online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

New English File Pre-Intermediate – Grammar Bank

nyelvtan

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
FOLYAMATOS JELEN ÉS SIMA JELEN IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ACTION & STATE VERBS)
IGE ÉS MELLÉKNÉV VONZATTÁR
NYELVTAN II
New English File Pre-Intermediate – Grammar Bank
 
 

New English File Pre-Intermediate – Grammar Bank

File 1

1A     Kérdő szórend

Kérdések egyszerű jelen és múlt időben, a do / does / did használatával


kérdőszó         segédige ragozott alakja        alany               főige szótári alakja

(Question word           Auxiliary                     Subject            Infinitive = verb)

                        Do                                           you                   live                   with your parents?

                                                                                                                                    A szüleiddel élsz?

                        Does                                        Jenny                like                   Chinese food?

                                                                                                                                    Szereti Jenny a kínai ételeket?

Where              do                                            you                   live?                                       Hol laksz?

What food        does                                         Jenny                like?                             Milyen ételeket szeret Jenny?

 

           Egyszerű jelen időben a do / does segédigét használjuk kérdésekben.

           Egyszerű múlt időben a did segédigét használjuk kérdésekben.

           Ezekben a kérdésekben az alany mindig a segédige után áll.

           Emlékeztető – kérdő szórend egyszerű jelen vagy múlt idejű kérdésekben:

eldöntendő kérdéseknél: ragozott segédige, alany, főige szótári alakja

kiegészítendő kérdéseknél: kérdőszó, ragozott segédige, alany, főige szótári alakja

Kérdések a be, folyamatos jelen idő és a going to jövő idő használatával

kérdőszó                     be                    alany               (többi mondatrész: melléknév, főnév, főige –ing –es alakja)

(Question word           be                    Subject            adjective, noun, verb + ing, etc. )

                                    Is                     Ana                  a student?                                 Ana diák?

What                            are                   they                  doing?                                      Mit csinálnak?

What                            are                   you                   talking about?                           Miről beszélsz?

Where                          is                      he                     going to live?                            Hol fog lakni?

           Azokban a kérdésekben, ahol a be létigét ill. segédigét használjuk, kérdésben a be ragozott alakja az alany elé kerül.

C      Ha az igének elöljárós vonzata van (pl. listen to, talk about), az elöljárószó a kérdés végére kerül.

What are you talking about?                              Miről beszélsz?

NEM About what are you talking.

1B     Egyszerű jelen idő (present simple)

           

I / you / we / they                                he / she / it

+          I usually work at home.             Danny knows me very well.

            Általában otthon dolgozom.                       Danny nagyon jól ismer engem.

          They don’t live near here.                      It doesn’t often rain here.

            Nem laknak a környéken.                           Nem gyakran esik itt az eső.

?          Do you smoke?                                    Does Nina like music?

            Dohányzol?                                            Szereti Nina a zenét?

ü/û   Yes, I do. / No, I don’t.                        Yes, she does. / No she doesn’t.

            Igen. / nem.                                             Igen. / Nem.

           Az egyszerű jelen időt olyan cselekvések, történések leírására használjuk, amelyek rendszeresen (minden nap, minden héten, minden évben, stb.) megtörténnek, vagy mindig igazak.

           Ne feledkezzünk meg az egyes szám harmadik személy ragjáról: -s

            work    >          works               hozzátoldjuk az –s -t

            study    >          studies              mássalhangzó + y : levágjuk az -y -t és hozzátoldjuk az ies –t

            finish     >          finishes sh, s, ch, x végződés: hozzátoldjuk az –es -t

            go        >          goes 

do        >          does                 rendhagyó

have     >          has

           Ne feledkezzünk meg a kérdő szórendről! (ld. fent: 1A)

Gyakoriságot kifejező határozók, szókapcsolatok

           Az egyszerű jelen időt gyakran használjuk gyakoriságot kifejező határozószavakkal (always, often, sometimes,

usually, hardly ever, never, stb.).

           A gyakoriságot kifejező határozószavak mindig a főige előtt állnak.

Ez alól kivétel a be létige, ami megelőzi a határózószavakat.

            He often goes out. NEM He goes often out.    She’s always late. NEM She always is late.

                        Gyakran jár szórakozni.                                          Mindig elkésik.

           A gyakoriságot kifejező többszavas határozók (every day, once a week, stb.) általában a mondat végére kerülnek.

I have English classes twice a week.                  Hetente kétszer van angol órám.

1C     Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing

            I                                   you / we / they                        he / she / it

+          I’m working                  You                                          He

We       ’re working                   She      ’s working

            They                                         It

            Dolgozom.                      Dolgozol. / Dolgoztok.                  Dolgozik.

                                                Dolgozunk.

                                                Dolgoztok.

          I’m not working            You                                          He       

                                                We       aren’t working              She      isn’t working

                                                They                                         It

            Nem dolgozom.                Nem dolgozol. / Nem dolgoztok.      Nem dolgozik.

                                                Nem dolgozunk.

                                                Nem dolgoztok.

?/ü/û            Are      you       working?          Yes,     I am.    No,      I’m not.            Dolgozol?              Igen. / Nem.

            Is         he         working?          Yes,     he is.    No,      he isn’t.            Dolgozik?              Igen. / Nem.

           A folyamatos jelen időt olyan események, cselekvések leírására használjuk, amelyek éppen a beszéddel egyidőben zajlanak.

            My brother is working in Germany.                               A bátyám Németországban dolgozik.

            A         What are you doing?                                         Mit csinálsz?

            B          I’m sending a text message to Sarah.                 SMS-t küldök Sarah-nak.

           Emlékezzünk az ing –es alak helyesírási szabályaira!

            cook    >          cooking            study    >          studying  

            live       >          living    run       >          running

C       Figyelem! Bizonyos igéket nam használhatunk folyamatos jelen időben, pl. like, want, have (= birtokol), need.

            I need to talk to you now.                                 Beszélnem kell veled.

            NEM I’m needing to talk to you now.

1D     A kijelölő jelzői mellékmondat (defining relative clauses) a who, which, where használatával

A cook is a person who works in a restaurant.              A szakács olyan ember, aki étteremben dolgozik.

A clock is a thing which tells the time.                            Az óra olyan dolog, ami méri az időt.

A post office is a place where you can buy stamps.                    A posta olyan hely, ahol bélyeget lehet venni.

           A jelzői mellékmondatot akkor használjuk, ha valakiről vagy valamiről pontosító információt akarunk adni.

            That’s the woman who won the lottery last year.

            Ő az a nő, aki tavaly nyert a lottón.

            This is the restaurant where we had dinner last week.

Ez az az étterem, ahol múlt héten vacsoráztunk.

           Vonatkozó névmások: a who –t személyek, a which –et dolgok, a where -t helyek esetében használjuk.

(aki, ami, ahol)

C       Figyelem! A that –et használhatjuk a who vagy which helyett.

            She’s the girl who / that works with my brother.                        Ő az a lány, aki a bátyámmal együtt dolgozik.

It’s a thing which / that connects two computers.                       Ez egy olyan dolog, ami összeköt két számítógépet.

