online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A Tiszai Vegyi Kombinat Környezetvédelmi politikaja

földrajzfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A Tiszai Vegyi Kombinat Környezetvédelmi politikaja
 
bal also sarok   jobb also sarok

A Tiszai Vegyi Kombinát Környezetvédelmi politikájaA TVK kiemelt figyelmet fordít a biztonságos és egészséges munkahelyek biztosítása mellett a környezet tisztaságára is, követve az elővigyázatosság és a felelős gondoskodás elvét. A vegyipar területén tevékenykedő vállalatként működésünk jelentős környezetihatásokkal jár, melyeket folyamatosan igyekszünk csökkenteni. A környezettudatos gondolkodás és a fenntarthatóság elvei megjelennek vállalatunk hosszú távú stratégiájában is.

Az integrált szennyezés-megelőzés és -csökkentés (IPPC, Európai Tanács 96/61/EK Irányelve alapján) az EU kiemelkedő fontosságú környezetvédelmi vívmánya. Az integrált megközelítés a korszerű környezetvédelem egyik alapelve, ami azt jelenti, hogy a különböző környezeti elemek terhelését és szennyezését nem külön-külön, hanem egységesen kell vizsgálni. Például a levegőbe, vízbe vagy talajba történő kibocsátások egymástól elkülönült kezelése sokkal inkább a szennyezés egyik környezeti elemből a másikba történő átvitelére ösztönözhet, mintsem a környezet egészének védelmére. Az integrált megközelítés érvényesítését a jogszabály által előírt elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazása biztosítja, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy folyamataink (tervezés, engedélyeztetés, megvalósítás, üzemeltetés, tevékenység felhagyása) során törekednünk kell a természeti erőforrások hatékony felhasználására és a kibocsátások csökkentésére már azok forrásainál. Ez a megközelítés megfelel a TVK céljainak, miszerint nem csupán a kibocsátások csökkentésével kell foglalkoznunk, hanem az energiahatékonysággal, vízhasználat-optimalizálással, a hulladékminimalizálással, a környezeti következményekkel járó eseményeknek, a környezet állapotának kockázat alapú kezelésével.


Célunk, hogy javuljon környezetünk minősége. Ennek nyomon követésére egy Biodiverzitás és egy Életciklus analízis keretrendszer létrehozását kezdtük meg a 2007-es évben, ezzel is hozzájárulva a fenntarthatóság alapelveinek megvalósításához. A projektek keretében felmérésre és optimalizálásra kerülnek a társaságunk által okozott környezeti hatások, a termékek előállításához kapcsolódó energia-, vízfelhasználások és szennyezőanyag kibocsátások.

Ökológiai lábnyomunk csökkentése érdekében kiemelt figy 454f53e elmet szentelünk az üvegházhatású gázok kibocsátásának, melynek célja, hogy csökkentsük kibocsátásunkat és növeljük energiahatékonyságunkat.

A hulladékkezelési stratégiánkban egyre nagyobb jelentőséggel bír a hulladékok újrafelhasználása, újrahasznosítása az égetéssel történő ártalmatlanítási eljárással szemben.


A TVK és a MOL az üvegházhatású gázokkal kapcsolatosan is teljes mértékben harmonizálta tevékenységét. A TVK UHG5479-1 számú üvegházhatású gáz-kibocsátási engedéllyel rendelkező létesítménye 2006-ban 69 tonna CO2 -t bocsátott ki. A 2006. évi kibocsátási jelentésünket a TÜV Rheinland InterCert Kft. Hitelesítette és az így hitelesítetett kibocsátásnak megfelelő egységet jogszabály szerint visszaadtuk a Magyar Állam javára. A 2007. évi kibocsátási egység jóváírása megtörtént a TVK üzemeltetői számláján. A várható széndioxid kibocsátás 2007. évre 27 tonna. A vonatkozó jogszabály szerint 2008. január 1-jétől a kibocsátási kereskedelemhatálya alá kerül a TVK pirolízis üzeme is. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal folytatott egyeztetések során tisztázódott azon berendezések köre, amelyek a második kereskedési időszakban a CO2 kereskedelem hatálya alá tartoznak, nevezetesen a kemencék, kazánok és a fáklyák.

