginal Revenue Product


A profitmaximáló output általános inputfeltétele, hogy a tényező határköltsége egyenlő legyen a tényező – határtermék – bevételével.


Kompetitív piaci feltétel:                                  MR = Px

MFC = VMP


VMP = Value Marginal Product: az adott inputtényező határtermékének piaci eladási egységáron számított értéke.


A pénzbefektetés értékelésénél figyelembe kell venni:

az elvesztett kamatot

az időtávot

és a várható hozamot.


A befektetés üzleti értékének kiszámításához a jelentérték számítást vesszük figyelembe, az eljárás a diszkontálás.


PV0 =


PV (Present Value) jelenérték; jövőbeli pénzösszeg vagy pénzösszeg sorozat értéke mai pénzben kifejezve.


FV (Future Value) jelenbeli pénzmennyiség jövőbeli értéke

r = piaci kamatláb

t = időtáv, futamidőIII. AZ ÁLLAM MIKROGAZDASÁGI SZEREPE


A piac nem tökéletes:   - egyenlőtlenségek keletkeznek az ellátásban

a javak egy csoportja közösségben kerül felhasználásra

a gazdasági tevékenységeknek lehetnek nem szándékolt mellékhatásai


A társadalmi igazságosság gyakran állami beavatkozást igényel. Ehhez az államnak bevételekkel kell rendelkeznie és kiadásokat kell folyósítania.Fogyasztási javak csoportosítása


gazdasági javak szabad javakmagán (privát) javak vegyes javak közjavak


Magánjavak (privát goods): azon gazdasági javak, amelyekből egyes fogyasztók fogyasztása csökkenti a többiek számára fennmaradó készletet – a fogyasztásból való kizárás. Rivalizálás lehetséges (egyik fogyasztó fogyasztása, hatással van a többire).


Tiszta közjavak (pure public goods): azon gazdasági javak, amelyekből az egyes fogyasztók fogyasztása nem befolyásolja a többiek lehetőségeit. Nincs rivalizálás; a társadalom egyetlen tagja sem zárható ki a fogyasztásból.


Vegyes javak: a kettő közötti átmenet, mindkét szempontból lehet korlátozás.


Vegyes javak fő csoportjai:


Rivalizálás:

Jelentős extern (környezeti adottság) hatással bírók – nem privát javak;

Térbeli korlátozott haszonhatású javak (lokális)

Túlzsúfoltságra hajlamos közjavak.Ellenértékhez kötés:

Díjköteles javak – névleges díjak, a pazarlás megakadályozására költséghez való hozzájárulás;

Ingyenes rendelkezésre bocsátott javak


A gazdasági tevékenységek nem szándékolt mellékhatása (externália) lehet pozitív és negatív. Az államnak a pozitív hatásokat erősítenie kell, ehhez támogatásokat (szubvenciót) nyújt a negatív hatásokat mérsékelnie kell, ezt fokozott adózással éri el.


MAKROÖKONÓMIA


Makroökonómia a nemzetgazdasági szintű gazdasági kapcsolatok hatásait vizsgálja,


Jellemzői: - aggregált (összevont) mutatók

- részterületek egy rendszerben való áttekintése


Fő kérdés:

összkereslet

foglalkoztatottság

pénzmennyiség meghatározás

infláció okai

növekedés


ALAPFOGALMAK


Kibocsátás: a nemzetgazdaság által időszak (1 év) alatt létrehozott áruk és szolgáltatások összesége, halmazaFizikai formája              Pénzbeni kifejezése

Jövedelem

                                Reálkibocsátás

Termelési eszközök                             munka tőke vállalkozói jövedelem

Fogyasztási cikkek                              (W) (Л) (i, járadék)ralizált kibocsátás = jövedelem (Y)Reál jövedelem Nominál (folyóáron)

(változatlan áron)