File 2

2A       Egyszerű múlt idő (past simple) szabályos és rendhagyó igékkel

+ állítás                                   tagadás       

I

You     

He        stayed in a hotel.           didn’t stay in a hotel.                 Szállodában lakott.               Nem lakott szállodában.

She      went on holiday.           didn’t go on holiday.                 Szabadságra ment.               Nem ment szabadságra.

It

We

They

?/ü/û kérdés, rövid válaszok

Did you            stay in a hotel?  Yes I did.                     Szállodában laktál?                              Igen.

Did you            go on holiday?              No, I didn’t.                 Elmentél szabadságra?                        Nem.

szótári alak     múlt idejű alak

work                worked

stay                  stayed

like                   liked (Ha az ige –e –re végződik, hozzátoldunk egy –d –t.)

study                studied (Mássalhagzó után az –yi –re változik)

stop                  stopped (Ha az ige végződése mássalhangzómagánhangzó mássalhangzó, az utolsó mássalhangzót

                        megkettőzzük a múlt idő jele előtt.)

           Az egyszerű múlt időt használjuk a múltban már befejeződött történések, cselekvések közlésére.

           Az egyszerű múlt idő alakja megegyezik minden számban és személyben.

           Kérdésben a Did + alany + főige szótári alakja …? szerkezetet, tagadásban a didn’t + főige szótári alakja

szerkezetet használjuk.

           Szabályos igék állításnál az ed toldalékot kapják. Ne feledkezzünk meg a helyesírási szabályokról!

           Sok gyakori ige állító múlt idejű alakja rendhagyó, pl. go > went. A rendhagyó igék listája a tankönyv 155.             oldalán található.

2B     A folyamatos múlt idő (past continuous): was / were + ige + ing

+ állítás

            I                                               You

            He        was working                 We       were working               Dolgoztam.            Dolgoztatok.

            She                                          They

            It

tagadás

            I                                               You

            He        wasn’t working We       weren’t working           Nem dolgozott.     Nem dolgoztunk.

            She                                          They

            It

?/ü/û kérdés, rövid válasz

            Was     he         working?          Yes,     he was.             No, he wasn’t.              Dolgozott?            Igen.       Nem.

            Were    they      working?          Yes,     they were.        No, they weren’t.         Dolgoztak?            Igen.       Nem.

Egyszerű múlt vagy folyamatos múlt?

When I took the photo, they were writing a song.                      Amikor a fotót készítettem, ők (éppen) egy dalt írtak.

I was sitting at home when I saw the news on TV.                     Éppen otthon ültem, amikor megláttam a hírt a tévében.

           Az egyszerű múlt időt valamilyen befejezett cselekvés közlésére használjuk.

I took the photo. / I saw the news.                                            A fotót készítettem. / Megláttam a hírt.

           A folyamatos múlt időt valamilyen folyamatban lévő (éppen zajló) cselekvés közlésére használjuk.

They were writing a song. / I was sitting at home.                       Dalt írtak. / Otthon ültem.

           A folyamatos múlt időt akkor használjuk, amikor egy cselekvés folyamatban volt a múlt egy bizonyos pillanatában.

            At six o’clock last night I was driving home.                                          Tegnap este hatkor éppen hazafelé vezettem.

            On April 1st I was staying with some friends in the country.       Április 1-jén vidéken tartózkodtam a barátaimmal.

2C     Kérdések segédigével és segédige nélkül

Kérdések segédigével

 kérdőszó        segédige ragozott alakja        alany               főige szótári alakja

(Question word           Auxiliary                     Subject            Infinitive = verb)

What music                  do                                you                   like?                 Milyen zenét szeretsz?

Which CD                    did                               he                     buy?                 Melyik CD-t vetted meg?

Who                             did                               you                   go with?           Kivel mentél?

           Egyszerű jelen és múlt idejű kérdéseknél általában a do / does / did + ige szótári alakja szerkezetet használjuk.

            What music do you like? NEM What music you like?                Milyen zenét szeretsz?

           A jelen és múlt idejű kérdések kérdő szórendje: ld. 126. o. 1A).

Kérdések segédige nélkül

alany                           ige ragozott alakja

(Subject                       Verb)

What                            happened after the concert?                              Mi történt a koncert után?

Which country won the Eurovision Song Contest?                    Melyik ország nyerte az Eurovízió Dalfesztivált?

Who                             writes their songs?                                            Ki írja a dalaikat?

           Amikor a kérdőszó (Who? What? Which? How many …?ki?, mi?, melyik?, mennyi/hány ...?) a kérdésben szereplő ige alanya, nem használunk segédigét (do, does, did), és az ige egyes szám 3. személyben szerepel.

Who writes their songs? NEM Who does write their songs?                        Ki írja a dalaikat?

How many students went home early?                                       Hány diák ment haza korán?

2D     so, because, but, although

mert (because) és ezért (so)

She was driving fast because she was in a hurry. (reason)                      Gyorsan hajtott, mert sietett. (ok)

She was in a hurry so she was driving fast. (result)                                 Sietett, ezért gyorsan hajtott. (okozat, eredmény)

Hannah spoke to the DJ because they didn’t like the music. (reason)

Hannah beszélt a DJ-vel, mert nem tetszett nekik a zene. (ok)

They didn’t like the music so Hannah spoke to the DJ. (result)

Nem tetszett nekik a zene, ezért Hannah beszélt a DJ-vel. (okozat, eredmény)

           A because-t használjuk ok kifejezésére (okhatározói mellékmondat).

           A so-t használjuk okozat, eredmény kifejezésére (eredményhatározói mellékmondat).

de (but) és annak ellenére, hogy (although)

She tried to stop but she hit the man.                             Megpóbált megállni, de elütötte a férfit.

Although she tried to stop, she hit the man.                    Annak ellenére, hogy megpróbált megállni, elütötte a férfit.

It was late but she couldn’t sleep.                                  Késő volt, de nem tudott elaludni.

She couldn’t sleep although it was late.              Nem tudott elaludni, annak ellenére, hogy késő volt.

           Ellentét kifejezésére a but és although kötőszavakat használjuk. (ellentétes mellérendelés)

           Az although-val kezdődő tagmondat állhat az összetett mondat elején vagy végén is.

File 3

3A     going to jövő idő+          I’m going to work in a restaurant.                                  Étteremben fogok dolgozni.

            She’s going to meet me at the airport.                A repülőtéren fogunk találkozni.

          We aren’t going to stay very long.                                 Nem fogunk sokáig maradni.

            He isn’t going to like the weather there.             Nem fog neki tetszeni az ottani időjárás.

?          Are you going to find a job?                                          Fogsz munkát találni?

            When is your brother going to visit you?                        Mikor látogat meg a bátyád?

           A (be) going to + szótári alak jövő időt használjuk jövőbeli tervek és jóslás kifejezésére.

            I’m going to work in the UK for six weeks. (plan)                     Angliában fogok dolgozni hat hétig. (terv)

            I think it’s going to rain this afternoon. (prediction)                     Szerintem holnap esni fog. (jóslás)

           Ha a főige go, azt el is hagyhatjuk a mondatból.

            I’m going to go to university next year                           Jövőre egyetemre megyek.

            or         I’m going to go to university next year.              Jövőre egyetemre fogok menni.

A folyamatos jelen idő jövő idejű használata

+          I’m seeing some friends tonight.                                     Barátokkal találkozom ma este.

