online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

humán erőforrás

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A HUMÁNPOLITIKA MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE
Tajékoztató az alkalmazottaknak
Emberi erőforras és ösztönzési rendszerek
A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS
A HUMANPOLITIKA ESZKÖZRENDSZERE
A MUNKAERŐ-ÁLLOMÁNY ÉS A NÉPESSÉG TÁRSADALMI-FOGLALKOZÁSI SZERKEZETE
A MUNKA SZERVEZÉSE ÉS A MUNKAVÉGZÉS
 
bal also sarok   jobb also sarok

Munkaügyi kapcsolatok


Motiváció és ösztönzés


A motiváció elméleti kérdései


A motivációt általában a viselkedést kezdeményező és irányát meghatározó tényezőként de 919b13j finiálják. Másként fogalmazva, a motiváció az emberi szükséglet kielégítésére irányuló ösztönzés, amelynek hatására az ember valamilyen cél érdekében kifejtett tevékenységbe hajlandó kezdeni (Uo.). A motiváció közvetlenül nem figyelhető meg, hanem csak az egyén cselekvéseiből és elbeszéléseiből lehet rá következtetni. A pszichológia a motiváció elméleteit a következő csoportokba sorolja:1. A fiziológiai alapú motivációs elméletek az ösztönökre, a belső feszültségekre, izgalmi állapotokra, érzelmekre vezetik vissza az emberi cselekedeteket;

2. A tanulási elméletek arra helyezik a hangsúlyt, hogy a tanulás folyamán az egyén olyan válaszokat, válasz-sorozatokat, viselkedési mintákat sajátít el, és igyekszik alkalmazni, amelyek számára a legnagyobb "jutalmat" eredményezik;

3. A társadalmi motivációk elméletei arra építenek, hogy az emberekben él az igény arra, hogy másokra reagáljanak, illetve másokat befolyásoljanak (ilyen a közösséghez való csatlakozás vagy a hatalomszerzés igénye)

4. A kognitív motivációk elméletei egyrészt a megismerés, a megértés iránti vágyat ("tudásvágyat") hangsúlyozza, másrészt az egyén vágyai, értékei és viselkedése közti harmónia igényére, az ezek közötti eltérések csökkentésére irányuló törekvésekre vonatkozik (kognitív disszonancia elmélete);

5. Az individuális motivációk elméletei az egyén tudatos, belső világát, személyiségét, e személyiség megvalósításának motívumát helyezik előtérbe.ábra: Az emberi szükségletek hierarchiája A. Maslow szerint


Abraham Maslow elmélete a szükségletek hierarchiájáról ez utóbbi irányzathoz tartozik. Szerinte az ember szükségleteit az határozza meg, hogy már mivel rendelkezik: mihelyt egy szükségletét kielégítette, egy másik jelentkezik. A szükségletek hierarchiáját ábrázoló piramison (ábra) ez úgy jelentkezik, hogy egy alacsonyabb szinten levő szükséglet kielégítése automatikusan a következő szinten levő szükségletet generál. Egy bizonyos szükségletet ki lehet ugyan elégíteni, de általában az emberi szükségleteket nem. A kielégített szükséglet ugyanakkor nem motiválja a cselekvést, hanem csak a kielégítetlen.

Az egyéni motiváció sajátossága, hogy erősen szubjektív, vagyis személyfüggő jellegű: különböző emberek eltérően érzékelik illetve értékelik saját szükségleteiket, eltérőek az értékeik és ezért a céljaik is. Ezt figyelembe véve a vállalatnál a jutalmazásnak, a munkáért adott ellenszolgáltatásoknak minél gazdagabb rendszerével lehet elérni jó eredményt a munkavállalók-tól. Ennek megfelelően a munkavállalók motiválása igen bonyolult feladat, melynek tényezői közt szerepelnek (Uo.):

a munkavállaló számára a belső motivációs tényezők nagyobb hatásúak, stabilabbak (pl. önmagával és a munkájával való elégedettség, a teljesítmény érzete stb.), miközben a vállalat értelemszerűen inkább csak külső motivációs eszközökkel (bér, béren kívüli juttatások, előléptetés, kitüntetés stb.) élhet;

a munkavállaló nem a tényleges ráfordítását veti össze a tényleges teljesítménnyel és egy objektíven értékelhető jutalommal, hanem mindezeket szubjektíven fogja fel és így is értékeli;

nem egyértelmű a jutalom teljesítményserkentő hatása sem. Empirikusan alátámasztott tény, hogy bizonyos esetekben a jutalommal való elégedettség nemhogy növeli, hanem kimondottan csökkenti a munkateljesítményt;

eltérő motivációs eszközök alkalmazhatók, illetve az egyes eszközök eltérő hatásokkal járnak a munkavállalók különböző csoportjaiban. Pl. különböző munkavállalók a szükséglethierarchia eltérő fokozatain állnak, így eltérően értékelik ugyanazt a pénzjutalmat.


