online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A kastélyszalló fogalma és a kétpói Almasy Kastélyhotel története

turizmusfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A kastélyszalló fogalma és a kétpói Almasy Kastélyhotel története
 
bal also sarok   jobb also sarok

A kastélyszálló fogalma és a kétpói Almásy Kastélyhotel története


3.1. A szálloda és a kastélyszálló fogalma


A szállodák Magyarországon olyan, bárki által igénybe vehet, kereskedelmi jellegü, legalább 11 szobás szálláshelyek, amelyek az otthonukból bármely okból távollevök számára átmeneti szállást és ehhez kapcsolódó ellátást és kiszolgálást nyújtanak és kialakításuk, szolgáltatásnyújtásuk megfelel az érvényben lévö osztályba sorolási feltételeknek. Ha ezek a dolgok egy kastélyon belül vannak jelen, kastélyszállónak nevezzük.[1]


A kastélyszállodák legfontosabb jellemezöje, hogy müemlék épületben kerülnek kialakításra, olyan környezetben, ahol régen nemesi, fönemesi vagy földesúri családok éltek. A szállodai szobák, apartmanok kialakításánál, berendezésénél törekednek az épület stílusának, korának megfelelö designra és ha szükséges, másolatot készítenek a jellemzö tárgyakból, az eredeti hangulat reprodukálásának érdekében. Kiegészítö szolgáltatásként többfunkciós különtermek állnak rendelkezésre. Általában csodálatos kert tartozik az épülethez és gyakori, hogy uszoda, fitness- és wellness- létesítmények is kínálják szolgáltatásaikat. Fontos, hogy a korhüség mellett a legmodernebb technológia szolgálja a vendégek kényelmét.


3.2. A Ház története

1. számú ábra: Az Almásy Kastélyhotel télen

Forrás: Az Almásy Kastélyhotel honlapjáról


A török hódoltság után a kincstári tulajdonba került Törökszentmiklós (akkori nevén Balaszentmiklós), (Tisza)Tenyö, Szenttamás és Kengyel helységekre, illetöleg Csépa és Kakat pusztákra 1700. július 26-án zsadányi és törökszentmiklósi Almásy (I.) János, valamint felesége, mihályi Deák Judit és sógora, mihályi Deák Pál ezredes kapott királyi adományt


6000 forint lefizetése ellenében.[2] Pusztapó egy része is ekkor került a família tulajdonába- ezek a földterületek akkor még Szenttamáshoz tartoztak-, másik részének pedig a széki Széky család volt a földesura, amely 1679-ben Mezötúr városának zálogosította el itteni legelöit. A bérleti viszony 1813-ig maradt fenn, ekkor a Székyek leányági örökösei, a mádi Papp szászok lettek a pusztapói birtokrészek tulajdonosai.


A zsadányi és törökszentmiklósi Almásy família régi nemesi család volt, amelynek nemességét 1677-ben erösítette meg I. Lipót király és egyúttal új címeres levelet is adományozott Almásy (I.) Jánosnak. Az Almásyak vagyonát és tekintélyét Almásy (I.) János alapozta meg, aki 1677-töl a királyi tábla jegyzöje, 1694-tól pedig Heves-Külsö-Szolnok vármegye alispánja volt. A földbirtokos 1698-ban megvásárolta nagybessenyöi Bessenyey András gyandai, kötelki, sülyi és vécsi birtokát, valamint bedeghi báró Nyáry Mihály cinéri, domaházi, gelyei, kisfüredi, nagyfüredi, négyesi, tarcsai és vattai 525b14f birtokrészét, majd 1699-ben zálogjogot nyert Vezekény falura és megszerezte nagyréti Darvas János fogacsi és mérai birtokait is. 1700-ban Almásy alispán mikófalvi Bekény Gábor és Szuhay Mátyás- hütlenség miatt elkobzott- nagyfüredi, mikófalvi, recski és tiszaszegi földjeit szerezte meg, valamint ugyanebben az évben kapott királyi adományt- a már említett- Törökszentmiklós, Szenttamás, Kengyel, Tenyö, Kakat és Csépa helységekre, pusztákra. Az alispán 1701-ben feleségével, mihályi Deák Judittal és annak bátyjával, mihályi Deák Pál ezredessel megvásárolta Zaránk falut, valamint Zsadány és Cselöháza pusztákat. Almásy (I.) János a família székhelyét a Gyöngyös város föterén álló Almásy- kúriában rendezte be, amelynek megszerzésében bátyja Almásy András gyöngyösi plébános (késöbb egri kanonok) is segítséget nyújtott számára, illetve szintén ö egyengette a gyöngyöshalászi és a gyöngyöspüspöki uradalmak megszerzésének útját is.


Almásy (I.) János halála után fia, Almásy (II.) János jászkun fökapitány, hétszemélynök örökölte a birtokokat, akinek a Jászkun Kerületeket 1702 óta birtokló Német Lovagrenddel birtokvitái támadtak az 1700-ban megszerzett Törökszentmiklós környéki területeket illetöen, amelyekre a lovagrend is igényt tartott. Bonyolította a helyzetet, hogy a királyi kamara - nem tudván a királyi adományról- debreceni kereskedöknek zálogosította el az itteni pusztákat. Végül Almásy (II.) János bebizonyította igazát és 1719-ben III. Károly királytól új, megerösítö adománylevelet kapott birtokaira. Ezután már csak a török hódoltság elötti birtokosok leszármazottait kellett kártalanítania Almásynak, de végül jelentös anyagi áldozatok árán sikerült megtartania az uradalmat.


Almásy (II.) János szerezte meg a család számára a miskolci palotát, Boconád és Mátraverebély községeket, valamint a halmaji, a mohi és a csüllöi birtokokat. Felesége, borsi Borsy Anna révén Borsod vármegyében is jelentös birtok tulajdonosa lett.


