online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

FEJEZET GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS FENNTARTAHATÓ FEJLŐDÉSbal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

FEJEZET GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS FENNTARTAHATÓ FEJLŐDÉS


GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS: a reál bruttó hazai termék a GDP folyajatos emelkedését vagyis a megtermlelt javak és így a reáljövedelem folyamatos büvülése.

REÁL GDP a GDP nagysága a javak mennyiségében kifejezve.

NÖVEKEDÉS RÁTA: (NÖVEKEDÉSI ÜTEM) az adott év reál GDP jének az elözö évi reál GDPhez viszonyított százalékos változása

növekedési ütem=reál GDP változása/reál GDP=ΔY/Y

? Egy bizonyos növekedési ráta hány év alatt dupláza meg a megtermelt reáljövedelmet? ha 72-t osztjuk a növekedési ráta %-os értékével akkor megkapjuk hogy ezzel a növekedési rátával hozzávetölegesen hány év alatt duplázódik meg a reáljövedelem nagysága. Pl.: 4%-os növekedési ütem akkor ez 72/4=18 év alatt duplázza meg a reáljövedelmet.

GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS EREDHET (FORRÁSAI)

I., Ráfordítások növekedéséböl így

(1)   a termelésben foglalkoztatott munkamennyiség növekedéséböl

pl.: ha növekszik a munkáslétszám vagy ugyanakkora létszém mellett nö a egy före jutó munkaidö.

(2)   a felhasznált tökeállomány növekedésévöl

-tökejavak amelyekmaguk is az emberi munka gyümölcsei gépek épületek

-termelésben felhasznált természeeti eröforrások tökeállomány bövül ha új banyákat nyitnak meg. vagy több földet müvelnek meg.

II:,Technikai haladásból ill fejlödésböl amely változatlan munkamennyiség és tökeállomány mellett is lehetövé teszi a termelés bövülését.

TERMELÉSI FÜGGVÉNY: A megtermelhetö outputmennyiséget mutatja meg adott technikai szinvonal mellett a felhasznált eröforrások függvényében.

A MUNKAMENNYISÉGNÖVEKEDÉSÉN ALAPULÓ GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS: az idök során nö anépesség így nö a termelésben részt vevök száma.. Változatlan tökeállomány és technikai fejlettség mellett is bövül a termelés ha növeljük a munkamennyiséget, de egyre lassuló ütemben a termékmennyiség tehát egyre kisebb nagysággal emelkedik.

Így a munka termelékenysége a munka egységre jutó termékmennyiség egyre csökken.

MUNKAMENNYISÉG BŐVÜLÉSÉVEL PÁRHUZAMOSAN CSÖKKEN A TERMELÉKENYSÉG oka: a technikai haladás hiánya mellett az egy munkásra jutó tökeállomány csökkenése ekkor az összlétszám emelkedésével párhuzamosan egy munkás egyre kevesebb munkáját segítö termelési eszközt tud felhaszálni.

A csökkenö termelékenység csökkenö életszinvonallal jár együtt. Mivel a termelés lassabb ütemben nö mint a munkamennyiség mivel csökken az egy före jutó termékmennyiség. a csökkenö termékmennyiség következtében a reálbérek hosszú távon a létminimum szintjén stagnálnak.

HA a tökefölhalmozás és a technikai haladás nélkül csak a munkamennyiség bövülésén alapul a növekedés akkor ez a termelékenység csökkenésére vezet. Ezért a szegény országok gyors népességnövekedése hozzájárulhat a termelékenység és az életszinvonal alacsony szintéhez.

TŐKEFELHALMOZÁS ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS

munkaerö növekedése mellett a tökeállomány is bövül vagyis tökefelhalmozási is folyik.

TŐKE ÉS MUNKA NÖVEKEDÉSI ÜTEME:

(1) tökeintenzív növekedés: a töke gyorsabban nö a munkánál ekkor az egy före esö tökeállomány K/N arány nö

(2) munkamennyiség intenzív emelkedése: a töke és a munka ugyanabban az ütemben nönek így a egy före jutó tökeállomány változatlan marad.

TERMELÉKENYSÉG ALAKULÁSAK/N arány alakulásától függ.

Töke munka termelés növekedési üteme közötti összefüggések:

A töke és a munka nem egyenlö arányban járul hozzá a termeléshez.

