online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Az adó fogalma, csoportosítasa. Az adókötelezettség.

gazdaságFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
Vazlat a makrogazdasag igazsagossagat vizsgaló elméletekröl
A munkapiac. Egyensúly a munkapiacon.
Munka-, föld- és ingatlanpiac
Dualizmus gazdasaga
A gazdasagi növekedés fogalma, tényezői. Extenzív és intenzív gazdasagi növekedés. A technikai haladas a gazdasagi növekedésben.
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÚJ RENDSZERE, GAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI BELSŐ MECHANIZMUSA KÖZGAZDÁSZ SZEMMEL A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
A pénz kialakulasa és lényege. Az aranypénz funkciói. A pénzforgalom alapfogalmai: valtó, klasszikus bankjegy, papírpénz, a mai pénz. Bankrendszerek.
Hogyan fejlödött Japan gazdasagi élete?
Szöveghez tartozó feladat: Frankfurt am Main, Bankenmetropole
 
 

Az adó fogalma, csoportosítása. Az adókötelezettség.Néhány alapfogalom
Text Box: Mióta fizetünk adót?a bibliai József, az egyiptomi fáraó pénzügyi tanácsadója találta fel: „ És József törvénnyé költé mind e máig napiglan Egyiptomnak földéről, hogy fáraónak ötödrészt adnának"-Text Box: adóalany


(adókötelezett): természetes személy és gazdasági szereplő, akiről a törvény adókötelezettséget állapít meg.


Text Box: adó:: a közösségi funkciók ellátásához nélkülözhetetlen pénzügyi forrás, amelyet az államhatalom –általában törvényekben meghatározott módon – kényszer útján hajt be az állampolgáraitól és gazdasági szervezetektől.

: az a közszolgáltatás, amelyet az adóztató hatalom (az állam hatalmi szervei és a helyi önkormányzatok) pénzügyi szükségletének fedezésére, a maga által megállapított mérték szerint, a hatalmi körébe eső természetes személyektől, továbbá a gazdasági élet szereplőitől közvetlen ellenszolgáltatás nélkül igénybe vesz.


: részben áthárítható, részben tényleges költségként megjelenő fizetési kötelezettség, amely a gazdaság alanyait (vállalatokat, háztartásokat) terheli a költségvetés javára.

: A redisztribució eszköze, kettős célja van:

költségvetési bevétel

szabályozás


Text Box: adóalany:

: az adótörvényekben nevesített természetes személy, jogi- és nem jogi személyiségű társaság.

: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet, akire az egyes adókra vonatkozó törvények adókötelezettséget állapítanak meg.


: az adóalany, az adófizető, az adó terhének viselője lehet más-más személy


Text Box: adó tárgya:

az a dolog, az a jog, az a jogosultság, az a tevékenység, amely után az adót fizetik.


: az adó tárgyát mérhetik pénzértékben vagy természetes mértékegységben (pl. TÁNYA, SZJA, a személygépkocsik súlyadója)


Text Box: az adó alapja:

az adó tárgyának általában pénzben kifejezett olyan mennyisége, amelynek alapján a fizetendő adó összegét számítják.

Text Box: az adó mértéke:

az adóalap vagy annak meghatározott egysége után mennyi adót kell fizetni. Meghatározható:


+ adó alapja adótarifa

 
: adókulccsal

: adótétellel


Text Box: önadóztatás:az adóalany maga köteles az adó alapját meghatározni, az adó összegét és az adókedvezményt kiszámítani, az adóhatóság felé bevallani és befizetni.

Text Box: kifizető:

az egyéni vállalkozó, a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akkor is, ha a kifizetés közvetítő útján (pl. posta, bank, stb) történik.

Text Box: munkáltató:

az a természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (egyéni vállalkozó, RT, KFT, állami vállalat, szövetkezet, BT) aki, illetve amely a Munka Törvénykönyve szerint a munkavállalóval munkaviszonyt létesít.

Text Box: adóbeszedésre kötelezett:

az adófizetésre kötelezettől az adóhatóság helyett és nevében az adót beszedi és az adóhatóságoknak megfizeti.


Az adók csoportosítása


A jövedelmet alapvetően kétféle módon adóztathatja az állam:

Text Box: egyenes adó:

az adófizetésre kötelezett és az adó terhének viselője ugyanaz (SZJA, TÁNYA), az árstruktúrát, árarányokat nem változtatja meg.

Text Box: közvetett adó:

az adóalany és az adó terhének viselője elkülönül (pl. ÁFA). Az árarányokat, árstruktúrát jelentősen megváltoztatja, mivel az adófizetők a vásárlókra hárítják adóterheiket.A kivetett adók lehetnek a jövedelem nagyságától függetlenek, vagy jövedelemtől függők.

Text Box: egyösszegű adó:

a tevékenység eredményétől független (vagyonadó, örökösödési adó, súlyadó, stb.), akkor is be kell fizetni, ha nincs jövedelem.