Y felhasználás: fogyasztás

megtakarítás


Megtakarítás rendeltetése a BERUHÁZÁS, állóeszköz létesítése

Beruházáspótló                 bővítő

Amortizációból            Л-ból


Bo beruházás
Makrogazdasági szereplők
Vállalat Háztartás Állam Külföld Bank

Termelő                       (magán) - kormány - nem állandó - Bankok

eszközök L bizt. - regionális lakók - Pénzintézetek

Fogyasztási C vásárló - önkormányzatok - nem intergrál-

cikkek elő- megtakarító - intézetek ható vállalatok

állítója (C)

Közszektor


Magánszektor


Szereplők kapcsolata

(Makrogazdasági körforgás)Tv

 
C

Tr

 


G

 

Th

 
Állam

SA

 


Sh

 I

 
Háztartás Bankrendszer Vállalat

Sk

 


x

 

W

 

IM

 

Külföld


Makroszintű jövedelem: Y = C + I +G + (X – IM)

I = Sh + Sv + SA + SkVagyonmérleg (Stock): időpontban a gazdaság vagyoni helyzetét mutatja.


Aktivák                       Vagyonmérleg Passzívák

Reáleszközök                           Tartozások

Követelések                             Tiszta vagyon


Jövedelmmérleg (Flow): a vagyoni helyzet változását mutatjaMakrogazdasági tevékenység számbavétele


Problémák:

merítés

ár, árszínvonal változása

nem anyagi tevékenység értékelése

háztartás értékelése

externáliák hatásának értékelése

halmozódás


RendszerSNA                                                                MPS

1. Bruttó: GO                                                   Társadalmi termék

2. Félbruttó: GDP/GNI/GNDI              Végtermék

3. Nettó: NDP/NNI/NNDI                              Nemzeti jövedelem

Jellemzők

1. GO: Minden értéket alkotó               1. Csak az anyagi javak előállítását

tevékenységet tartalmaz tartalmazza


2. Hazai mutató                                                2. Csak hazai mutatók

GDP = GO – Folyó felhasználás                    Végtermék = Társadalmi termék – folyó felhasználás

Nemzeti mutató: GNI/GNDI

az ország állampolgárai és

jogi személyei által előállított étékek.

3. NDP = GDP –amortizáció                            3. Nemzeti jövedelem = végtermék – amortizáció


GDP = bruttó hazai termék, az országban adott évben előállított végső felhasználásra szánt termékek és szolgáltatások összértéke.


NDP = az ország területén keletkezett nettó jövedelmek összege.


GNI = bruttó nemzeti jövedelem, az ország állampolgárai által (országhatártól függetlenül) adott évben realizált jövedelem.


NNI = nettó nemzeti jövedelem, amortizációval csökkentett belföldiek által realizált jövedelem.


GNDI = bruttó nemzeti rendelkezésre álló jövedelem, amellyel az adott évben az ország állampolgárai rendelkeznek.


NND = nettó nemzeti rendelkezésre álló jövedelem, az ország állampolgárai által adott évben felhasználható jövedelem.

I. PÉNZRENDSZER


Pénz: az áruforgalom lebonyolításának eszköze, törvény által elismert fizetési eszköz, amely alkalmas az értékek nyilvántartására.


Jellemzői: - áruként jött létre (szükséglet kielégítés)

- nem közönséges áru


Pénzfunkciók:

Forgalmi eszköz (pl.: árucsere közvetítője (A – P)

Értékmérő: két áru cseréjében a csere mércéjét megszabja (A:P)

Mérce alapja lehet: - termelői munka költsége

- a fogyasztói hasznosság


Fizetési eszköz (R):

árumozgástól elválik a pénz mozgás (R).

A – R – A’

Felhalmozás – vagyonképzés eszköze (Y)

a pénz nem fogyasztásra költik, jövőbeni szükséglet kielégítére fordítják.

Világpénz – nemzetközi viszonyokban tölti be 1-4 funkciót.