REÁLJÖVEDELEM:=ÖSSZES BÉR+ÖSSZES PROFIT

Y=W+Π

Y összes reáljövedelem W az összes bér Π összes profit

ÖSSZES PROFIT megmutatja hogy a tökeállomámy mennyivel járul hozzá a termeléshez vagyis a töke hozzájárulása a termeléshez

BÉREK ÖSSZEGE a munka termeléséhez való hozzájárulását mutatja  vagyis a munka hozzájárulása a termeléshez

PROFITHÁNYAD= Π/Y

BÉRHÁNYAD =W/Y

a PROFITHÁNYAD ÉS A BÉRHÁNYAD ÖSSZEGE =1

Π/Y+W/Y=1

Az empirikus kutatások arra utalnak hogy a fejlett országok gazdasági növekedése során a profithányad és a bérhányad figyelemreméltó állandóságot mutat.

Ha a növekedés a ráfordítások növekedésén alapszik akkor a növekedési ütem = a ráfordítások növekedési ütemének súluözott átlagával Tehát a tökén és a munkán kívül egyéb növekedési tényezöktöl eltekintve a gazdasági növekedés üteme a töke és a munka növekedési ütemének a profithányaddal és a bérhányaddal súlyozott átlaga.

NÖVEKEDÉSI ÜTEM: (eltekintve az egyéb növekedési tényezöktöl)

profithányad * töke növekedési üteme+ bérhányad * munka növekedési üteme.

ΔY/Y= Π/Y*ΔK/K+W/Y*ΔN/N

A termelés növekedési üteme mint súlyözott átlagszám a töke és a munka növekedési üteme közé esik.

PROFITRÁTA: Π/K

TÓKEINTENZIV NÖVEKEDÉS: A profitráta csökken mert a Π lassabban nö mint a K    A profitráta csökkenésének az a következménye hogy a tökeintenzív növekedési folyamat technikai haladás híján nem folyhat a végtelenségig.

PROFITRÁTA CSÖKKENÉSE MIATT LASSUL A töke és a termelés növekedése.Hosszú távú egyensúlyban a technikai haladás híján a termelés és a töke növekedését is a munka szabajameg

TECHNIKAI HALADÁS lényege az új termék elöállítása vagy hatékonyabb új termelési folyamatok bevezetése már meglévö termékek esetében.

A technikai haladás üteme szemben a munka és a töke növekedési ütemével nem mérhetö közvetlenül.

TECHNIKAI HALADÁS ÜTEME= TÉNYLEGES NÖVEKEDÉI ÜTEM - A TŐKE ÉS A MUNKA GYARAPODÁSÁNAK BETUDHATÓ NÖVEKEDÉSI ÜTEM.

TH= ΔY/Y-(Π/Y*ΔK/K+W/Y*ΔN/N)

TECHNIKAI HALADÁS HATÁSA: a gazdaság növekedési ütemét többé már nem határozza meg a töke ésa munka növekedése.

Hosszabb távon a töke növekedési üteme alkalmazkodik a termelés növekedési rátjához.

TECHNIKA HALADÁS ESETÉN a töke növekedées alkalmazkodik a termelés növekedéséhez.

hosszú távon olyan egyensúlyi állapotba jutunk amelyben a termelés és a töke növekedési üteme megegyezik és mindkettö meghaladja a munka növekedési rátáját. Ebben az egyensúlyi állapotban a munkamennyiség rátája valamint a technikai haladás üteme külsö adottság

TŐKE NÖVEKEDÉSI ÜTEME nem külsö adottság hanem éppen annyi lesz amelkkora a termelés növekdési rátája.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS olyan fejlödés amely kielégiti a jelen generációjának szükségleteit anélkül hogy lehetetlenné tenné a jövö generációk szükségleteinek kielégítését

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK CSOPORJAI

-megujuló eröforrások pl.: víz biomassza

-részbenmegujuló eröforrások pl.: talajtermelékenység

-nem megujuló eröforrások ásványkészletek

a Reál GDP nem pénzben hanem jószágmennyiségben fejezi ki a bruttó hazai terméket. A GDP-T A JAVAK MENNYISÉGÉBEN FEJEZZÜK KI. A Reál GDP érétékét úgy kapjuk hogy a nominális GDP-t osztjuk az árszinvonallal amely a javak súlyozott átlagos ára. A reál GDP a megtermelt javak mennyisége amely az országban megtermelt jövedelem.

