online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Kronológia iszlam

történelem

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Az ókori Görögorszag
Vilagvalsag; hatasa (1929-33)
'Ismernünk kell a múltat, hogy megérthessük a jelent'
A Horthy-féle konszolidació jellemzése
Az 1848-49-es forradalom és szabadsagharc
Az újabban talalt kútfők adatai
Az Eftalita - vagy fehér hun Birodalom és Korezm
A BALTI SZOVJET KÖZTÁRSASÁGOK LETTORSZÁG, LITVÁNIA ÉS ÉSZTORSZÁG FELSZABADÍTÁSA. AZ ELLENSÉG SZÉTZÚZÁSA A SARKKÖRÖN TÚL
 
 

Kronológia iszlám

610                  Mohamed próféta elöször lesz részese a Koránban testet öltö is­teni kinyilatkoztatásnak. Két évvel ez után kezdi hirdetni tanait.

616                  Mekka vezetésének és Mohamed követöinek viszonya ro­ha­mo­san romlik. Mohamed helyzete egyre tartha­tat­la­nabbá vá­lik, híveit egyre nyíltabban üldözik.

620                  Jatrib (a késöbbi Medina) arab lakói megkeresik Mohame­det, és meghívják a város élére.

622                  A Próféta és hetven család hidzsrá-ja, Mekkából Me­di­nába köl­tö­zé­se, melyet követöen Mekka vezetöi bosszút es­küsz­nek. A hidzsra a muszlim idöszámítás kezdete.

624                  A Badrnál megvívott csatában a muszlimok megrendítö vere­­séget mérnek a mekkaiakra.

625                  A mekkai sereg a Medina közelében fekvö Uhudnál súlyos vereséget mér a muszlimokra.

A két zsidó törzset, a kajnukát és a nádirt a mekkaiak támogatása miatt számüzik a városból.

627                  „Az Árok Csatájában” a muszlimok legyözik a mekkai csapa­­tokat. Az ütközetet követön a muszlimok a mek­ka­iakat tá­mo­­­gató egyik zsidó törzs, a kurajza számos tagját lemészárolják.

628                  Mohamed merész lépését követön a mekkaiak és a me­di­naiak kö­zött sor kerül a békét jelentö hudajbijjai szer­zö­dés megkö­tésére. Mo­ha­medet ekkor már sokan Ará­bia legbefolyásosabb szemé­lyi­ségének tartják. Számos arab törzs csatlakozik a vezetése alatt álló szövetséghez.

630                  A mekkaiak megszegik a hudajbijjai szerzödést. Mohamed egy musz­limokból és szövetségeseikböl ál­ló, hatalmas sereg élén a város ellen vonul. Mekka el­ismeri vereségét, és megnyitja kapuit Mohamed elött, aki vérontás nélkül vonul be az elfoglalt vá­rosba, és senkit nem kényszerít az iszlám felvételére.

632                  Mohamed próféta halála. A muszlim közösség Abu Bakrt választja meg utódjának, kalifá-nak.

632-634          Abu Bakr uralkodása, a szövetségböl távozni akaró törzsek ellen vívott ridda-háború évei. Abu Bakr 212j95c a lázadás leverése után újraegyesíti Arábia törzseit.

634-644          Umar ibn al-Khattáb uralkodása. Muszlim csapatok özönlik el Irakot, Szíriát és Egyiptomot.

638                  A muszlim csapatok beveszik Jeruzsálemet, mely Mekka és Medina után az iszlám harmadik szent városa lesz.

641                  Szíria, Palesztina és Egyiptom teljesen a muszlimok ke­­zére kerül. Csapataik megsemmisítö vereséget mér­­nek a Perzsa Bi­rodalomra, melynek területét idö­­vel, amint azt le­he­tö­sé­ge­ik megengedik, az isz­lám világához csatolják. A hely­ör­ségnek épült Kúfa, Baszra és Fusztát városában ál­lo­má­sozó katonák el­kü­lönülnek az általuk ellenörzött helyi lakos­ságtól.

644                  Umar kalifát meggyilkolja egy perzsa hadifogoly. A musz­li­mok harmadikként Uszmán ibn Affánt választják meg a közös­ség vezetöjének.

644-650          A muszlim seregek meghódítják Ciprust, az észak-afrikai Tripolit. Iránban, Afganisztánban és Szindh­ben bevezetik a muszlim közigazgatást.