Pénzrendszerek 3 történelmi korszaka:


I. világháború előtt – aranypénzrendszer a pénz funkcióit az aranypénz töltte be.

II. világháború után – pénzhelyettesítők látják el a pénzfunkciókat – aranyra cserélhetők (1944-1971 az USA $)

1970-es évektől – hitelpénz alakul ki → modern pénz (hitelnyújtás útján keletkezik és a hitel törlesztésével megszűnik létezni)


Pénzteremtés módja – külfödi fizetési eszköz, arany, deviza vásárlása

- értékpapír (váltó, állampapír) felvásárlása


Money tömeg mérése és szabályozása


a. Értelmezés - M1 = (Kp) készpénz + látra szóló betétek (likvid)

- M2 = M1 + kvázi pénzek összege


Kvázi pénz:      nem azonnal elkölthető pénz.

igazi pénzre szóló követelés;

korlátozott felhasználhatóságú pénz;

határidős betétek.


Σ M(q) szabályozása: eredete szerint = Jegybank + kereskedelmi bankok

kulcs tényező: Jegybank


Eszközei: 1. Kötelező tartalékráta (t)

KTR =maximális arány előírása

2. Jb-i kamatláb változátatása

Kb → Jbp-nak kamatlábat fizet

3. Nyílt piaci művetek:

Jb – értékpapírt, devizát ad el és vesz az országban.

Jbp = jegybankpénz (készpénz)           Kbp = kereskedelmi bankpénz (számlapénz)


Gazdasági szektorok: Háztartás, Vállalat, Állam, Bankrendszer, Külföld

makrogazdaság számára a szektorok közötti kapcsolat meghatározó;

pénzzel összefüggésben kitüntetett szerepe van a Bankrendszernek.


Bankrendszer: pénzügyi rendszer, amely a pénzáramlás feltételeit biztosítja.


Pénzügyi rendszer: 1. Monetáris pénzügyi intézmények

Bankrendszer ---------- döntő elem

két szintJegybankok Kereskedelmi bankok


Monetáris pénzügyi intézmények


2. Pénzügyi rendszer része a nem monetáris intézmények: OTP, Biztosítók.

(nem vesznek részt a pénzteremtésben)

3. Tőzsde, brókercégek, bankfelügyelet stb.


Bankrendszer két szintű, ha      külön Jegybank

külön Kereskedelmi Bank létezik


egy szintű, ha jegybanki + kereskedelmibanki tevékenység együtt létezik.


Modern pénz:


formája – készpénz (bankjegy és érme)

- számlapénz

eredete - Jegybank pénz, Jb által kibocsájtott pénz

- Kereskedelmi Bank pénz (számlapénz)


Monetáris és reálfolyamatok kapcsolata:


A szükséges pénz meghatározása: M*v = P* Y

v = pénz forgási sebessége

Annyi pénzt kell kibocsátani, amennyi a reálfolyamat igényeII.        MAKROGAZDASÁGI EGYENSÚLY


EgyensúlyKínálat (S)                               Részpiacok Kereslet (D)

Áru Pénz Munkapiac

YD = YS MD = MS LD = LSÁRUPIAC

Feltétel: Háztartás és Vállalat tevékenykedik
I

 
Háztartás Bankrendszer Vállalat
Makrojövedelem kétszereplő esetén: Y = C + I

I = SH + SV


Makro egyensúly (ES)Kereslet (D) = Kínálat (S)

Y = C + I = Y = C + SH + SV


fogyasztási beruházási fogyasztás megtakarítás

kereslet kereslet (W) (S)Kereslet


(D) Kereslet az árupiacon: két tényező - fogyasztás (C)

- beruházás (I)


I. Fogyasztási függvény


Fogyasztási függvény alakja:     - adott időszak jövedelmétől

- múltbeli jövedelmektől

- várható jövedelmektől függ


Egyszerűsítő feltételek:


(Keynesi abszolút jövedelem hipotézis):

A mindenkori fogyasztás a mindenkori jövedelemtől függ.

Rövidtávon vizsgáljuk a fogyasztást.


A fogyasztási függvény minden tervezett jövedelmhez a tervezett fogyasztást rendeli hozzá.