REÁLGDP= nominál GDP/árszinvonallal


2., A fogyasztási határhajlandóság megmutatja a változatlan jövedelem mellett várható áremelkedés hatására bekövetkezö fogyasztás növekedését HAMIS

FOGYASZTÁSI HATÁRHAJLANDÓSÁG: (c)= ΔC/ΔY Fogyasztási határhajlandóság (c) = fogyasztás változása/ jövedelem változása 0<c<1 A fogyasztási határhajlandóságot állandónak tekintjük értéke nullánál nagyobb de egynél kisebbmegmutatja, hogy egységnyi többletjövedelemböl mennyit fordítanak fogyasztásra. A többletfogyasztás és a többletjövedelem hányadosa. A rendelkezésre álló jövedelem egységnyi növekményre jutó fogyasztás növekmény a nulla és egy közé esö fogyasztási határhajlandóság.


3., Az autonóm valamint a jövedelemfüggö adók kivetése lefelé tolja a fogyasztási függvényt IGAZ

AUTONÓM ADÓ KIVETÉSE: ha az állam autonóm adót vet ki akkor nincsen jövedelmfüggö adó vagy transzfer. Így a fogyasztási függvényben szereplö rendelkezésre álló jövedelem az autónóm adó nagyságával lesz kisebb mint az összjövedelem Yd=Y-Ta

ekkor a fogyasztási függvény : C=Ca+c(Y-Ta)=Ca+cY-cTa

Az autonóm adó kivetése tehát lefelé tolja a fogyasztási függvényt.

II., HA ÁLLANDÓ ADÓKULCSÚ JÖVEDELEMFÜGGŐ adót vet ki az állam de nincsen transzferkifizetés és autonóm adó:

Ekkor a rendelkezésre álló jövedelem a jövedelemfüggö adó (tY) összegével lesz kisebb mint az összjövedelem: Yd=Y-tY=(1-t)Y ekkor a

fogyasztási függvény: C=Ca+c(Y-tY)=Ca+c(1-t)Y


4., A beruházási kereslet ingadozását a kamatláb változása okozza. HAMIS

A beruházási kereslet ingadozását a kamatáb változásamés a profitvárakozások okozzák


5., Az autonóm kiadások multiplikátora egyenlö a megtakarítási határhajlandósággal. HAMIS

AUTONÓM KIADÁSOK MULTIPLIKÁTORA: értéke jövedelemfüggö adó híján 1/1-C

az autonóm kiadások multiplikátora (szorzója) megmutatja hogy az autonóm kiadások egységnyi változása mekkora jövedelemváltozást eredményez.

AUTONÓM KIADÁSOK MULTIPLIKÁTORA: értéke jövedelemfüggö adó esetén 1/[1-C(1-t)]

MEGTAKARíTÁSI HATÁRHAJLANDÓSÁG: megmutatja az egységnyi többletjövedelemre jutó megtakarítást. A többletmegtakarítás és a többletjövedelem hányadosa:

Megtakarítási határhajlandóság=megtakarítás változása/jövedelem változásával ΔS/ΔY


6., A jövedelemfüggö adók külön politikai döntés alapján mérséklik a multiplikátorok hatását IGAZ

JÖVEDELEMTŐL FÜGGŐ ADÓK mérséklik az összjövedelmi ingadozásokat A beruházások kisebb jövedelemingadozásokat idéznek elö jövedelemfüggö adók jenetlétében mint azok nélkül Stabilizáló hatása automatikus mivel külön politikai döntés nélkül önmagától fékezi a gazdaság visszaesését.


7., A pénz érékmérö funkciójához szükséges a pénz jelenléte is. HAMIS

. A pénz értékmérö funkciójának ellátásához nincs szükség a pénz fizikai jelenlétére elegendö a pénz eszmei jelenléte A pénz mint értékmérö a pénzárak segítségével a relatív árakat fejezi ki ezzel lehetövé teszi a döntések információigényének csökkenését, és az árak kifejezését különféle javakból álló árutömeg összesítését


8., A pénznek mint vagyontartási eszköznek egyetlen elönye a likviditás hátránya nincs HAMIS

A Pénznek mint vagyontartási eszköznek elönye és hátránya is van:

ELONYE: a pénztulajdonos vagyona likvid vagyis árura bármikor cserélhetö, nincs árfolyam kockázat . HÁTRÁNYA: a pénztartás kamatjövedelem kieséssel jár együtt, és infláció esetén a pénztulajdonos vagyona csökken.


