online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

A homéroszi eposzok embereszménye, értékrendje és szerkezete, magatartasok és értékrendek ütközése a görög tragédiaban

irodalom

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Pilinszky Janos 1921-1981
A realizmus
Jules Verne: A dunai hajós
Az ODL-modellező nyelv
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY (1773-1805)
A KLASSZIKUS MODERN REGÉNY
Tornyai Janos (1869-1936)
Szilagyi Domokos 1938-1976
HAMVAS BÉLA ÉS A TRADICIONALITÁS
 
 

A homéroszi eposzok embereszménye, értékrendje és szerkezete, magatartások és értékrendek ütközése a görög tragédiában

Az ókori görög irodalom

    Az ókori görög kultúra kialakulása jelentette az európai kultúra

  kezdetét is. Az egyetemes európai kultúra mint múltjára tekint vissza az

 ógörög irodalomra, színházmüvészetre, építészetre és szobrászatra, s az

 ezekből áradó világ- és emberszemléletre. Világszemléletük legnagyobb

 újdonsága "az ember felfedezése": az a felismerés, 232j92c hogy minden élőlény

 között a leghatalmasabb az ember, ö lett minden dolgok legfőbb mércéje

 és végső célja. Ebből az emberközpontúságból következik, hogy isteneiket

 is emberi formában ábrázolták.

   Az európai irodalom kezdetét két hatalmas elbeszélő költemény jelzi, az liász és az Odüsszeia. Az ókori hagyomány mindkét eposz költőjének Homé-

 roszt tartotta. Mindkét eposz történetének előzményei visszanyúlnak azok-

 hoz a mondákhoz, melyek a trójai háborúval kapcsolatosak, s amelyekből

 aztán kialakult az ún. trójai mondakör. (az alma története)

A Homéroszi eposzok:
-Az ókori hagyomány az Iliász és az Odüsszeia szerzőjének Homéroszt tekinti.
-Keletkezésük kb. i.e.8.sz.
-Műfaji előzményei az un. genealógiai énekek lehettek.
-Nyelvezetük a köznapi életben nem használt műnyelv.
-Újszerű versforma.
-Valószínűleg az Odüsszeusz egy emberöltővel később keletkezett.
-Mindkét eposz története a trójai mondakörhöz tartozik.

Iliász.
-
A trójai háború után i. e. a 8. században alkotta meg költője a szóbeliileg
  hagyományozott mondaanyag felhasználásával.
- A történeti mag az a hódító hadjárat, amelyet a görög városállamok Kisázsia
   partvidékéért indítottak, Trója (Ilion) városának elfoglalásáért.
-  Homérosz a trójai mondakör bonyolult eseménysorozatából tudatos
   költői leleménnyel csupán egyetlen történetet emel ki, felvillantja az előzményeket,
    és sejteti a jövendőt is.
- A hősköltemény a trójai háború utolsó 52 napjáról szól: Akhilleusz haragjának okáról,
   következményeiről és feloldódásáról.
- Szerkezete:

- in medias res
-Felvillantja az eseményeket és sejteti a jövendőt is.
-Homérosz az eposzirás múzsájához ,Kallignéhoz intéz fohászt,segélykérést(invokácio),
  majd tömören megjelöli költeményének témáját(propoziocio).
-
a rövid bevezetés(expozicio) összekapcsolja az emberi világot az istenekkel :Akhileus haragját,
  mint az események közvetlen okát és Zeus akaratát mint az események legfontosabb irányítóját.
- Az eposz egyenes vonalú kronologikus sorrendben adja elő a történetet.
-Homéros felhasznál néhány anakronisztikus epizódot is.
-Az Iliász embereszménye:
-
Akhileusz.
-A sors látásának és vállalásának tudatossága,vitézi ereje,halálmegvető bátorsága emeli minden trójai és
  görög hős fölé.
-A hősi halállal megszerzendő hírnevet ,a dicsőség emberi ideálját választotta a hosszú,békés de dicstelen
  élet helyett.
-A katonai erényekbe ,a harci dicsőségben megtestesülő emberi nagyság a Homérosz-kori nemesség ideálja
  volt,s ennek megtestesítője volt Akhileusz.
-Ö az eposz egyetlen fejlődő jellemű hőse,képes a megtisztulásra.

