online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarokkategóriajobb sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer Kozmetikumok Sport
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok bal jobb sarok
bal sarok jobb sarok
 
 
bal also sarok bal jobb sarok

Karl Mannheim: Korunk diagnózisa

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Karl Mannheim: Korunk diagnózisa


I.         Az tsd technikák jelentösége:


Feltételezett diagnózis: beteg társadalmunk haladási iránya - átmeneti kor laissez faire-töl - tervszerü tsd:

-kisebbség diktatúrája

újfajta kormányzás (demokrácia+ ellenörzés)


Tömegtársadalom: irányítása - tsd technikákkal (emberi magatartást befolyásolása ellenörzési célból)
a jelenkorban a kisebbség uralmát erösítik:

haditechnika

tömegkommunikáció       nagy hatalom + a döntések kulcspozíciója

nagyipar, bürokrácia


A totalitáriánus rendszerek elsösorban a tsd technikáktól függ

(tsd technikák pszichikai szinten hatnak - a legerösebb irányító erö)


II.       A harmadik út: a militáns demokrácia:


tsd technika: önmagában nem rossz/nem jó - attól függ, mire használjuk


minden tervezés eredendöen rossz: az élet legfontosabb nem érdemes beleavatkozni, a spontaneitás ellen hat ( liberalizmus- be nem avatkozás, totalitarianizmus- túlzott beavatkozás)

a komplex tsd életképtelen, ha csak a konformitás táplálja: megjelenik a heterogenitás- differencia- tsd azért müködik, mert a tevékenységek kiegészítik egymást

a tervezés a demokráciában is létezik: megvalósítója a parlamentáris gépezet

forradalom helyett reform: megmaradnak az elözö rendszer erényei

tsd technikák: nem elég érteni, szellemi irányítást igényel

a liberalizmus összekeverte a toleranciát a semlegességgel: tolerancia - méltányos lehetöség minden 828i83i kinek az igazság bebizonyítására, nem az, hogy nem hiszünk a saját igazunkban

a demokrácia csak militáns formában müködhet: militáns - erények értékek védelme (új értelmezés); alapvetö értékekben - konszenzus, bonyolult értékeknél - a szubjektív vélemény meghagyása


Korunk kérdései:


a tervezés - összehangolással és szabadsággal?

b tervezés - el tudunk-e tekinteni a beavatkozástól?

c tervezés - igazságosság, különbségek csökkentése

d          demokrácia - semlegességtöl a militánsig

III.     A stratégiai helyzet


liberalizmus: a dolgok magára hagyásával jobb koordinálás

fasizmus: egyre nagyobb csalódást okoz

kommunizmus: tévhit- a diktatúra csak a rendszer kibontakozásáig szükséges


Stratégia: autoritásért vívott harc, benne a döntések tudatosan vállalt elvekre alapozódjanak


a tervezetlen kapitalizmus alakuljon át - demokratikusan tervezett, szociális célokat kitüzö rendszerré


ÉRTÉKVÁLSÁG


I.         Ellentétes életfilozófiák


Egyszerre egy helyen: kereszténység, liberalizmus, felvilágosodás, szocializmus, fasizmus


Ellentétek mutatkoznak az egyes területeken - szabadság, fegyelem, munka, szexualitás


Egyetértés van: rossz az a tsd - ahol bizonytalanok, tisztázatlanok, kialakulatlanok a normákII.       Vita a szellemi válságok okairól


A tsd pszichikai tevékenységének van egy koherens rendszere. Az értékelés legfontosabb elemei: értékteremtés, értékterjesztés, összhang, asszimiláció, standardizálás

A legfontosabb a tsd értékelésének - zökkenömentessége.


Az értelmezést megzavaró tényezök:


1.     a tsd gyors és ellenörzés nélküli növekedése:  az elsödleges attitüdöket - másodlagos csoporteszmények váltják föl - de ezeket nem tudjuk használni

(pl. kereszténység - felebaráti szeretet szomszédsági alkalmazásának kiterjesztése a világra)

2.     az egyszerübb normákat a bonyolultabbak váltják föl (az igazságosságtól az igazságtalanság irányába pl. magányjog)

3.     megváltozott a munkához és a szabadidöhöz való viszony

4.     különbözö értékrendü csoportok egyre gyakrabban találkoznak - nem tudnak asszimilálódni, alkalmazkodni

