online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A BIZTOSÍTÁSOK, MINT EGYÉB BEFEKTETÉSI ALAPOK - HÁZI DOLGOZAT

gazdaságFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
MIKROÖKONÓMIA
A MAGÁNSZEMÉLYEK JÖVEDELEMADÓJA
A pénz kialakulasa és lényege. Az aranypénz funkciói. A pénzforgalom alapfogalmai: valtó, klasszikus bankjegy, papírpénz, a mai pénz. Bankrendszerek.
Az alapellatas helye, szerepe, finanszírozasa
HÉDI Felhasznalói dokumentació
A Jaróbeteg szakellatas helye, szerepe, finanszírozasa
A nyitott gazdasag egyensúlya
A tarsasagi adó
A marxi közgazdasagi elmélet (Marx, Engels). A klasszikus polgari közgazdasagtan tovabbfejlődése.
ALAPÖSSZEFÜGGÉSEK
 
 
A BIZTOSÍTÁSOK, MINT EGYÉB BEFEKTETÉSI ALAPOKHÁZI DOLGOZAT


BIZTOSÍTÁSOK


A biztosítás egyéni jelentösége - átvállalja a kockázatot,

- károkat egyenlít ki;

- megtakarítást eredményezhet;

- hitelfelvételt tesz lehetövé.

A biztosítás össztársadalmi jelentösége:

- megakadályozza a gazdasági folyamatok elakadását;

- sok esetben mentesíti az államot a kártérítés kötelezettsége alól;

- tökét halmoz fel, ezáltal finanszírozza a gazdaságot;

- támogatja a technikai haladást;

- munkahelyet teremt;

- a javak és szolgáltatások iránti keresletet élénkíti.


A biztosítás jellemzöje, hogy a biztosítottnak állandó jellegü díjfizetése áll fenn, s lehetséges, hogy a biztosító sohasem fizet (mert nem következik be a biztosítási esemény), vagy csak akkor, ha a biztosítási esemény bekövetkezik. 

A biztosító valójában folyamatosan készen áll a szolgáltatásra.


Néhány gyakran használt fogalom

A veszély

A veszély valamely jövöbeni, kedvezötlen hatású esemény bekövetkezésének a lehetösége.

A kockázat

Azok a történések, amikor a résztvevöt anyagi, erkölcsi, egészségi stb. nyereség vagy veszteség érhet, s nem lehet elöre tudni ezek mértékét.

A kár

A kár a negatív hatású esemény tényleges bekövetkezését jelenti.

A biztonság

Minden emberi cselekvés egyik legösibb mozgatórugója.

Kármegelözés

a) A kockázat kikerülése: az ember tudatosan megpróbálja csökkenteni a kár bekövetkezésének valószínüségét, de nem zárja ki azt.

b) Tartalékolás: Ha meg akarjuk akadályozni a negatív következményeket, akkor célszerü, tartalékokkal rendelkezni elöre nem látható eseményekre.

c)A veszélyközösség

Nem egyedül, hanem egy közösség tagjaként száll szembe a veszéllyel.

Ennek homogénnek kell lennie.


A BIZTOSÍTÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA


Kár jellege szerint:

Kárbiztosítás esetén kimutatható vagyoni kárról van szó, a biztosító teljesítésének alapja mindig a tényleges kár térítése. 

Összegbiztosításnál a biztosító nem a keletkezett kárt, hanem az elöre meghatározott összeget téríti.


A BIZTOSÍTÁSOK FAJTÁI


1. Személybiztosítás

A személybiztosítás az emberi életet, egészségkárosodást, a munkaképesség csökkenését, a nyugállományba vonulást stb., illetve az ezekkel összefüggö jövedelem kiesését, az életszínvonal romlásának ellensúlyozását helyezi a biztosítási védelem középpontjába. 


v    Az életbiztosításról általában

Az életbiztosítások nem kártérítést, hanem szerzödésben rögzített biztosítási összeget fizetnek ki. A biztosítási esemény ebben a konstrukcióban az, ha a biztosított személy a tartam alatt elhalálozik.


Életbiztosítási szerzödést csak írásban lehet kötni, és a biztosítási jogviszonyban csak meghatározott szereplök – a biztosító, a szerzödö, a biztosított és a kedvezményezett – vehetnek részt.

Biztosítói pozíciót kizárólag biztosító foglalhat el, míg a szerzödö az a természetes vagy jogi személy, aki a biztosítási szerzödés megkötésével a biztosítási díj megfizetését vállalja. A szerzödö nem feltétlenül, de gyakran azonos a biztosítottal, akinek az életére az életbiztosítást megkötik.


A kedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezésekor kap az életbiztosítási szerzödésben fontos szerepet, ekkor ö jogosult a biztosítási összeg felvételére.
Az életbiztosítások csoportosítása

A haláleseti életbiztosítás

Itt a biztosító arra vállal kötelezettséget, a szerzödést kötö személy díjfizetése ellenében, hogy ha a biztosított személy egy bizonyos idötartamon belül meghal, akkor egy elöre meghatározott személy részére egy elöre meghatározott összeget fizet. Ha a tartam lejárta élve találja a biztosítottat, akkor a biztosítás kifizetés nélkül megszünik.

Az elérési biztosítás

A biztosító arra vállal kötelezettséget díjfizetése ellenében, hogy ha a biztosított egy bizonyos idötartam eltelte után is életben van, akkor részére (vagy kedvezményezett részére) a biztosító egy elöre meghatározott összeget fizet. Ha a biztosított a tartam lejárta elött meghal, akkor a biztosítás kifizetés nélkül megszünik

Meghatározott lejáratú életbiztosítás - terme fix

A biztosító arra vállal kötelezettséget díjfizetése ellenében, hogy a biztosítás lejártakor egy meghatározott összeget mindenképpen kifizet a kedvezményezettnek, illetve ha a kedvezményezett a tartam közben meghal, akkor visszafizeti a díjtartalékot vagy az addig befizetett díjakat.

Járadékbiztosítások

A biztosító azt vállalja, hogy a szerzödö díjfizetése ellenében rendszeres idöközönként pénzt folyósít a megjelölt kedvezményezettnek, általában a biztosítottnak.

Az egész életre szóló biztosítás

Tartama a biztosított hátralevö élete, s így mindenképpen a biztosított halálakor, s mindenképpen kifizetéssel szünik meg.

v    Baleset-biztosítás

A baleset-biztosítási módozatok három jellemzö baleseti kockázatra épülnek: 

balesetböl bekövetkezö halálesetre,

balesetböl bekövetkezö állandó egészségkárosodásra,

balesetböl bekövetkezö múlékony sérülésre.

A személybiztosítás körébe tartozik. Eltérés az életbiztosítástól, hogy a biztosítási esemény nem következik be mindenképpen, s ezért érvényesül a kármegosztás elve.


v    Betegbiztosítás

Hazánkban ezt alapjaiban megoldja a társadalombiztosító, amellett csak kiegészítö betegbiztosításról van szó. Ennek keretében 3 megoldás van: 

  • kórházi ápolás tartamára szóló térítés,
  • táppénzes betegállomány idötartamára napi térítés,
  • betegséggel kapcsolatban felmerülö költségek térítése.

A betegbiztosítások használatának gyakori esete a külföldi utazással összefüggö betegség-, baleset- és poggyászbiztosításba foglalt betegbiztosítás


v    Nyugdíjbiztosítás

Tartamát két részre lehet osztani: tökegyüjtési és járadékfizetési szakaszra. A tökegyüjtési szakasz általában a nyugdíjba vonulásig tart. A járadékfizetési szakaszban egy, egyszeri díjas járadékbiztosítás kezd müködni. Ez a szakasz általában a nyugdíjba vonulással indul meg.


2. Vagyonbiztosítás

Az egyik leggyakoribb biztosításfajta. Ebbe a legkülönfélébb biztosítások tartoznak: lakásbiztosítások: betöréses lopás, tüzkár elleni biztosítás stb.; többlakásos épületbiztosítások; vállalkozói vagyonbiztosítások: készletbiztosítások, épületbiztosítás; egyedi vagyonbiztosítások; gépjármü biztosítások; utazási biztosítások stb.


A vagyonbiztosítási szerzödésekben a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a meghatározott eseményböl eredö kár esetén a biztosított részére kártérítést nyújt. A kár megtérítése midig pénzben történik, soha sem jelent fizikai pótlást.


v    A felelösségbiztosítás fogalma és jelentösége

Itt valamely harmadik személy káráról van szó, amelynek megtérítése alól mentesít a felelösségbiztosítási szerzödés. Ez útján a szerzödö fél azt az anyagi terhet kívánja a biztosítóra áthárítani, amely öreá nehezedne akkor, ha valamely esemény folytán köteles volna harmadik személy kárát megtéríteni. A felelösségbiztosítások kárrendezése során gyakori az ún. személysérüléses kár is.

Személysérüléses nézöpontból három kimenetel lehet:

a károsult múlékony sérüléseket szenved,a károsult maradandó sérüléseket szenved,

a károsult meghal.

1. Ilyenkor a korábbi jövedelme és a táppénz közötti különbséget térítik a felelösségbiztosítás alapján.

2. Jövedelme csökken, söt még a betegséggel kapcsolatos költségek is terhelik. A tartós állapotromlás kártérítési formája a felelösségi járulék.