Almásy (II.) János 1765-ös halála után örökösei 1772-ben osztották fel a vagyont, ekkor legidösebb fiára, Almásy (I.) Pálra szálltak az itteni birtokok, aki 1746-tól jászkun alkapitány, 1766-tól jászkun fökapitány, 1779-töl hétszemélynök volt, emellett Heves-Külsö-Szolnok vármegye országgyülési követeként és királyi tanácsosként is müködött.


Almásy (I.) Páltól származott a család középsö grófi ága. Amely fia, Almásy (II.) Ignác révén kapott grófi címet 1815-ben; az uralkodó ekkor a "sarkadi" elönevet adományozta a családnak amely azonban késöbb is az eredeti "zsadányi és törökszentmiklósi" elöneveket használta. (Almásy (I.) Pál másik fia Almásy (II.) Pál fiumei kormányzó, koronaör, fölovászmester, hétszemélynök, Arad vármegyei föispán volt, töle az egyik középnemesi ág származott. Az ö unokája volt Almásy (III.) Pál országgyülési követ, Heves-Külsö-Szolnok vármegyei alispán, aki 1849-ben a képviselöház elnöki posztját betöltötte).   


Almásy (II.) Ignác fényes pályát futott be, 1773-ban jászkun alkapitány, 1779-ben jászkun fökapitány, 1786-ban táblaíró, 1789-ben hétszemélynök, 1795-ben Bars vármegyei föispán, 1796-ban a nemesi felkelöség brigadérosa, 1811-ben az udvari kamara elnöke, 1812-ben Temes vármegye föispánja lett, majd 1822-ben alkancellárrá nevezték ki. A család birtokait (II.) Ignác gróf tovább gyarapította, ö vásárolta meg a pécsújfalusi Péchy-örökösök pásztói részbirtokát, valamint ö vette meg a kincstártól a kétegyházai és a sarkadi uradalmakat, amelyekre 1799-ben királyi adományleveleket is szerzett. A gróf a sarkadi,a kétegyházai és a gyulavári birtokokból elsöszülöttségi hitbizományt is szerzett.


Almásy (II.) Ignác 1840-es halála után fia, Almásy (I.) Alajos királyi kamarás örökölte a hitbizományt, valamint a Törökszentmiklós környékén elterülö birtokokat. A gróf 1850-es halála után fiatalabb fiára, Almásy (II.) Dénesre szált a pusztapói birtokrész, a a földbirtokos állandó jelleggel a pásztói kastélyában élt.


Az itteni historizáló és romantikus díszítöelemekkel ellátott épületet Almásy (II.) Dénes emeltette 1871-ben bekövetkezett halála elött, az épület a hagyomány szerint nem a család állandó lakhelyeként, vadászkastélyként szolgált. A gróf halála után fia, Almásy (II.) Kálmán tulajdonába került.


A grófi család a pusztapói rezidenciáit és a hozzá tartozó birtok egy részét nem sokkal késöbb eladta a Herczfelder családnak, amelyet az 1883-as III. kastély tulajdonosaként tüntetett fel. Az épület parkját szintén jelölte a térkép.


Herczfeld Zsigmond pusztapói uradalmának területe 1893-ban 1249 katasztrális holdat tett ki. A földbirtokos a XX. Század elején komoly mintagazdasággal rendelkezett a környéken, különösen az itteni "kondorszörü sertéstenyészet" volt híres, de a tenyészállatok is több nemzetközi és hazai versenyen nyertek díjakat. Herczfelder Zsigmondtól fia, Herczfelder Manó örökölte a birtokot, aki 1906-ban fiának, Herczfelder Jenönek adta át az uradalom irányítását, aki a hallei egyetemen végezte tanulmányait.


1922-ben Herczfelder birtokát felparcellázták, csak a kastélyt és a földterület egy kisebb részét tudta megtartani, amelyen 1937-ben már fia, Herczfelder Pál okleveles gazda irányította a gazdálkodást. A földbirtokos 1938-ban a Szolnoki Cukorgyár Rt.-nek adta el a kastélyt és a hozzá tartozó 800 katasztrális holdas területet. (Herczfelder Jenö a birtok eladása után családjával Ausztráliába költözött.)


A cukorgyár bérgazdaságot müködtetett Pusztapón a majorban föként marhatenyésztés zajlott, amelyhez a cukorgyártás melléktermékeit használták fel. A kastélyban a cukorgyár igazgatójának lakását alakították ki. (Kétpó lakói még ma is "cukorgyári kastélyként" emlegetik az épületet.)


1945-ben államosítás után a kastélyban általános iskolát hoztak létre a környékbeli tanyasi gyerekek részére, emellett a 60-as években KISZ-klub müködött falai között. Az 1970-es években termelöszövetkezeti kezelésbe került az épület, ahol szolgálati lakásokat helyeztek.


1995-ig a termelöszövetkezet tulajdonát képezte a kastély, mely akkor már teljesen lepusztult és üres állapotban állt. A falak közül csak a föfalak álltak, ezen kívül a hosszú évek során szinte mindent elhurcoltak belöle. 1995-ben egy olasz- német- osztrák kft. vásárolta meg a tsz-töl a leromlott állagú építményt, amelyen egykor a park terült el, majd 1998-tól kastélyszálló céljára újították fel.


Teljesen véletlenül találtak rá erre az épületre, ugyanis a környékben több kastély is található és ezek közül akartak egyet megvásárolni, de a helyiek tanácsára döntöttek úgy, hogy megnézik ezt az épületet, mely teljesen rabul ejtette öket és láttak benne fantáziát.


Kevés pénz is elegendö volt a megvásárlásához, hiszen a Tsz. már nem használta az épületet és elég nehéz anyagi körülmények között lévén szüksége volt minden bevételi forrásra., így 1995-ben egy olasz- német- osztrák kft. vásárolta meg a tsz-töl a leromlott állagú építményt, amelyen egykor a park terült el.


Sok történetet lehet hallani még ma is rejtett alagutakról és elásott kincsekröl, melyeket csak Rózsa György elveszett kincseinek emlegetnek, de ezen történetek avlóságalapja máig nem tisztázott.


