online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A Tiszai Vegyi Kombinat Környezetvédelmi politikaja

földrajz

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A Tiszai Vegyi Kombinat Környezetvédelmi politikaja
 
bal also sarok   jobb also sarok

A Tiszai Vegyi Kombinát Környezetvédelmi politikájaA TVK kiemelt figyelmet fordít a biztonságos és egészséges munkahelyek biztosítása mellett a környezet tisztaságára is, követve az elővigyázatosság és a felelős gondoskodás elvét. A vegyipar területén tevékenykedő vállalatként működésünk jelentős környezetihatásokkal jár, melyeket folyamatosan igyekszünk csökkenteni. A környezettudatos gondolkodás és a fenntarthatóság elvei megjelennek vállalatunk hosszú távú stratégiájában is.

Az integrált szennyezés-megelőzés és -csökkentés (IPPC, Európai Tanács 96/61/EK Irányelve alapján) az EU kiemelkedő fontosságú környezetvédelmi vívmánya. Az integrált megközelítés a korszerű környezetvédelem egyik alapelve, ami azt jelenti, hogy a különböző környezeti elemek terhelését és szennyezését nem külön-külön, hanem egységesen kell vizsgálni. Például a levegőbe, vízbe vagy talajba történő kibocsátások egymástól elkülönült kezelése sokkal inkább a szennyezés egyik környezeti elemből a másikba történő átvitelére ösztönözhet, mintsem a környezet egészének védelmére. Az integrált megközelítés érvényesítését a jogszabály által előírt elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazása biztosítja, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy folyamataink (tervezés, engedélyeztetés, megvalósítás, üzemeltetés, tevékenység felhagyása) során törekednünk kell a természeti erőforrások hatékony felhasználására és a kibocsátások csökkentésére már azok forrásainál. Ez a megközelítés megfelel a TVK céljainak, miszerint nem csupán a kibocsátások csökkentésével kell foglalkoznunk, hanem az energiahatékonysággal, vízhasználat-optimalizálással, a hulladékminimalizálással, a környezeti következményekkel járó eseményeknek, a környezet állapotának kockázat alapú kezelésével.
Célunk, hogy javuljon környezetünk minősége. Ennek nyomon követésére egy Biodiverzitás és egy Életciklus analízis keretrendszer létrehozását kezdtük meg a 2007-es évben, ezzel is hozzájárulva a fenntarthatóság alapelveinek megvalósításához. A projektek keretében felmérésre és optimalizálásra kerülnek a társaságunk által okozott környezeti hatások, a termékek előállításához kapcsolódó energia-, vízfelhasználások és szennyezőanyag kibocsátások.

Ökológiai lábnyomunk csökkentése érdekében kiemelt figy 454f53e elmet szentelünk az üvegházhatású gázok kibocsátásának, melynek célja, hogy csökkentsük kibocsátásunkat és növeljük energiahatékonyságunkat.

A hulladékkezelési stratégiánkban egyre nagyobb jelentőséggel bír a hulladékok újrafelhasználása, újrahasznosítása az égetéssel történő ártalmatlanítási eljárással szemben.


A TVK és a MOL az üvegházhatású gázokkal kapcsolatosan is teljes mértékben harmonizálta tevékenységét. A TVK UHG5479-1 számú üvegházhatású gáz-kibocsátási engedéllyel rendelkező létesítménye 2006-ban 69 tonna CO2 -t bocsátott ki. A 2006. évi kibocsátási jelentésünket a TÜV Rheinland InterCert Kft. Hitelesítette és az így hitelesítetett kibocsátásnak megfelelő egységet jogszabály szerint visszaadtuk a Magyar Állam javára. A 2007. évi kibocsátási egység jóváírása megtörtént a TVK üzemeltetői számláján. A várható széndioxid kibocsátás 2007. évre 27 tonna. A vonatkozó jogszabály szerint 2008. január 1-jétől a kibocsátási kereskedelemhatálya alá kerül a TVK pirolízis üzeme is. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal folytatott egyeztetések során tisztázódott azon berendezések köre, amelyek a második kereskedési időszakban a CO2 kereskedelem hatálya alá tartoznak, nevezetesen a kemencék, kazánok és a fáklyák.