A kibocsátási egység meghatározásánál a Minisztérium elfogadta bázisadatként a 2005. évi CO2 kibocsátásunkat, amely mintegy 1,2 millió t CO2 -ot és az anyagmérleg alapú számítási metodikát jelenti.

A 213/2006 (X.27.) Kormányrendelet előírja a hőbontás (pirolízis, krakkolás) technológiára a kibocsátási engedély iránti kérelem kötelezettségét, melynek 2007. január 12-én eleget tett társaságunk.


Reflektorfényben a klímaváltozás


A MOL-csoport üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó stratégiájának összeállításához minden üzleti szegmens, így a Petrolkémiai Divízió is feladatul kapta a saját GHG stratégiájának kidolgozását a második kereskedési időszakra, mely a 2008-2012 közötti éveket öleli fel. A GHG Stratégia fő célja A Petrolkémiai Divízió 2008-2012. közötti időszakra vonatkozó stratégiai célkitűzése a második kereskedési időszak alatt a Divízió egységenkénti (TVK, SPC, TVK Erőmű) minimálisan nullszaldós kvótakiosztás elérése, a kibocsátás csökkentési lehetőségek prioritásként történő kezelése. Távlati stratégia kidolgozása a csoport szintű stratégia hiánya miatt nem lehetséges (Jelenleg 2008-ra fogalmazódott meg csoportszinten 1%-os kibocsátás csökkentés).


A TVK Nyrt GHG stratégiájának felépítése


A stratégia összeállításánál figyelembe vettük a stratégiát befolyásoló külső és a belső körülményeket. Azok kiértékelése alapján meghatároztuk a második kereskedési időszakra vonatkozó céljainkat és az azok eléréséhez szükséges akcióterveket, melyek az alábbi területeket fedik le:

Szabályozási környezet alakulásának befolyásolása;

- A Petrolkémiai Divízió 2008-12. közötti időszakra vonatkozó stratégiai célkitűzése a második kereskedési időszak alatt a Divízió egységenkénti (TVK, SPC, TVK Erőmű) minimálisan nullszaldós kvótakiosztás elérése, a kibocsátás csökkentési lehetőségek prioritásként történő kezelése,

- BAT technológiák meghatározásának figyelemmel kísérése, befolyásolása,

- Az EU szintű jogszabályalkotási folyamat figyelemmel kísérése, felkészülés a változásokra


Levegőtisztaságvédelem


Emisszió

Az üzemek technológiai légszennyező anyag kibocsátása az emisszió mérések megállapításai alapján - az LDPE-2. üzemi homogenizáló, kigázosító silók etilén komponensének kivételével - megfelelt az érvényes kibocsátási határértéknek. A határérték feletti kibocsátás megszüntetésére 2007. október 30-án üzembe helyeztünk egy plazmakatalitikus elven működő berendezést. A légszennyező pontforrások monitorozására 2007. évben 1,2 millió forintot fordítottunk. A helyhez kötött pontforrások ellenőrzését a jogszabályi és a hatósági előírások szerinti gyakoriságú időszakos méréssel hajtjuk végre, a vizsgálatokra akkreditációval rendelkező laboratóriumok segítségével.

A kvencsolaj lefejtő és előmelegítő VOC emissziós problémáinak megszüntetése érdekében elkezdődött a lefejtő korszerűsítése. 2007-ben megtörtént a pályázat kiírása és a fővállalkozó kiválasztása. A kivitelezés 2008-ban kezdődik, melynek során megvalósul a lefejtő és előmelegítő zárt rendszerűvé tétele, az elszívott gőzök fáklyázása, 2 db új kőszénkátrány fejtésére is alkalmas lefejtőállás telepítése, a régi csapóhidak, lefejtőtömlők cseréje új lefejtőkarokra. A korszerűsítés 2008. augusztus végére valósul meg.