3.3. A kastély felújítása
2.számú ábra: Az almásy Kastélyhotel a torony felöl

Forrás: Az Almásy Kastélyhotel honlapjáról


A kastélyt kizárólag magántökéböl vásárolták meg, de a felújításához jelentös külsö pénzügyi forrásokra is szükség volt. A kft. megigényelte a beruházási hitelt amit meg is kapott a Kereskedelmi és Hitelbanktól, de ennek kamata nagyon magas lévén - évi szinten 27%- az induló vállalkozás ezt nem tudta elöteremteni. Ezért nyújtottak be az akkori Gazdasági Minisztériumhoz egy kamattámogatási pályázatot, melyet szerencsére meg is nyertek. Ennek következtében az elsö évben 60, míg a második évben 40%-os kamattámogatást kaptak. Ezzel elviselhetöbbé váltak a körülmények. Ezen kívül az olasz-magyar házaspár tulajdonában lévö kft. megnyert egy megyei munkahely teremtési pályázatot, melynek az volt a kitétele, hogy 5 éven belül 13 fö alkalmazását vállalják el, ugyanis ezáltal 50%-ban vissza nem térítendö 50%-ban pedig kamatmentes támogatást kapnak. Így tudták elöteremteni azt a pénzösszeget, melynek során 1998-ban meg tudták kezdeni a kastély felújítását.


A müemlékvédelmi elöírások nem befolyásolták a munkálatokat, ugyanis az épület nem állt müemlékvédelem alatt. Az épületnek meghagyták a fögerincét és a fölépcsöt, ezzel is jelezve hogy az elmúlt évszázadok nem múltak el nyomtalanul és örzik még viharos idöszakok emlékét.


Az épület eredeti stílusát  már sajnos nem tudták szem elött tartani, mert ez a fent említett okok miatt elég nehéz volt, másrészt pedig a termeléshez szükséges helyiségeket is létre kellett hozni, ami egy szálloda müködését nagyban befolyásolja, és mivel elég kevés szobának jutott hely ezért az óriási tetöteret is be kellett építeni.


Az építkezést egy szolnoki építöipari vállalkozással kezdték meg, akik félbehagyták a munkálatokat felrúgva ezzel a megkötött megállapodást és cserbenhagyva ezzel a házaspárt, hatalmas károkat okozva nekik ezzel. Ez azért jelentett nagy hátrányt, mert ezáltal ez eredeti terv nem volt betartható, másodsorban pedig a tetöszerkezet befejezetlensége miatt beáztak az építmény falai az esös idöszakban. A kastély mégis 1999. júniusában megnyitotta kapuit, miután egy másik vállalkozással sikerült befejezni a felújítási munkálatokat, de az eredeti tervhez képest is csúszott a nyitási idöpont, ezért az elsö évben nem volt teljesíthetö az eredeti üzleti terv.


Ezeken felül mégis az infrastrukturális hiányosságok voltak a legsúlyosabbak. Áram volt, de a kapacitása nem volt elegendö. Ennek megfelelö kiépítése milliós nagyságrendü beruházást rótt a vállalkozásra.


Ivóvíz sem volt, ezért ezt a problémát egy kút fúrásával tudták megoldani, de ez a beruházás is milliós pénzösszegeket emésztett fel. 2005-ben egy víztisztító berendezésre is szükség volt az ivóvíz magas vastartalma végett.


A szennyvízelvezetés még a mai napig is hatalmas problémát jelent ugyanis azt el kell szállítani, ami nagyon megemeli a költségeket, ugyanis ezt havi szinten el kell végezni.


A gázproblémát egy 1,8 tonnás gáztartályból oldják meg, melyet hetente tölt a MOL, vezetékes gáz ugyanis szintén nincs a kastélyban. A telefonvezeték szintén hiánycikk, ezt a hiányosságot és az Internet elérési lehetöséget rádiósugaras ADSL-lel oldották meg.


Ezek a hiányosságok mind a mai napig hatalmas plusz költségeket rónak a szállodára ezért nem biztos, hogy az eredetileg 8-10 évre tervezett megtérülési idö teljesül majd.

3.4 A kastély külsö arculata és belsö berendezése


A kastély Budától, Egertöl és Erdély nyugati határától egyforma    távolságra fekszik, sz épségét koncertterem, termálvizes fürdömedence és a modern kor vívmányaként kisvasút ékesítette, ha azonban ma pillantjuk meg, újra érezhetjük, hogy itt az idö megállt.


Ezt sugallja az épület hangsúlyos részét képezö, már távolról látható torony, amely gótikus várak formáját idézi. A díszes vasráccsal körülvett, kandeláberekkel díszített erkély kényelmes üldögélésre, beszélgetésre csábít, s nem mellesleg szép kilátást nyújt az ideális környezetben lévö, teljesen felújított kastélyt övezö kéthektáros kert különbözö pontjaira.


Üldögélésre csábítanak a föbejárat elött elhelyezett székek, asztalok is a kertben, ahonnan viszont magát az építményt vehetjük szemügyre, és megállapíthatjuk, hogy léptékük révén a 19. század végi stukkódíszek éppen úgy beleillenek a nagy egészbe, mint a száz évvel késöbbi, a felújításkor kialakított tetöablakok.


A toronyhoz kapcsolódó erkélyröl beléphetünk a nagykonferencia terembe, a legreprezentatívabb helységbe, mely kulturális rendezvények, konferenciák, elöadások ideális helyszíne. A vadászterem kisméretü tárgyaló- vagy szekcióteremként szolgál, a természetes fénye miatt nagyon kedvelt toronyszoba újra csak a baráti beszélgetések intim hangulatát biztosítja. A századfordulós atmoszférához a vendégszeretö szállodavezetés és a vendégközpontú, udvarias személyzet is hozzájárul.


A szálloda két emelet magas, 19 szobás, mely 3 apartmant, 3 háromágyas és 13 kétágyas szobát foglal magában, egyidejüleg 47 fö elszállásolására alkalmas, ezek közül az elsö emeletiek a régi olasz, míg a második emeletiek a modern kort képviselik. A tágas szobák zuhanyzós fürdöszobával, sat-televízióval, mini bárral és telefonnal felszereltek, az emeleti szobák légkondicionáltak. A szállodában központi fütés nyújt meleget a fázós, téli estéken.


