online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 
 

Ady Endre

irodalom

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A magyar nyelv gyökrendszerének alapjai
Petöfi Sandor forradalmi latomas költészete
Babits Mihaly
A realizmus
Honoré de Balzac Goriot apó címü müvének elemzése és értelmezése
JÓKAI MÓR: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI
Ady Endre
 
 

Ady Endre

v      Született: 1877 – Érmindszent

v      kisnemesi (hétszilvafás) család; kálvinista család

v      apja: Ady Lőrinc

v      anyja: Pásztor Máriav      Tanult:

Ø      nagykárolyi piarista gimnáziumban

Ø      zalai református kollégiumban

Ø      debreceni jogakadémián (de itt a tanulást m 848b11i ellőzte)

v      Első kötete: 1899.: Versek

v      1900.: Nagyvárad – Szabadság c. lapnál dolgozik

v      Diósy Ödönné Brüll Adél (= Léda)

v      Kiderül, hogy halálos betegsége van

v      1912.: elhagyja Adélt

v      1911-től levelezik Boncza Bertával, akit verseiben Csinszkának hív.
(Ady = Csacsinszky)


Pályaképe

v      A Nyugat első hiteles és meghatározó egyénisége

v      Szemléletét a magyar nemzeti és történelmi, kálvinista, ótestamentumi hagyomány, messianisztikus politikai radikalizmus határozza meg.

v      Költészetének alapvonása pályájának első szakaszában:

Ø      a lírai ént felnagyító öntematizálás

Ø      vallomásos hang

Ø      kijelentő hang

v      Költészete lezárója a magyar utóromantika lírájának megvalósítója a boudelaire-i szimbolista szecessziós költészetének és pályájának 2. és 3. szakaszában új szemléletmódot: a késő modern fordulatot készíti elő, expresszionista nyelv jegyével.

v      Első kötete: 1899.: Versek

v      1903.: Még egyszer c. verses kötet

Ø      jellegzetes Ady-motívumok megjelennek

Ø      kín, fény, kép, mámor, pogányság, faun, Gangesz part, szent napkelet

v      1905.: Publicisztika

v      1906.: Új versek

Ø      új versnyelvet teremt

Ø      felfokozott képszerűség

Ø      szecessziós, szimbolikus képek

Ø      allegóriák

Ø      új témákPályaszakasza

v      1906.: Új versek

v      Ady tudatosan szerkeszti a köteteit à ciklusokba rendezi (téma szerinti)

v      Ady címadása is tudatos:

Ø    A cikluscímek szimbolikusan kifejezik a témát, vagy hangulatot a versben

Ø    Címei 3 szavasak

v      Indít: egy programadó verssel, aminek nincs címe („Góg és Magóg…”)

Ø    Léda asszony zsoltárai à szerelem

Ø    A magyar Ugaron àelmaradott Magyarországot ostorozó versek

Ø    A daloló Párizs à haladás

Ø    A szűz ormok vándora à olyan versek, melyeket a költészetben még sose írtak (olyan témák)

v      Zárja: egy ars poétikus verssel à „Új vizeken járok”

v      : Vér és arany à halál témával bővül

v      1908.: Illés szekerén à az istenes témákkal bővül

v      1909.: Szeretném, ha szeretnének à magány

v      1910.: Minden titkok versei à előző kötetek verseit tartalmazza és összefoglalja


v   Új versek

Ø    Góg és Magóg fia vagyok én…”

Góg és Magóg = elmaradottság jelképe

„Hiába döngetek kaput, falat…” à elmaradottságból akar kitörni

Küldetéstudata van, új életet akar Magyarországon

Programja: „új idők, új dalai…”

Győz az új költészet

Pusztaszer = maradiság szimbóluma

Az „új” szó 6x szerepel a versben= Magyarország

 

Góg és Magóg


 
Nyugat                              Kelet
Dévény Verecke


Ø    Új vizeken járok

Ars poétikus vers

A Góg és Magóg… és az Új vizeken járok közös jegyei:

