online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A diplomaciai képviselet személyzetének, épületének és közlekedési eszközeinek mentességefelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A diplomáciai képviselet személyzetének, épületének és közlekedési eszközeinek mentessége

A kiváltság külsöségekben megnyilvánuló elöny

Mentesség a diplomata ki van véve a gogadó állam joghatósága alól

A kiváltságok és mentességek kiterjednek a:

diplomáciai személyzet tagjaira

a diplomáciai képviseletre (épületek, berendezések, jármüvek), valamint

a diplomáciai képviselet és a küldö állam közti kapcsolattartás eszközeire is.

A fogadóállamban a mentesség a belépés pillanatától kezdve él. A mentesség nem azt jelenti, hogy nincsenek kötelezve a jogszabályok betartására. Ha a mentességet élvezö személy büncselekményt követ el, akkor nem kívánatos személynek nyilvánítható, akit a küldö állam köteles vissz 848c26i ahívni. Ha késöbb magánszemélyként annak az államnak a területére megy, ahol büncselekményt követett el, akkor korábbi mentessége nem akadálya annak, hogy cselekménye miatt felelösségre vonják. De, ekkor sem vonható felelösségre olyan cselekmények miatt, amelyeket hivatali tevékenysége keretein belül követett el.

A mentességröl le lehet mondani, de a lemondásra nem a diplomata, hanem az állam jogosult. A lemondás visszavonható, ilyenkor a mentesség helyreáll, és a joghatóság azonnal megszünik. A diplomata indíthat pert, attól kezdve azonban a mentességre nem hivatkozhat.

A diplomaták kiváltságai és mentességei:

1.     Legfontosabb kiváltság: nem csak a képviselet épületére, hanem a diplomáciai képviseletvezetö lakására is kiteheti a küldö állam címerét és lobogóját. Ezek a jelvények nem használhatók:

szállodai szobákon

menetrendszerü vonaton

repülögépen

De! használható a diplomáciai képviseletvezetö jármüvén, ha azt hivatalos minöségben használja.

2.     A diplomáciai képviselö személye sérthetetlen, a fogadó állam minden intézkedést megtesz személye, szabadsága és méltósága bármely sérelmének megakadályozására.

3.     A mentesség azt jelenti, hogy a diplomata ki van véve a fogadó állam büntetö, polgári és államigazgatási joghatósága alól. Tilos letartóztatni, örizetbe venni és vele szemben büntetöeljárást foganatosítani.

4.     A diplomata eljárásjogi mentességet is élvez. Nem köteles tanúvallomást tenni, nem köteles a bíróság elött megjelenni, meg nem jelenés esetén elö sem vezethetö.

5.     Mentes a polgári jogi joghatóság alól is. A polgárjogi mentesség azt jelenti, hogy a diplomata ellen per nem indítható. Kivétel:

a fogadó állam területén lévö magáningatlanára vonatkozó per

olyan hagyatéki eljárással kapcsolatos per, ahol a diplomata magánszemélyként örökös, végrendeleti végrehajtó vagy gondnok.

Ha a per a fogadó államban folytatott kereskedelmi vagy valamilyen hasznot hajtó tevékenységével kapcsolatos.

Ezekkel az ügyekkel összefüggésben végrehajtásnak is helye lehet.

1.     Mentes az államigazgatási (rendészeti) ügyek alól.

2.     A diplomaták általában mentesek a fogadó államba kivethetö adók és illetékek alól, így adómentes a követségtöl kapott jövedelmük.

3.     A diplomaták mentesek az olyan kötelezettségek alól, mint amilyenek háború idején a közmunka vagy katonai gyakorlatok esetén a beszállásolás.

4.     Mentesek a vámvizsgálat és a vám megfizetése alól, személyi poggyászuk nem vizsgálható át. Kivéve, ha alapos gyanú merül fel arra, hogy az a jogszabályban tiltott tárgyat tartalmaz.