Immisszió

A TVK környezetében a levegő minőségét rendszeresen méri és kiértékeli a Nemzeti

Levegőszennyezés-mérési Hálózat. A környező településeken található immissziós mérőállomások rögzítik a levegő szennyezettségét, melynek mértékét az Észak-magyarországi

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ÉKTVF) ellenőrzi és állapítja meg.


Víz- és talajvédelem

Felszíni vizek

A TVK, a MOL-TIFO és a Tiszapalkonyai Erőmű iparivíz igényének a biztosítására közös vízkivételi mű épült, amelyet jelenleg is a hőerőmű üzemeltet, illetve a TVK és a MOL-TIFO a hőerőműtől vásárolja a szükséges vízmennyiséget (A Tisza II. erőmű saját vízkivételi művel rendelkezik). A használatot követően a tisztított ipari vizet az ún. utótisztító tórendszeren keresztül a Tisza folyóba emeltük át. A TVK Nyrt. utótisztító tórendszer felhagyása, revitalizációja és a tisztított szennyvíz Tiszába történő bevezetés helyének módosítása 2007. október 31-ei határidővel megvalósult, ezzel összefüggésben a TVK Nyrt. - TIFO szennyvíztisztítók puffer kapacitás összekötését kiépítettük.

Tiszai átemelő vízilétesítményeink korszerűsítése és a jelenleg érvényes mértékadó árvízszinthez történő igazítása is sürgető feladatunk, ugyanis a Tisza folyón a 2000. évben levonult árvíz alkalmával a létesítmény nem volt képes funkciója (Tisza magas vízállása esetén a Sajó-csatorna vizének szivattyús átemelése a Tisza folyóba) ellátására, mivel az árvízszint meghaladta a létesítmény méretezése során (40 éves létesítmény) érvényben lévő szinteket. A megelőző években elkészültek a szükséges vizsgálatok és az elvi vízjogi engedélyezési terv, mely szerint a TVK elvi vízjogi engedélyt kapott. Az elvi vízjogi engedélyben foglaltak szerint 2007. évben megtörtént a tervezés, létesítési engedélyezés és a kivitelezés. Az Utótisztító Tórendszer felhagyásához és a tisztított szennyvíz Sajócsatornába való vezetéséhez kiadott elvi vízjogi engedély előírásainak kielégítésére a Központi Szennyvíztisztító Telepen 2 db folyamatos üzemű TOC mérő berendezést telepítettünk az Olefin-1 és az Olefin-2/HDPE-2 gyárak beérkező szennyvizeinek ellenőrzésére.

A Sajó-csatorna végpontján a Tiszai átemelőben 1 db folyamatos üzemű automata mintavevőt helyeztünk üzembe, ezzel biztosítva a Tiszába vezetett víz minőségének folyamatos ellenőrizhetőségét. Központi Szennyvíztisztító Telep 2 db folyamatos üzemű TOC mérő készülék folyamatirányító rendszerbe való integrálása megvalósult. A beépített 2 db TOC mérőt integráljuk a Központi Szennyvíztisztító Telep folyamatirányító rendszerébe (a jelenleg meglévő pH mérők kiegészítésére), így határérték túllépés esetén a rendszer a tisztítási technológia helyett automatikusan az OKT 10001 tározótartályba irányítja a beérkező szennyvizet, ezzel biztosítva a szennyvíztisztítási technológia védelmét. Az esővizet és a nem szennyezett használtvizeket a TVK területén elhelyezkedő csapadékgyűjtő csatornákon keresztül a Sajócsatornába, majd a Tisza folyóba vezetjük be. A csapadékvizeknek azt a részét, amely az iparterület egyes helyein szennyeződhet, csak tisztítást követően vezetjük el, míg más esetekben változatlan formában engedjük a csapadékgyűjtő csatornahálózatba. Az év során tartott hatósági szennyvízellenőrző vizsgálatok nem állapítottak meg határérték feletti koncentrációjú szennyezőanyag kibocsátást a befogadóba vezetett tisztított szennyvízből, melynek alapján a 2007. évi kibocsátás után bírság kiszabása nem várható. 2007-ben a szennyezett vizek kezelésére 292 millió Ft-ot költöttünk. 2007-ben nem volt olajelfolyás jellegű káresemény.