Teljesítményjavító és termelékenység-növelő motivációs stratégiák


A teljesítményjavító és termelékenységnövelő straté-giák kidolgozásánál a következő kérdések merülnek fel:

- Milyen szempontokat kell figyelembe venni az alkalmazottak motivációját célzó stratégiák megvalósítá-sában ?

- Milyen konkrét lépéseket kell tenni a kiválasztott stratégia megvalósításához ?

- Milyen költségekre illetve haszonra lehet számítani az egyéni, csoportos vagy szervezeti szinten bevezetett ösztönzőktől ?

- Milyen csapdákat kell elkerülni egy érdemi alapon megvalósított fizetési ill. jutalmazási rendszer felállításakor ?

A hatásos ösztönzési rendszerek követelményei (W. F. Cascio. 1992):

1. egyszerű:  legyen rövid, világos szabályokkal;

2. meghatározó: legyen pontos, hogy mindenki tudhassa, mit várnak el tőle;

3. elérhető: legyen teljesíthető, hogy minden alkalmazottnak esélye legyen nyerni rajta valamit;

4. mérhető: legyenek kvantifikálható célkitűzések, az eredmények pedig legyenek összekapcsolhatóak a ráfordításokkal.

Az ösztönzési rendszerek és módszerek típusai:

1. egyéni ösztönzők: alacsonyabb szintű alkalmazottak számára érdemi fizetésrendszer (a munka minőségének függvényében), normarendszer. Fontos, hogy elérhető normákat tűzzünk ki, hogy azok teljesíthetők ill. adott esetben akár túlteljesíthetők is legyenek. A szakszervezetek bevonása az ösztönzési rendszerbe számos esetben bizalomerősítő jellegű lehet.A vezetők ösztönzése főleg a vezetői jövedelmeken keresztül lehetséges, az alapbéreken kívül rövidtávú ösztönzőként igen gyakori a prémium (jutalom vagy bónusz) és az osztalék, természetesen csak az éves eredmény függvényében. A hosszú távú ösztönzési rendszerhez kapcsolódnak a részvényopciók, részvényjutalmak (bónusz részvények) vagy az ún. fantomrészvények (a valódi részvényekkel egyenértékű prémiumok).

2. csoportos ösztönzés: a csapatmunka eredményét jutalmazza, az alkalmazottak közti együttműködést ösztönzi és lehetővé teszi a kiszolgáló jellegű munkát végzők (bedolgozók) jutalmazását is.

3. szervezeti ösztönzés: a szervezeti színtű ösztönzők vagy az éves eredménytől függő nyereségjutalmak (bónuszok), vagy a vállalati eredményességben érdekeltté tevő, munkavállalói részvénytulajdonosi programok (E.S.O.P.- employee stock ownership plan) formájában képzelhetők el


Bér- és jövedelemgazdálkodás


A keresetek (pénzjövedelmek)


Kereset alatt a munkavállalónak a vállalatnál képző-dő, munkavégzésből származó pénzjövedelmét értjük.

A kereset elemei (Chikán A., 1999):

- alapbér (alapfizetés);

- különböző bérpótlékok (vezetői pótlék, éjszakai pótlék, veszélyességi pótlék, stresszpótlék stb.);

- prémiumok és jutalmak (amelyeket általában valamilyen előírt teljesítmény elérésekor fizetnek ki);

- jutalékok (pl. a forgalom után, ügyfelek/páciensek száma után stb.);

- kiegészítő fizetések (pl. le nem dolgozott időre, tanulmányi vagy rendes szabadságra, állásukból felfüggesztett személyeknek folyósított munkabér stb.);

- egyéb bér jellegű juttatások (újítási díjak, szerzői jogdíjak, stb.)