5.     A mentességet a diplomata vele együtt élö családtagjai is élvezik.

6.     Sérthetetlen a diplomáciai képviselö lakása, irata, levelezése. Lakásába a fogadó állam hatóságai nem léphetnek be, ott hatósági cselekményt nem foganatosíthatnak. A sérthetetlenség megilleti szállodai szobáját is. Kutatni csak a diplomata engedélyével lehet.

7.     A diplomáciai képviselö mentes a fogadó állam társadalombiztosítási szabályai alól.

A diplomata nem mentes:

a forgalmi adók alól, melyek benne vannak az áru árában

adót kell fizetnie, ha magáningatlana van, örökös vagy hagyományozott vagy ha bármilyen jövedelme van.

közüzemi díjat fizetése alól sem mentes

A diplomaták átutazási mentessége a mentesség megszünése:

A szokásjog szerint a diplomatának átutazási joga nincs. Az 1961. évi bécsi egyezmény sem kötelezi az államokat az átutazási jog megadására, csupán azt mondja ki, hogy ha a diplomata és családja az állomáshelyére átutazóban van, vagy hazautazása során 3. állam területén halad át, akkor e 3. állam köteles sérthetetlenséget biztosítani és az átutazáshoz szükséges mentességet megadni.

A bécsi egyezmény új szabályként vette fel, hogy megilleti az átutazási mentesség az igazgatási, müszaki és segédszemélyzetet is.

A fogadóállamban a mentesség a belépés pillanatától kezdve illeti meg a diplomáciai képviselet személyzetét. Ha a diplomata véglegesen elhagyja a fogadó országot, mentessége megszünik. Megszünik a mentessége akkor is, ha megvonják töle a diplomáciai minöséget, ha nem kívánatos személynek minösítik, de ezekben az esetekben is mentességet élvez addig az ésszerü ideig, ami az ország elhagyásához szükséges.

A családtagok mentessége a diplomata halála után is fennáll addig, amíg a hazatéréshez szükséges idö eltelik.

A mentesség a diplomáciai képviselet személyzetét háborús konfliktus idején is megilleti és csak az ország elhagyásával szünik meg. Az államterület elhagyásához ilyenkor a fogadó államnak szükség szerint megfelelö közlekedési eszközöket kell biztosítania, a képviselet tagjai és vagyontárgyaik számára. A képviselet helyiségeit, vagyontárgyait és irattárát pedig köteles védelem alá helyezni.

I. A diplomáciai képviselet személyzetének mentessége:

Az igazgatási és müszaki személyzet mentessége:

Az igazgatási és müszaki személyzet büntetöjogi szempontból teljes mentességet élvez, ki van véve a fogadó állam joghatósága alól, feltéve, hogy nem a fogadó állam polgára vagy állandó lakosa.

Polgári és államigazgatási ügyekben viszont csak a hivatali tevékenységük során elkövetett cselekmények miatt mentesek.

Vámmentesség csak az elsö beköltözés alkalmából illeti meg öket, személyi poggyászukat vámvizsgálat alá kell vetniük, de udvariasság alapján nem szokták öket megvizsgálni és megvámolni.

Kisegítö személyzet és magánalkalmazottak:

A segédszemélyzet tagjait csak akkor illeti meg mentesség, ha nem a fogadó állam polgárai vagy állandó lakosai. Ez esetben a hivatali cselekményeik mentesek a fogadó állam joghatósága alól, a képviseletböl származó illetményük adó- és illetékmentes.

Nincsenek alávetve a fogadó állam TB rendszerének.

A magánalkalmazottak fizetése, amennyiben idegen állampolgárok, ill. külföldi lakosok adó és illetékmentes. Ilyenkor nem tartoznak a fogadó állam TB szabályai alá sem, feltéve, hogy a küldö vagy harmadik állam ilyen szabályai kiterjednek rájuk.