Felszín alatti közeg

A felszín alatti közegre legjelentősebb mértékben potenciális hatással lévő olefingyár tartályparkjában a tartályok rekonstrukciója 2007. évben lezajlott a tartályok korszerűsítésével. A tartályok átalakításával olyan utólagos biztonsági elemet (vákuum-figyelő rendszer) is beépítettünk, amelynek segítségével a legkisebb tömörtelenségek is észlelhetőek lesznek, még a tárolt anyag környezetbe kikerülését megelőzően.

A felszín alatti víz monitoring eredményeit értékelve a 2006. évben mutatkozó határérték túllépéseket figyelembe véve megállapítható, hogy a 2007. évi vizsgálati eredmények közel azonos komponens tekintetében és kisebb mértékben haladják meg a vonatkozó határértékeket. Az érintett technológiákban felhasznált és tárolt anyagok tulajdonságai nem hozhatók összefüggésbe a kimutatott szennyezéssel.

2007-ben a szennyezett vizek kezelésére 292 millió Ft-ot költöttünk.


Hulladékgazdálkodás


A veszélyes hulladékok kódbesorolása, az egyes hulladéktípusok, hulladékfajták adott kódokhoz való rendezése az Európai Uniós normáknak megfelelően szabályozott. A TVK 2003-2008. évi Hulladékgazdálkodási Tervét 2004. szeptember 15-én az ÉKTVF elfogadta. A Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltakat 2 évente szükséges aktualizálni, felülvizsgálni és ennek eredményéről a helyi önkormányzatnak és a Felügyelőségnek beszámolunk. A Hulladékgazdálkodási Terv ez irányú felülvizsgálata 2006-ban megtörtént. A hulladékok mennyiségének változását árnyaltabban érzékelteti a következő táblázat, amelyben a fajlagos mutatószámokkal kifejezett változás a BAT technológiák pozitív, kézzelfogható eredményeit szemlélteti. A veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban 2005-ben 124 millió, 2006-ban 58 millió, míg 2007-ben 36 millió ft költség merült fel. 2007-ben folytattuk a hulladékgazdálkodás területén az előző évben megkezdett központi koordináló tevékenységet. Ennek köszönhetően jelentős költségmegtakarítást értünk el. Felülvizsgáltuk a TVK hulladékgyűjtés, illetve tárolás folyamatát. Ezen a területen is elindultunk a központosítás irányába. Megkezdődött egy központi hulladékgyűjtő udvar tervezési, engedélyeztetési, megvalósítási folyamata. A központi gyűjtő várhatóan 2008. év első felében kezdi meg működését. Elkészítettük a TVK hulladékgazdálkodási szabályzatát, melyben teljes körűen rögzítettünk valamennyi hulladékkezeléssel kapcsolatos tevékenységet. A Társaság 2007. évi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban bírság kiszabása nem várható.