A földszinten a vendégfogadó és kiszolgáló helyiségek találhatók. Ezek: a recepció, a drinkbár, a pezsgöfürdö, a szauna, a biliárd terem, a mosoda, a teraszos étterem, mely 90 föig tudja vendégeit fogadni, és a konyha. A szálloda udvarán, valamint kertjében egy 6*15 méteres szabadtéri úszómedence, gyermekeknek játszótér, grillezö, teniszpálya található.3.5. A kastély összehasonlítása egy külföldön található szálláshellyel[4]


3.5.1. A Le Sorgenti**** Park Hotel és Étterem


3.5.1.1. A Hotel megközelíthetösége


A Chianti bor és az olívaolaj hazája - az Appeninek és a Ligur-tenger által közrefogott területen fekvö Toszkána - Olaszország legszebb vidéke.

Az örökzöld növényzettel és szölö-ültetvényekkel tarkított dimbes-dombos tájon és a reneszánsz szülöföldjén a középkori városok ódon hangulatára, az évezredes kultúra csodálatos müalkotásaira és a gasztronómia iránt érdeklödök számára egyaránt felejthetetlen élményt tartogat e tartomány.

Firenze-t és Ligur tengerparttal összekötö autópálya mellett található Montecatini Terme, a termálfürdök fövárosa. Az ékszerdoboz kisváros Firenzétöl mindössze 30 km-re, Pisa-tól 40 km-re fekszik. A város lelke a termálfürdök köré szervezödött sétálóparkok és sétálóutcák kavalkádja. A város ápoltsága és tisztasága rendkívüli vonzeröt kölcsönöz ennek a tipikus toszkán kisvárosnak.


Autóval: A11 (Firenze-t-Pisa-val összekötö autópálya) Montecatini Terme kijáratánál követni a Montecatini Terme város centrumát jelölö táblákat, a vasúti felüljárót elhagyva a körforgalomban jobbra kanyarodni Pieve a Nievole település felé, majd 500 m múlva az út bal oldalán található a szálloda.


Repülövel: A legközelebbi két repülötér: Firenze (35 km) és Pisa (45 km)


Vonattal: Montecatini Terme/Monsummano Terme vasútállomástól mindössze 300 méter távolságra. Igény szerint transzfert biztosítunk.


3.5.1.2. A Hotel rövid története


A Park Hotel Le Sorgenti téségünk, a "Valdinievole" egyik legrégebbi nemesi villája. Legkorábbi említése már a 13. században történik. Az azóta számos bövítést és átépítést átélt villa mai formáját a 18. században nyerte el. Az évszázadok során többször is tulajdonost váltott épület legismertebb tulajdonosa a hajdani Fabbroni család, akik után Fabbroni villának is hívott épületet a mai tulajdonosok immár több mint 200 éve birtokolják.


3.5.1.3. A  Hotel szobái


48 antik bútorokkal berendezett, fürdöszobás, sat-televízióval, minibárral, telefonnal felszerelt légkondicionált, ösparkra nézö szoba és apartman található a Le Sorgentiben. Gyermekes családoknak gyermekbarát felszereléssel rendelkezik.


További szolgáltatások: éjjel-nappali szobaszerviz, mosatás, autók és buszok részére ingyenes parkolási lehetöség a zárt parkban, kandalló-szalon meghitt vacsorák és kisebb társaságok részére, zongoraestek, kerékpárkölcsönzés, futballpálya, íjászat, kültéri úszómedence, masszázs, baby-sitter szolgálat, diabetikus étkezési lehetöség.


3.5.1.4. A Hotel étterme


A toszkán konyha  tradícióihoz, könnyedségéhez és méltán világhíréhez hüen összeállított menük, borlap és a sajtok, olívaolajok és szalámik kínálata várja a hozzánk érkezöket. Vendégeink egyaránt étkezhetnek tágas éttermünkben, a bár elötti teraszon, a több száz éves ösparkban vagy a medence partján.


3.5.1.5. Rendezvényszervezés a Le Sorgentiben


A Park Hotel Le Sorgenti évek óta számos meeting, kongresszus, kiállítás, továbbképzés ideális helyszíne. Négy elegáns, 15 fötöl 180 fö befogadásáig alkalmas, mindenféle technikával felszerelt, természetes megvilágítású, részben teraszos teremmel rendelkezik, ezen kívül vendégeink rendelkezésére áll 4 hektáros ösparkunk, mely akár 1000 fös rendezvények lebonyolítására is alkalmas.


A nemzetközi gyakorlattal rendelkezö személyzet alkalmas bármely rendezvény megszervezésére és lebonyolítására nem csak szállodán belül, hanem külsö helyszínen is, így többek között a világhírü Montecatini Terme város lenyügözö szépségü termálfürdöiben, auláiban.

Fogadások, kongresszusok, találkozók, kiállítások, társasági összejövetelek alkalmával gondoskodnak a megfelelö zenéröl, animációról, virág-díszítésröl, luxus-autó kölcsönzésröl - a rendezvény minden apró részletéröl, abban a reményben, hogy vendégeket felejthetetlen élménnyel gazdagíthatják.


Semmi sem hangulatosabb az illatoktól és az ezernyi színtöl varázslatos ösparkban megrendezett esküvöktöl és családi rendezvényektöl, ahol immár évtizedek óta hagyományosan unokák és nagyszülök találkoznak újra és újra egy- egy ünnep kapcsán. Esküvök szervezését és lebonyolítását külön szervezési díj nélkül teljes körüen vállalják.


A Hotel wellness szolgáltatásai


A 200 éve tudományos kezek által müvelt ösparkban egy séta közben vagy a medencében észrevétlen felfrissülést ajánlanak. Érdemes ellátogatni a közeli világhírü gyógyhelyekre, így Toszkána, Montecatini Terme vagy a szomszédos Monsummano Terme gyógyfürdöibe.