Minden egyéb cselekményük tekintetében ök a fogadó állam joghatósága alá tartoznak.

II. A diplomáciai épületek és közlekedési eszközök mentessége:

Az 1928. évi havannai egyezmény (regionális jellegü) elöször tett különbséget a követség és a követ lakása között. Az egyezmény értelmében mind az épület, mind a követ lakása teljes sérthetetlenséget élvez. Ezt a megoldást követi az 1961. évi bécsi egyezmény is.

A követségi épület sérthetetlensége kettös kötelezettséget ró a fogadó államra:

köteles közegeinek belépését megtiltani

köteles az épületet megvédeni.

A követségi épületekhez tartoznak a képviselet hivatalos helyiségei, irodái, berendezései, a telek amelyen az épület áll, valamint az ott lévö egyéb vagyontárgyak és építmények. A fövároson kívül a követségnek csak a fogadó állam beleegyezésével lehet bármiféle épülete. Ez a korlátozás nem vonatkozik a diplomáciai beosztású személyek lakására. A követségi épület mentessége egyesek szerint már akkor megkezdödik, amikor e céllal elkezdik építeni az épületet, míg mások szerint csak akkor, amikor a képviselet az épületben müködni kezd.

A diplomáciai kapcsolatok megszünése, a háború kitörése nem érintik az épületek mentességét. Az épület mentessége csak akkor szünik meg ha használatával felhagytak, kiürítették és bizonyítható az állam szándéka, hogy többé diplomáciai célra nem fogja használni.

A diplomáciai kapcsolatok megszakítása esetén a diplomáciai épületeket 3. államra bízzák, mely egyébként az állam érdekeit képviseli és polgárainak védelmét is ellátja a fogadó államban.

A diplomáciai képviselet épületeiben a hatósági közegnek tilos belépniük, ott házkutatást, foglalást, motozást, letartóztatást foganatosítani nem lehet, még hivatalos idézést sem szabad kézbesíteni. A fogadó államnak szükség esetén fegyveres örizettel, hatósági intézkedéssel is meg kell akadályoznia, az ellene irányuló támadásokat. Az állam e cselekmények elkövetöit köteles üldözni, ha maga vétkes ilyen cselekmény elkövetésében, akkor súlyos felelösség terheli. A mentesség kiterjed a képviselet jármüveire: az azokban lévö személyeket eröszakkal kiszállítani nem szabad, a jármüvekben nem foganatosíthatók hatósági cselekmények.

Követségi menedékjog

Az épületek mentességével vetödik fel az ún. diplomáciai asylum kérdése. Az asylum joga az egyetemes nemzetközi jog szabályaiból kb. 100 éve kiveszett, miután az államterületen nyújtott menedékjog sérti az állam területi és személyi felségjogát. A regionális nemzetközi jog azonban ma is ismeri a követségi menedékjog intézményét Közép- és Dél-Amerikában.

Haya de la Torre ügy

Haya de la Torre egy perui politikus volt és a hatóságok üldözése elöl 1949-ben Kolumbia limai nagykövetségére menekült. Kolumbia megtagadta a kiszolgáltatását Perunak azon a címen, hogy Torret politikai cselekmények miatt üldözik és részére menlevelet kért, aminek viszont a kiadását Peru tagadta meg. A Nemzetközi Bíróság elé került az ügy, ahol Peru vitatta Kolumbia minösítési jogát. A Bíróságnak 2 kérdésben kellett döntenie:

joga van-e Kolumbiának egyoldalúan minösíteni, hogy a politikust politikai cselekmény miatt üldözik?

Köteles-e Peru menlevelet adni?

A bíróság úgy foglalt állást, hogy Kolumbia nem volt jogosítva egyoldalúan minösíteni a menedékjog nyújtásának indokát, másfelöl ha nem kéri töle Torre a távozást, úgy Peru nem köteles menlevelet adni.