5.     autoritások, szankciók új formái, új módszerek a létezö autoritások és szankciók igazolására - ma: vallási és politikai pluralizmus- egybemosódnak

6.     az értékek tudatos és racionális mértlegelése és elfogadása - csak akkor jó, ha az asszimilálás lehetséges

7.     az értékek racionális megítéléséhez egy nevelö oktatási rendszert kell kialakítani

8.     a tsd akkor müködik, ha értékei, intézményei, oktatási rendszere összhangban vanIII.     A demokratikus tervezés jelentése az értékelés szférájában


1.     Nem kell félni az állásfoglalástól - a demokráciában létezik a közmegegyezés; a konszenzushoz tudatosság és bátorság kell

2.     a demokrácia (dem) akkor müködik, ha megvan a kellö önfegyelem a konszenzushoz - a mindennapi élet szintjén is

3.     minél nagyobb egyetértést kell teremteni az alapvetö értékek ügyében

demokrácia: a különbözö szinteken megvalósuló konszenzusok spontán integrációjaVII.          Új tsd filozófia felé


Kérdés - tömeghez vagy az uralkodó kisebbséghez kell csatlakozni


Reneszánsz, liberalizmus - ezek után a kereszténység már nem a tsd integráció fö eszköze:

1.     - a spiritualizáció egyre jobban a tsd egymással versengö intézményeire hárul

a keresztény egyház kivonult a tsd élet fö vonulataiból

a megrendült pozíciójú egyházak az uralkodó osztály szellemi és érdekeivel azonosulnak

a vallásosság összefonódik a konzervativizmussal


2.     - Miért nem müködött a liberalizmus vallás nélkül?

a liberalizmus addig müködik jól, ameddig nem válik szükségessé egy alapvetö megegyezés

új pártrendszer: felelös bírálattal

a hosszú távú tervezés esetében a napi döntések felelösséggel párosulnak

a tervezett tsd-ban szükség  van az egyesítö célra


3.     - Katolicizmus, protestantizmus és a tervezett demokratikus rend


A katolicizmus elönyei:

kitartott a prekapitalista, preindividualista felfogás mellett (az intézmény funkciók szerint vizsgálja)

vallási élmények összekapcsolása a racionalizmussal


hátrányai - a középkori tsd szervezési mintákat használj a jelenben


A protestantizmus elönyei:

egyéni szabadság, önrendelkezés, együttmüködés, segítségnyújtás- elörelátás, rendszerbefoglalás


hátrányai - maga is hozzájárul a kapitalizmus és az individualizmus kialakulásához4.     vallási és erkölcsi ajánlások a dem. tervezett rendben


alapvetö értékekben - konszenzus

bonyolult értékek - liberális szabadság az egyénnek

a liberalizmus értéksemlegessége nem elfogadható

az egyház csak elveket és nem konkrét mintákat közvetítsen


5.     közeledés egy etika felé


megszünik a formális etika uralkodó volta a materiális etikával szemben

formális etika: tudatosan tartózkodik a konkrét tanácsadástól


6.     Feszültéség a magánéleti és tervezett tsd rend között


szükséges objektivizmus

szükséges szubjektivizmus

ezen ellentét dinamikus feloldása:

oktatási rendszer - felfogja tsd mintában rejlö tartalmat

a tervezett tsd elfogadása - legyen lelkiismereti kérdés


7.     Etikai szabályok a tsd kontextusban


teológiai gondolkodást össze kell hangolni a szociológiaival - mert a normák tartalma csak tsd kontextusban válik értelmezhetövé (ismerni kell a kontextust)


8.     A szociológia és a teológia együttmüködése


a szociológia kivétel nélkül vizsgáljon minden tsd jelenséget a maga módszerével, és ne szelektáljon vallási alapon

a teológus az elvégzett kutatás eredményét használja föl


9.     A keresztény archetípus fogalmi meghatározása


ha a kereszténység az igazságot egyértelmüen meghatározottnak tekinti- akkor a szoc. nem tud segíteni

ha a kereszténység inkább irányt mutat, és paradigmákban gondolkodik - a szoc. tud segíteni

keresztény törvények: nem absztrakt törvények (példázatok - adott korban, adott tsd-ból)

ha a tsd változás "egyszerü" - a példázatok az adott korban jól értelmezhetöek

ha a tsd változás bonyolult - a szociológia segíthetII.       Keresztény értékek és változó környezet