A vállalatvezetésnek a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és jövedelempolitikáját sajátos kettősség jellemzi: egyrészt igyekszik növelni a jövedelmeket (mivel így érhet el komoly eredményt és hosszú távon lojalitást a munkavállalóktól), másrészt azonban a munkavállalóknak teljesített kifizetések mint nyereséget csökkentő költségek jelennek meg a vállalati eredmény-kimutatásban. A bér és jövedelempolitikának ezen kettősség mellett még számos további szempontot kell mérlegelnie (Uo.):

- a munkavállalói jövedelmek mint költségtényezők figyelembe veendők a vállalat pénzügyi stratégiájának megvalósításában. Meg kell határozni a bérekre és egyéb keresetekre fordítható összeget (abszolút értelemben is, de még inkább vállalati teljesítményparaméterek függvényében);

- ki kell alakítani egy olyan kereseti struktúrát, amelyet a munkavállalók korrektnek fogadnak el, egyrészt a vállalaton belüli jövedelemarányokat illetően, másrészt a többi vállalat hasonló munkakört betöltő munkatársaival való összehasonlításban;

- megfelelő arányokat kell találni a keresetek egyes elemei (alapbérek, pótlékok, jutalékok stb.)

- olyan ösztönzési rendszert kell létrehozni, amelyben az egyéni és csoportos juttatásokat, illetve a munkavállalói jövedelmeket az összvállalati teljesítmén-nyel összekötő mechanizmusok egyaránt működnek.

A megfelelő motiváció biztosításához fontos, hogy az előzőkben vázolt stratégiai elvek és megvalósításuk rendje a munkavállalók teljes körében ismert és elfogadott legyen, világos és teljesíthető követelmény-rendszerre épüljön.


Nem pénzbeni juttatások


A motiváció eszközeként a vállalatnak a gazdag lehetőségei vannak nem pénzbeni juttatások felhasználá-sára. A nem pénzbeni juttatás (indirect compensation) olyan természetbeni járandóság, amelyet a vállalat a munkavállaló számára az alkalmaztatás jogán nyújt. A fontosabb juttatáscsoportok (Uo.):

- biztosítások (kötelező társadalombiztosítás, beteg-biztosítás, munkanélküli- és rokkantbiztosítás stb.)

- a nyugdíjhoz kapcsolódó juttatások;

- fizetett szabadságok, ünnepek stb.;

- szociális szolgáltatások (egészségügyi ellátás, óvoda, étterem, üdültetés stb.);

- utazási térítések és támogatások;

- szolgálati lakás;

- szolgálati autó, autóbiztosítás;

- egyenruha, szolgálati ruháztatás;

- hitelgaranciák, kedvezmények stb.;

- adó- és jogtanácsadás;

- klubtagság, fitness és jóléti programok;

- ajándékok, karácsonyi vásárlási utalványok;

- nyugdíjazási prémiumok és ajándékok

Ezek a juttatások a teljes munkaerőköltségben vállalatonként eltérő arányt képviselnek - a fejlett országokban ez az arány az utóbbi évtizedekben egyre nő. Az ösztönző hatás eléréséhez a vezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy a lehetőségek és a tényleges felhasználásuk egyaránt ismert legyen a munkavállalók körében.
Különleges vezetői juttatások


A topmenedzserek motiválására (az Amerikai Egyesült Államokban) alkalmazott néhány különleges juttatás (special benefits for executives) (W. F. Cascio, 1992):

- az "arany-ejtőernyő" (golden parachute) olyan munkaszerződés-kiegészítés, amelynek értelmében vállalatonként maximum hat vezető számára biztosítható több évi munkabér kifizetése, amennyiben indoklás nélkül elbocsátják vagy lefokozzák őket alacsonyabb beosztásba (például ellenséges felvásárlás esetén);

- a kiegészítő nyugdíjbiztosítás (supplemental retirement benefit plan) az 1986-ban elfogadott új adóztatási törvény nyomán alakult ki, amely 120000 $-ra maximálta a nyugdíjalapként számolható éves jövedelmet, ezért a magas jövedelmű vezetők számára a csökkentett nyugdíj miatt kieső jövedelmet egy kölcsönös megegyezésen alapuló összeggel ki lehet egészíteni;

- életbiztosítások "kulcsvezetők" számára ("key executive" life insurance policy): olyan életbiztosítás, amikor a biztosítási díjak fizetését a vállalat folyósítja, a haszonélvező vezetőnek pedig nyugdíjba vonulásakor készpénzben kifizetik a biztosítás értékét. Ha az illető a nyugdíjkorhatár elérése előtt meghal, akkor a vállalat visszakapja az addig kifizetett biztosítási díjat, ugyanakkor az özvegynek kifizetik a biztosítás megkötése nyomán járó összeget.