A kibocsátási egység meghatározásánál a Minisztérium elfogadta bázisadatként a 2005. évi CO2 kibocsátásunkat, amely mintegy 1,2 millió t CO2 -ot és az anyagmérleg alapú számítási metodikát jelenti.

A 213/2006 (X.27.) Kormányrendelet előírja a hőbontás (pirolízis, krakkolás) technológiára a kibocsátási engedély iránti kérelem kötelezettségét, melynek 2007. január 12-én eleget tett társaságunk.


Reflektorfényben a klímaváltozás


A MOL-csoport üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó stratégiájának összeállításához minden üzleti szegmens, így a Petrolkémiai Divízió is feladatul kapta a saját GHG stratégiájának kidolgozását a második kereskedési időszakra, mely a 2008-2012 közötti éveket öleli fel. A GHG Stratégia fő célja A Petrolkémiai Divízió 2008-2012. közötti időszakra vonatkozó stratégiai célkitűzése a második kereskedési időszak alatt a Divízió egységenkénti (TVK, SPC, TVK Erőmű) minimálisan nullszaldós kvótakiosztás elérése, a kibocsátás csökkentési lehetőségek prioritásként történő kezelése. Távlati stratégia kidolgozása a csoport szintű stratégia hiánya miatt nem lehetséges (Jelenleg 2008-ra fogalmazódott meg csoportszinten 1%-os kibocsátás csökkentés).


A TVK Nyrt GHG stratégiájának felépítése


A stratégia összeállításánál figyelembe vettük a stratégiát befolyásoló külső és a belső körülményeket. Azok kiértékelése alapján meghatároztuk a második kereskedési időszakra vonatkozó céljainkat és az azok eléréséhez szükséges akcióterveket, melyek az alábbi területeket fedik le:

Szabályozási környezet alakulásának befolyásolása;

- A Petrolkémiai Divízió 2008-12. közötti időszakra vonatkozó stratégiai célkitűzése a második kereskedési időszak alatt a Divízió egységenkénti (TVK, SPC, TVK Erőmű) minimálisan nullszaldós kvótakiosztás elérése, a kibocsátás csökkentési lehetőségek prioritásként történő kezelése,

- BAT technológiák meghatározásának figyelemmel kísérése, befolyásolása,

- Az EU szintű jogszabályalkotási folyamat figyelemmel kísérése, felkészülés a változásokra


Levegőtisztaságvédelem


Emisszió

Az üzemek technológiai légszennyező anyag kibocsátása az emisszió mérések megállapításai alapján - az LDPE-2. üzemi homogenizáló, kigázosító silók etilén komponensének kivételével - megfelelt az érvényes kibocsátási határértéknek. A határérték feletti kibocsátás megszüntetésére 2007. október 30-án üzembe helyeztünk egy plazmakatalitikus elven működő berendezést. A légszennyező pontforrások monitorozására 2007. évben 1,2 millió forintot fordítottunk. A helyhez kötött pontforrások ellenőrzését a jogszabályi és a hatósági előírások szerinti gyakoriságú időszakos méréssel hajtjuk végre, a vizsgálatokra akkreditációval rendelkező laboratóriumok segítségével.

A kvencsolaj lefejtő és előmelegítő VOC emissziós problémáinak megszüntetése érdekében elkezdődött a lefejtő korszerűsítése. 2007-ben megtörtént a pályázat kiírása és a fővállalkozó kiválasztása. A kivitelezés 2008-ban kezdődik, melynek során megvalósul a lefejtő és előmelegítő zárt rendszerűvé tétele, az elszívott gőzök fáklyázása, 2 db új kőszénkátrány fejtésére is alkalmas lefejtőállás telepítése, a régi csapóhidak, lefejtőtömlők cseréje új lefejtőkarokra. A korszerűsítés 2008. augusztus végére valósul meg.