9., A szerkezeti munkanélküliség fö oka hogy az információ áramlás nem tökéletes. HAMIS

A szerkezeti munkanélküliségnek az az oka hogy a munkakereslet és a munkakínálat szakmai és földrajzi szerkezete nem fedi egymást. Az információáramlás tökéletlensége a munkapiacon a surlódásos munkanélküliségre jellemzö nem a szerkezeti munkanélküliségre.


10., Ha az inflációs ráta 10% akkor 20% -os nominálkamatláb mellett biztosítaható az inflációt ellensúlyozó reálkamat. IGAZ

? ? ? ?


1 A tökeállományt bövítö beruházást bruttó beruházásnak nevezzük HAMIS

A tökeállományt bövítö beruházás amelyet nettó beruházásnak nevezünk. A teljes beruházások összegét nevezzük Bruttó beruházásnak


2 A nominális GDP mutatja a javak mennyiségének változását. IGAZ

Nominális GDP a javak mennyiségének változását mutatja A nominális GDP változásai egyaránt mutatják a javak árának és mennyiségének változásait. Közgazdasági értelemben fontosabb hogy a. A nominális GDP az árak folytonos emelkedése miatt szintén folytonos emelkedést mutat


3., A fogyasztási függvényt a rendelkezésre álló reáljövedelem függvényében csökkenö meredekségü görbével ábrázoljuk IGAZ

FOGYASZTÁSI FÜGGVÉNY: A tervezett reálfogyasztás alakulását mutatja meg a magánszektor számára rendelkezésre álló reáljövedelem függvényében, csökkenö meredekségü görbével ábrázoljuk. Fogyasztási függvény képlete:C=C(Yd) Itt C a


4., A transzferek hatására növekszik a fogyasztás és csökken a megtakarítás HAMIS

. A transzferek hatására növekszik a fogyasztás de a megtakarítás nem feltétlenül csökken!


5., A beruházási kiadások tartalmazzák az új tökejavak megvételét ezenkívül a lakáscélú beruházásokat is. IGAZ

A Beruházási kiadásokon az új tökejavak vásárlását és a készletfelhalmozódást értjük Az új tökejavak két részre osztható: idetartoznak a vállalatok üzleti célú beruházásai és a lakáscélú beruházások is amelyeken új lakóházak vagy lakások építésére fordított összegeket értünk.


6., A refrinanszirozási kamatláb felemelése csökkenti a hitelfelvételeket és a pénzmennyiséget. IGAZ

A jegybank megszabhatja a refrinanszirozási kamatlábat ha emeli akkor csökkentheti a hitelek felvételét és így a pénzmennyiséget is.


7., Ha a központi bank kölcsönei finanszirozzák a költségvetési hiányt akkor nem növekeszik a pénzmennyiség HAMISHa a jegybanki hitel fedezi a költségvetési deficitet azaz a hiányt akkor emiatt bövül a pénzmennyiség.

8., Teljes foglalkoztatásnál kizárt a munkanélküliség HAMIS

A teljes foglalkoztatottság elnevezés arra utal hogy ekkor mindenki aki az adott reálbérért hajlandó munkát vállalni a kap is állást vagyis nincsen kényszerü munkanélküliség. Tehát olyan helyzet alakul ki amelyben a munkakereslet a munkakínálattal megegyezik. Tehát ekkor is van munkanélküliség csak az kizárólag önkéntes jellegü.


9 M2=M1+ a látra szóló betétállomány alkotja a szélesen értelmezett pénz fogalmát HAMIS

pénzmennyiséget különböztetnek meg.

SZŰKEBB ÉRTELEMBE VETT PÉNZ (M1): a kézpénz és a látra szóló betétek összege vagyis a magánszektor birtokában lévö kp +a magánszektor folyószámla betétei

TÁGABB ÉRTELEMBE VETT PÉNZ (M2) a szükebb értelembe vett pénzt (M1) és a határidös betéteket is magában foglalja.