C = C (Y)


C-t a jövedelem (Y) függvényében vizsgáljuk bizonyos jövedelmi szintnél a fogyasztás lassulását tapasztaljuk telítettség keletkezik


Fogyasztási határhajlandóság (ĉ): mennyivel nőnek a fogyasztási kiadások (a tervezett) jövedelem egységnyi növekedése mellett.


ĉ = 0 < ĉ < 1


Fogyasztási hányad (c): adott jövedelem és a belőle megvalósított fogyasztási aránya.


c =


Autonom fogyasztás (C0): a jövedelmtől független fogyasztás.


Fogyasztási függvény: C (Y) = C0 + č ∙ Y


2. A beruházási kereslet


Beruházás = tőkejavak vásárlása, létesítése

nettó = új berendezések, új gépek

Beruházási döntés problémái, dilemmái:


A beruházó akkor dönt a beruházásról, ha annak hasznát magasabbnak itéli más jövedelmeknél.


Várható Л > i


Kiszámításnál: stock input összevetése flow outputtal,

időszakonként különböző


Pénzösszeg a bankban kamatoztatható – jelenbeni M = későbbi kamatoztatott M-mel (diszkontálás).


Diszkontálás: valamely jövőbeni időpontra várt jövedelem jelenlegi érétkének kiszámítása.


PV0 = Y0 = = a beruházás diszkontált hozama


A beruházások diszkontált hozamáról nem tényadatok, hanem csak kalkulált várakozások állnak rendelkezésre.


Beruházásokkal kétféle költség merül fel:

létesítési – ezt viszonyítjuk a diszkontált hozamhoz

működtetési


A diszkonttényezőnek azt a nagyságát, amely esetén a beruházási költség = a várakozások alapján számított diszkonthozammal a tőke határhatékonyságának nevezzük! (Keynes)


A beruházás és a várakozások


Beruházás tényezői:Pszichológiai tényező (β)                      Kamatláb (i)

ha nőnek a várakozások nő a beruházás

nő a tőke határhatékényoság adott “i” mellett


A beruházás kereslet I = I (β, i)


várakozásoktól (β)                              (“i”) piaci kamatlábtól függ

egyenes arányban                                fordított arányban változik


Makroökonómiai kereslet általános képlete: YD = C + I = C(Y) + I(i,β)
Kínálat az árupiacon


Makroökonómiai kínálat (S) = Jövedelem (Y)


Y = C + (SH + SV)

fogyasztás megtakarítás

S = S (Y)

Megtakarítási függvény: tervezett jövedelemhez a tervezett megtakarítást rendeli hozzá.


S = Y – C(Y) = S (Y) S (Y) = š ∙ Y – S0
A függvény negatív szakasza = (“autonom” megtakarítás) “tartozás” abszolút értékben megegyezik az autonom fogyasztással.


Megtakarítási határhajlandóság (ŝ): mennyivel nőnek a szándékolt megtakarítások, ha a tervezett jövedelem egy egységgel nő.


ŝ = 0 < š < l


Megtakarítási hányad (ŝ): megtakarítás és jövedelem aránya
s = s + c = 1

Árupiaci kínálat:YS = C(Y) + S(y)


Árupiaci egyensúly az IS görbe (invesment-saving)


C(Y) + I (i,β) = C(Y) + S(Y)

(YD) kereslet = (YS) kínálat


ES → I(i,β) = S(Y)Az árupiacon akkor van egyensúly, ha a szándékolt megtakarítás megegyezik a szándékolt beruházással.

Egyensúly három tényezőtől függ


kamatláb “i” reáljövedelem (kibocsátás)(Y) várakozások (nem vizsgáljuk)


ES feltétele meghatározott megtakarítási függvény mellett:


adott “i” mellett meghatározott kibocsátás szükséges

adott kibocsátás (Y) meghatározott “i” mellett


A reáljövedelem (Y) és kamatláb (i) összegyensúlyi pontjainak halmaza az IS.