Immisszió

A TVK környezetében a levegő minőségét rendszeresen méri és kiértékeli a Nemzeti

Levegőszennyezés-mérési Hálózat. A környező településeken található immissziós mérőállomások rögzítik a levegő szennyezettségét, melynek mértékét az Észak-magyarországi

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ÉKTVF) ellenőrzi és állapítja meg.
Víz- és talajvédelem

Felszíni vizek

A TVK, a MOL-TIFO és a Tiszapalkonyai Erőmű iparivíz igényének a biztosítására közös vízkivételi mű épült, amelyet jelenleg is a hőerőmű üzemeltet, illetve a TVK és a MOL-TIFO a hőerőműtől vásárolja a szükséges vízmennyiséget (A Tisza II. erőmű saját vízkivételi művel rendelkezik). A használatot követően a tisztított ipari vizet az ún. utótisztító tórendszeren keresztül a Tisza folyóba emeltük át. A TVK Nyrt. utótisztító tórendszer felhagyása, revitalizációja és a tisztított szennyvíz Tiszába történő bevezetés helyének módosítása 2007. október 31-ei határidővel megvalósult, ezzel összefüggésben a TVK Nyrt. - TIFO szennyvíztisztítók puffer kapacitás összekötését kiépítettük.

Tiszai átemelő vízilétesítményeink korszerűsítése és a jelenleg érvényes mértékadó árvízszinthez történő igazítása is sürgető feladatunk, ugyanis a Tisza folyón a 2000. évben levonult árvíz alkalmával a létesítmény nem volt képes funkciója (Tisza magas vízállása esetén a Sajó-csatorna vizének szivattyús átemelése a Tisza folyóba) ellátására, mivel az árvízszint meghaladta a létesítmény méretezése során (40 éves létesítmény) érvényben lévő szinteket. A megelőző években elkészültek a szükséges vizsgálatok és az elvi vízjogi engedélyezési terv, mely szerint a TVK elvi vízjogi engedélyt kapott. Az elvi vízjogi engedélyben foglaltak szerint 2007. évben megtörtént a tervezés, létesítési engedélyezés és a kivitelezés. Az Utótisztító Tórendszer felhagyásához és a tisztított szennyvíz Sajócsatornába való vezetéséhez kiadott elvi vízjogi engedély előírásainak kielégítésére a Központi Szennyvíztisztító Telepen 2 db folyamatos üzemű TOC mérő berendezést telepítettünk az Olefin-1 és az Olefin-2/HDPE-2 gyárak beérkező szennyvizeinek ellenőrzésére.

A Sajó-csatorna végpontján a Tiszai átemelőben 1 db folyamatos üzemű automata mintavevőt helyeztünk üzembe, ezzel biztosítva a Tiszába vezetett víz minőségének folyamatos ellenőrizhetőségét. Központi Szennyvíztisztító Telep 2 db folyamatos üzemű TOC mérő készülék folyamatirányító rendszerbe való integrálása megvalósult. A beépített 2 db TOC mérőt integráljuk a Központi Szennyvíztisztító Telep folyamatirányító rendszerébe (a jelenleg meglévő pH mérők kiegészítésére), így határérték túllépés esetén a rendszer a tisztítási technológia helyett automatikusan az OKT 10001 tározótartályba irányítja a beérkező szennyvizet, ezzel biztosítva a szennyvíztisztítási technológia védelmét. Az esővizet és a nem szennyezett használtvizeket a TVK területén elhelyezkedő csapadékgyűjtő csatornákon keresztül a Sajócsatornába, majd a Tisza folyóba vezetjük be. A csapadékvizeknek azt a részét, amely az iparterület egyes helyein szennyeződhet, csak tisztítást követően vezetjük el, míg más esetekben változatlan formában engedjük a csapadékgyűjtő csatornahálózatba. Az év során tartott hatósági szennyvízellenőrző vizsgálatok nem állapítottak meg határérték feletti koncentrációjú szennyezőanyag kibocsátást a befogadóba vezetett tisztított szennyvízből, melynek alapján a 2007. évi kibocsátás után bírság kiszabása nem várható. 2007-ben a szennyezett vizek kezelésére 292 millió Ft-ot költöttünk. 2007-ben nem volt olajelfolyás jellegű káresemény.