Wellness ajánlatuk: 2 éjszaka apartmanban büfé-reggelivel, érkezéskor koktélos fogadás, esténként gyertyafényes vacsorák. A "Grotta Giusti Natural SPA Resort" által nyújtott szolgáltatások: egész napos belépö a termálmedencébe, a barlangfürdöben 50 perces gözfürdö, egy víz alatti 4 perces termálvíz-zuhany és egy 50 perces aroma masszázs. A program ara személyenként 315,00 euró.


3.5.1.7. A Le Sorgenti aktuális ajánlatai


Randevú kettesben: 2 éjszaka kétágyas szobában büfé-reggelivel, hölgy vendégeiknek érkezéskor egy csokor virággal, míg az uraknak egy üveg borral, távozáskor ajándékkal kedveskednek vendégeiknek, igény szerint reggeli a szobában, gyertyafényes gála-vacsora borajánlattal, gourmet vacsora a toszkán konyha tradicionális fogásaival. A program ára személyenként: 185,00 euro, az apartman felár: 25,00 euro


Csoportok részére ajánlott programcsomagok:

-Toszkán fözötanfolyam: Reggeli után a közeli Pistoia városban az 1400-as évektöl folyamatosan müködö helyi piac megtekintése rövid városnézéssel összekötve és az elkészítendö ételek alapanyagainak megvásárlása. Visszaút a szállodába és a fözötanfolyam megkezdése szakácsuk felügyeletével. Az egyik, zödség-kompozíciókkal dekorált teremben a szakács betekintést nyújt a toszkán konyha rejtelmeibe a résztvevöknek, majd közös fözés a piacon megvett áruk feldolgozásával. A tanfolyam végeztével az elkészült ételek megkóstolása egy vidám borkóstolóval füszerezve. A program tartalmazza a fözötanfolyamon történö részvételt, a védöruhát és sapkát, a részvételt tanúsító diplomát és a Pistoia-i városnézést. Amennyiben a program a Pistoia-i kirándulás nélkül kerül megrendezésre, a program idötartama 3-4 órára módosul.


Kóstolók

-Borkóstolók: A toszkán és az olasz borok bemutatása helyi specialitásokkal (crostini es crostoni), illetve sajtokkal.

-Olíva olaj kóstoló: helyben készült híres és könnyü olívaolajok kóstolása helyben sütött crostini (toszkán kenyérféleség) és sajtokkal.3.5.1.8. Toszkána és térségének néhány nevezetessége


Dante "Isteni színjátékában elrejtett középkori Toszkána felfedezése

-Toszkán tájak a híres festök képein: a toszkán tájak felfedezése a híres Toszkán festök képein

-Leonardo Da Vinci híres Gioconda (Mona Lisa) mögötti toszkán híd és táj

-Piero della Francesca festö tájképei

-Firenzeben Michelangelo képei és szobrai

-Michelangelo Firenze-i háza és sírja

-Galilei szülöháza és keresztelöhelyének megtekintése

-A Dóm és az idö mérésének kísérlete

-A Ferdetorony és a gravitáció.

3.6. Szállodai szolgáltatások és programcsomagok


3.6.1. Az étterem

3. számú ábra: Részlet egy rendezvény éttermi terítéséböl

Forrás: Az Almásy Kastélyhotel honlapjáról


A kastélyban I. osztályú étterem müködik, mely a külsös vendégeknek a'la carte, míg a szállóvendégeknek kérésre félpanziós, illetve teljes ellátást nyújt. A szolgáltatások minden esetben magukba foglalják a böséges svédasztalos reggelit, az ebédet, illetve a vacsorát, félpanzió esetén pedig a reggelit és valamelyik föétkezést, ami vagy az ebéd, vagy a vacsora. A vendégek többféle ételcsoportból, négynyelvü étlapról választhatnak, melyben a magyaron kívül németül, angolul és olaszul is feltüntetik az ételek nevét. A választékközlö eszközben külön gyermekétlap is található, gyermekbarát szállodáról lévén szó.


Az étterem kisebb esküvök, diplomaosztók, születésnapi rendezvények, koktél partik, gálavacsorák, állófogadások, találkozók helyszíneként is kiválóan alkalmas, a terasszal egybenyitható. Jó idö esetén szabadban való étkezés is megoldható, a medencéhez közel lévö grillezö is ezt a célt szolgálja. Az esküvök szervezését és lebonyolítását teljes körüen, külön díj nélkül vállalják.

Mind a polgári, mind az egyházi szertartás történhet a kastélykertben, vagy a nagykonferencia elötti térben is. Anyakönyvvezetöröl, fotósról, tüzijátékról, lovas hintóról valamint élözenés kíséretröl is igény szerint gondoskodnak.


A díszítés élövirágokból, azok összefonásával történik, valamint gyertyákkal, asztali csokrokkal, gyertyákkal és a fölépcsö díszítésével történik, annak mindkét oldalán.


A vacsora helyszínéül az étterem, a nagyszalon, valamint a kastélykert is választható. Utóbbi esetén akár 200 fös társaságnak, reprezentatív sátorban biztosítható hely. Hagyományos ételeket, ínyencmenüket, svédasztalos étkezést egyaránt nyújtanak. Kerti party megrendezésére is van lehetöség, mely ültetett állófogadásként szabadtéri grillezéssel is történhet. Az egyéni kívánságok teljesítésére is van lehetöség. A vendégek részére áll a kastély minimum 19, maximum, a kétágyas szobák pótágyazásával 60 fö elszállásolására alkalmas szobája.


A kastély konyháján készített ételek valódi gasztronómiai élményt nyújtanak minden az itt tartózkodó vendég számára. Az étlap évszakonként megújuló, a térség változatos ízeit szolgáló, az ételekhez illö borokat tartalmazó, melyeket a sommelier válogat. Gyermekek részére 10 éves korig ingyenes étkezés biztosított a gyermekétlapról, 10-14 éves korig, 50 % kedvezmény adott.