10 A leértékelés egyaránt ösztönzi az exportot és az inportot HAMIS

A reálárfolyam emelkedése azaz a hazai valuta reálleértékelödése ösztönzi az exportot viszont visszafogja az importot. A reálárfolyam csökkenése a hazai valuta reálfelértékelödése pedig ellentétes hatású


1 A GDP a tökejavak amortizációja mellett számol a természeti javak amortizációjával is. HAMIS

A GDP csak a termelésben részt vevö tökejavak pl.: gépek és berendezések használata közbeni értékcsökkenését amortizációját tartalmazza.


2 Az adóztatás és transzferkifizetés összhatása a rendelkezésre álló jövedelmet és így a fogyasztást is növeli HAMIS

Mivel az adóknak a transzfereken kívül fedezniük kell az egyéb állami kiadásokat nevezetesen a kormányzati vásárlásokat (vagy legalábbis azok nagy részét) ezért az adóztatás és transzferkifizetés összhatása a rendelkezésre álló jövedelmet és így a fogyasztást is csökkenti.


3., Expanziv (bövítö monetáris politika esetén a jegybank szükíti a nominális pénzkínálatot, restriktiv ( szükítö ) monetáris politika növeli a pénzmennyiséget.  HAMIS

Mert az expanziv azaz bövítö monetáris politika esetén a jegyban bövíti és nem szükíti a nominális pénzkínálatot a restriktiv (szükítö) monetáris politika esetén pedig nem nö hanem csökkenti a pénz mennyiségét.


4 A technikai haladás az hogy a gazdaság növekedési ütemét a töke növekedési üteme határozza meg HAMIS

Mivel többé már nem harározza meg a töke és a munka növekedése


5 HA pl.: a többletjövedelem nagysága 100. és a fogyasztás 80-al növekszik akkor a fogyasztási határhajlandóság 1,25 HAMIS

mivel a fogyasztási határhajlandóság (c)= ΔC/ΔY azaz 80/100=0,8 tehát egységnyi jövedelem 80-% át költik fogyasztásra a Fogyasztási határhajlandóság értéke pedig 1-nél kisebb és nagyobb mint nulla!


6., Az import emelkedik ha az ország valutája reálisan leértékelödik. HAMIS Az import akkor emelkedik ha az ország valutája reálisan nem leértékelödik hanem felértékelödik.


7., Az árszinvonalat megkapjuk mint az egyes javak árainak súlyozott átlagát ahol a súlyokat a jószágok fontossága adja HAMIS

mivel az árszinvonal a különbözö termékek és szolgáltatások árainak súlyozott átlaga.


8., Yd=Y-T+TR IGAZ

A rendelkezésre álló jövedelem (disposable income) = a Y maga a GDP  a T a befizetett adó azaz a Tax a TR pedig a kifizetett transzferek


9, A jegybank  a kötelezö tartalékráta szabályozásával tudja csak befolyásolni a pénzmennysiéget HAMIS

mivel amég a refinanszirozási hitelkeret és - kamatláb meghatározásával és a nyilt piaci müveletekkel is tudja befolyásolni a pénz mennyiségét


10 Az infláció árszinvonalemelkedést jelent IGAZ

Az infláció az árszinvonal folyamatos emeldedését jelenti vagyis az infláció a pénz vásárlóerejének folyamatos csökkenése.


7.1 feladat

aktiv népesség száma 4 Millió fö Foglalkoztatottak létszáma 3,6 Millió fö Üres álláshelyek száma: 250 ezer fö

Mekkora a munkanélküliségi ráta?

Mekkora a súrlódásos és szerkezeti okoknak betudható munkanélkülsiég és mekkora a kereslethiányos munkanélküliség?

Munkanélküli ráta: munkanélküliek/aktív népesség U=U/Na

400000/4000000=0,10 azaz 10% A munkanélküliségi ráta tehát 10%

Munkanélküliek száma: aktív dolgozók - foglalkoztatottak 4000000-3600000=400000 fö

Mivel az üres állaások száma 250000 fö ezért a súrlódásos és szerkezeti okoknál fogva munkanélküli 250000 fö a munkakereslet hiánya miatt munkanélküliek száma 400000-250000 =150000 fö

a Reál GDP nem pénzben hanem jószágmennyiségben fejezi ki a bruttó hazai terméket. A GDP-T A JAVAK MENNYISÉGÉBEN FEJEZZÜK KI. A Reál GDP érétékét úgy kapjuk hogy a nominális GDP-t osztjuk az árszinvonallal amely a javak súlyozott átlagos ára. A reál GDP a megtermelt javak mennyisége amely az országban megtermelt jövedelem.