656                  Elégedetlenkedö muszlim harcosok merényletet kö­vet­nek el Uszmán kalifa ellen. A katonák Ali ibn Abi Tálibot kiáltják ki kalifának, ám uralmát nem mindenki ismeri el.

656-660          Az elsö fitna. A polgárháború évei.

656                  „A Teve Csatája”. Az Uszmán kalifa meggyilkolá­sát meg­tor­lat­­lanul hagyó Ali ellen Áisa, a Próféta felesége Talha és Zubajr segítségével felkelést szer­vez. Ali támogatói diadalt aratnak felettük. Szí­ri­ában Uszmán rokona, Muávija áll az Ali-ellenes tábor élére.

657                  Sziffín közelében a muszlimok kísérletet tesznek arra, hogy a viszályt egy köztiszteletben álló fér­fi­ak­ból álló testület ítélete alapján rendezzék. Az Ali szá­­mára kedvezötlen döntést követöen Muávija meg­fosztja Alit hivatalától, és Jeruzsálemben magát ki­áltatja ki kalifának.

A kháridzsiták kivonulnak Ali táborából.

661                  Egy szélsöséges nézeteket valló kháridzsita kioltja Ali életét.

Ali követöi Ali fiát, Haszant kiáltják ki kalifának, ám ö kiegyezik Muávijával és visszavonul Medi­nába.

661-680          I. Muávija kalifának, az Umajjád-ház megalapítójá­nak uralkodása. Székhelyét Medinából Damasz­kusz­ba teszi át.

669                  Ali fia, Haszan meghal Medinában.

680                  Atyja, Muávija halála után a második umajjád uralkodó, I. Jazíd ül a kalifátus trónjára.

680-692          A második fitna. Az újabb testvérháború évei.

680                  A magukat sía-ji Ali-nak (Ali pártjának) nevezö kúfai musz­li­­mok Ali ibn Abi Tálib kisebbik fiát, Huszajnt kiáltják ki ka­li­fának. A kis létszámú sere­ge élén Medinából Kúfa felé igyek­vö Huszajnt Jazíd csa­­patai meggyilkolják a Kerbala mel­letti síkon. A­rá­­biában Abdalláh ibn al-Zubajr fellázad Jazíd ellen.

683                  Meghal I. Jazíd.

Nem sokkal késöbb gyermeke, II. Muávija is életét veszti.

I. Marván trónra lépése. Az önjelölt umajjád kalifát a szíriaiak támogatásukról biztosítják.

684                  Az Umajjádok uralma ellen lázadó kháridzsiták az Arab-félsziget középsö részén önálló államot hoz­nak létre.

Kháridzsita felkelések Irakban és Iránban.

Síita felkelés tör ki Kúfában.

685-705          Az Umajjád-ház hatalmát sikerrel helyreállító Abd al-Malik uralkodása.

691                  A kalifa csapatai legyözik a lázadó kháridzsiták és síiták seregeit. Jeruzsálemben felépül a Szikla-mecset.

692                  Umajjád harcosok legyözik Ibn al-Zubajrt, aki az össze­csa­pás­­ban maga is életét veszti. A fitna-háború új vallási moz­gal­mat hív létre, melynek központjai Basz­rában, Medinában és Kúfában találhatók. A moz­­galomhoz tartozó irányzatok egy­hangúlag a musz­limok magánéletében és a közösség hétköz­nap­jaiban irányt mutató Korán elöírásainak szigorúbb betartatásáért szállnak síkra.

705-715          Al-Valid uralkodása. A muszlim csapatok folytatják Észak-Afrika leigázását, és egy muszlim államot hoznak létre az Ibériai-félszigeten.

717-720          II. Umar a kalifátus trónján. Ő az elsö olyan kalifa, aki külö­nö­sen nagy súlyt helyez a térítésekre. Uralkodóként kísér­letet tesz a vallási mozgalom meghirdette eszmények gya­kor­lati meg­való­sí­tására.

720-724          Az élvhajhász II. Jazíd uralkodása. Egyre fokozódik az umaj­­­jád uralommal szembeni kháridzsita és síita elégedetlenség.

724-743          Az istenfélö, de zsarnoki módon kormányzó I. Hisám, a jám­­bor muszlimokból is ellenérzést kivál­tó kalifa uralkodása.