Text Box: jövedelemtől függő adók:csak realizált jövedelem esetén kell fizetni.:az adóztatás rendszere lehet: progresszív, lineáris, degresszív

Az adó megállapítása


Aki megállapíthatja az adótAz adómegállapítás módja


Példa

adózó

önadóztatással

SZJA, VÁNYA

kifizető és munkáltató

adólevonással

SZJA-előleg, ill. bevallás

adóbeszedésre kötelezett

adóbeszedéssel

idegenforgalmi adó

adóhatóság

kivetéssel, kiszabással

átalányadóAdóhatóságok Magyarországon: állami adóhatóság (APEH),

: vámhatóság (Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és szervei),

: önkormányzati adóhatóság (önkormányzati adóhivatal, önkormányzat jegyzője),

: illetékhivatalok.2. A magyar adó- és támogatási rendszer

Amit fizet, ha adó-

kötelezetté válik


Ahová a fizetési kötelezettséget teljesíteni kellTámogatás, amelyet kaphat, ha arra jogosult

Magánszemélyek jövedelemadója


Általános forgalmi adó
Fogyasztási adó


Társasági adó


Kereskedelmi és játékadó


FöldadóÁLLAMI

A

D


H

A

T


S


G


Fogyasztói ár-kiegészítés


Termelési támogatás

a./ Termelési ár-kiegészítés

b./ Termelési do-táció


Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari export-támogatás

Amit fizet, ha adó-

kötelezetté válik


Ahová a fizetési kötelezettséget teljesíteni kellTámogatás, amelyet kaphat, ha arra jogosult

Helyi adók

a./ Építményadó

b./ Telekadó

c./ Magánszemély    kommunális adója

d./ Vállalkozók       kommunális adója

e./ Idegenforgalmi adó

f./ Helyi iparűzési adó

g./ Belföldi gépjárművek adójaÖNKORMÁNYZATI

A

D


H

A

T


S


GAmit fizet,

ha adókötelezetté

válikAhová a fizetési kötelezettséget teljesíteni kellTá-mo-gatás

Vám


Vámkezelési díj


Importált termék után fogyasztási adó


Külföldön nyilvántartott gépjárművek adójaVÁM-

H

A

T


S


GVagyonszerzési illeték

a./ Öröklési illeték

b./ Ajándékozási illeték

c./ Visszterhes vagyon-átruházási illeték


Eljárási illeték
ILLETÉK-

H

I

V

A

T

A

L
Amit fizet,

ha adókötelezetté

válikAhová a fizetési kötelezettséget teljesíteni kellTá-mo-gatás

ÁLLAMMAL SZEMBENI EGYÉB PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK

Hozzájárulás a Központi MŰSZAKI FEJLESZTÉSI ALAP – hoz

Állami vagyon utáni részesedés

Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás


ÁLLAMI

A

D


H

A

T


S


G
3. Ki milyen adót fizet?

ADÓ


AZ

ADÓ FIZETÉSÉRE

KÖTELEZETT

1. Magánszemélyek jövedelemadója

(SZJA)


Az a magánszemély, az összes jövedelme után, akinek lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye Magyarországon van, függetlenül attól, hogy a jövedelem belföldről vagy külföldről származik.

Az a magánszemély, aki külföldi illetőségű a belföldről / a Magyar Köztársaság államterületéről / származó jövedelme után.
2. Általános forgalmi adó (ÁFA)2. Általános forgalmi adó (ÁFA)a./ Az a természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, akit, illetve amelyet az általános forgalmi adóról szóló törvény nevesít. Többek között az egyéni vállalkozó, a kisiparos, a magánkereskedő, a betéti társaság, a közkereseti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet.


b./ Az a./ pontban nem említett természetes személy, jogi személy, polgári jogi társaság és mezőgazdasági szakcsoport akkor, ha bevétel elérése érdekében, tartósan, rendszeresen saját nevében értékesítést végez.3. Fogyasztási adó


Az a magánszemély, aki rendszeresen, üzletszerűen, bevétel elérése érdekében, saját nevében és felelősségére, továbbá az a jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a fogyasztási adó tárgyát képező terméket

a./ belföldön értékesít,

b./ terméket importál, ha az importált termék a kereskedelmi vámtarifa alkalmazásával vagy jogszabály által megállapított átlag vámmal kerül vámkezelésre.

Az adót

a./ a saját előállítású termék után a termelő,

b./ a nem adóalanytól beszerzett termék esetén a vevő, a felvásárló,

c./ importált termék után az importáló
fizeti meg.

4. Társasági adó (TÁNYA)


A vállalkozási tevékenységet folytató, belföldi székhelyű

a./ jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

b./ A külföldi tulajdonában lévő, belföldön vállalkozási tevékenységet folytató, külföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet, ha vállalkozási tevékenységért belföldön, belfölditől ellenértéket kap.

Vállalkozási tevékenységen nyereség / jövedelem / és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték ellenében végzett termelő és/vagy szolgáltató tevékenységet kell érteni.