REÁLGDP= nominál GDP/árszinvonallal


2., A fogyasztási határhajlandóság megmutatja a változatlan jövedelem mellett várható áremelkedés hatására bekövetkezö fogyasztás növekedését HAMIS

FOGYASZTÁSI HATÁRHAJLANDÓSÁG: (c)= ΔC/ΔY Fogyasztási határhajlandóság (c) = fogyasztás változása/ jövedelem változása 0<c<1 A fogyasztási határhajlandóságot állandónak tekintjük értéke nullánál nagyobb de egynél kisebbmegmutatja, hogy egységnyi többletjövedelemböl mennyit fordítanak fogyasztásra. A többletfogyasztás és a többletjövedelem hányadosa. A rendelkezésre álló jövedelem egységnyi növekményre jutó fogyasztás növekmény a nulla és egy közé esö fogyasztási határhajlandóság.


3., Az autonóm valamint a jövedelemfüggö adók kivetése lefelé tolja a fogyasztási függvényt IGAZ

AUTONÓM ADÓ KIVETÉSE: ha az állam autonóm adót vet ki akkor nincsen jövedelmfüggö adó vagy transzfer. Így a fogyasztási függvényben szereplö rendelkezésre álló jövedelem az autónóm adó nagyságával lesz kisebb mint az összjövedelem Yd=Y-Ta

ekkor a fogyasztási függvény : C=Ca+c(Y-Ta)=Ca+cY-cTa

Az autonóm adó kivetése tehát lefelé tolja a fogyasztási függvényt.

II., HA ÁLLANDÓ ADÓKULCSÚ JÖVEDELEMFÜGGŐ adót vet ki az állam de nincsen transzferkifizetés és autonóm adó:

Ekkor a rendelkezésre álló jövedelem a jövedelemfüggö adó (tY) összegével lesz kisebb mint az összjövedelem: Yd=Y-tY=(1-t)Y ekkor a

fogyasztási függvény: C=Ca+c(Y-tY)=Ca+c(1-t)Y


4., A beruházási kereslet ingadozását a kamatláb változása okozza. HAMIS

A beruházási kereslet ingadozását a kamatáb változásamés a profitvárakozások okozzák


5., Az autonóm kiadások multiplikátora egyenlö a megtakarítási határhajlandósággal. HAMIS

AUTONÓM KIADÁSOK MULTIPLIKÁTORA: értéke jövedelemfüggö adó híján 1/1-C

az autonóm kiadások multiplikátora (szorzója) megmutatja hogy az autonóm kiadások egységnyi változása mekkora jövedelemváltozást eredményez.

AUTONÓM KIADÁSOK MULTIPLIKÁTORA: értéke jövedelemfüggö adó esetén 1/[1-C(1-t)]

MEGTAKARíTÁSI HATÁRHAJLANDÓSÁG: megmutatja az egységnyi többletjövedelemre jutó megtakarítást. A többletmegtakarítás és a többletjövedelem hányadosa:

Megtakarítási határhajlandóság=megtakarítás változása/jövedelem változásával ΔS/ΔY


6., A jövedelemfüggö adók külön politikai döntés alapján mérséklik a multiplikátorok hatását IGAZ

JÖVEDELEMTŐL FÜGGŐ ADÓK mérséklik az összjövedelmi ingadozásokat A beruházások kisebb jövedelemingadozásokat idéznek elö jövedelemfüggö adók jenetlétében mint azok nélkül Stabilizáló hatása automatikus mivel külön politikai döntés nélkül önmagától fékezi a gazdaság visszaesését.


7., A pénz érékmérö funkciójához szükséges a pénz jelenléte is. HAMIS

. A pénz értékmérö funkciójának ellátásához nincs szükség a pénz fizikai jelenlétére elegendö a pénz eszmei jelenléte A pénz mint értékmérö a pénzárak segítségével a relatív árakat fejezi ki ezzel lehetövé teszi a döntések információigényének csökkenését, és az árak kifejezését különféle javakból álló árutömeg összesítését


8., A pénznek mint vagyontartási eszköznek egyetlen elönye a likviditás hátránya nincs HAMIS

A Pénznek mint vagyontartási eszköznek elönye és hátránya is van:

ELONYE: a pénztulajdonos vagyona likvid vagyis árura bármikor cserélhetö, nincs árfolyam kockázat . HÁTRÁNYA: a pénztartás kamatjövedelem kieséssel jár együtt, és infláció esetén a pénztulajdonos vagyona csökken.