A kastély tornyában a nászutasoknak, valamint a romantikázóknak ötfogásos gyertyafényes vacsora és a hozzá illö borok ajánlhatók, az édességet kedvelöknek pedig az Almásy kehely, illetve Nagyságos úr kedvenc palacsintája ajánlható.


3.6.2. A konferenciatermek és az általuk nyújtott szolgáltatások4.számú ábra: A nagykonferencia terem

Forrás: Az Almásy Kastélyhotel honlapjáról


A vendégek rendelkezésére a termek térítésmentesen állnak rendelkezésre, és kis létszámú csoportok számára is kizárólagosságot tudnak nyújtani a kastély dolgozói. [5] A nagyterem 100 fö befogadására alkalmas, valamint rendelkeznek még az ebböl nyíló, 8 fö befogadására alkalmas toronyszobával, és 20 fös vadászteremmel, mely kisebb konferenciák megtartására remekül alkalmas. A termek erkélyesek és természetes fényüek, de mesterséges világítást is tartalmaznak. A technikai berendezések teljes tárháza biztosítható, melyek a következök: írásvetítö, projector, vászon, flipchart, pinwand, CD/DVD/TV. Ezekért bérleti díjat nem számolnak fel, egyedül a flipchart és a projector használatáért kell külön díjat fizetni. A kéthektáros parkban outdoor tréningek, bemutatók és kerti partik kiválóan megrendezhetöek.


Ebédre büféétkezéseket ajánlanak, melyek biztosítják a széles kínálatot és praktikusan gyorsak, de a változatos menüsorok között is választhatnak a konferencia résztvevöi. Ez azért is célszerü, mivel a konferenciák között rövid, általában egy órás ebédidöt tartanak a vendégek. Jó idö esetén az étkezés, az étteremmel egybenyíló teraszon is megoldható.


Vacsorára ínyencmenüket, vagy grillezést biztosítana, melyet sommelier által vezetett borkóstoló egészítheti ki. A nem dohányzó vendégek körében is nagy sikert arat a nagykonferencia teremben megrendezett szivar- és konyakest, mely a múlt század 20-as éveit idézi fel.


3.6.2.1. A kastély által ajánlott programcsomagok csoportok részére
5. számú ábra: A nagykonferencia terem megterítve egy rendezvénykor

Forrás: Az Almásy Kastélyhotel honlapjáról


Egy éjszaka szállás, büféreggelivel. A kávészünet délelött és délután is biztosíthatóak, melyek édes és sós házi süteményeket, kávét, teát, ásványvizet és üdítöket, -szénsavasakat, valamint szürt és rostos leveket- foglalnak magukban. Az ebéd és vacsora történhet büfé-asztalról, vagy 3 fogásos menüvel, italfogyasztás nélkül. A pezsgöfürdöt, szaunát, biliárdot kültéri medencét, teniszpályát korlátlanul használhatják. Technikai eszközök széles skálája biztosítható a résztvevök számára, a konferenciaterem bérleti díja nélkül. Egyéni kérések teljesítése is megoldható.


A másik ajánlható programcsomag csapatok részére, a "Kastélyos vigadalmak-vidéki mulatságok" fantázianevet viseli. Ez minimum 15, maximum 60 fö részére ajánlható. A vendégeket megérkezésükkor koktélokkal és a kastély konyháján készült finomságokkal fogadják. A szállás elfoglalása után a tréningezök megismerkedhetnek a tájjal, mely a kocsikázás alkalmával történhet. A kirándulásra forralt bort és pogácsát csomagolnak részükre.


A vacsoraajánlatok a következök:


Gyertyafény melletti uradalmi lakoma és kóstoló a kastély legjobb boraiból, melyet szivar és konyakest követ a késö esti órákban; beduin sátorban felszolgált 12 fogásos arab vacsora, hastáncos nök kíséretében; forró spanyol est pikáns ételekkel, zenével, flamenco táncbemutatóval, közös tánccal; másnap a késön kelöknek társasági vigadalmak a kertben, mely magában foglalja a  malacfogást, kecske- vagy tehénfejést, szénahordást, szekérhúzást, ostorcsattogtatást, kincskeresést Rózsa Sándor elveszettnek hitt kincsei után és az íjászatot. A játékokat udvari festö örökíti meg, melyet a résztvevök ajándékba kapnak. A gyözteseket megjutalmazzák a kastély saját palackozású borával. A térség finomságaiból a vendégek kedvük szerint válogathatnak.


A program 2 éjszakát és 3 napot foglal magában, de külön kérésre 1 éjszakára és 2 napra lerövidíthetö.


3.6.3. Általános programajánlatok


A kastélyon belüli szabadidös programok: szaunázás; pezsgöfürdö; masszázs amely lehet 35 perces testmasszázs, egy órás indiai olajos masszázs, kismama masszázs; biliárdozás.


Szabadtéri szabadidös programok: úszás a kültéri medencében; íjászat a kastélykertben; teniszezés; lovaglás futószáron és terepen; kerékpározás.


Programcsomagokban található általános ajánlatok: hintózás kettes fogatokkal, sötétedés után fáklyákkal; borkóstolók, melyekhez Magyarország legjobb borvidékeiröl származó széles borválasztékból összeállított borkóstoló egészítheti ki; kóstolóval egybekötött szivar és konyakest; grillezés és bográcsolás a vendégek igényei szerint; paint-ball a közeli erdöben, a résztvevöknek biztosítják a technikát, fegyvereket, löszert és a fegyvermester, aki a játékot vezeti; vidéki mulatságok, melyek közé a zsákban futás, labirintus, célba dobás és sok más verseny, saját lebonyolításban, egyéni igények szerint; honfoglalás-kori lovas-íjász bemutató a kastélykertben.


A kastélyhoz közeli létesítményekben eltölthetö programok: wellness a közeli túrkevei termálfürdöben ahol nyitott- és fedett termálmedencék, élményfürdö és gyermekmedence várja a vendégeket, igény szerint transzfer biztosításával; korongozás Mezötúron, Magyarország egyik legösibb és leghíresebb fazekas központjában népi iparmüvész segítségével.