            We’re having dinner at their house tomorrow.                Holnap náluk vacsorázunk.

          She isn’t leaving until Friday.                                                     Péntekig nem utazik el.

            They aren’t coming to the party.                                                Nem jönnek a buliba.

?          What are you doing this evening?                                              Mit csinálsz ma este?

            Is she meeting us at the cinema?                                                A mozinál találkozunk vele?

           A folyamatos jelen időt akkor használhatjuk jövő idejű értelemben, ha előre megszervezett / megtervezett dologról van szó, aminek a helye és ideje már biztos.

           Ebben az esetben nem használhatjuk az egyszerű jelen időt. NEM I see some friends tonight.

           A folyamatos jelen idő különösen gyakori az alábbi jövő időre vonatkozó kifejezésekkel: tonight, tomorrow, this weekend, etc. (ma este, holnap, ezen a hétvégén, stb.) és ezekkel az igékkel: go, come, meet, see, leave, arrive (megy, jön, találkozik, meglátogat, elmegy, megérkezik).

3B     will, won’t + szótári alak (jóslás)

+ állítás                       tagadás       

I                                   I

You                              You

He                                He

She      ’ll be late.         She      won’t be late.

It                                  It

We                               We

They                             They

Rövid alakok: ’ll = will; won’t = will not

           A will / won’t + szótári alak igeidőt jövő idejű jóslás esetén alkalmazzuk.

(Ilyen értelemben a going to jövő időt is használhatjuk. ld. 3A fent.)

           jövő idejű igealakok:     there is / are = there will be;

                                                I can = I’ll be able to NEM I’ll can.

? kérdés                                  ü             û                    

            I                                   I                                   I

            you                               you                               you

            he                                 he                                 he

Will      she       be late?            Yes,     she       will.      No,      she       won’t.

            it                                  it                                  it

            we                                we                                we

            they                              they                              they

           Ezzel a szerkezettel gyakran használjuk az I think / I don’t think …+ will… kifejezéseket.

            I think he’ll fail the exam.                                   Szerintem meg fog bukni a vizsgán.

            I don’t think he’ll pass the exam.                       Nem hiszem, hogy át fog menni a vizsgán.

            NEM I think he won’t pass.

C       Kijelentő mondatokban egyes és többes szám első személyben (I és we), találkozhatunk a shall igealakkal (will helyett), de ez csak nagyon udvarias stílusnál fordul elő (pl. üzleti levelezésben).

            I shall write to you when I have studied your case.                     Válaszolok Önnek, mihelyt áttekintettem az ügyét.

3C     will (ígéretek, felajánlások és döntések)

Döntés: I won’t have the fish, I’ll have the steak.                        Nem halat kérek, hanem marhasültet.

                        We’ll take the 6.30 train.                                              A fél hetes vonattal megyünk.

Felajánlás:        I’ll help you with your homework.                                 Segítek a leckeírásban!

                        Shall I open the window?                                              Kinyissam az ablakot?

Ígéret:               I’ll always love you.                                                      Örökké szeretni foglak.

                        I won’t tell anyone.                                                       Nem mondom el senkinek.

           A will / won’t + szótári alak jövő időt használjuk döntések meghozatalánál, felajánlásoknál ill. ígéretek esetében.

            I’ll help you with those bags. NEM I help you.                          Segítek vinni azokat a bőröndöket!

           A Shall I…? vagy Shall we …? szerkezetet használjuk, ha a felajánlást kérdés formájában fogalmazzuk meg.

            Shall I pay?                                                      Fizessek?

            Shall we call you tonight at 7.00?                      Felhívjunk ma este 7-kor?

3D     igeidők áttekintése: jelen, múlt és jövő

Igeidő                          Példa                                                               Használat

present simple            I live in the city centre.                          gyakran vagy mindig előforduló események

egyszerű jelen              A városközpontban lakom.

She doesn’t smoke.

Nem dohányzik.

present continuous    He’s looking for a new job.                               a jelenben vagy közeli jövőben zajló események

folyamatos jelen          Új állást keres.

I’m leaving tomorrow.

Holnap elutazom.

past simple                  We saw a good film last night.               a múltban lezajlott, befejezett események

egyszerű múlt              Tegnap este láttunk egy jó filmet.

We didn’t do anything yesterday.

Tegnap nem csináltunk semmit.       

past continuous          He was working in Paris.                                  a múlt egy bizonyos pillanatában zajló események

folyamatos múlt          Párizsban dolgozott.

What were you doing at 7.00?

Mit csináltál 7-kor?             

going to + szótári alak           I’m going to see Tom tonight.                jövőre vonatkozó tervek, jóslatok

going to jövő               Ma este Tommal találkozom.

It’s going to rain.          

Esni fog.

will / won’t + szótári alak      You’ll love New York.             jóslatok, hirtelen döntések, felajánlások, ígéretek

egyszerű jövő              Imádni fogod New Yorkot!

I’ll phone her later.

            Később felhívom.

I’ll help you.

            Segítek!

I’ll pay you back tomorrow.

Holnap visszafizetem neked.

File 4

4A     A present perfect használata tapasztalat kifejezésére + ever, never

+ állítás                                                           tagadás       

I’ve (I have)                                                     I haven’t

You’ve (You have)                                           You haven’t

He’s (He has)                                                   He hasn’t          worked in a bank.

She’s (She has)            been to London            She hasn’t

It’s (It has)       .                                               It hasn’t

We’ve (We have)                                             We haven’t

They’ve (They have)                                         They haven’t

Have you worked in a bank?                Yes, I have.      No, I haven’t.

Dolgoztál már bankban?                                     Igen.                       Nem.

Has he been to London?                       Yes, he has.      No, he hasn’t.

Volt már Londonban?                                          Igen.                       Nem.

           A present perfect igeidőt a have ragozott alakja + a főige 3. alakja szerkezettel képezzük.

           Akkor használjuk, amikor olyan múltbeli tapasztalatunkról beszélünk, aminek a pontos ideje most nem fontos.

I’ve been to London. NEM I’ve been to London last year.

Voltam már Londonban.

My brother has worked abroad.

A bátyám dolgozott már külföldön.

           Szabályos igéknél az ige 2. és 3. alakja megegyezik (+ed).

A rendhagyó igék táblázata a tankönyv 155. oldalán található.

           A befejezett jelen időt gyakran használjuk az ever (valaha) és never (soha) időhatározókkal.

Have you ever been to London?           No, I’ve never been there.

Voltál már valaha Londonban?                          Nem, még sosem jártam ott.

C       Figyelem! Ügyeljünk a go és a be ige befejezett jelen idejű jelentésére!

He’s gone to Paris. = He’s in Paris now.                                   Párizsba ment. = Most Párizsban van.

He’s been to Paris. = He went to Paris and came back. Volt már Párizsban. = Elment és visszajött.

Befejezett jelen vagy egyszerű múlt?

A         Have you ever been to Mexico?                        Voltál már Mexikóban?

B          Yes, I have.                                                      Igen.

A         When did you go there?                                    Mikor jártál ott?

B          I went last year.                                                Tavaly.