728                  Meghal a neves hadísz-tudós, vallási újító és aszkéta, Haszan al-Baszrí.

732                  A poitiers-i csata. Martell Károlynak sikerül legyöznie egy kisebb létszámú, arab portyázókból álló sereget.

Színre lép a fikh tudományának elsö jelentös müvelöje, Abu Hanífa.

Muhammed ibn Iszhák elkészíti az elsö nagyobb lélegzetü Mohamed-életrajzot.

743-744          Az Umajjádok ellen Iránban fellépö Abbászidák támoga­tá­sára egyre többen gyülnek a sía zászlaja alá.

743                  II. Válid uralkodása.

744-749          A kalifátus trónját megszerzö II. Marván jelentös erö­fe­szí­té­se­ket tesz azért, hogy felszámolja az elégedetlenségi moz­gal­ma­kat és visszaállítsa az Umajjádok hatalmát. Szíriai csapatai több síita lázadást is vérbe fojtanak, ám

749-ben           az Abbászidák beveszik Kúfát, és véget vetnek az Umajjádok uralmának.

750-754          Az új kalifa, Abu Abbász al-Szaffáh kivégezteti az Umajjád-család valamennyi tagját. Az iszlám vilá­gá­ban újnak számító abszolút állam kialakulásának elsö jelei.

755-775          Abu Dzsafar al-Manszúr uralkodása alatt parancsot ad több köztiszteletben álló síita vezetö meggyilko­lására.

756                  Az Abbászida Birodalomtól elszakadó Ibériai-félszigeten egy, a mészárlás elöl sikeresen elmene­külö umajjád herceg önálló államot alapít.

762                  Bagdadnak, az Abbászida Kalifátus késöbbi fövárosának megalapítása.

765                  Meghal a hatodik imám, Dzsafar asz-Szádik, aki arra biz­tat­ta a sí­i­tákat, hogy elvböl kerüljenek minden kapcsolatot a politikával.

769                  Az iszlám elsö jelentös jogi iskoláját megalapító Abu Hanífa halála.

775-785          Al-Mahdi kalifa uralkodása, aki sokat tesz a fikh tu­do­má­nyának fejlesztéséért, elismeri, hogy a val­lásos moz­ga­lom, mely fokozatosan megtanul együtt élni az Abbászidák abszolút hatalmával, a jámbor istenfélelemböl táplálkozik.

786-809          Hárún ar-Rasíd uralkodása. Az Abbászida Kalifátus leg­fé­nye­sebb évei. Bagdadban és a birodalom sok más városában a kul­tú­ra virágkorát éli. A kalifa a tudományok és müvészetek egyik leg­jelentösebb mecénása. Mindezek mellett a fikh ta­nul­má­nyozását és a szent hagyományok, a hadísz-ok (t. sz. ahádisz) összegyüjtését is eröteljesen szorgalmazza, s ezzel nagyban elösegíti az egységes muszlim jogrend (saría) kidolgozását.

795                  Meghal Malik ibn Anasz, a málikita jogi irányzat meg­a­la­pítója.

801                  Meghal a muszlim misztika elsö fontos nöi képviselöje, Rábia.

809-813          Testvérháború dúl Hárún ar-Rasíd két fia, al-Mamún és al-Amín között, melyböl az elöbbi kerül ki gyöztesen.

813-833          Al-Mamún uralkodása.

814-815          Síita felkelés tör ki Baszrában.

Kháridzsita lázadás Khurászán­ban.

A szellem emberének hírében álló, a tudomá­nyo­kat és müvé­szeteket pártfogoló kalifa egy addig háttérbe szorított irányzat, a Mutazila racionális teológiája felé fordul. Az emiatt növekvö feszültséget a kalifa a konkurens irányzatok kibékítésével igyekszik feloldani.

817                  Al-Mamún a nyolcadik síita imámot, al-Ridát jelöli utódjául.

818                  Meghal al-Ridá. Egyes vélemények szerint merénylet áldozata lett.

Az állami támogatást élvezö „inkvizíció” (mihna) a mutaziliták tanait hivatalosan is az ahl al-ahádisz (a prófétai hagyományok követöi) sokkal népszerübb véleménye fölé helyezi. Ez utóbbi nézeteket vallók közül sokakat börtönbe vetnek.

833-842          Al-Mutaszim uralkodása. A kalifa török rabszolgák­ból csak ne­ki alárendelt, saját csapatokat szervez, és fövárosát Számarrába helyezi át.

842-847          Al-Vászik uralkodása.