1.     A történelem újraértelmezésének módszerei


hívök és szociológusok - összefogásuk csak akkor, ha már elvégezték az újraértelmezés feladatát a bonyolult civilizációs helyzetben

a haladás filozófiája tévedett - mert mintáit a történelemre, az erkölcs és kultúra fejlödösére is kiterjesztette

jelenvalóság: visszatérést jelent ua.  a centrális értékekhez, a szubsztancia újraértelmezéséröl van szó


2.     Tervezés és vallásosság


a tervezéssel kapcsolatos attitüdök:

ellenséges (a tervezéssel szemben)a tsd csak az erös vallási szabályozás mentheti meg

a mélyebb vallási tapasztalatokat tartalmazó tsd tervezhetö


3.     Szabadságért való tervezés - a vallásosság szempontjából


minden más tervezése mellett szabad teret kell adni a vallás spontán fejlödésének

a vallást ébren tartja, keretet ad neki - a TRADÍCIÓ

a szociológus kérdése: a modern nagyvárosban van-e súlya a személyes kapcsolatoknak, fejlödhetnek-e a szabad közösségek


4.     A vallás négy lényeges szférája:


az egyes álláspontok szerint:

az egyén közösségben él az Istennel

a vallásosság a személyes kapcsolatokban van jelen

a vallási realitások a tsd életben öltenek

a vallásosságot a konvenció tartja fenn (vasárnapi mise)


a vallás mindezekben a formákban létezik - a tervezést pluralisztikusan, a formák figyelembevételével kell elvégezni


5.     Vallásosság, álvallásosság


különbséget kell tenni a vallási újjászületés mesterséges és tényleges forrásai között


6.     Az értékelés és a paradigmatikus kapcsolat


keresztény értékek két oldala:

a magatartást szabályozni kell

kifejeznek valamilyen élményt

utilitartisták: az élet célja - az örök alkalmazkodás egy örökké változó helyzetben (a sikeres alkalmazkodás még nem jelenti azt, hogy jól cselekedtünk)

a keresztény az alkalmazkodási módok közül az választja, amelyik összhangban van az alapvetö élményével

a vallásosság középpontjában nem az etikai élmény áll, hanem az élmény paradigma szerinti értelmezése

keresztény értékek:

pardigmatikus alapélményeket közvetít

a végbement releváns változásokról intellektuálisan tudósít


Alkalmazkodás: nem csupán kompromisszum, elvégzi a helyzet által teremtett feladatot.7. A paradigmatikus élmények szociológiai jelentése


manapság "elszellemtelenedés" megy végbe, semmivé válnak az ösi archetípusok, amelyek az ember alapélményeit adták

a paradigmatikus jelentés a folyamatos dolgokat jellemzi - a kollektív cselekvés egy tetöpont (cél) felé halad, és ez a dramatizálódás teszi lehetövé a tényleges részvételt (nagyipari munka: nincs közös, mindenkit érintö cél - pl. mozi: mindegy, hogy mit, de valamit nézzünk - pótlék)

az alapélmény legnagyobb ellensége a GÉPESÍTETT BARBARIZMUS


Összegzés: ... + apátia - oka: a paradigmatikus élmény hiánya + a kereszténynek szükségszerüen konzervatívnak kell lennie.


10.  A kialakult tsd minta gazd. vonatkozásai


tervezett szabadság mintája:

nem feltétlenül keresztény, de megteremti annak feltételeit

felismeri a tervezés szükségességét

a gazdasági kérdéseket illetöen minden érintettet be kell vonni az egyeztetésbe

meg kell találni a stratégia hanyatlást okozó pontjai találni

az oktatáspolitikát egyeztetni kell az elvekkel


11.  A tervezésnek nemcsak a gazd.-ra , hanem a tsd struktúrára és tsd politikára is ki kell terjednie

le kell írni a hatalom alkalmazásainak formáit

vallás, oktatás, sajtó - egységes irány érdekében egyeztetni

a tsd átfogó képe nélkül nem lehet sikeresen szembenézni a problémákkal

a problémák forrása gyakorta nem a kapitalizmus, hanem az urbanizáció

a felebaráti szeretetet meg kell tanulni alkalmazni a komplex tsd szintjén

a tsd-ban csak az elsödleges erényeket szem elött tartó intézményeket lehet megtürni

a tradicionális értékek újratermelése csak csoportmunka formájában valósulhat meg

a vizsgálódás három nagy területe:

általános etika

személyes kapcsolatok etikája

szervezeti kapcsolatok etikájaI.         Általános etika


a.      a túlélést szolgáló értékek problematikája


Olyan értékek - amelyek a fennmaradást vagy az élet biztosítását szolgálják


Kérdések: hol szerepelnek az értékek hierarchiájában - a hasznosság szempontjából vizsgálandó:

- jó-e a demokrácia, ha nem maradunk életben

érdemese-e életben maradni, ha nincsen szabadság


Választás a hierarchiában - szempontok: hasznosság, demokrácia, hatékonyság


b.     az aszketizmus problematikája


Max Weber: a takarékoskodó attitüd járult-e hozzá a kapitalizmus kialakulásához


a takarékoskodó szellem az élet egyéb területire is kiterjedt ( fogyasztói szokás, kultúra, jellem, szabadidö)  - így válhatott általánossá

kérdések: hogyan érvényesülnek az aszketikus normák a mindennapi életben, az aszketizmus eltünésével mi lép annak helyébe


c.      a hasadt tudat


az élet nagy része harc a túlélésért, és ehhez az önérvényesítés is hozzá tartozik - ennek három etikai értelmezése:

nácik: alapelve az emberi magatartás alapelve

az önérvényesítés erkölcsileg jogtalan (képmutatáshoz vezet)

az önérvényesítést nem szabad teljesen elfojtani, hanem egyre tudatosabb ellenörzésre van szükség (hiánya az oktatásban = demokrácia halála)II.       Személyes viszonyok etikája


a.      a magatartás problémája a modern világban:


a magánszféra elmosódik a tömegszórakoztatás és a tömegeksztázis térnyerésével

magánszféra: bizonyos belsö élményeket kivonunk a külvilág hatása alól, és megtartjuk magunknak - ennek következtében önálló személyiség alakul ki, spirituálisan különválunk másoktól (ahol ez nincsen meg, ott az emberek a kölcsönös alkalmazkodás révén hasonlóvá válnak)

a magánszféra kialakulása: burzsuázia kialakulásával megszületik a magánkereskedö - munkahelye elkülönül az otthontól - meggazdagodva saját szobára tesz szert (különbözö helyek - különbözö szererpek)

a magánszféra fejlödése: elöször az szerzeteseknél jelenik meg - ez ültetik át a protestánsok a privát életbe

a magánszféra kialakulása szorosan összefügg a városi élettel ( kézmüvesek - volt idejük elmélkedni a munka közben) - a nagyipari termeléssel megszünt a töprengés, az elmélkedés lehetösége

az elmélyedést kiszorította az izgalomra, tömegeksztázisra való törekvés

életünk a primitív eksztatikus vallási csoportok életéhez hasonlít (nincs magánélet)


b.     A tömegeksztázis problémája - nem teljesen elutasítandó, mert emocionális élményeket testesít meg (kérdés, hogy spiritualizálható-e)III.     Szervezett viszonyok etikája


a termelés nagyüzemi keretek között zajlik - hatással van a magatartásra

a gyors ipari fejlödéssel nem maradt idö az erkölcsi és lélektani követelmények felismerésére

a fejlödés ellenében hat, ha a "nyeri meg" a dolgozó lelkét

a szervezeti müködés feltételei:

a munka objektív és hatékony müködése

ki kell elégíteni a lélektani szükségleteket

általános követelmények: figyelem, szankciók, magatartási szabályok, egyéni és kollektív felelösségek, erkölcsi, anyagi ösztönzés, munka értelmessége, presztízse, a hierarchiában elfoglalt hely

probléma: a pszichológiai szükségletek csak akkor tisztázódnak, amikor már benne vagyunk az adott helyzetben


A szervezetben megfigyelhetö tendenciák:


1.     átmenet a pénzügyi jólétböl az organikus jólétbe, az emberi értékek gazdagságába

2.     csökken az anyagi megbecsülés jelentösége

3.     túlzott biztonságvágytól - az integrált attitüdök világa felé

4.     pénzügyi spekulációtól - az élet más területein meglévö kreativitás felé

5.     közeledés egy demokrácia felé: funkciók szerint decentralizált tsd (ellenörzött) , oktatási cél: a tsd érvényesülés  vágya


Szabadság, hatalom és demokratikus tervezésA világ szimptómái


A tsd rendszer felépítéséhez:


rendelkezni az új világ vezéreszméivel

ismerni a jelenlegi rendszer fogyatékosságait

milyen módon és eszközzel lehet a változást elérni

célmegehatározás elött diagnózis


A körülményekhez való nem megfelelö alkalmazkodás oka:


áttérés rövid idö alatt: parochiális világból - a Nagy Társadalomra

a tsd irányítás nélkül fejlödött:

új szervezeti minták sikertelensége - dezintegrációhoz vezet

új szervezeti minták csak részben sikeresek - dezintegrációhoz vezet


Az uralkodó tsd strulktúra meggyengül, helyébe nem lép semmi - dezintegrált tsd- ban élünk.