Odüsszeia.
-Odüsszeuszt egy nimfa szerelme és Poszeidon haragja tartja távol Ithakától.
-Az ö 10 éves hányattatásairól szól az eposz.
-in medias res
-40 napot ír le de az eposz idő illetve térbeli kiterjedése sokkal nagyobb.
-24 énekre tagolódik.
-Az eposz cselekménye egyszerre két szálon ,két szintéren indul meg.


-Az új embereszmény:
-
Az Odüsszeia világképe és embereszménye eltér az Iliászétól.                     Világkép:A világról,az életről,
-A hírnévvel szerzett dicsőség helyébe az élet lép.                                                a társadalmi jelenségekről
-Új történelmi korszak-társadalmi változások-az eszmény megváltozása             vallott nézetek összessége.
-Odüsszeusz:kiváló harcos,legfőbb erénye az okosság,az igazságosság,a minden tudatos megismerésének
  szomjúsága,a kompromisszumokra való képesség,a tapasztalat szülte óvatosság,a cselekedetek
  következményeinek latolgatása.
-Az Odüsszeusz embereszménye tehát nem a bátor ember hanem a sokat tapasztalt ,bölcs,leleményes,
  politikus ember.


A görög tragédia
-
A dráma egyik műfaja a tragédia.
-Uralkodó esztétikai minősége a tragikum olyan értékszerkezet,melyben hirtelen nagy értékveszteség
  értékpusztulás következik be.
- a tragikus hős többnyire pozitív erkölcsi értékekkel rendelkezik és az ellenségeivel folytatott harcban bukik el,
   bukása felemelő.
-
A legtöbb irodalomtörténész szerint a görög tragédia Szophoklész művészetében érte el a legmagasabb csúcsot
- A drámák szerkezeti felépítésében, a jellemek megformálásában kiemelkedően nagyot alkotott.
- Szophoklész 120 tragédiát írt.Antigoné című tragédiája a thébai mondakörhöz kapcsolódik.

Szophoklész:Antigoné.
-A thébai mondakörhöz kapcsolódik.
-k.b. i.e.440
-A tragédiák egyetlen konfliktus köré épül.A főszereplő olyan erkölcsi elveket képvisel amelyeknek az adott
  korban mindenki elismer.
-A prologosz alkotja az  expoziciot ,itt ismerjük meg az előzményeket.,itt jelenik meg a drámai szituáció.
-A drámában Antigoné az egyetlen aki az emberség és a lelkiismeret parancsát többre tartja életénél.
-Antigoné tragikus hős.Bukása ellentétes érzelmeket kelt.
-Kreont nem az Istenek sújtják le hanem a saját bűnei roppantják össze.
-Antigoné bebizonyította:létezik még erkölcs és erő.
- Az Antigoné szereplői mind valamilyen eszmék vagy magatartást képviselnek: Antigoné az ősi törvényt, a
  testvéri szeretet; Kreón a zsarnokságok; Iszméné az engedelmességet, a belenyugvást. A szereplők
  egyéni jellemvonásait, kedvteléseit nem ismerjük, a hősök mindvégig tragikus pózban állnak előttünk.
- Antigoné hősi példája arra tanít ,hogy nem szabad elkövetni embertelenséget még parancsra sem.

Szophoklész:Odipusz király
-
k.b. i.e. 420.
-A thébai mondakör.
-Az írói világszemléletet a Peloponnészoszi háború leírásából ismerhetjük meg.
-A cselekmény a drámai szituációból bomlik ki.
-Sajátos feszültséget ad ,hogy a nyomozó és a bűnös ugyanaz a személy.
-Odipusz olyan jellem aki nem képes élni az adott szituációban.
-Megalkuvásra önámításra képtelen.
-Az igazság felderítése nemcsak a saját származásának titkaira irányult hanem uralkodói kötelessége is volt.
-A tragikus hős átlagon felüli,de nem tökéletes,nem hibátlan,ezért érezzük hozzánk közelállónak,emberinek.
-Csak igy válhat ki belőlünk szánalmat és részvétet.

Találat: 3607