           Párbeszédet gyakran kezdünk present perfecttel (általános kérdéssel), majd később váltunk egyszerű múlt időre (amikor rátérünk a konkrét részletekre: mikor, hol, kivel, stb.)

           Az egyszerű múlt időt akkor használjuk, amikor megkérdezzük vagy elmondjuk, hogy valami pontosan mikor, hol, milyen körülmények között történt.

4B     Present perfect + yet, just, already

yet

A         Have you finished your homework yet?             Befejezted már a leckédet?

B          No, not yet. I haven’t finished yet.                                 Nem, még nem. Még nem fejeztem be.

           A yet-et olyankor használjuk present perfect kérdő és tagadó mondatokban, amikor valami már megtörtént vagy még nem történt meg.

           A yet-et mindig a mondat végére tesszük.

just

A         Would you like a coffee?                                              Kérsz egy kávét?

B          No thanks. I’ve just had one.                                        Köszönöm, nem. Éppen most ittam egyet.

My sister’s just started a new job.                                             A húgom épp most kezdett egy új állást.

           A just-ot kijelentő mondatokban használjuk, ha valami éppen az imént történt.

           A just közvetlenül a főige előtt áll.

already

A         Do you want to see this film?                                         Meg akarod nézni ezt a filmet?

B          No, I’ve already seen it three times.                              Nem, már háromszor láttam.

A         Shall I buy a newspaper?                                              Vegyek újságot?

B          No, I’ve already bought one.                                        Nem, már vettem.

           Az already-t kijelentő mondatokban használjuk, amikor valami már megtörtént (esetleg a vártnál korábban).

           Az already közvetlenül a főige előtt áll.

4C     A melléknevek középfoka (comparative adjectives)

Adjective                    Comparative

Melléknév                  Középfok

short                             shorter              egy szótag: + er

big                                bigger               egy magánhangzó + egy mássalhangzó:

                                                                        a mássalhangzót megkettőzzük

busy                             busier               mássalhangzó + y: y +ier

relaxed                         more relaxed    kettő vagy több szótag:

                                                                        more + melléknév

Irregular

Rendhagyó melléknevek

good                            better               jó - jobb

bad                              worse               rossz - rosszabb

far                                further              távoli - távolabbi

Határozók középfoka

Adverb            Comparative

Határozó         Középfok

Szabályos

quickly             more quickly                 gyorsan - gyorsabban

slowly               less slowly                    lassan - lassabban

Rendhagyó

hard                 harder                          nehezen - nehezebben

well                  better                           jól - jobban

badly                worse                           rosszul - rosszabbul

           A melléknevek középfokát használjuk két dolog összehasonlítására.

            My brother’s taller than me.                              A bátyám magasabb, mint én.

           A határozók középfokát két cselekvés összehasonlítására használjuk.

            He drives more slowly than me.             Lassabban vezet, mint én.

           A (not) as + (adjective / adverb) + as szerkezetet is használhatjuk összehasonlításra.

            I’m not as tall as my brother.                             Nem vagyok olyan magas, mint a bátyám.

            He doesn’t drive as fast as me.              Nem vezet olyan gyorsan, mint én.

4D     A melléknevek felsőfoka (superlatives) (+ ever + befejezett jelen idő)

Adjective                    Comparative               Superlative

Melléknév                  Középfok                    Felsőfok

cold                              colder                           the coldest                    hideg – hidegebb – a leghidegebb

hot                               hotter                           the hottest                     forró – forróbb – a legforróbb

pretty                           prettier                         the prettiest                   csinos – csinosabb – a legcsinosabb

beautiful                        more beautiful               the most beautiful          gyönyörű – gyönyörűbb – a leggyönyörűbb

good                            better                           the best                        jó – jobb – a legjobb

bad                              worse                           the worst                      rossz – rosszabb – a legrosszabb

far                                further                          the furthest                    távoli – távolabbi – a legtávolabbi

           A melléknevek felsőfokát három vagy több dolog összehasonlításánál használjuk.

            It’s the highest mountain in Europe.                   Ez a legmagasabb hegy Európában.

She’s the best in the class.                                 Ő a legjobb az osztályban.

           Gyakran használjuk a present perfect igeidőt a melléknevek felsőfokával.

            Russia is the coldest place we’ve ever been to.  Oroszország a leghidegebb hely, ahol valaha is jártunk.

            It’s the most beautiful church I’ve ever seen.                  Ez a legszebb templom, amit valaha láttam.

File 5

5A     A főnévi igenév használata (to + szótári alak)

to + szótári alak

I want to go to the party.                                   El akarok menni a buliba.

I need to buy some new clothes.                       Új ruhákat kell vennem.

It’ll be nice to meet some new people.   Jó lesz új emberekkel találkozni.

It’s important not to be late.                              Fontos, hogy ne késsünk el.

           A to + szótári alak főnévi igenevet az alábbi szavak után használjuk:

            bizonyos igék (want, need, would like, etc.) ld. igealakok - tankönyv 154. o.

            melléknevek

            It isn’t easy to find a job.                       Nem könnyű munkát találni.

Nice to meet you.                                 Örülök, hogy megismerhetem.

           A főnévi igenév tagadó alakja: not to + ige.

            Try not to be late tomorrow.                 Próbálj meg nem elkésni holnap.

infinitive of purpose (célhatározó)

A  Why did you go to the party?                       Miért mentél a buliba?

B  To meet new people.                                    Hogy megismerkedjek új emberekkel.

I went to the party to meet new people. Azért mentem el a buliba, hogy új embereket ismerjek meg.

           A to + szótári alak szerkezettel meghatározhatjuk egy cselekvés célját.

            I came to this school to learn English.    Azért jöttem ebbe az iskolába, hogy angolul tanuljak.NEM for learn English.

5B     ige + -ing

Eating outside in the summer makes me feel good.         Jó érzés nyáron a szabadban étkezni.

I love reading in bed.                                                    Szeretek ágyban olvasni.

I’m thinking of buying a new car.                                   Azon gondolkozom, hogy veszek egy új autót.

           Az ige + ing szerkezetet az alábbi esetekben használjuk:

            a mondat alanyaként:

            Smoking is bad for you.                        A dohányzás káros.

            bizonyos igék után (like, love, hate, enjoy, etc.) ld. igealakok – tankönyv 154. o.

            I hate getting up early.               Utálok reggel korán kelni.

            elöljárók után

            He left without saying goodbye. Búcsú nélkül távozott.

           Az -ing alak helyesírási szabályait tartsuk be! (Ld. 126. o. 1C )

5C     kell, nem kell, muszáj, tilos (have to, don’t have to, must, mustn’t)

kell, nem kell (have to, don’t have to)

+          She has to get up at 7.00 every day.                              Minden nap 7-kor kell kelnie.

            You have to drive on the left in the UK.             Az Egyesült Királyságban a bal oldalon kell vezetni.

          We don’t have to wear a uniform at this school. Ebben az iskolában nem kell egyenruhát hordanunk.

            He doesn’t have to work on Saturdays.             Szombatonként nem kell dolgoznia.

?          Do I have to buy a grammar book?                               Kell vennem egy nyelvtan könyvet?

            Does she have to study tonight?                                    Ma este tanulnia kell?

A have vagy has igéket ebben az esetben nem rövidíthetjk.

