online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Fizika II, Hõtan: vizsgatételek

fizikai

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Magneses jelenségek
REOLÓGIA
Fizika II, Hõtan: vizsgatételek
 
 

Fizika II, Hõtan: vizsgatételek

1.  Nulladik fõtétel, hõmérséklet

       hõtan alapjai: veszteségek, hõmérséklet-növekedés; kalorimetria -> U, Q, állapotjelzõk, -egyenletek

       egyensüly fogalma, egyensúly tranzitivitása, i 929b18j ntenzív áll.jelzõk szerepe a fõtételek tükrében (I,II,III)       hõmérséklet mérése (alappontok+ jelenség+ lineáris skála), skálák, abszolút hõmérséklet, 0.-fajú PM

2.  Elsõ fõtétel, állapothatározók

       I. FT (3 állítása), extenzív, intenzív állapothatározók, kölcsönhatások <-> szabadsági fokok

       fesz-mech munka, Cv , cv  , entalpia definíciója, megváltozása, technikai munka, Cp , cp

       entalpia értelmezése (környezettel csatolt rendszer energiája), I.-fajú PM

3.  Második fõtétel, entrópia

       egyirányúság: veszteség, entrópia léte, Kelvin-Planck, auto-folyamatok iránya, Clausius-gép

       Carnot-hõerõgép, -hõszivattyú energetikai ábrázolása, hôerôgépek hatásfoka (3 állítás)

       abszolút entrópia, abszolút hõmérséklet, II.-fajú PM, III.FT megfogalmazásai

4.  Körfolyamatok

       Carnot / egyéb hõerôgép / hõszivattyú (fûtõ/hûtõ), hatásfok-, jósági tényezõ definíciója / értéke

       Carnot-körfolyamatok: ábrázolás (id.gázzal pV,TS, energetikai), U, H, L, Q kiszámítása ideális gázra

       II. fõtétel-beli szerepe, gyakorlati megvalósítás, egyéb speciális körfolyamatok: Otto, Diesel, Joule

5.  Fundamentális állegyek, TD potenciálok

       S(U,x) -> U(S,x) -> állapotjelzõk kiszámítása: invertálás, parciális deriválás értelmezése saját példán

       U,H,F,G: definiciója, I-II.fõtétel -> megváltozások, egyensúly feltételei (F,G példa) -> TD potenciálok

       homogén rendszerekre U,H,F,G értéke, Gibbs-Duhem reláció levezetés,végeredmény,felhasználása

6.  TD modellek

       kinetikus gázelmélet feltételei, értelmezett mennyiségek

       klasszikus-, kvantumstatisztika: feltételei, értelmezett mennyiségek, eredmények

       ideális-, Van der Waals modell összehasonlítása, VdW izotermák jellege

7.  Ideális gáz

       hõtágulás, Boyle-Mariotte,Gay-Lussac -> egyesített gáztörvény, kalorikus-,termikus állapotegyenlet

       speciális állapotváltozások: kényszerfeltétel, ábrázolás, U,H,Q,L kiszámítása

       Carnot-körfolyamat: ábrázolás, hatásfok/jósági tényezõ levezetése (összehasonlítás a II. fõtétellel)

8.  Fázisátalakulás

       Van der Waals izotermák jellege, kritikus tartomány: ábrázolás pv és pT koordinátarendszerben)

       Gibbs-féle fázisszabály, Clausius-Clapeyron levezetés, logaritmikus alakok levezetése (feltételei)

       Nedves levegõs példa: forrás és párolgás jelenségének magyarázata (össz./telített/telítetlen nyomás)

9.  Mérlegegyenletek

       térelmélet alapmennyiségei, általános mérlegegyenlet (értelmezéssel)

       tömegmérleg, kontinuitás feltételei+levezetése, energiamérleg, Bernoulli feltételei+levezetése

       példák: szárító energiamérlege, síkvezetés diff.egyenletének levezetése

10. Onsager elmélet

       TD erõ, -áram és –együttható fogalma, lineáris elmélet, kereszteffektusok, gradiens fogalma

       fontosabb fôhatások (4db név, egyenlet, példák), kapcsolat a II. fõtétellel

       -mellékhatások (együtthatók mátrixa, példák), hôvezetés egyenletei: sík, stacioner, homogén


11. Dinamika

       levezetés:   idõben állandó, ill. lineárisan változó hõmérséklet mérése, hõmérõ idõállandója

       értelmezés: nem szigetelt rendszer egyenletes fûtése, csõben áramló folyadék lehülése

       sematikus   levezetés: adott szigetelésû kemence fûtõteljesítményének kiszámítása

12. Fajhõ

       Ideális gáz TD potenciálfüggvényeinek meghatározása a fajhôbôl

       (szabad entalpia, entrópia, entalpia, belsô energia)

13. Fázisátalakulások követése mikrokalorimetriával

       mérôberendezés, mérési módszer (DTA, DSC), gyakorlati alkalmazás

14. Elegyek

       TD potenciálfüggvények

       kétkomponensû elegyek (ideális, nem ideális)

       gázkeverékek (Dalton, vízgôz desztilláció)

15. Híg oldatok

       Raoult törvények, forráspont emelkedés, fagyáspont csökkenés

       gázok oldhatósága, ozmózis nyomás

16. Termoelektromos jelenségek

       kísérleti tények (Seebeck, Peltier, Thomson hatás), elméleti modell

       mérlegegyenletek, Onsager-egyenletek, Seebeck-, Peltier-,Thomson együttható

       gyakorlati alkalmazások (hõelemek, hõáram-mérõ lapok)

17. Diffúzió, (kémiai reakciók csak okleveleseknek)

       Fick I., Fick II. törvénye

       elméleti modell,  mérlegegyenletek, Onsager-egyenletek

       Diffúziós együttható hõmérsékletfüggése, gyakorlati alkalmazások

       Kémiai reakciók

18. Hõmérsékleti sugárzás

       abszolút fekete test sugárzása

       Stephan-Boltzmann, Wien, Planck, színhõmérséklet, gyakorlati alkalmazások

19. Nedves levegõ, koncentráció jellegû mennyiségek

       parciális nyomás, komponensek tulajdonságai

       a Mollier-diagram szerkesztési elvei

20. Nedves levegõ, állapotváltozások

       a Mollier-féle diagramm használata, a pszihrométer leolvasása

       állapotváltozások normál körülmények közt és fázisátalakulásoknál

21. Hûtõkörfolyamatok

       hûtõ körfolyamat származtatása a Carnot-ciklusból

       Ts, ph diagramok: fojtószelepes, utóhûtéses körfolyamat,

       a valóságos hûtõkörfolyamat, az abszorpciós hûtõgép

Találat: 1509