IS görbe meredeksége negatív árupiaci egyensúly mellett “i” a reáljövedelem (Y) csökkenő függvénye.
Növekvő jövedelem, növekvő megtakarítás mellett az árupiaci egyensúly csak úgy tartható fenn, ha csökken a kamatláb és fordítva.


Egyensúlyi helyzet


YD = C(Y) + (i,β) lineáris függvény:


YD = C0 + cY + I (i,β)


ES: YD = YS = Y Y = C0 + cY + I (i,β)


Y = YD

 

YD

 
átrendezve: Ye = (C0 + I (i,β)


= jövedelmi multiplikátor, megmutatja, hogy az autonom tényező változása mértékének hányszorosa a jövedelemváltozás.PÉNZPIACI EGYENSÚLYKereslet (MS)    MD = MS Kínálat (MS)

MD = MD (Y,i)              adottFeltétel:

Pénz fogalma = M2

Értékpapír – végtelen lejáratú, fix kamatozású homogén értékpapírok.

Kérdés: Miért tartanak pénzt a gazdaság szereplői?
Tranzakciós pénzkereslet: a gazdasági szereplők vásárlásai és tartozásai céljából tartani kívánt pénzmennyiség. MDt = MDt(Y)


Óvatossági motívum: a gazdasági szereplők előre nem látható kiadások fedezetére kívánnak tartani.      MD0 = MD0 ,(i,y)


Spekulációs motívum: az a pénzmennyiség, amiben a gazdasági szereplők vagyonukat nyereségszerzés céljából tartani kívánják. MDS = MDS (i)


Vagyontartás formája – spekulációs szempontból

Pénz (M) Értékpapír

Mikor dönt az értékpapír mellett?

Ha később haszonnal tudja tovább adni


A pénzpiaci egyensúly


MD (Y,i) = → LM görbe

reáljövedelem reálpénz adott

kamat


LM görbe (Liqudity Money) a reáljövedelem-kamatláb mindazon kombinációja, amelyek mellett a pénzkereslet és a pénzkínálat egyenlőek egymással.


Y nő ↑ következménye:            MD

csökken Értékpapír kereslet

Értékpapír kínálat - árfolyam csökken

(i) piaci kamatláb


LM görbe meredeksége – pozitív

Növekvő (csökkenő) reájövedelem mellett a pénzpiaci egyensúly csak növekvő (csökkenő) kamatlábbal biztosítható. Y - i


Árupiac és pénzpiac együttes egyensúlya

LM

 

i

 
1 (i,β) = S(Y) = MD (Y,i) =


Mitől függ?


Adott: (M) pénz és (P) árszínvonal

Beruházás: I (S,i) S(Y) két piac együttes egyensúlya

MD (Y,i) ES (i,Y)


I. tartomány:

Árupiacon Pénzpiacon

(IS felett)           (LM alatt)

túlkínálat < S     túlkereslet < D


i> a reáljövedelemhez (Y) i < i*

ID (beruházási kereslet) < I* MD > MD*


II. tartományban: túlkínálat

III. tartományban: árupiacon - pénzpiacon

túlkereslet túlkínálat


IV. tartományban: túlkereslet


III. MUNKANÉLKÜLISÉG


Egyensúly: LS = LD = Lf


Kínálati oldal LS:


Kormányzatok véleménye: “hivatalosan elismert” munkanélküli akinek az adott időszakban nincs munkája, bár munkát keres.


Munkanélkülivé válás (Abraham):

: dolgozni kíván, aktívan keresi a munkahelyet 4 hete

: ideiglenesen elbocsátott

: készen áll arra, hogy 30 napon belül dolgozzon.


Munkanélkülivé válás forrásai:


1. állás otthagyók - munkahely változtatással kapcsolatban, költség,

időt igénylő

- saját elhatározás, szándékolt

2. munkapiacra újonnan belépők

3. munkapiacra visszalépők

I. Önkéntes (frikciós)

4. állást elvesztők (elbocsátottak) – II. Kényszerű – igazi munkanélküliség

az állást kereső, dolgozni szeretne, de nem talál munkát – adott feltételek mellett.