I have to go. NEM I’ve to go.                           Mennem kell.

           A have to + szótári alak szerkezetet szabályok, kötelességek kifejezésére használjuk.

           A don’t have to + szótári alak to szerkezetet annak kifejezésére használjuk, hogy valami nem kötelező, nem szükséges.

           A tagadást és kérdést a do / does segédigékkel képezzük.

Do I have to go? NEM Have I to go?               Nem kell mennem.

Muszáj / kell, tilos (must / mustn’t)

+          You must do your homework tonight.                Ma este muszáj / meg kell megcsinálnod a leckédet.

            She must tidy her room before she goes out.                  Rendbe kell tennie a szobáját, mielőtt elmegy otthonról.

          You mustn’t smoke in class.                                          Tilos az osztályban dohányozni.

            They mustn’t leave their bags here.                                Nem hagyhatják itt a táskáikat.

Rövidítés: mustn’t = must not

           A must  + szótári alak szerkezetet szabályok, kötelességek kifejezésére használjuk.

            You must turn off your mobile phones before coming into class.

Ki kell kapcsolni a mobiltelefonokat, mielőtt bejönnek a terembe.

           A must / mustn’t alakja minden számban és személyben egyforma. Kérdésben ritkán használjuk. (A have to gyakoribb.)

           A mustn’t + szótári alak szerkezetet használjuk, ha valami tilos, meg van tiltva.

            You mustn’t smoke here.

Itt tilos dohányozni.

           A mustn’t vagy can’t segédigét is használhatjuk, amikor szabályokról van szó.

            You mustn’t park here.             You can’t park here.

Itt tilos parkolni.                                   Itt nem lehet parkolni.

C       A must és a have to jelentése nagyon hasonló, de van egy kis különbség. A have to szerkezetet külső, általános kötelességre használjuk (pl. munkahelyi szabály vagy törvény). A must –ot inkább olyankor használjuk, amikor a beszélő akar kényszert alkalmazni (pl. tanár a diákjaival vagy szülő a gyerekeivel szemben). De gyakran mindegy, hogy melyiket használjuk.

            A mustn’t és a don’t have to szerkezeteknek azonban teljesen eltérő a jelentése. Hasonlítsuk össze:

You mustn’t go. = You can’t go. It’s prohibited.

Tilos elmenned. = Nem szabad elmenned. Tilos.

You don’t have to go. = You can go if you want, but it’s not obligatory/necessary.

Nem kell elmenned. = Elmehetsz, ha akarsz, de nem kötelező.

5D     mozgást jelentő igék és elöljárók

The man went up the steps and into the church. A férfi felment a lépcsőn és be a templomba.

I ran over the bridge and across the park.                      Átszaladtam a hídon, aztán keresztül a parkon.

He drove out of the garage and along the street.            Kihajtott a garázsból, majd végig az utcán.

           Mozás kifejezésére használjunk mozgást jelentő igét pl. go, come, run, walk, stb. és egy mozgást jelentő elöljárót, pl. up, down, stb.

           Legyünk óvatosak az in / into és out / out of használatakor. Az into / out of elöljárók után mindig főnevet kell használnunk. Az in vagy out elöljárókat használhatjuk főnév nelkül is.

            Come into the living room.        Come in.

Gyere be a nappaliba.                    Gyere be.

            He went out of the house.         He went out.

Kiment a házból.                          Kiment.

File 6

6A     A feltételes mód első típusa: if + jelen, will + szótári alak (first conditional)

If I miss the bus, I’ll get a taxi.                           Ha lekésem a buszt, taxival megyek.

She won’t be angry if you tell her the truth.                    Nem fog haragudni, ha megmondod az igazságot.

What will you do if it rains?                                           Mit csinálsz, ha esik?

           Az if + jelen idő, will + szótári alak szerkezetet lehetséges jövőbeli szituációk és azok következményeinek kifejezésére használjuk.

           Az if-es mellékmondat egyaránt állhat elöl és hátul.

            I’ll come if you like. OR If you like, I’ll come.

Eljövök, ha szeretnéd. VAGY Ha szeretnéd, eljövök.

 C     Figyeljük meg, hogy ha az if-es tagmondat áll elől, a tagmondatok közé vesszőt teszünk.

           A másik tagmondatban használhatjuk a felszólító módot vagy a can segédigét.

            If you miss the bus, get a taxi.                Ha lekésed a buszt, menj taxival.

            If you miss the bus, you can get a taxi.   Ha lekésed a buszt, foghatsz egy taxit.

6B     A feltételes mód második típusa: if + múlt, would + szótári alak (second conditional)

If a bear attacked me, I’d run away.                                                      Ha megtámadna egy medve, elfutnék.

If I didn’t have children, I wouldn’t live in the country.               Ha lennének gyerekeim, nem laknék vidéken.

Would you take the manager’s job if they offered it to you?                   Vállalnád az igazgatói posztot, ha felajánlanák neked?

           Az if + múlt idő, would + szótári alak szerkezetet akkor használjuk, amikor jelen vagy jövő időben valószínűtlen, lehetetlen vagy elképzelt szituációról és annak következményeiről beszélünk. (Magyar nyelvtan szerint ez a feltételes mód jelen ideje)

            If a bear attacked me, I’d run away. = I’m imagining this situation. It’s very improbable.

Ha megtámadna egy medve, elfutnék. = Elképzelem ezt a helyzetet. Nagyon valószínűtlen.

           A would / wouldn’t minden számban és személyben megegyezik.

           A would rövidített alakja: ’d  (I’d, you’d, he’d, stb.), a would not –é pedig: wouldn’t.

           Az if-es mellékmondat egyaránt állhat elöl és hátul.

            If I saw a bear, I’d run. OR I’d run if I saw a bear.

Ha meglátnék egy medvét, elfutnék. VAGY Elfutnék, ha meglátnék egy medvét.

           A can segédige feltételes alakja: could, NEM would can.

            If I had a car, we could drive there.

Ha lenne autóm, azzal mehetnénk oda.

C       A be igénél egyes szám 1. és 3. személyben a were alakot is használhatjuk (a was helyett).

If he was / were here, he’d help you.

Ha itt lenne, segítene.

Az If I were you… (A helyedben… ) kezdetű mondatokban nem használhatjuk a was alakot.

Ezt a kifejezést gyakran használjuk, amikor tanácsot akarunk adni.

If I were you, I wouldn’t go there.

Ha a helyedben lennék, / A helyedben nem mennék oda.

A feltételes mód első és második típusa: összehasonlítás

           Az első típust használjuk valószínű, lehetséges jövőbeli szituációk kifejezésére.

If I have time tomorrow, I’ll help you. (= maybe I will have time)

            Ha lesz holnap időm, segítek neked. (= lehet, hogy lesz időm)

           A második típust használjuk valószínűtlen, lehetetlen vagy elképzelt szituációk kifejezésére.

If I had time tomorrow, I’d help you. (= I won’t have time.)

            Ha lenne holnap időm, segítenék neked. (= nem lesz időm)

6C     lehetőség kifejezése: may / might + szótári alak (possibility)

We might have a picnic tomorrow, but it depends on the weather.

Piknikezhetünk holnap, de az időjáráson múlik.

I might not go to the party. I haven’t decided yet.