Felszín alatti közeg

A felszín alatti közegre legjelentősebb mértékben potenciális hatással lévő olefingyár tartályparkjában a tartályok rekonstrukciója 2007. évben lezajlott a tartályok korszerűsítésével. A tartályok átalakításával olyan utólagos biztonsági elemet (vákuum-figyelő rendszer) is beépítettünk, amelynek segítségével a legkisebb tömörtelenségek is észlelhetőek lesznek, még a tárolt anyag környezetbe kikerülését megelőzően.

A felszín alatti víz monitoring eredményeit értékelve a 2006. évben mutatkozó határérték túllépéseket figyelembe véve megállapítható, hogy a 2007. évi vizsgálati eredmények közel azonos komponens tekintetében és kisebb mértékben haladják meg a vonatkozó határértékeket. Az érintett technológiákban felhasznált és tárolt anyagok tulajdonságai nem hozhatók összefüggésbe a kimutatott szennyezéssel.

2007-ben a szennyezett vizek kezelésére 292 millió Ft-ot költöttünk.


Hulladékgazdálkodás


A veszélyes hulladékok kódbesorolása, az egyes hulladéktípusok, hulladékfajták adott kódokhoz való rendezése az Európai Uniós normáknak megfelelően szabályozott. A TVK 2003-2008. évi Hulladékgazdálkodási Tervét 2004. szeptember 15-én az ÉKTVF elfogadta. A Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltakat 2 évente szükséges aktualizálni, felülvizsgálni és ennek eredményéről a helyi önkormányzatnak és a Felügyelőségnek beszámolunk. A Hulladékgazdálkodási Terv ez irányú felülvizsgálata 2006-ban megtörtént. A hulladékok mennyiségének változását árnyaltabban érzékelteti a következő táblázat, amelyben a fajlagos mutatószámokkal kifejezett változás a BAT technológiák pozitív, kézzelfogható eredményeit szemlélteti. A veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban 2005-ben 124 millió, 2006-ban 58 millió, míg 2007-ben 36 millió ft költség merült fel. 2007-ben folytattuk a hulladékgazdálkodás területén az előző évben megkezdett központi koordináló tevékenységet. Ennek köszönhetően jelentős költségmegtakarítást értünk el. Felülvizsgáltuk a TVK hulladékgyűjtés, illetve tárolás folyamatát. Ezen a területen is elindultunk a központosítás irányába. Megkezdődött egy központi hulladékgyűjtő udvar tervezési, engedélyeztetési, megvalósítási folyamata. A központi gyűjtő várhatóan 2008. év első felében kezdi meg működését. Elkészítettük a TVK hulladékgazdálkodási szabályzatát, melyben teljes körűen rögzítettünk valamennyi hulladékkezeléssel kapcsolatos tevékenységet. A Társaság 2007. évi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban bírság kiszabása nem várható.


