online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A konzuli mentességfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A konzuli mentesség

A konzuli mentesség az 1963. évi bécsi egyezmény szerint kevesebbet jelent a diplomáciai mentességnél.

a konzuli tisztviselök és a konzuli alkalmazottak a konzuli feladatok gyakorlása során végzett cselekményeik tekintetébe 636f51g n nem tartoznak a fogadó állam bírói és államigazgatási joghatósága alá.

hivatali cselekményeikkel összefüggésben sem polgári, sem büntetö, sem államigazgatási eljárás velük szemben nem indítható

a konzulok rendszerint csak súlyos büncselekmény elkövetése esetén és csak az illetékes bíróság jogerös határozata alapján tartóztathatók le, noha ellenük büntetöeljárás indítható. Pl. 1968-ban Svédország athéni konzulátusának titkárát kábítószer-kereskedelem miatt ítélték el.

a konzuli tisztviselöknek joguk van szabadon védekezni olyan esetben is, amikor a jogszabály egyébként elözetes letartóztatást ír elö.

a bíróság elött kötelesek megjelenni, de a bíróságnak az eljárást úgy kell lefolytatnia, hogy lehetöleg ne zavarja a konzul tevékenységét

amennyiben a konzul ellen büntetöeljárást indítottak, letartóztatták vagy örizetbe vették, a fogadó állam azonnal értesíteni köteles erröl a küldö állam diplomáciai képviseletét. Ha az eljárás valamely konzuli tisztviselö ellen indult, akkor arról a konzult kell értesíteni.

a konzul és a konzulátus személyzete tanúként megidézhetö és köteles tanúvallomást tenni. Ha azonban a konzul vagy a konzuli tisztviselö a bíróság idézésére nem jelenik meg, akkor öket elövezetni vagy velük szemben más kényszerítö intézkedést alkalmazni nem lehet.

a konzuli alkalmazottak azonban kötelesek tanúvallomást tenni, csupán hivatalos tevékenységükkel kapcsolatban van tanúzási mentességük.

a konzuloknak és a konzuli tisztviselöknek joguk van arra, hogy akadályoztatásuk esetén a tanúvallomást lakásukban, hivatali helységükben vagy írásban tegyék meg, nem kötelesek viszont ök sem vallomást tenni hatáskörükbe tartozó ügyekröl.

a konzuli tisztviselök adómentességet élveznek, amely azonos a diplomaták hasonló mentességével.

Kivéve azaz meg kell fizetniük:

az árucikkek árába foglalt forgalmi adókat,

a fogadó állam területén lévö és magántulajdonukban levö ingatlanokra kivetett adókat

amennyiben a fogadó államban örökölnek, az örökösödési illetéket

a fogadó államban levö forrásból eredö magánjövedelmük után járó adót

a közszolgáltatási díjakat

eljárási illetékeket

mentesek a konzuli képviselet tagjai és családtagjaik is a közmunka bármely formája és a katonai terhek (beszállásolás, beszolgáltatás) alól.

a konzuli helységek adómentesek

Az újabb kétoldalú konzuli egyezmények rendelkezései általában a konzuli mentességek bövítése felé mutatnak. A magyar-amerikai konzuli egyezmény szerint pl. a konzulátus személyzete minden tekintetben olyan mentességgel rendelkezik, mint amilyet a diplomáciai képviseletek tagjai élveznek.

Diplomáciai mentesség illeti meg a konzult akkor is, ha a konzulátus a diplomáciai képviselet részeként müködik és a konzul ennélfogva diplomáciai rangban van.

A tiszteletbeli konzul mentessége

a hivatásos konzuléhoz képest korlátozott.

adómentessége csak a konzuli tevékenységböl származó jövedelmére terjed ki, egyéb jövedelme után épp úgy adózik, mint bárki más, aki az állam területén él.

nem indítható ellene eljárás a hivatali tevékenysége során elkövetett cselekmények miatt és az ilyen ügyekröl ö sem köteles vallomást tenni.

A konzulátus vámmentességet élvez, mindazon tárgyak tekintetében, amelyek a konzulátus hivatalos használatára szükségesek, valamint amelyek a konzuli képviselök és velük együtt élö családtagjaik személyes szükségletére szolgálnak.

A konzuli mentesség a konzul és a konzuli tisztviselök családtagjaira rendszerint nem terjed ki. A családtagokat adó- és vámkedvezmény illeti meg és mentesek a külföldieket terhelö nyilvántartási kötelezettségtöl.

A konzulátust megilleti a nemzeti zászló és címer használata. A konzulátus hivatalos helyiségeibe a fogadó állam hatóságai csak a konzulátus vezetöjének felhatalmazásával léphetnek be.

Kivétel: tüzvész vagy közvetlen intézkedést követelö más elemi csapás esetén, mert ilyenkor a konzulátus vezetöjének hozzájárulását vélelmezni lehet.

Egyébként a fogadó állam kötelezettsége, hogy minden megfelelö intézkedéssel megvédje a konzuli helyiségeket bármilyen behatolás vagy kártétel ellen. A konzuli helyiségek mentessége hasonló a diplomáciai épületekéhez, de annál kisebb terjedelmü. Az 1963-as bécsi egyezmény szerint a konzuli épületeket kivételes esetekben azonnali kártérítés fejében ki lehet sajátítani, de egyben megfelelö új épületet kell felajánlani. A konzuli helyiségek mentessége nem szünik meg a konzuli kapcsolatok megszakadása esetén, söt háború estén sem. Ilyenkor a konzuli helyiségek örzését és gondozását a küldö állam a fogadó állam részéröl nem kifogásolt harmadik államra bízza rá.


Találat: 518


Felhasználási feltételek