3. Ha a károsult a baleset során meghal, akkor hozzátartozói jogosultak a kártérítésre.


v    A gépjármü üzemben tartójának kötelezö felelösségbiztosítása

- Gépjármü a közúti forgalomban csak akkor vehet részt, ha érvényes gépjármü-felelösségbiztosítási szerzödéssel rendelkezik.

- A biztosító a gépjármü üzemeltetése során okozott kárt megtéríti.

A biztosító a szerzödés alapján összegszerü korlátozás nélkül köteles helytállni a károsulttal szemben.


v    Gépjármü biztosítás
Az egyes biztosítók nem egyetlen casco biztosítást terjesztenek, hanem különbözö biztosítási rendszereket. A casco biztosításoknak alapvetöen két nagy csoportja van: a teljes körü és a részleges.
A teljes körü casco biztosítás kiterjed a gépjármüvet ért töréskárra, lopáskárra, elemi kárra.
A részleges casco biztosítás általában ugyanazokra a károkra terjed ki, a töréskár kivételével.

Károk formái: töréskár, elemi kár, lopáskár, totálkár.


ÖSSZEGZÉS


Általános igazság: Miért nem szeretik az emberek a biztosítókat?

„Mert csak addig jó ügyfél az ügyfél, amíg fizet, de ha kára van, mindjárt azon mesterkednek, hogy hogyan ne kelljen fizetniük a jogos kártérítést”.


Láthatjuk tehát, hogy számos biztosítási forma létezik. Mi ezek közül egy életbiztosítási fajta részletes bemutatását választottuk.

MELLÉKLET


BIZTOSÍTÁSOK AZ EUBAN


Uniós csatlakozásunk jelentös változásokat hoz a biztosítók és biztosítottak életében. A nagy európai társaságok már régen itt vannak Magyarországon, most majd a magyarok terjeszkedhetnek.


Bizonyos üzletágakban a verseny erösödése a biztosítási díjak csökkenését eredményezheti az EU - csatlakozás után – áll a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) tanulmányában. Ugyanakkor az élesebb verseny extra beruházásokat is ró a társaságokra. Ezek drágítják a müködést, csökkentik a jövedelmezöséget, és végsö soron növelhetik az ügyfelek terheit.

Terjeszkedés
A hazai biztosítási szektor az egységes európai piacnak csak kis része lesz a csatlakozás után. Minden tekintetben nagy a lemaradásunk. A biztosítások szabadabb áramlásának megvalósulása ugyanakkor nem lesz igazán jellemzö, elsösorban a szektor tulajdonosi szerkezetéböl adódóan.
A hazai társaságok ugyanis már most 80 százalékban külföldi tulajdonosok kezében vannak, a nagyobb EU -s országok évek óta képviseltetik magukat hazánkban. A fordított helyzet már könnyebben elképzelhetö, vagyis hogy magyar biztosítók határon átnyúló szolgáltatást nyújtsanak vagy fiókokat hozzanak létre a környezö országokban (az OTP csoport szlovákiai terjeszkedése már folyamatban van).


Kombinált termékek

A pénzügyi csoportok nagy súlya a biztosítók és bankok nagyobb mértékü és kifinomultabb együttmüködését teszi lehetövé. A hazai piac egyik fontos fejlödési iránya, ezáltal az úgynevezett kombinált termékek, elterjedése lehet. Az utóbbi idöben erre volt példa a jelzáloghitelekhez kötött életbiztosítások megjelenése.
A biztosítások és befektetési alapok összefonódása szintén jellemzö, és további térnyerésük várható. A befektetési egységekhez kötött biztosítások az unióban is népszerüek, különösen azokban az országokban, ahol aktív, jól müködö tökepiac támogatja az értékpapír befektetéseket.


Magyarország jóval inkább kockázatkerülö, mint az uniós biztosítók. Míg nálunk a fix hozamú kötvények súlya a legmagasabb (90 százalék körüli) és a részvényeké a legalacsonyabb (6 százalék körüli), addig az unióban átlagosan 45-25 százalékos a megoszlás. Az unióhoz csatlakozásunk várhatóan e tekintetben nem fog áttörést hozni.

Fontos, hogy a már megkötött szerzödések feltételeit utólag nem lehet megváltoztatni. Az új szabályok és számítási módok tehát csak a csatlakozásunk után megkötött szerzödésekre vonatkoznak.


Lehet még fejlödni


Az egyes piacok fejlettségének legelterjedtebb méröszáma a biztosítási díjbevétel GDP-hez viszonyított aránya. E mutató tekintetében jócskán az uniós átlag alatt vagyunk. A GDP-arányos díjbevétel például nálunk 2,9, az EU-ban átlagosan 9,7 százalék.

A biztosítások szerkezetében is jelentös eltérés mutatkozik meg: a 15 tagállamban az életbiztosítások számítanak húzóágazatnak, hazánkban éppen fordított a helyzet.  : 4180