A dezintegrálódás okai és területei:
1.     a kisebbség uralmát megtestestesítö tsd technikák:


a nagyipari termeléssel csak a mennyiségi növekedés következett be (ruha, lakás, élelem), a tsd technikák párhuzamos fejlödése elmaradt

tsd technika: az ember viselkedését befolyásoló módszerek összessége, amely egy cél érdekében integrál

a tsd technikák a kisebbség kezében összpontosulnak- ezt segíti a hadiipar, a tömegkommunikáció, a bürokrácia, az oktatás egy kézben való összpontosulása - döntések a kulcspozícóban lévök kezében


2.     Az új technikák és a hatalmi komplexum


a technikák - mindig összekapcsolódnak a hatalommal

a felhalmozott tudás mindig a hatalmat növeli

az ismeretek bövítését a hatalom finanszírozza

a tökés tsd - terjeszkedö elvü - ma már nincs hová, az európai hatalmak, ha kizsákmányolásra törekszenek, a zsugorodás jellemzi majd öket, az osztályok kapcsolata egyre merevebbé válik. A közösségi gazdaság - szabadverseny - monopólium


3.     A közösségi gazdaság - szabadverseny - monopólium


jelenleg két tervgazdaság közötti átmenet:

helyi, nem profittermelö mezögazdsági és kézmüves közösség

nemzeközöi cserén alapuló, területeket integráló tervgazdaság (fejlett technikával)


A folyamat: magántulajdon szerzése - kockázat - profit - a vállalkozások megnövekedtek - számuk csökkent - eltünt a szabadverseny - bürokrácia hatalomhoz jutott - dezintegráció


4.     Az önszabályozó kis csoportok kiszorítása:


egyenletesség, kiegyensúlyozottság - míg a közösségek mértükböl adódóan áltláthatóak voltak

személyes kapcsolatok: mindenki tudta, hogy mit várhat a másiktól, mit várnak töle (tudták a szerepüket)

a metropoliszok megjelenésével ez mind megszünik - nincs közös élet, kölcsönös funkcionális függés


5.     A tradícionális csoportellenörés rendszerének dezintegrációja:


tradícionális cselekvés:

megkíméli az embert a döntéstöl

ha valami elavultá vált, helyére új cselekvési forma lépett

ellenörzö szerepet töltött be - ezek csak, akkor müködnek, ha lassú a tsd változás)


gyors változás: hadsereg, gyárak - az ember a gépezet része- visszatetszést vált ki, csökken a munka hatákonysága


a tsd nagy közössége nem egyenlö a kis csoportokkal - más bánásmódot, ellenörzést igényelnek


6.     Az átfogó kondícionálás kudarca:


a szervezetek által hordozott funkciókat koordinálni kell, ha nem: nem válnak aközösség szerves részévé, az ember a manipuláció áldozata lesz

az ellenörzés meggyengülése = a demokrácia meggyengülésével

csak egyéni szabadságok vannak - mindenkinél máshol vannak a határok - átláthatatlanság


7.     A kooperatív ellenörzési rendszer dezintegrációja:


eltünnek a kooperatív ellenörzési technikák

a csoportellenörzés két formája:

parancsolás-engedelmesség (elönye: hatékonyság, hátránya: embertelen)

a cselekvés fejlesztése, irányítása - kooperáció

modern tsd problémája: nagyméretü közösségbe lehet-e konszenzusra jutni

jelenlegi választási rendszer- pártok, emberek, módszerek által többszörös manipuláció


8.     A személyiség dezintegrációja:


az intézmény befolyásolja a személyiség alakulását: dezintegrált intézmény - dezintegrált személy

a nagyméretü szervezeteknek nincsen szabályozórendszerük - az oktatás nem ad ehhez mintát

a régi elöírások elvesztették érvényüket - helyükre újak nem lépnek - dezintegráció - morális megrendülés - felerösödik a diktátor, messiás iránti vágy


