online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Babits Mihaly

irodalom

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Pilinszky Janos 1921-1981
A magyar nyelv gyökrendszerének alapjai
Petöfi Sandor forradalmi latomas költészete
Babits Mihaly
 
 

Babits Mihály

v      Született: 1883. – Szekszárd

v      Nemesi család

v      Apja: törvényszéki bíró

v      Erősen vallásos, katolikus család

v      Poéta doctus  (=tudósköltő)v      Min. 6 nyelven beszélt

v      Nem volt katona à a háború ellen volt

v      1934-től betegeskedik

v      1937.: Megműtik à gégerák

Pályaképe
A Nyugat nagy nemzedékének kiemelkedő alakja

v      A legjelentősebb és legsokoldalúbb éle 646c25g tmű az övé

v      A klasszikus modern gondolati költészetének a példaadója

v      Műfordító, tanulmányíró, értekező próza

v      Lírája egyrészt a Vörösmarty- Arany-féle hagyomány folytatója, másrészt a Browning és Swinbrun mintáját követi.

v      Babits formákat, műfajokat, témákat, versmértéket, az antik költészet mintájára épp úgy tudott írni, mint a klasszikus modernben.

v      Szerinte a költő a klasszikus hagyományok és értékek őrzője. à Így lesz a késő modern ösztönzője.

v      Öröksége az Újhold folyóirat körére hatott.

v      Filozófia érdeklődése költészetének meghatározója.

v      Világképének alakja a keresztény platonizmus
àLényege: az ember eredendően sem nem jó, sem nem rossz, de belső küzdelem árán győzhet a jóság.

v      Filozófiáját befolyásolja:

Ø      Görög természetfilozófia

Ø      Spinoza panteizmus

Ø      Szenzoalizmus à tapasztalatokon keresztül ismerhetjük meg a világot

Ø      Hume pozitivizmusa

Ø      Kant erkölcstana

Ø      Nietzsche à felsőbbrendű ember

Ø      Schopenhauer

Ø      Bergson à szubjektív, objektív

Ø      Freud lélektana

v      Művészetfelfogása: az alkotótevékenység öntörvényű à „világteremtés”


Lírájának szakaszai:

v     

è    bezárkózás, csak a művészetnek él

 

Én központú

Parnasszus-hegye

Elefántcsonttorony

Teljesség megragadása

 

versek

 

összefüggnek

 

sokszínűség

 
1909.: Levelek Írisz koszorújából

v      1912-1920.

Ø      társadalmi feszültségek érzékelése

Ø      háborúellenesség

Ø      Kiemelkedő alkotása: Húsvét előtt

v      Elzárkózás – 20’as évek

Ø      Sziget és tenger – 1925

§         érintkezik a valósággal

§         értékőrzés a feladata

1.  Alkotói korszaka

Ø    In Horatium

o        ellenzi: aranyközépút, boldog megelégedés

o        műfaja: óda

o        ars poétikája kettős:

§         újat akar

§         régi eszmét is követ

o        3 szerkezeti rész:

§        

retorikus

 
érvelés

§         következtetés

§         érvelés

o        kötődik a hagyományokhoz:

§         antik utalások

§         műfaj§         Horatius

o        Hajó toposz:

§         szikla

§         egyensúly

§         ár

o        In = ellenszemben

o        Horatium = Horatius (római költő)

Ø    Messze…messze…

o        sejtetés

o        elvágyódás

o        országok bemutatása

o        impresszionista versforma

o        nominális stílust használ:

§         kerüli az igéket

§         kerüli a hangutánzó szavakat

Ø    A lírikus epilógja

o        szonettforma

o        legszemélyesebb gyötrelmeit/érzéseit írja le

o        In Horatium ellenverse

o        ismeretelméleti alapkérdés a műben: meg lehet e ismerni a világot objektívan?

o        bezártság képe à „vak dióként dióban zárva lenni…”

o        nincs ars poétika

o        a világ nem megismerhető

o        inverzió à „én vagyok az ómega és az alfa”

o        = zárszó à eddigi pályaszakasz összegzését várjuk

Ø    Esti kérdés

o        mi az emberi lét értelme à „E sok szépség mire való?” – vers fő kérdése

o        versmonológ à benne lételméleti kérdés

o        53 soros versmondat

o        3 szerkezeti rész:

§         „Midőn…”

·         szecessziós nyelvhasználat à est leírása, vagy az én állapotának leírása

§         „Olyankor…”

·         kint – térben – bentről – ki

·         közelről – távolra

§         „Ott…”