Környezeti kármentesítés(1)

(A múltbeli tevékenységből származó környezetvédelmi kötelezettségek kezelése)


A Hatósági kötelezésre benyújtott Műszaki Beavatkozási Tervdokumentációt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően állítottuk össze és tartalmazta a TVK-TIFO iparterület egészére a környezeti felelősség egységes kezeléséhez, illetve a környezetjogi megfelelőség eléréséhez szükséges stratégia rövid- és középtávú gyakorlati lépéseit és azok tervszerű ütemezését. A Társaság és a MOL integrált projekt keretében gondoskodik a múltbéli tevékenységből származó kötelezettségek kezeléséről. Az egyetemleges felelősségvállalást a TVK és a MOL a 2006. júliusban aláírt Együttműködési Megállapodásban rögzítette. 2006-től kezdődően a fő hangsúlyt a talajvíz szennyeződésének lokalizációja jelentette. A Társaság területén belül, a déli határon a további szennyeződés kijutásának megakadályozása folyik. Külső szakértő bevonásával folytattuk a TVK-TIFO ipari komplexum környezeti felelősségének egységes szemléletű kezelésére egy kockázati alapú stratégiai koncepció kialakítását, melyet a szennyezett területek dimenziói és a probléma mértéke tett indokolttá. Jelentős lépéseket tettünk a szennyeződés további minőségi és mennyiségi paramétereinek, térbeli kiterjedésének, az oldott csóva dinamikájának megismerésére. Erre a feladatra 2006-ban 85 millió forintot, 2007-ben 150 millió forintot fordított a Társaság

A Társaság környezetvédelmi kötelezettségeit, és kezelésüket célzó munkatervét2006-ban független környezetvédelmi auditor is felülvizsgálta, és megállapította, hogy a Társaság kötelezettségei alaposan ismertek, felmértek.

A Társaság a környezetvédelmi kármentesítési feladatok elemzését folyamatosan végzi és jelentős pénzügyi, valamint szellemi ráfordítással kívánja elérni, hogy a múltból örökölt területek problémáit megoldva a törvényi kötelezettségeknek megfeleljen. Ezen várhatóan jelentős jövőbeni pénzügyi ráfordítások mértékét csak további vizsgálatok elvégzése után lehet számszerűsíteni, mivel a jelenlegi információk alapján sem a szennyeződés kiterjedése, sem a kármentesítési technológia nem határozható még meg.

A Társaság által - a fentieket figyelembe véve - a jelenleg számszerűsíthető környezetvédelmi kötelezettségekre 12 évre előremenően környezetvédelmi céltartalékot képzett, a céltartalék értéke 2007. december 31-én 3,398 mrd Ft (2006. december 31-én 3,721 mrd Ft ). A függő környezetvédelmi kötelezettségek összesített értéke 4,612 milliárd forintot tett ki. A függő kötelezettségek közé sorolt környezetvédelmi témákra a Társaság egyrészt nem rendelkezik Hatósági kötelezéssel, másrészt a feladat műszaki tartalma az előzőekben leírtak miatt bizonytalan, amelyekből következően ezen feladatok elvégzésének valószínűsége kisebb, mint 50%. A jelenleg ismert környezetvédelmi kötelezettségeink az alábbiak: folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok, folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok, kiegészítő vizsgálatok végzése, lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok.

Folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok:

Jelenleg az alábbi hulladékkezelési projektek vannak folyamatban:

-Mésziszaptározók rekultivációja.

-Olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók rekultivációja.

A/. A mésziszaptározók rekultivációját, valamint az olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók leürítését és szétválasztását hatósági kötelezés írja elő. A mésziszaptározók rekultivációját a hatóság által elfogadott módszerrel végezzük. A munkák 2004-ben a nyugati medencével kezdődtek meg, amelynek mésziszap kitermelése és hasznosítása befejeződött. Az északi és keleti tározók kiürítése és a mésziszap hulladék ipari hasznosításra történő elszállítása folytatódott. A vonatkozó, BÉM Zrt-vel kötött szerződés szerint a tározókban található mintegy 110.000 tonnára becsült mésziszap kiszállítását és hasznosítását a vállalkozónak

2007 végéig kell befejeznie. A projekt keretében mindösszesen 111.426,41 t mésziszap került kiszállításra. A projekt 2007.12.31-i dátummal befejeződött. A BÉM

Zrt. a telephelyén tárolt teljes mennyiséget hasznosította. Az északi és keleti tározókból 2007 ben összesen 16.383,31 tonna mésziszapot szállíttattunk ki: EWC 190814 azonosító számon nem veszélyes hulladékként 14.927,96 tonnát, valamint EWC 190813* azonosító számon veszélyes hulladékként 1.455,35 tonnát.