9.     A vallási kötelékek dezintegrációja:


vallás (szociológiai éretelmezé): szoros kötödés valamihez, amit a dolgok legföbb okának tartunk

vallás: - szorosabb kötelék, mint a konvenció

a legmélyebb integráló eszköz

a kölcsönös kötelezettségek akkor érvényesülnek, ha a lelkiismeretben gyökereznek

paradoxon: ma a vallási integráció csak más vallások elnyomásával jöhet létre - a jövöben csak úgy spiritualizálható a tömeg, hogy tagjai nem állnak egymással szembenA politika megreformására


1.     Politika és intézményes ellenörzés:


- e kettö párosítása (sok esetben):


érintetlen tradícionási keretek

szabad tér az eljárásmódok kísérletezésében


Történeti áttekintés:


a.      törzsi szervezetek: rokonsági hálozaton alapszik, nagyobb klán esetében vezér, kölcsönös kapcsolatok szabályozzák

b.     abszolútizmus:  a középkori rendszer összeomlása után, a területi egységeket teljesen jogköre alá akarta utalni (a leghatalmasabb úr) - hasonlít a totalitarianizmushoz, bukását a technikai fejlödés okozta

c.      liberalizmus: a burzsuázia megvalósítja az ipari forradalmat - szabad piac, egyéni és csoportközi kapcsolatok spontán módon alakulnak, az állam csak a törvényességre felügyel, kisméretü vállalkozások - gyors alkalmazkodás

d.     a vállaltok mérete növekszik - az egyéni vállalkozások tere beszükül - a katasztrófa elkerülésére állami beavatkozás - a liberalizmus megszünik, amikor a vállalkozásokat támogatni kell

e.      két út kínálkozik:


totalitarianizmus

szabadságot szolgáló tervezés


A modern állam: szolgáló; fiatalok, idösek, rászorultak védelme, közotatás, közszolgálat, tömegtájékoztatás - jelen van a tsd élet minden területén2.     A preventív tervezés politikájának maximái:


a.      csak erös központi hatalom tud tervezni

b.     a centralizáció szükséges: a tervezéshez nélkülözhetetlen a különféle intézkedések összehangolása

c.      egy tsd-ban a centralizáció csak bizonyos alapvetö politikai kérdések esetében elengedhetetlen

d.     egy tervezö tsd-ban a kormányzat és a közösség nem különül el egymástól

e.      az állam jogszerü beavatkozása a gazdasági életben szabályozó technikáival és hatalmával a termelés teljes körü müködésének biztosítását és a monopóliumok önkénye felett gyakorolt ellenörzést szolgálja


3.     A tsd struktúra ellenörzése:


az ellenörzés új formái - új manipulációs eszközök - politikai egyensúlyteremtés + a tsd-ben lévö hatalmi központok felhasználása (szükségessége - városi fejlett kapitalizmus)

demokrácia feladata - a tsd egymást sakkban elemei mögé látni, figyelemmel tartani azokat

egyensúly megteremtése:

a tsd különbésgek mechanikus felszámolása (oroszok)

az osztálystrutúra megmarad, akaratlagos tsd mozgások engedélyezése

egyetértés - bizonyos homogenitás esetén

a túlzott hatalmi koncentráció diktatúrához vezet

hatalommal való visszaélés: a félelemmel való manipulálás, szándékos bizonytalanságkeltés4.     A gazdaság ellenörzése:


a gazdasági rendszer a stabilitás legföbb eleme

tévhit: a gazdasági tervezés =  a tsd tervezéssel

a legnagyobb problémák: egyenlötlenség, szegénység, az eröforrások hibás elosztása, foglalkoztatási bizonytalanság - csak addig orvosoljuk, míg új munkahelyek megszerzését,  az életszínvonal növekedését eredményezi

a Harmadik Út stabilizációs rendelkezései:

konjunktúra-ciklus orvoslása - munkanélküli segély

konjunktúra-ciklus orvoslása - közmunka: akkor, ha a magánbefektetések nem tartanak lépést a közmegtakarításokkal

