online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Relaciós algebra, relaciós teljesség

matematika

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Vizsga matek
Matematika A1 vizsga elméleti kérdések
Szamsorozatok és tulajdonsagaik (korlatossag, monotonitas, konvergencia), nevezetes szamsorozatok
Relaciós algebra, relaciós teljesség
 
 

Relációs algebra, relációs teljesség

1. Bevezetés

A praktikus alkalmazások szempontjából a relációs adatmodell a legfontosabb a modellek közül. Sikerének titka egyszerűsége, érthetősége, és a hozzá kapcsolódó számos művelet. S bár kifejezőereje jó, hatékonysága hozzá képest alulmarad.

Alapja a síkbeli, kétdimenziós táblázat, a reláció. A reláció a táblákkal analóg, mert a kapcsolatokat ezek segítségével lehet leírni. A reláció elemei a sorok, a táblázat fejlécében pedig az attribútumok szerepelnek.

Példa: FILM

CÍMÉV

SZALAGFAJTA

...

= r rek.

 
Óz

...

...

Def.: Reláció

A reláció egy síkbeli tábla, ami pedig egy direkt szorzat egy részhalmaza, amelyben a sorok (rekordok) sorrendje lényegtelen. Felfogható úgy is, mint Attribútum -> Érték függvények halmaza, ahol az oszlopok (= attribútumok) sorrendje irreleváns.

A fenti példában:

FILM Î CÍM ´ ÉV ´ SZALAGFAJTA ´ ...

r(CÍM)="Óz"

Def.: Nézet

1. Szintén egy síkbeli táblázat:

R

R(A1,A2,...Ak)

 
A1

A2

...

Ak

2. ~RÍD1´D2´...´Dk, ahol Di az Ai értékkészlete. (A sorok sorrendje nem számít.)

3. A sor egy f® ÈDi  függvény. (Az oszlopok sorrendje nem számít.)


2. A relációs adatmodell alapműveletei (E.F. Codd, '70)

1. halmazműveletek:

·  únió (Jele: È)

Adott két reláció: R és S.

RÈS az R és S sorait jelenti.

A műveltnek nincs mindig értelme, ezért megfogalmazhatunk - nem kötelező érvényű - követelményeket az únióval kapcsolatban:

  legyen R és S oszlopszáma egyenlő!

  esetleg oszlopaik típusa is feleljen meg egymásnak!

Példa:


R

 


A

B

a

a

a

c

b

c

S

 


A

D

a

a

a

d

a

c

b

b

RÈS

 


A

?

a

a

a

c

b

c

a

d

b

b


Ahogy a példában is látszik, előfordulhat, hogy az únióban hiányozni fog egy attribútumnév (oszlopfejléc). Az ismétlődő sorok általában nem megengedettek (pl.: (a,a) ) az únióban, mivel a relációs világ értékorientált, és a redundanciát igyekszik kiiktatni ott, ahol lehet.

·  különbség (Jele: \)

Adott két reláció: R és S.

R\S elemei R azon sorai lesznek, amelyek nem szerepelnek S-ben.

R\S örökli az R oszlopszámát, attribútumait, típusait.

Példa: az úniónál bemutatott R-re és S-re

R\S

 


A

B

b

c

·  direkt szorzat (Descartes-szorzat, jele: ´)

Adott két reláció: R (k oszlopa és m sora van) és S (l oszlopa és n sora van).

R´S-nek (k+l) számú oszlopa lesz, amikor a direkt szorzat-képzés során R sorait kiegészítjük az S soraival az összes lehetséges módon. Tehát R´S-nek mžn számú sora lesz.

 ® R´S(A1,...Ak,B1,...,Bl)

 
Formálisan: R(A1,...Ak)

S(B1,...,Bl)


Példa: az úniónál bemutatott R-re és S-re k=l=2 ® k+l=4

R´S

 


A

B

A'

D

a

a

a

a

...

...

b

b

a

c

a

a

...

...