9., A szerkezeti munkanélküliség fö oka hogy az információ áramlás nem tökéletes. HAMIS

A szerkezeti munkanélküliségnek az az oka hogy a munkakereslet és a munkakínálat szakmai és földrajzi szerkezete nem fedi egymást. Az információáramlás tökéletlensége a munkapiacon a surlódásos munkanélküliségre jellemzö nem a szerkezeti munkanélküliségre.


10., Ha az inflációs ráta 10% akkor 20% -os nominálkamatláb mellett biztosítaható az inflációt ellensúlyozó reálkamat. IGAZ

? ? ? ?


1 A tökeállományt bövítö beruházást bruttó beruházásnak nevezzük HAMIS

A tökeállományt bövítö beruházás amelyet nettó beruházásnak nevezünk. A teljes beruházások összegét nevezzük Bruttó beruházásnak


2 A nominális GDP mutatja a javak mennyiségének változását. IGAZ

Nominális GDP a javak mennyiségének változását mutatja A nominális GDP változásai egyaránt mutatják a javak árának és mennyiségének változásait. Közgazdasági értelemben fontosabb hogy a. A nominális GDP az árak folytonos emelkedése miatt szintén folytonos emelkedést mutat


3., A fogyasztási függvényt a rendelkezésre álló reáljövedelem függvényében csökkenö meredekségü görbével ábrázoljuk IGAZ

FOGYASZTÁSI FÜGGVÉNY: A tervezett reálfogyasztás alakulását mutatja meg a magánszektor számára rendelkezésre álló reáljövedelem függvényében, csökkenö meredekségü görbével ábrázoljuk. Fogyasztási függvény képlete:C=C(Yd) Itt C a


4., A transzferek hatására növekszik a fogyasztás és csökken a megtakarítás HAMIS

. A transzferek hatására növekszik a fogyasztás de a megtakarítás nem feltétlenül csökken!


5., A beruházási kiadások tartalmazzák az új tökejavak megvételét ezenkívül a lakáscélú beruházásokat is. IGAZ

A Beruházási kiadásokon az új tökejavak vásárlását és a készletfelhalmozódást értjük Az új tökejavak két részre osztható: idetartoznak a vállalatok üzleti célú beruházásai és a lakáscélú beruházások is amelyeken új lakóházak vagy lakások építésére fordított összegeket értünk.


6., A refrinanszirozási kamatláb felemelése csökkenti a hitelfelvételeket és a pénzmennyiséget. IGAZ

A jegybank megszabhatja a refrinanszirozási kamatlábat ha emeli akkor csökkentheti a hitelek felvételét és így a pénzmennyiséget is.


7., Ha a központi bank kölcsönei finanszirozzák a költségvetési hiányt akkor nem növekeszik a pénzmennyiség HAMISHa a jegybanki hitel fedezi a költségvetési deficitet azaz a hiányt akkor emiatt bövül a pénzmennyiség.

8., Teljes foglalkoztatásnál kizárt a munkanélküliség HAMIS

A teljes foglalkoztatottság elnevezés arra utal hogy ekkor mindenki aki az adott reálbérért hajlandó munkát vállalni a kap is állást vagyis nincsen kényszerü munkanélküliség. Tehát olyan helyzet alakul ki amelyben a munkakereslet a munkakínálattal megegyezik. Tehát ekkor is van munkanélküliség csak az kizárólag önkéntes jellegü.


9 M2=M1+ a látra szóló betétállomány alkotja a szélesen értelmezett pénz fogalmát HAMIS

pénzmennyiséget különböztetnek meg.

SZŰKEBB ÉRTELEMBE VETT PÉNZ (M1): a kézpénz és a látra szóló betétek összege vagyis a magánszektor birtokában lévö kp +a magánszektor folyószámla betétei

TÁGABB ÉRTELEMBE VETT PÉNZ (M2) a szükebb értelembe vett pénzt (M1) és a határidös betéteket is magában foglalja.