3.6.4. "Húsvét és Pünkösd az Almásy Kastélyban"


A vendégek három éjszakát tölthetnek el a kastély tágas és elegáns szobáiban, melyben az érkezéskor meglepetés várja Őket. Az ellátás félpanziós, négyfogásos, választható menüsorról történö étkezés biztosított, melybe az ünnepi gyertyafényes vacsora is beletartozik. A szálloda természetesen biztosítja a szauna, pezsgöfürdö, kerékpár, és billiárd használatot, de a bicikli használatért külön díjat számol fel. A gyermekeket társasjátékok, játszóház, a kertben hinta, homokozó és játszótér várja, valamint Húsvét reggelén tojásokat készíthetnek a kastélykertben


3.6.5. Kedvezményes ajánlat gyermekes családok részére


Az idelátogatók négy éjszakát tölthetnek el a szálloda tágas és elegáns szobáiban, apartmanjaiban, gyermekbarát felszerelésekkel igény szerint. A vendégek részére félpanziós ellátás biztosított, négyfogásos ebéddel, vagy vacsorával, gyermekmenüvel. Úszómedence, babapancsoló, napozóágyak, szauna, pezsgöfürdö, biliárd, teniszpálya, tollas, habtenisz, társasjátékok, kincskeresés, sárkányeregetés, játszótér, íjászat és kerékpározás biztosítja a teljes kikapcsolódást mind a gyermekeknek, mind a szüleiknek egyaránt. Délutánonként fagylaltozás a szabadtéri medence partján és kerti grillezés, dinnyeevö versennyel.

3.6.6. "Hüs napok egy vidéki kastélyban"


A program két éjszakás, az elszállásolás szintén tágas és elegáns szobákban történik. Az ebédek, illetve vacsorák négyfogásosak, melyek könnyü nyári fogásokból állnak. A vendégeknek hüs koktélokkal és hideg gyümölcstálakkal kedveskednek, melyeket a medence partján fogyaszthatnak el. A búcsúvacsora az étterem teraszán gyertyafény mellett. Alkonyatkor kocsizás kettes fogattal a pusztán. Szauna, úszómedence, biliárd, teniszpálya, kerékpár, pezsgöfürdö korlátlan használatával.


3.6.7. "Családi üdülés bababarát szolgáltatásokkal"


Etetöszék, pelenkázó, fürdetö kád, gyermekágyak várják a legkisebb vendégeket. Egyéni kívánságok szerint bébi - és gyermekmenük, tízórai és uzsonna kérhetök, vagy pedig négyfogásos menü választható menüsorból összeállított félpanziós ellátás szerint szabad gyermekmenü választással. A gyermekek kikapcsolódását a kastélykertben található fa játszótér csúszdával és hintával, valamint homokozó és babapancsoló segíti, valamint a családi kirándulás kettes fogattal is maradandó emléket nyújthat. A programcsomag tartalmazza még továbbá a délutáni teázást friss házi süteményekkel. A szülök kényelmét a biliárd, szauna, pezsgöfürdö, teniszpálya és a tágas szobák garantálják. Külön díjazás ellenében a szolgáltatások közül masszázs, lovaglás, íjászkodás, kerámiázás és gyermekfelügyelet választhatók.


3.6.8. "Hamisítatlan vidéki est magyaros programokkal"


A programkínálat minimum 15 maximum 60 fös társaságoknak ajánlott. A vendégeket érkezéskor koktélok és friss házi sütemények várják. A szállás elfoglalása után kocsikázás következik, melyre kisüstit és "hamuban sült pogácsát" kapnak a résztvevök. Vacsorára Bográcsgulyást, vagy bográcsban fött Marhapörköltet kapnak a vendégek juhtúrós galuskával és helyi salátákat, valamint Birkapörkölt és /vagy szalonnasütés közül is választhatnak vendégek meleg meggyes- túrós- almás rétessel, közben népi táncosok, vagy cigányzenekar szórakoztatják öket, végül pálinkakóstolóra és szivarestre invitálják a résztvevöket, éjfélkor tábortüzzel. Másnap társasági vigadalmakat rendeznek a kertben, melybe malacfogás, szénahordás, szekérhúzás, zsákban futás, patkódobás, kincskeresés tartozik A kerti grillezés után és a lovas-íjász bemutatót követöen a vendégek is kipróbálhatják az íjászatot, melyhez a felszerelést a szálloda biztosítja.


3.6.9. 2007-es évi Szilveszteri programajánlat

7.számú ábra: Szilveszteri hangulat

Forrás: Almásy Kastélyhotel honlapjáról


A program négy éjszakára szól és december 28.- január 01.-ig, vagy december 29.- január 02.-ig tart. Az elszállásolás elegáns szobákban, illetve apartmanokban történik. A vendégeket érkezéskor sült gesztenyével és koktélokkal fogadják. A szobába a szilveszteri mulatsághoz is találnak bekészítéseket, úgy, mint szerpentin, és álarc. A gyertyafényes vacsora gitárzenével és sommelier által vezetett borkóstolóval zajlik, e környék legjobb boraiból válogatva.


Szilveszter napján büfé-ebédet fogyaszthatnak el a vendégek, majd a vacsora böségasztalról történik sok ínyencséggel és az elmaradhatatlan malacsülttel. A szilveszteri mulatozás a nagyszalonban történik, élözene és tánc kíséretében, amelybe az ólomöntés, a jövöbelátás, a pezsgöpiramis és az éjfél utáni tombola is beletartozik. A programkínálat magában foglalja továbbá a közeli túrkevei termálfürdöben, nyitott- és fedett termálmedencék, gyermekmedence használata és masszázs kíséretében történö fürdözést. A program magában foglalja még a kóstolóval egybekötött szivar és konyakestet a múlt század. 20-as éveit idézö zenével egybekötve továbbá a sakk- és kártya partikat, a társasjátékokat, az íjászkodást, a kerámiázást népi iparmüvészek kíséretében, valamint a biliárd, szauna és a pezsgöfürdö korlátlan használatát.3.6.10. Programajánlatok karácsonyra