Az alapműveletek közül ez a legnehezebb és leglassabb. Bár polinom időben elvégezhető, mégis ez aleginkább időigényes művelet.

 

2. relációs műveletek :

·  szelekció (Jele: sF(R)[1])

A szelekció egy adott R relációra és F formulára vonatkozik.

sF(R) az R reláció azon sorait jelenti, amelyekre F formula igaz. Örökli a típusokat és attribútumokat.

F alakja (Codd eredeti javaslata szerint): AQB, AQc, cQA, ahol:·  A és B attribútumnevek,

·  c egy konkrét érték,

·  Q pedig elemi összehasonlító operátorok halmaza: Q Î .

Ezeket az F formulákat atomoknak nevezzük. Az atomok kombinálhatók a ØÙÚ jelekkel.

Példa: sA=D(S)                                                                    s(A=B)Ú(A¹b)(R)


A

D

a

a

b

b

A

B

a

a

a

c


A szelekció eredménye sosem egy elemi objektum, hanem általános esetben egy reláció, azaz sorok kollekciója.

·  vetítés (projekció) (Jele: P)

A PAi1,...Ail(R) vetítés az R vetítését végzi el az Ai1,...Ail oszlopokra:

  paramétere egy R reláció;

  meg kell adni R biznoyos attribútumait is (Ai1,...Ail);

  bizonyos oszlopokat elhagy a fenti R relációból;

  és megváltoztatja az oszlopok sorrendjét.

Szemantikája egyszerű:

1. vegyük az R Ai1,...Ail oszlopait ebben a sorrendben;

2. hagyjuk el R többi oszlopát;

3. hagyjuk el az esetleges ismétlődéseket is.


Példa: PA(R)

A

a

b

A relációs alapműveletek relációkat adnak eredményül, ezért ezen relációs műveletek egymással kombinálhatók. Pl.: sA<D(R´S), ez először egy Descartes-szorzást, majd egy szelekciót jelöl.

3. A relációs adatmodell további fontos műveletei

·  metszet (Jele: Ç)

Adott két reláció: R és S.

RÇS sorai azok a sorok lesznek, melyek R-nek és S-nek is sorai.

Formálisan: RÇS=R\(R\S)=S\(S\R)

Példa: az úniónál megismert R-re és S-re

RÇS

 


A

B

a

a

a

c

Az attribútumok öröklődése itt kétféle lehet.

·  természetes illesztés (összekapcsolás, join) (Jele:       )

Adott két reláció, R és S. Az természetes illesztés művelete bármely két halmazra értelmes operáció.

R     S kiszámítása attól függ, hogy melyek a közös attribútumnevek a relációkban:

R(A1,...Ak,B1,...,Bs)

S(A1,...Ak,C1,...,Cd)

vagyis az Ai-k a közös attribútumnevek.

  Az R´S-ből indulva vesszük azokat a sorokat, amelyekre igaz, hogy R.Ai=S.Ai.

  Az eredményt vetítjük rá R.A1,...,R.Ak,C1,...,Cd,B1,...,Bs-re.

Tulajdonságai:

  Az így kiadódó R        S -nek (k+s+d) számú oszlopa lesz.

  Örököl attribútumokat és típusokat is.

  k=0 esetén egyszerű szorzatműveletet jelent.

  Kifejezhető alapműveletekkel (a gyakorlatban igyekszünk másként megkapni az egyesítés eredményét): R        S = PA1,...Ak,B1,...,Bs,C1,...,Cd(sAi=Ai'(R´S)). A vetítésnél nem kell az azonos sorokat törölni.

Példa: k=1, s=2,d=1, (k+s+d)=4


R

 


A

B

C

a

b

2

a

c

3

b

c

4

R       S

 

S

 

D

C

a

2

b

3

x

2

A

B

C

D

a

b

2

a

a

b

2

x

a

c

3

b


·  félillesztés (Jele:        )

Technikai szerepe van a lekérdezési optimalizátorokban (elosztott rendszerekben).

R        S = PR(R      S).