Környezeti kármentesítés(1)(A múltbeli tevékenységből származó környezetvédelmi kötelezettségek kezelése)


A Hatósági kötelezésre benyújtott Műszaki Beavatkozási Tervdokumentációt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően állítottuk össze és tartalmazta a TVK-TIFO iparterület egészére a környezeti felelősség egységes kezeléséhez, illetve a környezetjogi megfelelőség eléréséhez szükséges stratégia rövid- és középtávú gyakorlati lépéseit és azok tervszerű ütemezését. A Társaság és a MOL integrált projekt keretében gondoskodik a múltbéli tevékenységből származó kötelezettségek kezeléséről. Az egyetemleges felelősségvállalást a TVK és a MOL a 2006. júliusban aláírt Együttműködési Megállapodásban rögzítette. 2006-től kezdődően a fő hangsúlyt a talajvíz szennyeződésének lokalizációja jelentette. A Társaság területén belül, a déli határon a további szennyeződés kijutásának megakadályozása folyik. Külső szakértő bevonásával folytattuk a TVK-TIFO ipari komplexum környezeti felelősségének egységes szemléletű kezelésére egy kockázati alapú stratégiai koncepció kialakítását, melyet a szennyezett területek dimenziói és a probléma mértéke tett indokolttá. Jelentős lépéseket tettünk a szennyeződés további minőségi és mennyiségi paramétereinek, térbeli kiterjedésének, az oldott csóva dinamikájának megismerésére. Erre a feladatra 2006-ban 85 millió forintot, 2007-ben 150 millió forintot fordított a Társaság

A Társaság környezetvédelmi kötelezettségeit, és kezelésüket célzó munkatervét2006-ban független környezetvédelmi auditor is felülvizsgálta, és megállapította, hogy a Társaság kötelezettségei alaposan ismertek, felmértek.

A Társaság a környezetvédelmi kármentesítési feladatok elemzését folyamatosan végzi és jelentős pénzügyi, valamint szellemi ráfordítással kívánja elérni, hogy a múltból örökölt területek problémáit megoldva a törvényi kötelezettségeknek megfeleljen. Ezen várhatóan jelentős jövőbeni pénzügyi ráfordítások mértékét csak további vizsgálatok elvégzése után lehet számszerűsíteni, mivel a jelenlegi információk alapján sem a szennyeződés kiterjedése, sem a kármentesítési technológia nem határozható még meg.

A Társaság által - a fentieket figyelembe véve - a jelenleg számszerűsíthető környezetvédelmi kötelezettségekre 12 évre előremenően környezetvédelmi céltartalékot képzett, a céltartalék értéke 2007. december 31-én 3,398 mrd Ft (2006. december 31-én 3,721 mrd Ft ). A függő környezetvédelmi kötelezettségek összesített értéke 4,612 milliárd forintot tett ki. A függő kötelezettségek közé sorolt környezetvédelmi témákra a Társaság egyrészt nem rendelkezik Hatósági kötelezéssel, másrészt a feladat műszaki tartalma az előzőekben leírtak miatt bizonytalan, amelyekből következően ezen feladatok elvégzésének valószínűsége kisebb, mint 50%. A jelenleg ismert környezetvédelmi kötelezettségeink az alábbiak: folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok, folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok, kiegészítő vizsgálatok végzése, lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok.

Folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok:

Jelenleg az alábbi hulladékkezelési projektek vannak folyamatban:

-Mésziszaptározók rekultivációja.

-Olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók rekultivációja.

A/. A mésziszaptározók rekultivációját, valamint az olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók leürítését és szétválasztását hatósági kötelezés írja elő. A mésziszaptározók rekultivációját a hatóság által elfogadott módszerrel végezzük. A munkák 2004-ben a nyugati medencével kezdődtek meg, amelynek mésziszap kitermelése és hasznosítása befejeződött. Az északi és keleti tározók kiürítése és a mésziszap hulladék ipari hasznosításra történő elszállítása folytatódott. A vonatkozó, BÉM Zrt-vel kötött szerződés szerint a tározókban található mintegy 110.000 tonnára becsült mésziszap kiszállítását és hasznosítását a vállalkozónak

2007 végéig kell befejeznie. A projekt keretében mindösszesen 111.426,41 t mésziszap került kiszállításra. A projekt 2007.12.31-i dátummal befejeződött. A BÉM

Zrt. a telephelyén tárolt teljes mennyiséget hasznosította. Az északi és keleti tározókból 2007 ben összesen 16.383,31 tonna mésziszapot szállíttattunk ki: EWC 190814 azonosító számon nem veszélyes hulladékként 14.927,96 tonnát, valamint EWC 190813* azonosító számon veszélyes hulladékként 1.455,35 tonnát.

