online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A vizsgamodell

vegyesbal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
VÁROSI HARC
AZ IGAZI ELLENSÉG
Operaciós rendszerek
A vizsgamodell
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A vizsgamodell

A közvéleménykutatás javaslatait is figyelembe véve újabb módosításokat hajtottunk vég­re a vizs­gamodellen. Alapelvként azt tartottuk szem elött, hogy csak könnyíthetünk a kö­ve­tel­mé­nye­ken. Így a javasolt változtatások közül - amelyek nem voltak ellentmondásban a ke­rettan­terv­vel, és amelyek nem veszélyeztették az érettségi követelmények logikai rendszerét - olya­nokat hajtottunk végre, amelyek bizonyos elemek törlését, vagy középszintröl emelt szint­re történö áthelyezését jelentették. Ezen kívül bekerült néhány olyan kiegészítés, amely a feladatírók számára ad útmutatást, hogy az érettségin minél inkább a készségek mérése dom­bo­rodjék ki, illetve, hogy minél nagyobb 515j92f hangsúlya legyen a vizsgán a mindennapok ké­miá­jának

A jelenlegi vizsgaszerkezet a 17. táblázat szerint alakul.Középszint

Emelt szint

Vizsgaforma

írásbeli és szóbeli

írásbeli és szóbeli

Az írásbeli feladatainak

- kijelölése

központi

központi

- idötartama

120 perc

240 perc

- maximális pontszáma

100 pont

100 pont

A szóbeli feladatainak

- kijelölése

iskolai (szaktanár)

központi

- maximális idötartama

15 perc

20 perc

- maximális pontszáma

50 pont

50 pont

17. táblázat: Az érettségi vizsga szerkezete


Az írásbeli vizsga tartalmi szerkezetének összehasonlítását a 18. táblázatba foglaltuk össze.


 


Középszint

Emelt szint

 

Általános, szervetlen és szerves kémiai kérdések

közel azonos pontszámban

 

A számítási feladatok az összpontszámból


(legalább egy feladat)


 

Környezetkémia

meg kell jelennie minden feladatlapon

 

Esettanulmány (kémiai tárgyú szöveg értelmezése)

lehet

lehet

(max. 15%)**

 

Alternatív feladat

lehet

(max. 15%)


 

Feladattípusok

feleletválasztásos teszt

(min. 15%)**

feleletválasztásos teszttáblázatkiegészítés, reak­ció­egyen­le­tek kiegé­szí­tése,

elem­zö feladatok (kísér­let­elem­zés, táblázatok, grafi­ko­nok elem­­zése, anyagok össze­ha­son­lítása, a jelen­sé­gek magya­rá­zata stb. kis esszé for­mában), szá­mí­tással kombinált kí­sér­­let­elem­zés

táblázatos feladatok, egyenletkiegészítéselemzö feladatok


* attól függöen, hogy az alternatív feladatból a számítási vagy az elméleti feladatot oldja meg

** az elmélet összpontszámának százalékában megadva

18. táblázat: Az írásbeli vizsga tartalmi szerkezete (összehasonlítás)


A szóbeli vizsga tartalmi részét a 19. táblázatban hasonlítottuk össze.Középszint

Emelt szint

1. feladat

Egy szerves, szervetlen vagy általános kémiai téma vagy témakör átfogó ismertetése

2. feladat

Egy kísérlet végrehajtása és a tapasztalatok értelmezése, vagy

leírt kísérlet megadott tapasztalatainak értelmezése

leírt kísérlet várható eredményének becslése és elemzése

3. feladat


Problémamegoldó feladat

19. táblázat: A szóbeli vizsga tartalmi szerkezete (összehasonlítás)


Középszinten a tétel két részének eltérö témaköröket (pl. szerves és szervetlen vagy általános és szer­ves kémia) kell érintenie.

Emelt szintü érettségi esetében a szóbeli tétel három részének megfogalmazásánál töre­ked­ni kell arra, hogy legalább egy-egy szerves, illetve szervetlen kémiai kérdés szerepeljen, amelyben fel kell használni az általános kémiai ismereteket. (Például, ha az 1. kérdés álta­lá­nos kémiai témára vonatkozik, akkor a következö két kérdés egyikében a szerves, a másikban a szervetlen kémia domináljon.) Törekedni kell arra, hogy a 2. és 3. kérdés közel azonos ne­hézségü legyen.

A teljes (írásbeli és szóbeli) vizsgán papíron, számológépen és íróeszközön, valamint a szó­­belin az esetleges laboratóriumi eszközökön kívül a négyjegyü függvénytáblázat (perió­du­sos rendszerrel) használható.

Találat: 2006


Felhasználási feltételek