847-861          Al-Mutavakkil a kalifátus trónján.

848                  Ali al-Hádí, a tizedik síita imám Számarrában, az al-Mutaszim kalifa egykori táborából (Aszkar al-Mutaszim) kinött városban, házi örizetben él.

855                  Meghal az ahl al-ahádisz által hösként tisztelt Ahmad ibn Hanbal, a hanbalita jogi iskola megalapítója.

861-862          Al-Muntaszir uralkodása.

862-866          Al-Musztaín a trónon.

866-899          Al-Mutazz kalifa uralkodása.

868                  Meghal a tizedik síita imám. Fia, Haszan al-Aszkarí továbbra is házi örizetben él Számarrában.

869-870          Al-Muhtadí uralkodása.

870                  Meghal Jakúb ibn Iszhák al-Kindí, az elsö muszlim fajlaszúf.

870-892          Al-Mutamid uralkodása.

874                  Számarrában meghal a házi örizetben tartott tizenegyedik imám, Haszan al-Aszkarí. Egyes vélekedések szerint fia, a sokak által rejtözködö imámnak nevezett Abu al-Ká-szim Mohamed életét féltve elmenekült.

Meghal Abu Jazíd al-Bisztámí, a muszlim misztika „megmá­morosodott szúff” irányzatának egyik legkorábbi képviselöje.

892-902          Al-Mutadid a trónon.902-908          Al-Muktafí uralkodása.

908-932          Al-Muktadir kalifa az Abbászida Birodalom élén.

909                  A fátimidák hatalomra kerülnek Ifríkijá-ban, Tunéziában.

910                  Meghal a bagdadi Dzsunajd, az elsö, „józan szúff”.

922                  Istenkáromlás vádjával halálra ítélik és kivégzik a ne­ves „meg­má­mo­ro­sodott szúfít”, az al-Halládzs­ként, „Gyapjú­kár­to­lóként” ismert Huszajn al-Manszúrt.

923                  Bagdadban meghal a történetíró Abu Dzsa-far al-Tabarí.

932-934          Al-Káhir uralkodása.

934-940          Al-Rádí uralkodása.

935                  Meghal a neves filozófus, Haszan al-Asarí.

940                  Közismertté válik, hogy utolsó képviselöje halálával a rejtözködö imám végleg eltünt a transzcendens világban (al-gajb al-kub-rá, „a nagy távollét”). Jelenléte a világban ezután már csak közvetett módon vagy csodáin keresztül érzékelhetö.

A kalifák kezében innentöl kezdve nem összpontosul tényleges hatalom, pozíciójuk mindössze szimbolikus jellegü. A kormányrudat a birodalom különbözö területein uralkodó helyi dinasztiákat alapító kiskirályok veszik át. Többségük elismeri az abbászida kalifa föségét. E X. századi kiskirályok közül számosan a síita irányzat mellett teszik le a voksukat.

874-999           Az iráni eredetü, szunnita Számánida-dinasztia uralma Khurászánban, Rajjban, Kirmánban és Transzoxániában. Fövárosukat Bukharában rendezték be. A kor másik, kulturális szempontból is jelentös városa Szamarkand, a perzsa irodalom fellegvára. A 990-es években a török karakhanidák fokozatosan kiszorítják a Számánidákat az Oxuson túli területekröl, nyugaton pedig a Gaznavidák veszélyeztetik a hatalmukat.

Al-Andalúsz királysága az Ibériai-félszigeten

912-961          A zsarnoki módon kormányzó III. Abd ar-Rahmán kalifa uralkodása.

969-1027        A tudományok és müvészetek virágkora Córdobá­ban.

1010                A központi hatalom gyengülésével több helyi kiskirály is önálló államot alapít.

1064                Meghal a költö, miniszter és teológus Ibn Hazm.

1085                Toledo a rekonkvisztáért harcoló keresztény seregek kezére jut.

929-1003         Hamdánidák. Eredetileg az arab Taghlib törzsböl származó uralkodók kormányozzák Aleppót és Moszult.

950                  Aleppóban meghal a neves fajlaszúf és kedvelt udvari zenész, Abu Naszr al-Fárábí.

kb.930-1030 Bújidák. Az Iránban található Daylam hegy­vi­dék­röl származó, a sía tizenkettes ágához tartozó ural­­kodóház a 930-as években hozza létre önálló államát Nyugat-Iránban.