B/. Az ún. "volt festékgyári és olefingyári" vésztározók in-situ kezelése, a felszámolására vonatkozó hatósági engedély alapján 2006-ban elkezdődött. A projekt 2007-ben folyamatosan zajlott. A feladat lezárásához szükséges záródokumentációt összeállítottuk és beküldtük az ÉMI-KTVF részére.

Környezeti kármentesítés(2)

Folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok

Jelenleg az alábbi, talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok vannak folyamatban: Műszaki beavatkozás a TVK Nyrt. Sajó-csatornától délre eső területén. Olefingyári tartályparki és vésztározói terület kármentesítése. Vasúti töltő-lefejtő területén végzett műszaki beavatkozás.

A Sajó csatornától délre eső területen (Tartálypark, Vésztározók környéke) jelenleg is folyik a kármentesítés, melyet az Elgoscar-2000 Kft. végez az MBT-ben szereplő műszaki tartalommal. A Vasúti töltő-lefejtő területén csökkentett műszaki tartalommal a vasúti tálcák környezetében folyik a beavatkozás.

Kiegészítő vizsgálatok végzése

2006-tól kezdődően a fő hangsúlyt a talajvíz szennyeződésének lokalizációja jelentette. A Társaság területén belül, a déli határon a további szennyeződés kijutásának megakadályozása folyik. Külső szakértő bevonásával folytattuk a TVKTIFO ipari komplexum környezeti felelősségének egységes szemléletű kezelésére egy kockázati alapú stratégiai koncepció kialakítását, melyet a szennyezett területek dimenziói és a probléma mértéke tett indokolttá. Jelentős lépéseket tettünk a szennyeződés további minőségi és mennyiségi paramétereinek, térbeli kiterjedésének, az oldott csóva dinamikájának megismerésére. Erre a feladatra 2006-ban 85 millió, 2007-ben 150 millió forintot fordított a Társaság 2006. decemberében a Hatóság a komplex Műszaki Beavatkozási Tervhez kapcsolódóan egyetemleges kötelezéssel (TVK-MOL) végrehajtandó határozatot adott ki a TVK-TIFO iparterület egészére. A Határozat jóváhagyta a két társaság rövid- és középtávú munkatervét, amelynek elsődleges célja a kötelezettségek kockázati alapra helyezett kezelése. A munkaterv folyamatosan optimalizálja a környezetvédelmi ráfordításokat, a szennyeződés-kezelési megoldásokat és az egyik első jelentős mérföldkőként 2009 elejére teljes kockázati térképet alkot.

A kockázati térkép alapján középtávon újradefiniálhatók a környezetvédelmi célok és megvalósításuk prioritásai, a kötelezettségek számszerűsítése. Az MBT végrehajtása kapcsán betervezett egyéb projektek;

kutak tisztító szivattyúzása, felújítása;

megmaradó kutak geodéziai koordinátáinak meghatározása;

kúteltömedékelés engedélyeztetése, és végrehajtása; megmaradó kutak vízjogi fennmaradási engedélyeztetése;

a víznél nehezebb szénhidrogén fázis letermelés optimalizálási lehetőségeinek vizsgálata; feküfelszín morfológia analízis - LNAPL, DAPL, DNAPL migráció előrejelzés;

felszíni geofizikai vizsgálati program elvégzése/ befejezése; vízföldtani észlelési program végrehajtása;

csóvadinamika új műtárgyainak kiépítése;

CPT-MIP vizsgálati program elvégzése;

a természetes szennyezőanyag lebomlás típusok azonosítása;

innovatív kármentesítési technológiák áttekintése, azonosítása;

a kiválasztott innovatív kármentesítési technológiák tesztjeinek tervezése.