10 A leértékelés egyaránt ösztönzi az exportot és az inportot HAMIS

A reálárfolyam emelkedése azaz a hazai valuta reálleértékelödése ösztönzi az exportot viszont visszafogja az importot. A reálárfolyam csökkenése a hazai valuta reálfelértékelödése pedig ellentétes hatású


1 A GDP a tökejavak amortizációja mellett számol a természeti javak amortizációjával is. HAMIS

A GDP csak a termelésben részt vevö tökejavak pl.: gépek és berendezések használata közbeni értékcsökkenését amortizációját tartalmazza.


2 Az adóztatás és transzferkifizetés összhatása a rendelkezésre álló jövedelmet és így a fogyasztást is növeli HAMIS

Mivel az adóknak a transzfereken kívül fedezniük kell az egyéb állami kiadásokat nevezetesen a kormányzati vásárlásokat (vagy legalábbis azok nagy részét) ezért az adóztatás és transzferkifizetés összhatása a rendelkezésre álló jövedelmet és így a fogyasztást is csökkenti.


3., Expanziv (bövítö monetáris politika esetén a jegybank szükíti a nominális pénzkínálatot, restriktiv ( szükítö ) monetáris politika növeli a pénzmennyiséget.  HAMIS

Mert az expanziv azaz bövítö monetáris politika esetén a jegyban bövíti és nem szükíti a nominális pénzkínálatot a restriktiv (szükítö) monetáris politika esetén pedig nem nö hanem csökkenti a pénz mennyiségét.


4 A technikai haladás az hogy a gazdaság növekedési ütemét a töke növekedési üteme határozza meg HAMIS

Mivel többé már nem harározza meg a töke és a munka növekedése


5 HA pl.: a többletjövedelem nagysága 100. és a fogyasztás 80-al növekszik akkor a fogyasztási határhajlandóság 1,25 HAMIS

mivel a fogyasztási határhajlandóság (c)= ΔC/ΔY azaz 80/100=0,8 tehát egységnyi jövedelem 80-% át költik fogyasztásra a Fogyasztási határhajlandóság értéke pedig 1-nél kisebb és nagyobb mint nulla!


6., Az import emelkedik ha az ország valutája reálisan leértékelödik. HAMIS Az import akkor emelkedik ha az ország valutája reálisan nem leértékelödik hanem felértékelödik.


7., Az árszinvonalat megkapjuk mint az egyes javak árainak súlyozott átlagát ahol a súlyokat a jószágok fontossága adja HAMIS

mivel az árszinvonal a különbözö termékek és szolgáltatások árainak súlyozott átlaga.


8., Yd=Y-T+TR IGAZ

A rendelkezésre álló jövedelem (disposable income) = a Y maga a GDP  a T a befizetett adó azaz a Tax a TR pedig a kifizetett transzferek


9, A jegybank  a kötelezö tartalékráta szabályozásával tudja csak befolyásolni a pénzmennysiéget HAMIS

mivel amég a refinanszirozási hitelkeret és - kamatláb meghatározásával és a nyilt piaci müveletekkel is tudja befolyásolni a pénz mennyiségét


10 Az infláció árszinvonalemelkedést jelent IGAZ

Az infláció az árszinvonal folyamatos emeldedését jelenti vagyis az infláció a pénz vásárlóerejének folyamatos csökkenése.


7.1 feladat

aktiv népesség száma 4 Millió fö Foglalkoztatottak létszáma 3,6 Millió fö Üres álláshelyek száma: 250 ezer fö

Mekkora a munkanélküliségi ráta?

Mekkora a súrlódásos és szerkezeti okoknak betudható munkanélkülsiég és mekkora a kereslethiányos munkanélküliség?

Munkanélküli ráta: munkanélküliek/aktív népesség U=U/Na

400000/4000000=0,10 azaz 10% A munkanélküliségi ráta tehát 10%

Munkanélküliek száma: aktív dolgozók - foglalkoztatottak 4000000-3600000=400000 fö

Mivel az üres állaások száma 250000 fö ezért a súrlódásos és szerkezeti okoknál fogva munkanélküli 250000 fö a munkakereslet hiánya miatt munkanélküliek száma 400000-250000 =150000 föTalálat: 1822


Felhasználási feltételek