Az érdekegyeztetés és a szakszervezetekkel való kapcsolat


A munkavállalók nem passzívan viszonyulnak a keresetek szabályozásához, hanem számos eszközzel rendelkeznek annak befolyásolására. A formális eszközök közül kiemelkedik a bértárgyalások rendszere, az informális eszközök pedig az egyes vállalatok szociológiai jellemzői és a struktúra függvényében ölthetik különböző alkuk, csendes megállapodások, teljesítményszabályozó módszerek formáját.

Az érdekegyeztetés a vállalatvezetés és a munkavállalók szempontjait kölcsönösen figyelembe vevő, a munkavégzés körülményeire és díjazására vonatkozó megállapodások kötését célzó folyamat. A költségcsökkentés-jövedelemnövelés egymásnak ellent-mondó törekvésében a szembenálló feleket összehozza az, hogy céljaikat csak azonos úton, éspedig a vállalat küldetésének teljesítésével, a fogyasztói igények nyereséges kielégítésével érhetik el. Ez a tény teremt alapot az érdekegyeztetéshez, amelynek során a két fél formális vagy informális képviselői megtalálhatják a kölcsönösen kielégítő kompromisszumot (Chikán, 1992).

A munkavállalói érdekképviseletek legelterjedtebb formái a szakszervezetek, amelyek általában jobb alkupozícióból tudnak harcolni, mint az egyének vagy az alkalmi csoportosulások. A szakszervezetek erejének kettős forrása van (Uo.):

- egyrészt a mögöttük álló tagság, amely szervezetten, szolidáris fellépéssel és szakértelemmel rendelkező vezetőkkel ez élén komoly nyomást tud gyakorolni a vállalatvezetésre, vagy akár a kormányzatra is, az egész ágazatra kiterjedő hálózatokon keresztül;

- a másik forrást a legtöbb országban létező (főleg munkajogi) törvények jelentik, amelyek a munkavállalók és a szakszervezetek számára is garantálnak bizonyos jogokat. A munkajogi és a szakszervezetekkel kapcsolatos törvények problémája politikai kérdés: míg a baloldali (szocialista/szociáldemokrata) kormányzatok hagyományosan munkavállaló-pártiak és engedékenyeb-bek a szakszervezetekkel szemben (amelyek nem egyszer jelentős politikai hátteret is jelentenek a baloldali pártoknak), addig a jobboldali (konzervatív és neoliberá-lis) kormányzatok inkább a munkaadói oldalt pártolják és szigorúbban lépnek fel a szakszervezetekkel szemben.

A szakszervezetek és a menedzsment rendszerint általános keretszerződést ("kollektív szerződést") kötnek. Ezek főleg a bérekre és egyéb juttatásokra, a munkaidőre, a munkavégzés feltételeire (egészséges és biztonságos voltára) vonatkoznak, de rögzítik a menedzsment jogait is (pl. az alkalmazottak kiválasztására vonatkozólag). A fejlett országokban jogilag és a szokások oldaláról is körülhatárolt folyamat (kollektív tárgyalás) során jön létre a szerződés. Az alkufolyamatban mindkét félnek vannak tárgyalások kívüli eszközei is (munkalassítás, bojkott, sztrájk az egyik oldalon - a munkavégzés lehetetlenné tétele, sztrájktörés, a vállalat bezárásával vagy áttelepítésével való fenyegetés a másik oldalon), és időnként igénybe vesznek közvetítőket is (Uo.).

Természetesen nem minden munkahelyen működik szakszervezet, hanem általában csak a nagy létszámú alkalmazottat foglalkoztató ágazatokban, azonban a munkavállalók érdekeinek védelmét számos egyéb érdekképviseleti szerv vállalhatja és vállalja is. A legfejlettebb országok többségében mára már a szakszervezetek taglétszáma és jelentősége is csökkent, aminek több oka is van (Uo.):

a szakszervezetek az ún. hagyományos nehézipari ágazatokban (bányászat, kohászat, vegyipar, vasút) voltak a legerősebbek, ezek pedig az utóbbi évtizedekben visszaszorultak, míg a szakszervezeti hagyományokkal kevésbé rendelkező szolgáltató ágazatok súlya növekszik (tercierizáció);

azok a tényezők, amelyek hagyományosan a szakszervezetek felé terelték a munkavállalókat (harc a magasabb bérért, jobb munkakörülményekért), ma már a menedzsment gondolkodásába is beépültek, így a munkavállalóknak ma már kevesebb oka van szakszervezetet alapítani, vagy abba belépni;

a munkavállalók participációjának változatos formái nyertek teret (az üzemi tanácsoktól a munkavállalói részvénytulajdonosi programokig), amelyek az alkalmazottakat is egyre érdekeltebbé teszik a vállalati eredményességben.
: 2196