Hivatalos munkanélküliség ráta            


u =


Fogalalkoztatási mobilitás


Foglalkoztatási mobilitás: az azonos folalkozású munkahelyek változtatásának gyakorisága


Munkaképes korúakAktív Inaktív


Forrása:

- népesség változása

(demográfia) foglalkoztatottak munkanélküliek


szándékolt kényszerű


ÁTJÁRHATÓSÁGFiatal felhagy a tanulással munkát keres

Munkanélküli fiatal tanulni kezd (felsőoktatás, átképzés)


Foglalkoztatás mobilitás – a frikciós munkanélküliséghez kapcsolódik.


Frikciós munkanélküliek          

száma “u” =


Pl: Foglalkoztatottak száma 5 M fő, munkahelyet változtatók 10 %, munkahely keresési idő 3 hónap.


munkanélküli “u” = = = 125 e fő


Keresleti oldal LD:

LD = f (a termelési szintnek Q)


Konjuktúrális munkanélküliség: nemzetgazdaság reálfolyamatából adódó.


Strukturális munkanélküliség: munkakereslet (LD) és munkakínálat (LS) szerkezetileg tér el egymástól. Strukturális változtatás (a munkaerő oldaláról):


Strukturális munkanélküliség időtartama függ:

helyváltoztatás igényétől;

foglalkoztatás adaptálhatóságától – képzés, átképzés milyenségétől;

információáramlás milyenségétől


A munkanélküliség elméleti magyarázata


Munkapiacra hat az árupiac helyzete;

Általában túlkereslet vagy túlkínálat jellemző.


Következő esetek lehetségesek:


ÁRUPIAC MUNKAPIAC


Munkapiac

túlkereslet

túlkínálat

túlkereslet

visszafogott infláció


túlkínálat

klasszikus munkanélküliség

Keynes-i munkanélküliség


Klasszikus munkanélküliség

Ł = rendelkezésre álló aktív munkaerő állomány

Népesség függvénye


LS = f

Ł – L* = szándékolt munkanélküliség


A klasszikus munkanélküliség szándékolt munkanélküliség.


Keresési modell


Elmélet szerint: az válik munkanélkülivé, aki teljes munkaidejét jobb munkahely megtalálására áldozza.


Kiinuló pontja:


munkapiac tökéletlensége

piaci információ tökéletlensége

Munkavállalók – elfogadható bért keresnek

Munkanélküliség költsége – az elveszett bér hozama: többletbér, amelyhez keresés révén jut (Phelps)


Morley: ez a fajta munkanélküliség, frikciós és szándékolt, a munkás hasznot is húz belőle.


Hallgatólagos szerződések figyelembe vétele


Lehetőség:


Implicit – szerződés:

árukereslet munkakereslet

megrendelés jó bérért alkalmazás, de máskor munkanélküliség.

Alacsony bérért állandó munkahely


Természetes munkanélküliség = bizonyos számú ember mindig munkanélküli, hosszabb távon állandóan érvényesülő állástalanság.Természetes munkanélküliség ráta =

Keynesi munkanélküliség


A kényszerű munkanélküliségre keresi a választ,Gondolatmenete


sem az árakra sem a bérekre nem jellemző a flexibilitás;

a nominálbérek rövidtávon változatlanok;

bérstabilitás árstabilitás stabil kereslet


Oka: állam célja (stabil) előre becsülhető feltételeket teremteni a gazdasági szereplők számára.


Keynes-i feltételek:

A nominálbérek és az árak lefelé merevek

Rövidtávú alkalmazkodást vizsgál

A tőkeállomány változatlan


Következtetés:


Lefelé merev árak áru és munkapiac – sokan keresnek munkát

Stabil nominál bérek túlkínálat


Ár és bér miatt tartós túlkínálat

ok elégtelen kereslet


Elégtelen kereslet Termelés Foglalkoztatás Munkanélküliség

Kényszerű

Foglalkoztatás szintjének emelése: kereslet ösztönzése.