A programajánlat három éjszakára vonatkozik, és december 21. és 27. között tetszöleges idöpontban várja a vendégeket. Az elszállásolás a kastély tágas és elegáns szobáiban, vagy apartmanjaiban történik. A vendégeket érkezéskor meleg koktélokkal fogadják. Az ellátás félpanzióban történik választható menüsorokkal, melyek négyfogásosak. Az ajándékkészítés és a karácsonyfa díszítés a gyermekekkel együtt történik. A szentestén tartandó ünnepi vacsora svédasztalról történik ünnepi fogások és halk zene kíséretében. Kocsikázás is választható, mely kettes fogatokkal, lovas szánnal történik. Uzsonnára beigli és forró tea várja a vendégeket a szálloda bárjában. A program magában foglalja az egy napos wellness kirándulást a túrkevei termálfürdöben. A vendégek választhatják még továbbá az íjászatot, a szauna, biliárd és pezsgöfürdö használatát. A gyermekek szórakoztatásáról a játszóház gondoskodik


3.6.11. "Felfrissülés az Alföld szívében"


A vendégek tetszöleges ideig tartózkodhatnak a szállodában, a szállás tágas és elegáns szobákban és apartmanokban történik. Az ellátás félpanzióban történik, választható négyfogásos menüsorokkal. Az elutazás elötti este romantikus, borkóstolóval egybekötött gyertyafényes vacsora a kastélytoronyban. A vendégek a túrkevei termálfürdöbe is ellátogathatnak, mely a kastély 20 km.-es vonzásköretében található. A csaknem egy órás testmasszázs, a kettes fogattal történö kocsikázás,az íjászat, a teniszezés, a kerékpározás, valamint a rózsafürdözés is a program része.


3.6.12. "Ínyencek napjai"


A program két éjszakára szól és büfé reggelit foglal magában. A szobákba meglepetésként egy pohár finom pezsgöt készítenek be. Az ellátás gyertyafény mellett történik az étteremben, mely négy fogásból áll, és egy ötfogásos gourmet menü, - borkóstolóval a kastélytoronyban - is az ellátás része. A vendégek korlátlanul használhatják a szaunát, pezsgöfürdöt, jó idö esetén a kültéri úszómedencét, a teniszpályát, a biliárdot, a fürdököntöst és a teniszpályát. A vendégeknek emlékül ajándékkal kedveskednek.
3.6.13. Nászutasok részére szóló programajánlatok
8.számú ábra: Nászutas Lakosztály

Forrás: Almásy Kastélyhotel honlapjáról


A program négy éjszakára szól, a kastély baldachin-ágyas szobáiban való elszállásolással. Érkezéskor a hölgyeknek virággal, míg az uraknak a kastély saját palackozású borával kedveskednek. Az ellátás félpanziós, mely négyfogásos választható menüsorból történik.

A tartózkodás idötartama alatt, valamelyik estély, vagy a kastélytoronyban, vagy az étterem teraszán ötfogásos menüböl összeállított vacsora fogyasztható el a térség kiváló borainak kíséretében. Ha a vendégek késön kelnének, reggelijüket akár a szobájukban is elfogyaszthatják. A programcsomag része a wellness - fürdözés a közeli túrkevei termál- és élményfürdöben. A kocsikázás is kiváló program lehet. Szauna, pezsgöfürdö, úszómedence, napozók, biliárd, teniszpálya és kerékpár korlátlan használata. A program idötartama meghosszabbítható félpanziós ellátással.


3.6.14. Fél- és egész napos kirándulások


Séta a Holt Körös partján- a kastélytól félórányira lévö szarvasi arborétumban, az egykor Bécsben testörködö Bolza József gróf által Schönbrunnból hozatott ritka juhar-, hárs- és fenyöfajok között, valamint hajókirándulás a Körösön. A Törökszentmiklóshoz közel fekvö Szenttamást a híres ménese miatt célszerü felkeresni. A birtok egykori gazdái ugyanúgy az Almásyak voltak, mint a kastélyé. A XVI. század óta készülö kerámiák legszebb és legjellegzetesebb színvilágú darabjait az ösi mezövárosban, Mezötúron lévö Fazekas Múzeum örzi. Kiváló programlehetöséget jelenthet a kastélytól 45 km.-re, Dévaványán található túzokrezervátum is. Igen ritka madárfajok is megtalálhatók itt. Kardoskúton több százezer vonuló madarat lehet megfigyelni. Kardoskút Magyarország legértékesebb természetvédelmi egységei közé tartozik, és amely a vizes, pusztai élöhelyekhez kötödö vonuló madarak egyik legfontosabb megállóhelye. A kenderesi Horthy kastély és az 1993-ban újratemetett Horthy Miklós kormányzó sírja is maradandó emléket nyújt az idelátogatók számára.


3.6.15. Kastély-jellegü szolgáltatások


Húsvét reggelén tojáskészítés a kastélykertben; alkonyatkor kocsizás kettes fogattal a pusztán, vagy lovasszánnal; lovaglás; íjászkodás; társasági vigadalmak malacfogással, szénahordással, szekérhúzással, zsákban futással, patkódobással, kincskereséssel; lovas-íjász bemutató; gyertyafényes vacsora gitárzenével és sommelier által vezetett borkóstolóval; szilveszteri mulatozás ólomöntéssel, jövöbelátással, pezsgöpiramissal és tombolával; szivar- és konyakest sakk- és kártyapartival, társasjátékokkal, íjászkodással, kerámiázással; gyertyafényes vacsora a kastélytoronyban; rózsafürdö; saját palackozású kastélybor.
Györffy Anna: Szállodatan Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest 2004 59.p. 64.p.

Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon 6.-7.kötet Forom Media Kiadó 2005 50-53.p.

P.Szabó Ernö: Torony a tanyavilágban Almásy-kastély Kétpón Szalon 2005 IV. szám 50.-53.p.

www.lesorgentiph.it/guidadintorni_hun.php

www.almasyhotel.hu

Találat: 5222


Felhasználási feltételek