B/. Az ún. "volt festékgyári és olefingyári" vésztározók in-situ kezelése, a felszámolására vonatkozó hatósági engedély alapján 2006-ban elkezdődött. A projekt 2007-ben folyamatosan zajlott. A feladat lezárásához szükséges záródokumentációt összeállítottuk és beküldtük az ÉMI-KTVF részére.

Környezeti kármentesítés(2)

Folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok

Jelenleg az alábbi, talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok vannak folyamatban: Műszaki beavatkozás a TVK Nyrt. Sajó-csatornától délre eső területén. Olefingyári tartályparki és vésztározói terület kármentesítése. Vasúti töltő-lefejtő területén végzett műszaki beavatkozás.

A Sajó csatornától délre eső területen (Tartálypark, Vésztározók környéke) jelenleg is folyik a kármentesítés, melyet az Elgoscar-2000 Kft. végez az MBT-ben szereplő műszaki tartalommal. A Vasúti töltő-lefejtő területén csökkentett műszaki tartalommal a vasúti tálcák környezetében folyik a beavatkozás.

Kiegészítő vizsgálatok végzése

2006-tól kezdődően a fő hangsúlyt a talajvíz szennyeződésének lokalizációja jelentette. A Társaság területén belül, a déli határon a további szennyeződés kijutásának megakadályozása folyik. Külső szakértő bevonásával folytattuk a TVKTIFO ipari komplexum környezeti felelősségének egységes szemléletű kezelésére egy kockázati alapú stratégiai koncepció kialakítását, melyet a szennyezett területek dimenziói és a probléma mértéke tett indokolttá. Jelentős lépéseket tettünk a szennyeződés további minőségi és mennyiségi paramétereinek, térbeli kiterjedésének, az oldott csóva dinamikájának megismerésére. Erre a feladatra 2006-ban 85 millió, 2007-ben 150 millió forintot fordított a Társaság 2006. decemberében a Hatóság a komplex Műszaki Beavatkozási Tervhez kapcsolódóan egyetemleges kötelezéssel (TVK-MOL) végrehajtandó határozatot adott ki a TVK-TIFO iparterület egészére. A Határozat jóváhagyta a két társaság rövid- és középtávú munkatervét, amelynek elsődleges célja a kötelezettségek kockázati alapra helyezett kezelése. A munkaterv folyamatosan optimalizálja a környezetvédelmi ráfordításokat, a szennyeződés-kezelési megoldásokat és az egyik első jelentős mérföldkőként 2009 elejére teljes kockázati térképet alkot.A kockázati térkép alapján középtávon újradefiniálhatók a környezetvédelmi célok és megvalósításuk prioritásai, a kötelezettségek számszerűsítése. Az MBT végrehajtása kapcsán betervezett egyéb projektek;

kutak tisztító szivattyúzása, felújítása;

megmaradó kutak geodéziai koordinátáinak meghatározása;

kúteltömedékelés engedélyeztetése, és végrehajtása; megmaradó kutak vízjogi fennmaradási engedélyeztetése;

a víznél nehezebb szénhidrogén fázis letermelés optimalizálási lehetőségeinek vizsgálata; feküfelszín morfológia analízis - LNAPL, DAPL, DNAPL migráció előrejelzés;

felszíni geofizikai vizsgálati program elvégzése/ befejezése; vízföldtani észlelési program végrehajtása;

csóvadinamika új műtárgyainak kiépítése;

CPT-MIP vizsgálati program elvégzése;

a természetes szennyezőanyag lebomlás típusok azonosítása;

innovatív kármentesítési technológiák áttekintése, azonosítása;

a kiválasztott innovatív kármentesítési technológiák tesztjeinek tervezése.