A 2 állam ezután sem tudta eldönteni, hogy mi a teendö, ezért újra a Bírósághoz fordultak:

A Bíróság szerint Kolumbia nem köteles kiszolgáltatni Torret, viszont a menedéket meg kell szüntetni. Végül a felek külön megegyezése értelmében Torre 1954-ben szabadon távozhatott Peruból.

A menedék nyújtásának a mai viszonyok között már nincs jogi alapja, azokra politikai vagy humanitárius megfontolások miatt kerülhet igen kivételesen sor. Így forradalom, ellenforradalom, polgárháború stb. esetén a követség menedéket nyújthat azoknak, akiket a feldühödött tömeg üldöz, a rend helyreállta után azonban a menedéket meg kell szüntetni, az a jog alapján csak végszükségben nyújtható, tehát senkit nem lehet az államjog hatósága alól kivonni. Mentességgel való visszaélést jelent és ennélfogva tilos a követségen bárkit akarata ellenére fogva tartani.

A képviselet mentessége a küldö állammal fenntartott kapcsolatok tekintetében:

Zavartalan és ellenörizhetetlen kapcsolattartás nélkül a diplomáciai képviselet nem tudja ellátni a feladatait. A bécsi egyezmény szerint a diplomáciai képviseletet a következö viszonylataiban illeti meg a kapcsolattartás szabadsága:

a küldö állam kormányával (ez a legfontosabb)

bárhol levö saját külföldi képviseletével (konzulátus, kereskedelmi képviselet, nemzetközi szervezet mellett müködö állandó képviselet)

saját polgáraival

más államok diplomáciai képviseletével. Ez teszi lehetövé az államok közötti kapcsolatot a rendes diplomáciai kapcsolatok megszakadása esetén.

Az állam kedvezményeket élvez a szokásos érintkezésben, másrészt speciális hírközlési eszközöket vehet igénybe.

A diplomáciai levelezés sérthetetlen,

a diplomáciai posta nem tartható vissza és nem bontható fel.

A diplomatának járó sajtótermék nem tartható vissza.

A diplomáciai képviselet jogosult rejtjeles táviratot feladni.

a diplomáciai képviselete saját államával rádióösszeköttetést létesíthet. A rádióállomás létesítéséhez azonban kell a fogadó állam hozzájárulása. A képviseletnek be kell jelentenie az adások idöpontját és a hullámhosszt.

távírógép, fax, e-mail használat

Diplomáciai futár

A leginkább használt érintkezési eszköz, ez a legbiztosabb. A diplomáciai futárok és a futárposta mentességére vonatkozó szabályok kodifikálása a Nemzetközi Jogi Bizottságban 1980 óta folyik, de egyezmény a mai napig nem jött létre.

A hivatásos futár, akit megfelelö futárigazolvánnyal kell ellátni

személyében sérthetetlen,

tilos feltartóztatni vagy

az általa használt egyéni közlekedési eszközt átvizsgálni, lefoglalni.

Sérthetetlen a futár ideiglenes szállása is.

A magyar gyakorlat szerint a hivatásos futárral eseti futár utazik együtt, aki a Külügyminisztérium hivatalos kiküldetésben lévö dolgozója, és akit idönként vesznek ilyen célra igénybe. Az eseti futár külön is küldhetö, kap ö is futárigazolványt és futárcsomag jegyzéket, de nem élvez általános diplomáciai mentességet. Az eseti futár mentessége a csomag átadásával megszünik, a hivatásos futár mentessége viszont akkor is fennáll, ha éppen nem visz semmit.

Kereskedelmi repülögép parancsnokára is bízható futárposta, mely ez esetben is sérthetetlen, felbontani nem szabad, az idegen hatóságok csupán a futárposta jegyzéket nézhetik meg, maga a repülötiszt azonban nem válik futárrá.

A futárok tevékenységét csak szükséghelyzetben, kivételesen szabad korlátozni.


Találat: 532


Felhasználási feltételek