945                  A Bújidák megszerzik a hatalmat Bagdadban. Fenn­hatóságuk kiterjed Irak déli részére és Ománra is.

Bagdad egyre inkább háttérbe szorul a müveltség új felleg­várával, Sírázzal szemben.

983                  Az egységes bújida állam szétforgácsolódásának kezdete. Egyik águk végül kénytelen Rajjban meghódolni a gaznavida Mah-múd elött (1030), és így átengedni a nyugat-iráni fennsík (Dzsibál) feletti ellenörzést a Gaznavidáknak.

935-969           Ikhsídidák. A dinasztia, melyet a török származású Mohamed ibn Tughdzs alapított, Egyiptomban, Szíriában és Hidzsáz-ban uralkodott.

969-1171         Fátimidák. A Tuniszban már 909 óta kormányzó és az Abbászidákat el nem ismerö, önálló kalifátust létrehozó síita dinasztia Észak-Afrikában, Egyiptomban és Szíria egyes részein uralkodott.

972                  A Fátimidák átteszik székhelyüket a síita tudományok központjává emelkedö Kairóba, ahol megépítik az al-Azhar madraszá-t.

977-1186         Gaznavidák

999-1030        A gaznavida Mahmúd hadjáratai nyomán az iszlám végleg megveti a lábát Indiában. A csillogásáról és pompájáról messze földön híres udvari életet létrehozó uralkodó Kelet-Iránban átveszi a hatalmat a Számánidáktól.

1037                Hamadánban meghal a híres fajlaszúf, a nyugati világban Avicennaként ismert Ibn Színá.

990-1118         A Nagy Szeldzsuk Birodalom

990-es évek     A közép-ázsiai török Szeldzsuk-család felveszi az iszlámot. A XI. század elején nomád lovasokból álló seregeik élén betörnek Transzoxániába és Khvárizmba.

1030-as évek   A szeldzsukok Khurászánban.

1040                Elhódítják a Gaznavidáktól Nyugat-Iránt, és betörnek Azerbajdzsánba.

1055                A szultáni címmel felruházott Togril-beg a kalifa vazal­lusaként kormányozza a Szeldzsuk Birodalmat Bagdadból.

1063-1073      Alp Arszlán uralkodása.

1065-1067      Bagdadban felépül a Nizámijja madrasza.

1073-1092      A birodalom élén Malik-sáh áll, akit föminisztere, Nizám al-Mulk segít a kormányzásban.

Török csapatok portyáznak Szíriában és Anatóliában.

1071                A Manzikertnél (Malazgirt) megvívott ütközetben a szeldzsukok megsemmisítö vereséget mérnek a bizánci hadakra, és szilárdan megvetik lábukat Anatóliában. 1080-ra elérik az Égei-tengert.

Szíriában a szeldzsukok a Fátimidákkal és a helyi uralkodókkal háborúznak.

1094                I. Aleksziosz Komnénosz bizánci császár a nyugati világtól kér segítséget a szeldzsuk terjeszkedés megállításához.

1095                II. Orbán pápa meghirdeti az elsö keresztes hadjáratot.

1099              A keresztesek beveszik Jeruzsálemet.

Palesztinában, Szíriában és Anatóliában négy keresztes állam jön létre.

1090-es évek Iszmailita felkelés a szeldzsuk és szunnita uralom ellen. A birodalmon belül aprócska török államok jönnek létre.

1111                Bagdadban meghal a neves teológus és jogtudós, Abu Hamíd al-Gazzálí.

1118              A Szeldzsuk Birodalom önálló államocskákra szakad szét.

1118-1258      Az abbászida kalifa föségét névleg elismerö, ám valójában csak a szomszédos állam ereje elött meghajló helyi dinasztiák uralkodásának kora, melyek közül az alábbiak a legfontosabbak:

1127-1173 (?) A Zangida-uralkodóház, melyet egy szeldzsuk zsoldban álló hadvezér alapított, kísérletet tesz Szíria egyesítésére, hogy felvehesse a harcot a keresztesekkel.

1130-1269      A szunnita Almohadok, akik al-Gazzálí útmutatásai alapján próbálnak meg reformintézkedéseket bevezetni Észak-Afrikában és az Ibériai-félszigeten.

1150-1220      A khvárizmsáhok Északnyugat-Transzoxániából kiindulva meghódítják az Irán különbözö részein még fennálló szeldzsuk államokat.