"vegyes rendszer": alapvetö iparágak állami tulajdonban (szénipar, energiaipar), úttörö vállalkozások magánkézben

bér- és árellenörzés, beruházások ellenörzése, majd a nagyméretü vállalatok tulajdonba vétele - akkor válik szükségessé, ha nincsen a kölcsönösség érdekében kompromisszum

tévhit: a tulajdonvágy az ösztönben gyökerezik - valójában a tradícióban5.     A fegyvere erök feletti rendelkezés:


a fegyveres erök ritkán válnak a zsarnokság eszközévé - oka: a hadsereg egy szervezett hierarchia, erös szabályokkal mindenki korlátozott tevékenységet folytat

a vesztes háború tisztjei önálló hadsereget szervezheznek (terrorcsoport) - veszélyt jelent a tsd-ra

kettös tendencia:

nukleáris fegyverek - szükségtelen a nagy hadsereg, a jövö hadsereg: kicsi, gépesített, szakképzett katoknákból

a totoális hadviselés megköveteli a civil lakosság részvételét a háborúban - a jövöben még szorosabb kapcsolat - a hadsereg vezetése ne különüljön el a tsd-tól - demokratikus szervezés osztálykonfliktus nélkül
6.     Közszolgálat


a bürokrácia központi irányítása, ellenörzö szerepe kiemelten fontos

Max Weber: politikacsinálás - csak a vezetöket cseréli le, a gépezet nagy része marad, és ugyanúgy szolgál tovább - más politikai célokkal

A közhivatalnoktól elvárt képességek: kezdeményezöképesség, vállalkozó szellem, konstruktív, képzett, tájékozott , rugalmasság, gyors döntési képesség


7.     Sajtó, rádió feletti demokratikus ellenörzés (új hatalmi intézményekkel)


a.      sajtószabadság:


funkciója: infóközlés + vitalehetöség + vélemények ütköztetése

a funkció nem ellátható, ha a kiváltságosok csoportja birtokolja

megbízott emberek semleges ellenörzötestülete kell (demokratikus célok biztosítása)

a sajtó fontossága megnött, de a véleményközlés lehetösége csökkent


b.     a rádió menedzsmentje:


BBC-elvek szerint - vélemények sokszínüsége, parlamenti testület ellenörzése


c.      a propaganda természetet:


tévhit: a propaganda hazugságok terjesztése

alapfogalom - reálszint: mentális légkör, amelyben tetteket és összefüggéseket reálisnak tartunk (reális - attól függ, milyen értékeket tulajdonítunk nekik)

fasiszták: más vélemény - nem meggyözni, elhallgattatni

demokrácia: integratív értékek középpontba állítása


d.     a vita demokratikus világa:


reálszintek versengenek egymással

nézetetek ütköznek - összehangoltság spontán módon


e.      lojatitás és konszenzus:


közvélemény: több, mint média + propaganda - hangulat, attitüd, erkölcsi érték - szomszédsági viszony, kocsma, klub

a közvélemény a törzsi tsd jellemzöje - a demokráciának fenn kell tartania ez a spirituális hatalmatA NEVELÉS MINT ALAPOZÁS


I.         Az iskola feladatai: átfogó koncepció


Iskora: olyan tsd intézmény - család és állam között, melynek feladata a gyeremek felnöttkori életformára való begyakoroltatása.


az egyén másodlagos (intézményi) kapcsolatokban éli az életét (ez egyre fontosabb) - az iskola erre készít fel - személyes és intellektuális példaképek segítségével

a nevelési filozófia összhangban - a dinamikus tsd-mal

ez a szemlélet - az embert élete végéig tanulónak tekinti


II.       A változást szolgáló nevelés


iskola: dinamikus nevelési eszköz + változás mozgatója

cél: új típusú ember - kezeli a tsd szervezés technikáját, új ismereteket szerez - iskola fokozza a kapcsolatait az élet más területeivel

a család által elhagyott  funkciókat az iskolának kell átvennie

régen az olvasás csak a kiválasztottaknak - ma már mindenkinek - megszünt a tanulással kapcsolatos túlzott tekintély és félelem

formális iskolai képzés: felnöttségre nevel +tsd megértésreIII.     Az élet demokratikus értelmezése


azt jelenti, hogy többféle módon lehet élni

az életforma meghatározója:

korábban: szokás, divat, tradíció

liberalizmus: az egyénre bízták

Harmadik Út: nyílt vita, alternatívák közötti akaratlagos választás


IV.            Folyamatosság a nevelésben:


a nevellés tsd megalapozása - szükséges a folyamatos müködés

a képzést lefedi a háromlépcsös oktatási rendszer

kell egy szervezet, amely a nyílvánossággal kapcsolatot tart


V.      A felnöttnevelés új feladata:


alkalmazkodás az új társadalom változó igényihez

iskola feladata: a múlt örökségének örzése + új rend felépítése

ízlés + szabadidö: igényes formáját az iskolának kell kialakítania (a demokrácia aktuális kérdéseinek ismeretéhez - meg kell szabadulni a divatos hóbortoktól)

liberalizmus: túl sokat vár a diákoktól (a tudás önálló integrálását)

totalitarianizmus: kész szintéziseket tölt a diákok fejébe

Harmadik Út: a tudás integrálása a tanár feleadata, alternatívák közötti választás, a tudás változásának hangsúlyozása, szintézis a diák feladata, egyéni ítéletalkotás a cél