újat akar

küldetéstudat

művészi szárnyalás

Záró vers, mert összeköt, megvalósít, a jövő bizonyosságát adja

Jellegzetes toposzai:

o        víz – élet

o        hajó – egyén

Hagyományokhoz való viszony:

o        elutasítja

o        nem kellenek

Versbeli szerepek:

o        Holnap hőse – Szürkék hegedűse

o        részeg evezős

Költői képei:

o        Repülj hajóm – megszemélyesítés

o        Holnap hőse – metafora, alliteráció

o        Új horizontok – metafora

o        Szürkék hegedűse – metafora


Léda asszony zsoltárai

Ø    Ady a szerelmi költészetét is megújítja:

o        a nő egyenrangú partner lesz

o        Ady a szerelmet nyíltan vállalja

o        Adynál a szerelem = küzdelem

o        Ady az első, akinél a szerelemben a testi kapcsolat is megjelenik


Ø    Héja-nász az avaron

Adyt és Lédát meghatározó szerelem

héja                       nász

„héja-madár” = Ady és Léda

„vijjogva, sírva, kergetőzve” = negatív érték

„Dúlnak a csókos ütközetek” = erotika

Ősz = elmúlás

Nyár = élet

Ø    Örök harc és nász

Ellentétek

A magyar Ugaron

tájleíró verset várunk

középpontban: lírai én à „virág” – szimbólum = viráglétet akar a lírai én

„Elvadult tájon gázolok” – lassú a haladás

Keserű gúny = győz az Ugar-lét

tájba vetíti bele a lírai én a gondolatait à allegorikus

Ø    A Tisza-parton

= Magyarország (szinekdoché)

Tisza                           Gangesz
+
bambák                       harangvirág
álom bakók álmodozás
vad finom remegések

keserűség, öngúny, irónia


Ø    A Hortobágy poétája

A címből ítélve tájverset várunk (de nem az)

szinekdochés képpel indul

elmaradottság  műveltség


A daloló Párizs


Ø    A Szajna partján

Szajna              Duna
Párizs    Magyarország
haladás elmaradottság
szűz szerelem démonok
kacagás röhejes mámor
szebb, nemesebb, hősibb céda lányhoz; durva öröm
a lelkem muzsikás bor

hős = lírai én à „másik” = osztott személyiség


Párizs              Magyarország

Pályaszakasza (1912-14.)

è    változás történik, a lírai én a középpontból a perifériára kerül, kételkedő tárgyilagosabb hang jellemzi, elemző önszemlélet, versbeszéd egyszerűbb, nyelvhasználat fogalmibb, visszaszorulnak a szimbólumok, múlthoz való kötődés egyre nagyobb.

è    1912.: Menekülő élet (utolsó Léda versek)

è    1913.: A magunk szerelme

è    1914.: Ki látott engem?


Pályaszakasza (1914-19.)

è    minden a háborúról szól

è    megváltozik a költői szerepe à értékőrzés programja

è    a múlt felértékelődik

è    régies nyelveket használ (archaikus)

è    népdalok, népmesék megidézése

è    expresszív versnyelvezet

è    meghatározó tapasztalata a háború élménye, ez minden más viszonyt átjár

è    1918-ig nem adhat ki kötetet

è    1918.: Halottak élén c. kötet:

Ø      értékőrzés programja fogalmazódik meg

Ø      felértékelődik a hagyományokhoz való viszony

Ø      biblikus, apokaliptikus képrendszer

Ø      zsoltáros/kurucos hangvétel

Ø      históriás énekek

Ø      népmesei/népköltészeti hangok

Ø      köznyelv beépül a versnyelvbe

Ø      expresszionista


Sípja régi babonának

Ø      hangszer toposz

Ø      cím à kétértelműség à figyelmeztet

Ø      „bujdosó magyar énekli” à fiktív szereplő

Ø      Vérem népe, magyar népem à hagyományokhoz kötődik

Ø      „átkozott nép” à erőt merít az elváláshoz

Ø      népdalból idéz az utolsó versszakban à kötődés


kellemes

kísérteties

 
Emlékezés egy nyár-éjszakára

Ø      cím à kettősség:

Ø      refrénes

Ø      háborúkitörés éjszakája (júl. 31.)

Ø      biblikus kép à „Az Égből dühödt angyal dobolt…” à az ítélet napja

Ø      expresszív versnyelv à „Véres, szörnyű lakodalomba…” = háború

Ø      közvetítőként jelenik meg Ady à „S Isten-várón emlékezem…”

Ø      „Csúfolódóbb sohse volt a Hold…”


Őrizem a szemed

Ø      a felesége a menedéke


Krónikás énekek 1918-ból

Ø      krónikás à középkor

Ø      ragrímek (gyűlnek, keserülnek,…)

Ø      értékőrzés programja à „Mag, hó alatt…”

Ø      mag = élet


Nézz, drágám kincseimre

Ø      menedék: 4652