Lehet, hogy nem megyek el a buliba. Még nem döntöttem el.

I may go to the party, but I’m not sure.

Lehet, hogy elmegyek a buliba, de nem vagyok benne biztos.

I may not have time to do everything today.

Lehet, hogy nem lesz időm ma mindent megcsinálni.

           A might not és a may not szerkezeteket általában nem rövidítjük.

           A might / may és might not / may not +szótári alak szerkezetet használjuk jövőbeli lehetőség kifejezésére.

            It might / may rain. = It’s possible that it will rain.

Lehet, hogy esni fog. = Lehetséges, hogy esni fog.

           A might / may (not) alakja minden számban és személyben megegyezik. I might / may, he might / may, we might / may, stb.

C       A May I… / May weszerkezetet engedély kérésére is használhatjuk.

May I use your phone? (= can I use your phone).

Használhatom a telefonját?

6D     Tanács kifejezése: should / shouldn’t (advice)

I think you should change your job.                               Szerintem állást kéne változtatnod.

The government should do more for old people.            A kormánynak többet kellene tennie az idős emberekért.

           A should / shouldn’t + szótári alak szerkezetet akkor használjuk, ha tanácsot akarunk adni valakinek, vagy azt akarjuk kifejezni, szerintünk mit helyes tenni egy bizonyos helyzetben.

            You should cut your hair. = I think it would be a good idea.

Le kéne vágatnod a hajadat. = Szerintem jó ötlet lenne.

           A should / shouldn’t + szótári alak minden számban és személyben megegyezik.

           Az ought to / ought not to szerkezetet is használhatjuk a should / shouldn’t helyett.

            You ought to change your job.

Állást kéne változtatnod.

File 7

7A     Present perfect + for és since

A         Where do you live now?                       B          In Manchester.

            Hol laksz most?                                                   Manchesterben.

A         How long have you lived there? B          I’ve lived there since 1990.

Mióta laksz ott?                                                   1990 óta lakom itt.

A         Where do you work?                            B          In a primary school.

Hol dolgozol?                                                      Egy általános iskolában.

A         How long have you worked there?        B          I’ve worked there for five years.

Mióta dolgozol ott?                                              Öt éve dolgozom ott.

           A present perfect és a for vagy since elöljárók használatával fejezhetjük ki, ha egy cselekvés vagy történés a múltban kezdődött és a jelenben is tart.

            I’ve lived in Manchester since 1990. = I came to live in Manchester in 1990 and I live in Manchester now.

1990 óta élek Manchesterben. = 1990-ben jöttem Manchesterbe és azóta itt lakom.

           A How long? kérdéssel kérdezhetünk rá egy cselekvés vagy történés időtartamára.

Ebben az esetben nem használhatjuk az egyszerű jelen időt.

NEM How long do you live here?

I live in Manchester since 1980.

           A since elöljárót használjuk, amikor egy időszak kezdetét adjuk meg, pl. since 1980, since last June, stb.

I’ve been afraid of water since I was a child.

            Gyerekkorom óta félek a víztől.

           A for elöljárót használjuk, amikor egy időszakról, időtartamról beszélünk, pl. for two weeks, for ten years, stb.

I’ve had this car for three months.

            Három hónapja van meg ez az autóm.

7B     Present perfect vagy egyszerű múlt idő (2)

How long has Tarantino been a director?           He’s been a director since the 1980s.

Tarantino mióta rendez filmeket?                                       1980 óta.

How many films has he made?              He’s made six films.

Hány filmet rendezett?                                                        Hatot.

How long was Hitchcock a director?                 He was a director for 50 years.

Hitchcock mennyi ideig rendezett filmeket?                    50 évig.

How many films did he make?               He made 52 films.

Hány filmet készített?                                                          Ötvenkettőt.

           A present perect + how long?, for és since szerkezettel fejezhetjük ki, ha egy időszak a múltban kezdődött és a jelenben is tart.

How long have you been married?                    I’ve been married for 10 years. (= I’m married now.)

Mióta vagy házas?                                               Tíz éve. (= Most is házas vagyok.)

           Az egyszerű múlt + how long? és for szerkezetet akkor használjuk, amikor egy múlban befejeződött időszakról van szó.

How long was he married?                                He was married for two years. (= He’s not married now.)

Mennyi ideig volt házas?                                       Két évig. (= Most nem házas.)

           A since elöljárót nem használhatjuk az egyszerű múlttal. NEM He was Prime Minister since 1999.

A fromto elöljárókat kell használnunk.

He was Prime Minister from 1999 to 2003.       1999-tól 2003-ig volt miniszterelnök.

7C     Múltbeli szokás kifejezése: used to / didn’t use to

+ állítás                                                           tagadás       

I                                                                       I

You                                                                  You

He        used to                                                 He        didn’t use to

She      wear glasses.                                        She      wear glasses.

It                                                                      It

We                                                                   We

They                                                                 They

.

? kérdés                                                                      ü                  û                    

            I                                                                       I                                               I

            you                                                                   you                                           you      

Did       he         use to wear glasses?                 Yes,     he         did.                  No,      he         didn’t.

            she                                                                  she                                           she

            we                                                                    we                                            we

            they                                                                  they                                          they

           A used to / didn’t use to + szótári alak szerkezetet olyankor használjuk, amikor olyasmit akarunk kifejezni, ami a múltban rendszeresen ismétlődött vagy szokás volt, de most már nem igaz, ilyenek pl. a gyerekkorban történt események.

I used to have long hair. We used to play in the street. We didn’t use to have a TV.

            Régen hosszú hajam volt. Mindig az utcán játszottunk. Nem volt tévénk.

           Ebben a jelentésben az egyszerű múlt időt is használhatjuk.  

I had long hair when I was a child.                     Gyerekkoromban hosszú hajam volt.

C      A used to csak múlt időben létezik. Jelenlegi szokásokra nem használhatjuk. Ennek kifejezésére az egyszerű jelen idő + usually szerkezet való.

I usually cook in the evenings.               Esténként szoktam főzni.

NEM I use to cook in the evenings.

C      Figyelem! A magyar nyelvben a régies “szokott volt” fordulat fejezi ki ezt a nyelvi sajátosságot. A modern nyelvben nincs erre külön kifejezésünk, a szövegkörnyezetből következtethetünk a használatára. A „szoktam“ kifejezést jelen idejű szokásokra használjuk.

7D     A passzív (szenvedő) szerkezet: be + ige 3. alakja

Jelen idő                    

+ állítás                                                           tagadás                                            ? kérdés         

Risotto is made with rice.                                  It isn’t made with pasta.                        Is it made with meat?A rizottó rizsből készül.                                                       Nem tésztából készül.                                          Húsból készül?

These offices are cleaned every morning.           They aren’t cleaned on Saturdays.         Are they cleaned on Sundays?

Ezeket az irodákat minden reggel kitakarítják. Vasárnap nem takarítják őket.                            Vasárnap kitakarítják őket?

Múlt idő                                 

+ állítás                                                           tagadás                                            ? kérdés         

Guernica was painted by Picasso.                     It wasn’t painted by Dali.                      When was it painted?

A Guernicát Picasso festette.                                             Nem Dali festette.                                 Mikor festették?