W (bér) P növekedése


Foglalkoztatottság nagyobb kibocsátás növelése


Teljes foglalkoztatottság: akkor érvényesül, ha az árupiaci kereslet növekedése nem változatja a kibocsátást meg.


Kényszerű munkanélküliség: ha a reálbér kismértékű csökkenése adott nominálbér mellett, mind a munkakereslet, mind a munkakínálat a tényleges foglalkoztatásnál nagyobb.


A keynesi teljes foglalkoztatás nem azonos a munkapiaci egyensúlyi foglalkoztatással.

Oka: lefelé merev reálbérszint.

Kétfajta munkanélküliség összehasonlítása:

klasszikus önmegtisztító piac esetén a munkakínálat nem elegendő a teljes foglalkoztatáshoz, munkanélküliség szándékos;

keynesi elégtelen makrokereslet miatt, nemcsak szándékos kényszerű munkanélküliség is létezik.
Text Box: Ys 


Munkanélküliség elleni terápia a munkanélküliség értelmezésétől függ:


Klasszikus munkanélküliség: (S) kínálat ösztönzés, adók csökkentése, beruházás támogatása.


2. Keynes-i munkanélküliség (D) kereslet ösztönző gazdaságpolitika

fogyasztási és beruházási kereslet ösztönzés

külső beavatkozás – költségvetési kiadások növelése szükséges jövedelem növekedésre


Okun törvénye: a munkanélküliségi ráta 1 % pontos csökkentése a jövedelemnek a potenciális jövedelemhez viszonyított 3-4 % pontos növekedése szükséges.


IV. INFLÁCIÓ


Inflációs áremelés = az árszínvonal tartós emelkedése


Árszínvonal (P) a termékek árainak súlyozott számtani átlaga: nemzetgazdaság különböző területeire vonatkoztatható (termelési eszközök, fogyasztási cikkek stb…)


(Defláció: az árszínvonal tartós süllyedése).


Inflációs ráta (αp) az árszínvonalváltozást a korábbi árszínvonalhoz viszonyítjuk.


αp =


Inflációs fajtái:

1. Kúszó: mértékletes árszínvonal emelkedés, sokkhatások nélkül.

2. Vágtató: két- vagy háromszámjegyű infláció, a pénz gyors elértéktelenedése, a vagyon külfüldi valutában vagy értéktárgyakban való örzésére ösztönöz.

3. Hiper: olyan mértékű pénz elértéktelenedés, amely a gazdaság zavartalan működését nem biztosítja – a gazdaság szétzilálódása.

1. Az infláció okának magyarázata


Infláció megközelítése:


Árupiaci                       Pénzpiaci Két piac együttes hatásaként


Keynes-i                      Monetarista


Keynes-i inflációs magyarázat


Jellemzője:


kihasználatlan kapacitások

munkapiacon egyensúlytalanság = munkanélküliség

adott árszínvonal mellett YD = YS
Kiindulási kereslet nő autonom tányező miatt:


Keresleti infláció


optimálistább beruházás (β)

autonom fogyasztás növekedése (C)


Hatása:


IS jobbra tolódik – IS

YD – összkereslet is jobbra tolódik

ES helyreállítása – P0 < P1csökken a reálbér

nő a munkakereslet (LD ) Y


Kínálati infláció


Nominálbérek emelkedése


Kikötés: a nominálbérek lefelé merevek * alá a reálbér nem csökken


Folyamat:


*<- kiindulás (W) bérnövekedés

csökken a munkakereslet LD

csökken a kibocsátás Y


az összkínálati görbe (YS) felfelé mozdul

túlkereslet érvényesül

nő az árszínvonal Px < P’ (P*) ES-nek megfelelőenKapacicitáskihasználatlanság jellemezte gazdaságban a nominálbérek emelkedése inflációs folyamatok kialkulásához vezet.