2.  Alkotói korszaka

Ø    Húsvét előtt

o        1-8. vsz.: szabálytalan versszakok

o        zaklatottság

o        funkciója: békevágy

o        a vers beszélője egy közösség szószólójaként jelenik meg

o        műfaja: óda – rapszódia à hirtelen változik a vers hangulata

o        verselése a végén magyaros, ütemhangsúlyos à harmonikus

o        hosszú mellékmondatok sora

o        expresszívvé teszik:

§         a vér képe az egész versen végigfut

§         állandó igék – „kiszakad – szétszakad – ronggyá szakad”

§         a malom képe = háború

§         Március à ellentét à újjászületés                      háború

o        rímpár à nép – gép

o        a magyarokat félti

o        azért nem antik minta alapján írta, mert magyar

o        szimbolikus kép: „adjon Isten bort, búzát…”

vér                    test

Ø    Fortissimo

o        expresszionista versnyelv

o        istenkáromlás miatt majdnem börtönbe került - „a süket Istenét!...”

o        nyomatékosít – „ne, ne, ne…”

3.  Alkotói korszaka

Ø      értékőrzés


Ø      elzárkózás

Ø    Cigány a siralomházban

o       

számvetés

 
1. vsz.: 1. alkotói korszaka – „hajdan…”

o        2. vsz.: 2. alkotói korszaka – „trombitahang, katonák…”

o        3. vsz.: Jelen – „könny…”

o        idő-és értékszembesítő verstípus

o        szolidaritás – „testvérem van millió…”

§         jelen = szegénység = öngyilkosság

o        7-8. vsz.: következtetés, összefoglalás

§         költészet szerepe à „mire jó?”

o        cigány = Babits maga

Ø    A gazda bekeríti házát

o        van vmi érték amit óvni kell

o        szecessziós kép

4.  Alkotói korszaka

Ø      Babits a 30’as években még magányosabbá válik, az ő humanista értékei egyre idegenebbek az elvaduló világban.

Ø      a szemlélődést, bölcselkedést választja

Ø      katolicizmusa egyre mélyül

Ø      1933-ban kiadott Versenyt az esztendőkkel c. kötetében a próféta küldetés szerepének vállalását lelhetjük fel fokozataiban.

Ø      Mit kell tennie a költőnek? à a nép érdekeit szolgálni?

Ø      1937/38.: Jónás könyve

§         a költői szerepvállalás véglegességéről, a próféta szerepvállalásáról szól.


Jónás könyve

§         műfaja:

§         elbeszélő költemény
Az ószövetségi Jónás történetet dolgozza fel, annak átirata, parafrázisa

§         példázat

§         szerepvers

§         Érdekessége a műnek: nem a prófécia a fontos, hanem a prófétáról szóló történet.

§         Jónás = Babits à Egyikőjük sem akar próféta szerepet betölteni

§         A ránk ruházott feladat alól nem lehet kibújni

§         Jónás – Babits à közös bennük a kényszerűség

§         A magyar irodalomtörténeti hagyományban régtől szerepel

§         már a 16. századi prédikátorok feldolgozták Jónás történetét

§         Tehát Babits a hagyományok követője à klasszicizmus

§         a mű helye a babitsi életműben:

§         Fő kérdés: Mit tehet / kell tennie a költőnek, ha a világot erkölcsileg romlónak, végveszélybe sodrónak találja.

§         Eltérések a bibliai és babitsi Jónás történetek között:

§         Már maga a cím:

·         Jónás próféta könyve

·         Jónás könyve à Jónás hétköznapiságát, esendő emberi voltát hangsúlyozza

§         A hajón: Babitsnál Jónás gyáván meglapul

§         Jónás háromszor prédikál Ninivében:

·         piac

·         színészek/mímesek tere

·         királyi palota

·         Egyszer sem hallgatják meg

·         Jónás               Ninive

·         Jónás               Úr

§         Babits ebben a művében számvetést készít, saját szellemi önéletrajzát adja a műben, önirónikusan, azaz a költői szerepfelfogás értelmezéséért folytatott erkölcsi indíttatású küzdelmét adja.

§         szellemi önéletrajz = alkotói korszakai

§         stílusok, hangnemek sokszínűségét megtaláljuk a műben

§         Ninive = világ à Isten nem pusztíthatja el a világot

§         Hangnemek:

§         emelkedett – „mondá, látá”

§         köznapi

§         humoros, ironikus – „csücsültem”

§         tragikus

§         klasszicista

§         naturalizmus – „vért, zsírt…”

§         expresszionista

§         szimbolista – „Ninive, számmisztika”


: 1986