VI.            A népegyetemek feladata:


oktatás: magas szinten - a teológia nyelve; alcsonyabb szinten - szimbólumok, mesék, legendák nyelvén

a felnöttnevelés célja: tudás integrálása + a tds vezetö rétege a tsd összes rétegéböl kerüljön ki

a tsd akkor elfogadható - ha a speciális képzés mellett mindenki alapképzésben részesül


VII.          Az egyetemi reform szükségessége


az egyetem három célja:

szakismeretek

oktatás + kutatás

általános müveltség


a képzés jelenleg szakbarbárokat hoz létre - nincs meg bennük a szakmai továbblépéshez szükséges filozófia tudás, a tsd problémák megértésének készsége


kérdések: kell- e tanár-diák csere, nemzetközi egyetem


VIII.        A demokratikus nevelés néhány redisztributív aspektusa


akik féltik szerzett jogaikat - gyanakvással fogadják a demokratikus változásokat

szerintük - a tömeg képtelen helyesen élni a tanulás lehetöségével, mert fogyatékos (a magasabb rétegekból származó magasabb IQ-val rendelkeznek)


1.     Demokratizálás nivellálás nélkül


az emberek szélesebb körü bevétele a kultúrába - felszabadítja öket, csökken a kisebbségi érzésük

a tsd létrán felkapaszkodók gyakran jobb agyi tevékenységet folytatnak, mint a jó helyzetben lévök

a jövedel - forráselosztás segít a tanulás javításában

az olvasmányok egyre jobban figyelembe veszik az olvasó elvárásait  (egyszerü, világos stílus) - csökken a tanulási egyenlötlenség, a nemzeten belüli nemzetek száma


2.     A kultúra sikeres demokratizálása


demokratizálás: nem a színvonal csökkenése, kulturális sokszínüség

kulturális monotónia ellen + színvonalcsökkenés ellen - érelmiség

teret kell biztosítani az egymással versengö csoportoknak

kis csoport - az intellektuáli, produktív munka fö helye - a tömegkommunikáció segít a terjesztésbenA SZABADSÁG FEGYELMEI.         Szabadság és fegyelem a csoportszervezetben


legmerevebb szervezetek: a hadsereg jellemzöit az élet minden területére kiterjesztik

legrugalmasabb szervezetek: a tsd alcsoportokat csapatoknak tekinti

(a tagok egyenrangú partnerek)


II.       Jelenlegi szabaságfelefogások:


1.     Anarchista szemlélet - a szabadság teljességével a spontán önszabályozás jön létre; minél nagyobb az elnyomás, annál több az egyénben a negatívum

2.     Totalitariánus megközelítés - a rend spontán módon nem alakulhat ki , a Führer militarisztikus parancsuralma érvényesül

3.     Liberális megközelítés - az anarchisták szemléletét alkalmazza a tömegtársadalomra

4.     Pultokratikus felfogás - a vagyonos emberek kis csoportja a tsd változásokat figyelmen kívül hagyva saját ideológiáit ülteti át a gyakorlatra


III.     Szabadság és fegyelem a demokrácia tervezett viszonyai között


csoportok és alcsoportok természete és céljai  határozzák meg

cél: egyén választási + önkifejezési szabadsága

a tömegtsd-ban a csoportok jogait is szavatolni kell (fontos a csoportok közötti egyensúly egy adott felügyeleti szerv által felügyelete)

a manipuláció addig jó - míg a csoport szabadságát biztosítja


IV.            A választás szabadsága a tervezés korában


megnött a tudatosan választható lehetöségek  száma (okai - tömegkomm., ár- és jövedelmi viszonyok)

duális mentalitás alaku ki:

saját érdekeink követése

intézmények közösségi értéke szempontjából korlátozzuk az egoizmusunkatTalálat: 665