Mennyiségi kockázatfelmérési program II. ütemének végrehajtása:

- a mezőgazdasági területekkel kapcsolatos kockázatok felmérési program,

- az ipari hatásviselőket érő kockázatok meghatározásának első lépése,

- ökológiai kockázatok becslésének első lépése,

- vízkivételek azonosítása a TVK-TIFO ipari komplexum környezetében.

Monitoring tevékenység:

- Csóvadinamika monitoring.

- Vasúti töltő-lefejtő területének és az észak-nyugati csóva monitoringja.

- Olefingyári tartálypark és vésztározó terület monitoringja.

- AK ZO Nobel területén végzett monitoring.

- Egyéb monitoring.

Lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok

Új vízlágyítói terület utóellenőrzése, Üzemanyagtöltő terület utóellenőrzése.

A Geo-Tipptex Kft., Tiszatextil Kft. Területén végzett utóellenőrzéseket ÉMI-KTVF lezárta.

Ezen a két területen a kármentesítő termelő és figyelőkutak felszámolását terveztük, eltömedékelésükhöz a hatóság hozzájárult, a beadott vízjogi terveket elfogadta, a kutak eltömedékelése megtörtént. Az "Új vízlágyítói" terület környezeti kármentesítése kapcsán utóellenőrzést lezáró záródokumentációt október végén, az üzemanyagtöltői utóellenőrzési szakaszt lezáró záródokumentációt november végén adtuk be ÉMI-KTVFhez. Az Üzemanyagtöltő utóellenőrzésével kapcsolatos hatósági elfogadó határozatot már megkaptuk, amelynek kifizetése 2007. II. negyedévében történik meg. Az Új vízlágyító területével kapcsolatos elfogadó határozatot megkaptuk. A határozatban szereplő utómonitoring tevékenységet a monitoring programba beépítettük.


A TVK működéséhez szükséges gőzmennyiséget a CO2 kibocsátás szempontjából a legjobb elérhető műszaki színvonalat jelentő (a TVK 26%-os tulajdonában lévő) TVK Erőmű üzemeltetésével biztosítjuk. A korábbi gőzfűtési rendszerek átalakításával az erőmű távozó füstgáz-hulladékhőjét hasznosítjuk az alacsonyabb veszteséggel üzemelő hatékony fűtési forróvíz-rendszerben. A kapcsoltan energiát termelő TVK Erőmű kihasználtságának fokozása érdekében a két saját kazánunkat csak a fogyasztásicsúcs-igények kielégítése érdekében, valamint a karbantartások idején üzemeltetjük. 2007-ben folytatódott a hőveszteség csökkentése és az üzembiztonság növelése érdekében megvalósuló csőhídi rekonstrukció, a TVK Ipartelep U3 útja mentén a K2-K7 utak között, a K6-K7 úti csőhíd, az 502-es fejépület tetején lévő csőhíd, a K4 úti csőhíd és a volt PP-II körüli csőhíd szakaszaival. A rekonstrukció során felmértük a vezetékek jelenlegi állapotát, az azonnal szükséges javításokat elvégeztettük, lebontattuk a használaton kívüli vezetékeket, a megmaradó vezetékek és acélszerkezetek felületi előkészítés után új bevonatrendszert kaptak. A szigetelt vezetékek újraszigetelése ásványgyapottal történt, így a régi azbeszttartalmú szigetelések cseréje is megvalósult.

A TVK iparivíz-gerincvezeték körgyűrű-bélelése az iparivíz-ellátás biztonságának növelését és az exfiltráció megszüntetését eredményezte.

2007-ben nem kellett energiakorlátozást bevezetni a TVK Ipartelepen.

Saját kezelői hibából, termeléskieséssel járó üzemzavar nem volt.

Találat: 2128Felhasználási feltételek