Nominálbérek emelkedése (W) árszínvonal emelkedés (P)

(W) ← szakszervezeti követelések

ár- bér spirál    (W’’) (P’)


A nominálbérek és az árszínvonal egymást követő emelkedését ár-bér spirálnak, a szerződésekben figyelembe vett inflációt anticipált vagy várt inflációnak nevezzük.Infláció elleni intézkedés:


Nominálbérek befagyasztása – növekvő árszínvonal mellett


P* < P’1 → () reálbércsökkenés

(LD) munkakereslet növekedés

(Y) kibocsátás növekedés

túlkereslet csökken


Reálbércsökkenés ()

keresletcsökkenés (YD)

jövedelem, kibocsátás csökkenés (Y)

dekonjuktura


Ha a reálbér a minimális szint körül van az árszínvonalak emelkedése miatti növekvő munkakereslet, az összkanálatot kisebb mértékben növeli, mint a kereslet csökkenés miatti csökkenés. A nominálbérek befagyasztása inkább dekonjuktúrát eredményez, mint az inflációt csökkentené.2. Pénzpiac és árupiac kapcsolata


Inflációs folyamat tartóssága attól függ – milyen hatást gyakorol a monetáris szféra a reálszférára


Infláció: pénz és árupiac működése alapján

Munkanélküliség: munka és árupiac alapján magyarázható

Inflációs ráta és munkanélküliségi ráta kapcsolata


munka és pénzpiac viszony: Phillips-görbe

Phillips-görbe


Nominál bérek növekedése (W) munkakínálat növekedése (L)

(P áremelkedés mellett) munkakereslet növekedés (LD)
növekvő nominálbér (W) – (U) csökkenő munkanélküliség

6%-os munkanélküliségi ráta – stabil nominál bérekPhillips-görbe az inflációs ráta és a munkanélküliség kapcsolatát mutatja.


Munkanélküliség csökkentése:

munkahelyteremtő beruházások Lf túlkereslet YD

árupiaci túlkereslet P ↓ Lf

Gazdasági valóság ellentmond Phillips-görbének.


V. A MODERN GAZDASÁG ÁLLAMI BEFOLYÁSOLÁSA


Piacgazdaságban az állam alapvető feladatai:

a gazdasági rendszer működési rendjének biztosítása (jogi, törvényi feltételek)

tőkeáramlás segítése (közjavak biztosítása)

újraelosztási feladatok (egyenlőtlenség mérsékése)

stabilizációs funkció (hullámzás csökkentése, belső-külső biztonság)


A feladatok ellátásához az államnak bevételekre van szüksége. Legfontosabb bevétele az adó.


Adó: kényszer újtán beszedett pénzösszeg amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető. Formái:      - egyösszegű adó (jövedelemtől független)

- jövedelemtől függő adó

lineáris, ha állandó az adókulcs

progresszív, ha növekvő az adókulcs

regresszív, ha csökkenő az adókulcs.


Az adó csökkenti a lakosság rendelkezésére álló jövedelmet, de növeli az állami költségvetés bevételeit.


Állami költségvetés: az állam pénzügyi mérlege, amelynek egyik oldalán a bevételek, a másik oldalán a kiadások jelennek meg.
Legfontosabb kiadások: - az államháztartás, államigazgatási szervek fenntartása (G)

lakosság támogatása (TR)


Ha a bevételek meghaladják a kiadásokat szuficites ha a kidások haladják meg a bevételeket deficites a költségvetés.


Költségvetési politika: a gazdasági szereplők döntéseinek az állami költségvetés bevételei és kiadásai révén való befolyásolása.


Irányzatai: 1. keresletnövelő (Keynes) vagyis az állami megrendelések növelése

az adók csökkentésével a kínálat növelése.


Veszélyei: 1. az állami megrendelés csökkenti a magánberuházásokat

a kiadások adóbevételt igényelnek, csökken a kereslet dekonjunktúra indulhat el.

2. az adók mérséklése növeli a jövedelemtulajdonosoknál maradó pénzt

- csökken a költségvetés bevétele, az állami elosztás a szociálisan rászorulókra külön figyelmet kell fordítani.


Találat: 3335