4. Kereskedelmi és játékadóAz, aki játék- és pénznyerő automata gépeket üzemeltet.


6. Földadó


Székhelyétől és állampolgárságától függetlenül az, akinek /amelynek/ használatában az év első napján mezőgazdasági rendeltetésű külterületi szántó, kert, szőlő, gyümölcsös, gyep, nádas művelési ághoz tartozó földterület van, függetlenül attól, hogy azt megműveli-e, vagy rendeltetésének megfelelően hasznosítja-e.7. Helyi adóka./ Építményadó


Az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, továbbá a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése, akinek, illetve amelynek tulajdonában az önkormányzat illetékességi területén lakás vagy nem lakás célját szolgáló épület /együtt építmény/ van.b./ Telekadó


Az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése az önkormányzat illetékességi területén a beépítetlen belterületi földrészlet után.


c./ Magánszemély kommunális adója


Az a magánszemély,

aki építményadó fizetésére kötelezett,

aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
d./ Vállalkozók kommunális adója


Az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, továbbá a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése, aki / amely az önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási tevékenységet végez.


e./ Idegenforgalmi adó


a./ Az a magánszemély, aki nem állandó lakosként tartózkodik az önkormányzat illetékességi területén 48 órát meg-haladóan,

b./ Az a magánszemély, akinek az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épülete van, amely nem minősül lakásnak és mint tulajdonos vagy bérlő nem részesül adómentességben.
f./ Helyi iparűzési adó


Nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet végző vállalkozó.

Kivételt képez a kistelepülésen bolti kiskereskedelmi tevékenység, továbbá a piaci és egyéb kicsinybeni értékesítés az italárusítás kivételével.

g./ Belföldi gépjárművek adója


Az, aki /amely/ a gépjármű forgalmi engedélyében feltűntetett adatok szerint a gépjármű tulajdonosa. Amennyiben a forgalmi engedélyben a tulajdonos megnevezése mellett a gépjármű üzembentartót /az üzemeltetőt/ is megnevezték, az adót az üzemeltetőnek kell fizetni.

Vám


Vámfizetésre kötelezett az, aki /amely/

a./ a vámárut maga vagy megbízottja útján a belföldi forgalom számára vámkezelteti,

b./ a vámárut jogellenesen belföldön forgalomba hozza, vagy az ilyen forgalomba hozatalt elősegíti,

c./ olyan vámárut szerez meg, amelyről tudja, vagy kellő gondosság mellett tudnia kellett volna, hogy azt vám terheli.

Vámárunak minősül a külföldről behozott áru mindaddig, amig azt a belföldi forgalom számára nem vámkezelték. Az áru vámáru jellege csak akkor szűnik meg, ha a vámeljárás végleges célzatú és a vámeljárás során megállapított és kivetett vámot a vámadós megfizette.


Vámkezelési díj


A vámkezelési díj a vámkezeléssel kapcsolatos tevékenységeknek, mint szolgáltatásoknak az ellenértéke. A vámkezelési díjat a vámkezelést lefolytató vámhatóság /adóhatóság/ a vámárunak a belföldi forgalom számára történő vámkezelése során, a vámmal együtt szabja ki.

A vámkezelési díjat a vámfizetésére kötelezett fizeti.
Importált termék után fogyasztási adó


A fogyasztási adónál szóltunk arról, hogy importált termék után – meghatározott esetben – fogyasztási adót kell fizetni.

A fogyasztási adóval terhelt import árura az adót a vámáru vámkezelésével együtt vetik ki és azt az importáló köteles megfizetni.11. Külföldön nyilvántartott gépjárművek adója


Külföldön nyilvántartottnak azt a gépjárművet kell tekinteni, amelynek forgalmi engedélyét és hatósági jelzését /rendszámát/ nem magyar hatóság adta ki.

Az adót az üzembentartó köteles fizetni.
12. Vagyonszerzési illeték


a./ Ingatlan, ingó dolog ajándékozása, továbbá vagyonértékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, valamint az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás esetében a megajándékozott,

b./ az örökség, a hagyomány, a meghagyás alapján történő vagyonszerzés, a köteles rész szerzése, a halál esetére szolgáló ajándékozás esetében az örökös,

c./ Ellenérték ellenében történő vagyon-szerzés esetében a szerző.
13. Eljárási illetékek
13. Eljárási illetékekEljárási illetéket az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvényen alapuló hatósági cselekményekért, és a bíróság előtt lefolytatott eljárásért kell fizetni.


Államigazgatási eljárási illetéket az a belföldi és külföldi magánszemély, továbbá jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság köteles fizetni, aki /amely államigazgatási eljárási körben, eljárási cselekményt kezdeményez.

A bíróságnál kezdeményezett eljárások esetén bírósági eljárási illetéket kell fizetni.4. Mit jelent az adókötelezettség?
Ø        jelentési, nyilatkozattételi kötelezettség,

Ø        nyilvántartások (könyvvezetés) vezetésének kötelezettsége,

Ø        bizonylat kiállításának, kezelésének, megőrzésének kötelezettsége,

Ø        az adó (adóelőleg) megállapításának megfizetésének a kötelezettsége,

Ø        az adó bevallásának kötelezettsége,

Ø        az adó-levonás, - beszedésének kötelezettsége,

Ø        adatszolgáltatási kötelezettség.

(Ezek értelmezése, magyarázata is szükséges!)


Találat: 4521