1171-1250      A kurd származású hadvezér, Szaláh ad-Dín (Szaladdin) által alapított Ajjúbida-dinasztia átveszi a stafétabotot a Zangidáktól, és folytatja a háborút a keresztesek ellen. Egyiptomot a Fátimidák legyözése után az iszlám szunnita ágához térítik.

1180-1225      A Bagdadban uralkodó abbászida kalifa, al-Nászir a futuvva szövetségekre támaszkodva kísérli meg kormányzatát hatékonyabbá tenni.

1187                A keresztesek felett Hattínnál aratott diadal nyomán Szaláh ad-Dín sikerrel hódítja meg ismét Jeruzsálemet az iszlám számára.

1191                Aleppóban meghal a szúfí misztikus és filozófus Jahjá Szuhravardí. Minden valószínüség szerint az ajjúbida uralkodó végeztette ki eretnekség vádjával.

1193                Az iráni eredetü Gúrida-dinasztia beveszi Delhit, és megveti a lábát Indiában.

1198                Córdobában meghal a nyugati világban Averroësként ismert fajlaszúf, Ibn Rusd.

1199-1220      A khvárizmsáh, a nagyhatalmi álmokat dédelgetö Ala ad-Dín Mohamed egy erös birodalom létrehozásán fáradozik.

1205-1287      Egy török eredetü dinasztia az indiai Gúridák legyözése után uralma alá hajtja a Gangesz menti területeket és létrehozza a Delhi Szultanátust. A katonai rabszolgákból lett ural­kodóknak hamarosan félelmetes ellenséggel, a mongolokkal kell megküzdeniük.

1220-1231      Az elsö jelentösebb mongol hadjáratok, melyek városok egész sorát teszik a földdel egyenlövé.

1224-1391(?)  Az Arany Horda mongol uralkodói, akik az iszlámot is felveszik, uralmuk alá hajtják a Káspi-tótól és a Fekete-tengertöl északra fekvö területeket.

1225                (Las Navas de Tolosa, 1212) Az Almohadok kivonulnak az Ibériai-félszigetröl. A muszlimok kezében levö területek már csak az aprócska Granadái Királyságra korlátozódnak.

1227                Meghal a nagy mongol hódító, Dzsingisz kán.

1227-1358      Csagatajida mongol (?) kánok uralkodnak Transzoxániában, akik felveszik az iszlámot.

1228-1551      Tunéziában a Hafszidák váltják fel az Al-mohadokat.

1240                Meghal a szúfí filozófus, Muhjá al-Dín al-Arabí.

1250             A hadseregben rabszolgaként szolgáló mamlúkok megdöntik az Ajjúbidák uralmát, és önálló dinasztiát alapítanak, melynek fennhatósága kiterjed Egyiptomra és Szíriára.

1256-1335      A XIII. század végére muszlimmá lett, mongol eredetü Dkhanida-dinasztia uralkodik Irakban és Iránban.

1258                Az ilkhanida csapatok porig rombolják Bagdadot.

1260                Bajbarsz mamlúk szultán Ajn Dzsalútnál súlyos vereséget mér az ilkhanidák csapataira. Gyözelmét követöen a szíriai partvidék számos erösségét lerombolja.

1273                Anatóliában meghal Dzsalál ad-Dín Rúmí, a keringö dervisek rendjének alapítója.

1288                A bizánciak ellen hitharcosként, gázi-ként hadakozó Oszmán Anatóliában megalapítja az Oszmán-házat.

1326-1359      Oszmán fia, Orkhán megveti az önálló Oszmán Birodalom alapjait, az elsö föváros Bursa lesz. A hanyatló bizánci állammal szemben egyre érezhetöbben fölénybe kerül.

1328                Damaszkuszban meghal a neves reformer, Ahmad ibn Tajmijja.

1334-1353      Júszuf, Granada királya megkezdi az Al-hambra felépítését. Vállalkozását fia fejezi be.

1369-1405      Timur Lenk (Timur-i Láng; a „Sánta Timur”) Sza­markandban új életre kelti a csagatajida államot. Meghódítja a Közel-Kelet jelentös részét, leigázza Anatóliát, és kifosztja Delhit. Halála után azonban birodalma darabokra hullik.

1389                Az oszmán csapatok Koszovó Polénál megverik a szerbeket, és ezzel elhárul a Balkán meghódításának legföbb akadálya. Anatóliában is folyik a terjeszkedés, melyet jelentösen vissza­vet az 1402-ben Ankaránál Timurtól elszenvedett vereség.