The pyramids were built by the Egyptians.         They weren’t built by the Greeks.          Why were they built?

A piramisokat az egyiptomiak építették.                           Nem a görögök építették őket.                           Miért építették őket?

           Az angolban ugyanazt a dolgot gyakran kétféleképpen is kifejezhetjük: aktív vagy passzív igei szerkezettel.

Picasso painted Guernica. (active)                     Guernica was painted by Picasso. (passive)

Picasso festette a Guernicát. (aktív)                         A Guernicát Picasso festette. (passzív)

           Az aktív mondatban inkább az alanyon van a hangsúly (pl. Picasso).

           A passzív mondatban inkább a tárgyon van a hangsúly (pl. Guernica).

A magyarban ezt az árnyalatnyi különbséget a szórenddel ill. hangsúlyozással tudjuk kifejezni.

           A passzív szerkezetet használjuk olyankor is, amikor a mondat alanya nem fontos vagy nem ismert.

My car was stolen last week. (I don’t know who stole it.)

            Múlt héten ellopták az autómat. (Nem tudom, ki lopta el.)

           A jelen idejű passzív szerkezetet az am / is / are + ige 3. alakja szerkezettel képezzük.

           A múlt idejű passzív szerkezetet a was / were + ige 3. alakja szerkezettel képezzük.

           Ha fontos, hogy ki hajtja végre a cselekvést, a by + személy szerkezettel jelezhetjük.

The Lord of the Rings was written by Tolkien.

            A Gyűrűk urát Tolkien írta.

A magyar nyelvben ritkán használjuk a passzív szerkezetet. Helyette bizonyos igéket (pl. készül, épül, íródott, stb.) ill. rejtett alanyú mondatszerekezetet használunk.

File 8

8A     valami, semmi, stb. (something, anything, nothing, etc.)

                        + állítás                       ? kérdés és tagadó ige        6 tagadás / tagadó rövid válasz

emberek           somebody                    anybody                                   nobody

                        someone                       anyone                                     no one

valaki                                      valaki                                                      senki

dolgok              something                     anything                                    nothing

valami                                     valami                                                     semmi

helyek              somewhere                   anywhere                                  nowhere

                        valahol                                   valahol                                                   sehol

           A somebody, something, someone, stb. határozatlan névmásokat akkor használjuk, amikor nem jelöljük meg, hogy pontosan kiről, miről vagy melyik helyről van szó.

Somebody broke the window.                          Valaki betörte az ablakot.

I went somewhere nice at the weekend.                        Szép helyen jártam a hétvégén.

           Az anything, anybody, anywhere névmásokat kérdésekben vagy tagadó mondatokban használjuk.

I didn’t do anything last night. NEM I didn’t do nothing.

            Semmit sem csináltam tegnap este.

C      Figyeljünk arra, hogy a magyarral ellentétben az angolban egy mondatban csak egy tagadás szerepelhet.

           A nobody, nothing, nowhere névmásokat rövid tagadó válaszokban vagy tagadó értelmű mondatokban (állító igével) használhatjuk.

Who’s in the bathroom?                                    Ki van a fürdőszobában?

Nobody. Nobody’s in the bathroom.                Senki. Senki sincs a fürdőszobában.

NEM Anybody is in the bathroom.

           A somebody, nobody, stb. ugyanazt jelenti, mint a someone, no one, stb.

Somebody’s in the bathroom.                           Valaki van a fürdőszobában.

Is anybody in the bathroom?                             Van valaki a fürdőszobában?

There isn’t anybody in the bathroom.                 Nincs senki a fürdőszobában.

8B     Mennyiséghatározók (quantifiers)

too, too much, too many

I’m stressed. I have too much work.                                         Stresszes vagyok. Túl sok a munkám.

My diet is unhealthy. I eat too many cakes and sweets.  Egészségtelen az étrendem. Túl sok süteményt és édességet eszem.

I don’t want to go out. I’m too tired.                                         Nem akarok szórakozni menni. Túl fáradt vagyok.

           A too, too much, too many használatával azt fejezzük ki, hogy „több, mint amennyi jó lenne“.

           Mellékneveknél a too + melléknév szerkezetet használjuk. NEM I’m too much tired.

           A too much megszámlálhatatlan főnév előtt áll (pl. coffee, time).

           A too many megszámlálható főnevek előtt áll (pl. cakes, people).

enough

Do you eat enough vegetables?             Elegendő zöldséget eszel?

I don’t drink enough water.                               Nem iszom elég vizet.

This dress isn’t big enough.                               Ez a ruha nem elég nagy.

           Az enough főnév előtt azt jelenti, hogy valami „éppen annyi, amennyi szükséges“.

           Az enough melléknevek után áll.

a little, a few

A         Do you take sugar?       B          Yes. Just a little.

            Kérsz cukrot?                              Igen. Csak egy keveset.

A         Do want some chips?    B          Yes, but just a few.

Kérsz sült krumplit?                      Igen, de csak néhányat.

I eat a little meat.                      Can you buy a few bananas?

Eszem egy kis húst.                      Vennél néhány banánt?

I drink very little coffee.            He has very few friends.

Nagyon kevés kávét iszom.            Nagyon kevés barátja van.

           Az a little / very little és a few / very few szerkezeteket használjuk kis mennyiségek kifejezésére.

           Az a little / very little szerkezeteket megszámlálhatatlan, az a few / very few szerkezeteket pedig megszámlálható főnevek esetében használjuk.

8C     Többszavas igék szórendje (word order of phrasal verbs)

Every morning I get up at 8.00.                         Minden reggel 8-kor kelek.

Then I turn on the radio.                                                Aztán bekapcsolom a rádiót.

I always have to look for my glasses.                             Mindig keresnem kell a szemüvegemet.

           Többszavas ige = ige + viszonyszó (elöljáró vagy határozószó), pl. get up, turn on, look for.

            1          Bizonyos többszavas igéknek nincs kötelező vonzata.

                        Come in and sit down.              Gyere be és ülj le!

                        What time do you get up?                     Hánykor kelsz fel?

            2          Bizonyos többszavas igéknek van kötelező vonzata és elválaszthatók egymástól.

                        Put on your coat.                                  Vedd fel a kabátodat!

                        Turn off the TV.                                    Kapcsold ki a tévét!

           Ezeknél az igéknél a viszonyszót (on, off, stb.) a vonzat elé vagy mögé is tehetjük.

Put on your coat. VAGY Put your coat on.                   Vedd fel a kabátodat!

Turn off the TV. VAGY Turn the TV off.                      Kapcsold ki a tévét!.

           Ha a vonzatot névmással helyettesítjük (me, it, him, stb.), az mindig az ige és a viszonyszó között áll

Here’s your coat. Put it on. NEM Put on it.      

Itt a kabátod. Vedd fel!     

I don’t want to watch TV. Turn it off. NEM Turn off it.

Nem akarok tévét nézni. Kapcsold ki!

            3          Bizonyos többszavas igéknek van kötelező vonzata és elválaszthatatlanok egymástól.

            I’m looking for my keys.                       Keresem a kulcsaimat.

            I’m looking for them.                            Keresem őket.

            Ezeknél a többszavas igéknél az ige (pl. look) és a viszonyszó (pl. for) sosem válik el egymástól.