·  Általános (Q) illesztés


Adott két reláció: R és S.

A az R, B az S reláció attribútuma.

R      S jelentése: sAQ B(R´S)

         A Q B

Ebben az esetben tehát nem egyenlőségre, hanem általános műveletre végezzük el az illesztést.

Példa: R        S

R.C<S.C

A

B

R.C

D

S.C

a

b

2

b

3

Def.: Relációs teljesség

Egy relációs lekérdező nyelvet relációsan teljesenek nevezünk, ha benne az öt alapművelet (únió, különbség, direkt szorzat, szelekció, vetítés) megvalósítható. Az SQL relációsan teljes.

Egyes komoly lekérdező nyelvek ezen minimális követelményeket túl is teljesítik, azaz nem csak relációs, hanem aggregációs műveletekre is képesek.

Def.: Aggregáció

Az összesítő műveleteket, melyek egy relációból elemi értéket állítanak elő, aggregációknak nevezzük. Például.: AVG (átlag), MIN (minimum), MAX (maximum), CNT (számlálás), SUM (összegzés).

Példa: DOLGOZÓ(SzemélyiSzám, Fizetés,...)

FCNT Szemszám, AVG Fizetés(DOLGOZÓ) eredménye egy számpár lesz. Megkapjuk a dolgozók számát és az átlagos fizetést.

4. NULL értékek problematikája

A NULL értékek kitöltetlen attribútum-értékeket jelentenek.

Például: TERMELŐ(Név,Cím,Termék,Ár)

(Rezeda Kázmér,NULL,Zab,300)

sCím="Budapest"(TERMELŐ)

A NULL érték jelentése azonban nem homogén. Jelentheti azt, hogy

  létezik ugyan az attribútum-érték, de nem ismerjük (ez a megengedő álláspont), vagy hogy

  az érték nem létezik (ez a nem megengedő álláspont).

Műveletek NULL értékekkel

·  Baloldali külső illesztés (Jele:          )

Az R          S baloldali külső illesztésben R minden sora megjelenik, esetleg NULL értékkel S-nél.

Példa:

R

 

S

 A

B

a

b

a

c

B

C

b

d

e

e

A

B

C

a

b

d

a

c

   NULL


Ennek a műveletnek az univerzális relációs megközelítésnél van szerepe, ahol az univerzális relációban minden attribútum szerepel.

·  Jobboldali külső illesztés (Jele:          )

Benne fordított a szereposztás R-re és S-re nézve.

·  Teljes külső illesztés (Jele:            )

Benne a teljes R és S megjelenik.

Példa:

R         S

 
A

B

C

a

b

d

a

c

   NULL

   NULL

e

e

·  Külső únió (Jele: Èk)

Részben È-kompatibilis relációk egyesítését jelenti.

Példa: DIÁK(Név,Témavezető,Tanszék)

TANÁR(Név,Tanszék,Beosztás)

DIÁK Èk TANÁR eredménye:

diák

tanár

 
Név

Tanszék

Beosztás

Témavez.

...

...

NULL

...

...

...

...

NULL

Def.: Univerzális reláció

Az összes alapreláció (azaz a sémában ténylegesen tárolt reláció) külső úniója az univerzális reláció.

5. E/K séma - relációs séma átalakítás

Az átalakításra van egy teljesen gépies út, ami azonban nem adja mindig a legjobb megoldást.

Egyed: E(A1,...,Ak) ® R(A1,...,Ak) Reláció

Az egyed egy az egyben átalakítható relációvá (k-oszlopos táblává).

                                                    ®        R(A1,...,Ak)


Bonyolultabb átalakítás:

                                                                 ®        R(A1,...,As, B1,...,Bl,..., S1,...,St)


Hogyan kaphatunk jó átalakított relációs sémát?

·      ábrázoljunk minden információ-elemet!

·      a fontos igényeket kifejező műveletek legyenek hatékonyak! Például: ne kelljen túl sok helyről összeszedni egy fontos lekérdezés adatait.[1] s, azaz szigma


: 1622