Mennyiségi kockázatfelmérési program II. ütemének végrehajtása:

- a mezőgazdasági területekkel kapcsolatos kockázatok felmérési program,

- az ipari hatásviselőket érő kockázatok meghatározásának első lépése,

- ökológiai kockázatok becslésének első lépése,

- vízkivételek azonosítása a TVK-TIFO ipari komplexum környezetében.

Monitoring tevékenység:

- Csóvadinamika monitoring.

- Vasúti töltő-lefejtő területének és az észak-nyugati csóva monitoringja.

- Olefingyári tartálypark és vésztározó terület monitoringja.

- AK ZO Nobel területén végzett monitoring.

- Egyéb monitoring.

Lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok

Új vízlágyítói terület utóellenőrzése, Üzemanyagtöltő terület utóellenőrzése.

A Geo-Tipptex Kft., Tiszatextil Kft. Területén végzett utóellenőrzéseket ÉMI-KTVF lezárta.

Ezen a két területen a kármentesítő termelő és figyelőkutak felszámolását terveztük, eltömedékelésükhöz a hatóság hozzájárult, a beadott vízjogi terveket elfogadta, a kutak eltömedékelése megtörtént. Az "Új vízlágyítói" terület környezeti kármentesítése kapcsán utóellenőrzést lezáró záródokumentációt október végén, az üzemanyagtöltői utóellenőrzési szakaszt lezáró záródokumentációt november végén adtuk be ÉMI-KTVFhez. Az Üzemanyagtöltő utóellenőrzésével kapcsolatos hatósági elfogadó határozatot már megkaptuk, amelynek kifizetése 2007. II. negyedévében történik meg. Az Új vízlágyító területével kapcsolatos elfogadó határozatot megkaptuk. A határozatban szereplő utómonitoring tevékenységet a monitoring programba beépítettük.


A TVK működéséhez szükséges gőzmennyiséget a CO2 kibocsátás szempontjából a legjobb elérhető műszaki színvonalat jelentő (a TVK 26%-os tulajdonában lévő) TVK Erőmű üzemeltetésével biztosítjuk. A korábbi gőzfűtési rendszerek átalakításával az erőmű távozó füstgáz-hulladékhőjét hasznosítjuk az alacsonyabb veszteséggel üzemelő hatékony fűtési forróvíz-rendszerben. A kapcsoltan energiát termelő TVK Erőmű kihasználtságának fokozása érdekében a két saját kazánunkat csak a fogyasztásicsúcs-igények kielégítése érdekében, valamint a karbantartások idején üzemeltetjük. 2007-ben folytatódott a hőveszteség csökkentése és az üzembiztonság növelése érdekében megvalósuló csőhídi rekonstrukció, a TVK Ipartelep U3 útja mentén a K2-K7 utak között, a K6-K7 úti csőhíd, az 502-es fejépület tetején lévő csőhíd, a K4 úti csőhíd és a volt PP-II körüli csőhíd szakaszaival. A rekonstrukció során felmértük a vezetékek jelenlegi állapotát, az azonnal szükséges javításokat elvégeztettük, lebontattuk a használaton kívüli vezetékeket, a megmaradó vezetékek és acélszerkezetek felületi előkészítés után új bevonatrendszert kaptak. A szigetelt vezetékek újraszigetelése ásványgyapottal történt, így a régi azbeszttartalmú szigetelések cseréje is megvalósult.

A TVK iparivíz-gerincvezeték körgyűrű-bélelése az iparivíz-ellátás biztonságának növelését és az exfiltráció megszüntetését eredményezte.

2007-ben nem kellett energiakorlátozást bevezetni a TVK Ipartelepen.

Saját kezelői hibából, termeléskieséssel járó üzemzavar nem volt.

Találat: 2214


Felhasználási feltételek