            I looked after my little sister. NEM I looked my little sister after.            Vigyáztam a kishúgomra.

            I looked after her. NEM I looked her after.                                           Vigyáztam rá.

8D     Rövid válaszok: egyetértés (so, neither + segédigék)

A         I love football.                          Szeretem a focit.

B          So do I.                                    Én is.

A         I went to university.                   Jártam egyetemre.

B          So did I.                                   Én is.

A         I’m not married.                        Nem vagyok házas.

B          Neither am I.                            Én sem.

A         I don’t smoke.                          Nem dohányzom.

B          Neither do I.                             Én sem.

           A So do I / Neither do I, stb. szerkezettel fejezzük ki, ha valamiben hasonlítunk a beszélgetőpartnerre.

           A So + segédige + I szerkezetet használjuk állító mondatokban.

            A I’m happy.   B So am I. NEM So I am.

            Boldog vagyok.               Én is.

           A Neither + segédige + I szerkezetet használjuk tagadó mondatokban.

            A I’m not hungry.         B Neither am I. NEM Neither I am.

Nem vagyok éhes.            Én sem.

           Hogy melyik segédigét használjuk, az igeidőtől függ.

I love football.                                      So do I.

Szeretem a focit.                                                   Én is.

I didn’t like the film.                              Neither did I.

Nem tetszett a film.                                               Nekem sem.

I can swim.                                           So can I.

Tudok úszni.                                                         Én is.

I wasn’t very tired.                                Neither was I.

Nem voltam nagyon fáradt.                                Én sem.

I’ve been to Spain.                               So have I.

Voltam már Spanyolországban.                         Én is.

I wouldn’t like to go there.                    Neither would I.

Nem szeretnék oda elmenni.                               Én sem.

File 9

9A     Past perfect

+ állítás                                   tagadás

I                                               I

You                                          You

He                                            He       

She ’d seen the film before.       She      hadn’t seen  the film before.     

It                                              It

We                                           We

They                                         They

 Rövid alakok: I’d = I had         I hadn’t = I had not

            ? kérdés                                  rövid válasz ü              û

            I                                                           I                                   I

            you                                                       you                               you      

Had      he         seen  it before? Yes,     he         had.      No       he         hadn’t.

            she                                                       she                               she

            we                                                        we                                we

            they                                                      they                              they

.

Suddenly he remembered that he had seen the film before.

Hirtelen rájött, hogy korábban már látta a filmet.

           A past perfect igeidőt olyankor használjuk, amikor egy múlbeli esemény egy másik múltbeli esemény előtt zajlott le. (Régen a magyar nyelvben is használatos volt az ún. régmúlt: pl. elmentem volt, szokott volt, stb.)

When I woke up the garden was all white. It had snowed in the night.

Amikor felébredtem, a kert teljesen fehér volt. Egész éjjel esett a hó.

            I arrived at the coffee bar twenty minutes late and my friends had already gone.

Húsz percet késtem a kávézóból és a barátaim (addigra) már elmentek.

           A past perfectet a had/hadn’t + ige 3. alakja szerkezettel képezzük.

           A past perfect alakjai minden számban és személyben megegyeznek.

C       Vigyázat! Az I’d kétféle alak rövidítése is lehet: I had vagy I would.

9B     Függő beszéd (reported -or indirect- speech)

Állítások

Idézett beszéd                        Függő beszéd

‘I love you.’                              He said (that) he loved her.

„Szeretlek.“                                 Azt mondta, hogy szereti.

‘I want to see you again.’          He told her (that) he wanted to see her again.

„Szeretnék veled találkozni.“           Azt mondta neki, hogy szeretne vele találkozni.

           Azt a szerkezetet, amikor valakinek a szavait, gondolatait nem szó szerint, hanem tartalmilag idézzük, az angol nyelvtanban függő beszédnek nevezzük.

He said (that) he loved her.

           Ilyenkor az alapszöveg igeidejét az idézés igeidejéhez kell igazítanunk. Tehát, ha az idézés múlt időben van (pl. azt mondta, hogy…), az idézett szöveget egy igeidővel “hátrébb”, “eggyel múltabba” tesszük.:

Direct speech                         Reported speech

Idézett beszéd                        Függő beszéd

‘I can help you.’                       He said (that) he could help me.

„Tudok segíteni.“                         Azt mondta, tud segíteni.

‘I’ll phone you.’                        He told me (that) he would phone me.

„Fel foglak hívni.“                        Azt mondta, hogy fel fog hívni.

‘I met a girl.’                             He told me (that) he had met a girl.

„Megismerkedtem egy lánnyal.“      Azt mondta, hogy megismerkedett egy lánnyal.

‘I’ve broken my leg.’                He said (that) he had broken his leg.

“Eltörtem a lábam.“                       Azt mondta, hogy eltörte a lábát.

           A that (hogy) nem kötelező a say és tell igék után.

           A mondat alanyaként szerepelő személyes névmást is meg kell változtatnunk.

Az I átváltozik he / she -, stb.

She told me that she was coming.          Azt mondta, hogy jön.

C       Figyelem! Függő beszédben egyaránt használhatjuk a said vagy told igéket, de figyeljünk oda az eltérő használatukra.

           A said után nincs vonzat.

He said that he loved her.          NEM He said her he loved her

Azt mondta, hogy szereti.

           A told után viszont kötelező vonzat áll.

            He told her that he loved her     NEM he told that…

            Azt mondta neki, hogy szereti.

Kérdések

Idézett beszéd                        Függő beszéd

‘Do you want to dance?’          He asked her if she wanted to dance.

„Akarsz táncolni?“                       Megkérdezte, hogy akar-e táncolni.

‘Where do you live?’                He asked her where she lived.

„Hol laksz?“                                Megkérdezte, hogy hol lakik.

Függő kérdéseknél:

           az igeidők ugyanúgy változnak, mint a állító mondatoknál, pl. egyszerű jelen – egyszerű múlt, stb.

           Egyszerű jelen vagy múlt idejű eldöntendő kérdés esetén a do / does vagy did segédigét elhagyjuk a függő kérdésben, helyette a főige kerül a megfelelő igeidőbe.

‚What do you want?                „Mit akarsz?“

            He asked me what I wanted.     Megkérdezte, mit akarok.

            NEM He asked me what did I want.

           Eldöntendő kérdés bevezetéséhez az if szót használjuk. Ezt az –e kérdőszócskával fordítjuk magyarra.

C      Fontos megjegyeznünk, hogy magyar anyanyelvű tanulók típushibája lehet a that kötőszó függő kérdésekben való használata. Ügyeljünk ennek elkerülésére!

‘Do you like the music?           He asked her if she liked the music.

„Tetszik a zene?“                         Megkérdezte, tetszik-e neki a zene.

‘Can you sing?                        She asked him if he could sing.

„Tudsz énekelni?“                        Megkérdezte, hogy tud-e énekelni.

           Függő kérdésben mindig alany - állítmány a szórend.

‘Are you a student?                 He asked her if she was a student.

„Diák vagy?“                              Megkérdezte, hogy diák-e.

‘Have you seen the film?          She asked him if he had seen the film.

„Láttad már a filmet?“                    Megkérdezte, hogy látta-e már a filmet.

Találat: 2391