1403-1421      Timur halála után I. Mehmednek sikerül új életet lehelnie az oszmán államba.

1406                Meghal a fajlaszúf és történész Ibn Khaldún.

1421-1451      I. Murád kísérletet tesz Magyarország és a nyugati világ meghódítására.

1453                II. „Hódító” Mehmed elfoglalja Konstantinápolyt Az ettöl kezdve Isztambulként emlegetett várost teszi meg birodalma központjának.

1492                A két katolikus társuralkodó, Ferdinánd és Izabella meghó­dítja a Granadái Királyságot.

1502-1524      Iszmáil, a szafavida szúfí rend feje meghódítja Iránt, és meg­veti a szafavida állam alapjait. A szunnitákat számos ke­gyetlen atrocitás éri azt követöen, hogy a sía tizenkettes irányzatát nyilvánítja a birodalom hivatalos vallásává. Ennek hatására az Oszmán Birodalomban megkezdödik a síiták üldözése.

1510                Iszmáil kiveri a szunnita özbegeket Khurászánból, és a tartományban bevezeti a síita közigazgatást.

1513                Portugál kereskedök egészen Dél-Kínáig jutnak.

1514                A Csaldiránnál megvívott csatában I. Szelim szultán meg­veri a szafavida Iszmáil sáh seregeit, és ezzel határt szab a Szafavidák nyugati irányú, az Oszmán Birodalom területeit elhódítani igyekvö terjeszkedésének.

1517                Az oszmánlik elragadják a Mamlúkoktól Egyiptomot és Szíriát.

1520-1566      A nyugati világban Nagy Szülejmánként ismert oszmánli szultán kiterjeszti az oszmán állam határait, és létrehozza a birodalmat irányító intézményrendszert.

1522                Az oszmán csapatok elfoglalják Rodoszt.

1524-1576      A második iráni sáh, I. Tahmászp megerösíti a síiták uralmát. Udvarát, mely elsösorban miniatúrafestöiröl híres, a müvészetek fellegvárává teszi.

1526                Bábur megalapítja a mogul államot Indiában.

1529                Az oszmánli csapatok Bécset ostromolják.

1542                A portugálok létrehozzák az elsö kereskedöbirodalmat.

1543                Az oszmánlik meghódítják Magyarországot.

1552-1556      Orosz cári csapatok meghódítják a Kazán és a Volga mentén fekvö Asztrakháni Kánságot.

1560-1605      Akbar alatt a Mogul Birodalom aranykorát éli. Az uralkodó bá­torítja a hindu-muszlim együttmüködés legkülönbözöbb for­máit, és Dél-Indiában jelentös területeket csatol biro­dal­má­hoz. Uralkodása a müvészetek és a kultúra felvirágzását hozza.

A portugálok tengeri háborút vívnak az oszmánli hajóhaddal az Indiai-óceánon.

1570                Oszmánli csapatok elfoglalják Ciprust.

1578                Meghal a legnagyobb oszmánli építész, a szultán udvari építömestere, Szinán pasa.

1580-as évek   Az indiai portugál hatalom megroppanása.

15881-1629    Az Iránt markában tartó Szafavida Birodalom ura, I. Abbász fényüzö udvart rendez be Iszfahánban. Azerbajdzsánból és Irakból sikerül kiszorítania az oszmánlikat.

1590-es évek Holland kereskedök jelennek meg Indiában.

1601                A hollandok fokozatosan átveszik a portugálok ellenörzése alatt álló területek feletti uralmat.

1602                Meghal a szúfí történész, Abu al-Fazl Allámí.

1625                Meghal a neves reformer, Ahmad Szir-hindí.

1627-1658      A Tádzs Mahallt is felépítö Sáh Dzsahán ül a Mogul Bi­ro­dalom trónján. Uralkodása a kifinomult tökéletesség kora.

1631                Iszfahánban meghal a neves síita filozófus, Mír-i Dámád.

1640                Meghal a perzsa filozófus, a muszlim misztika követöje, Mullá Szádra Sírází.

1656                A szultán Köprülü Mehmed pasát nagyvezírré nevezi ki. Tevé­kenysége nyomán megáll az Oszmán Birodalom hanyatlása.

1658-1707      Avrangzéb, az utolsó jelentös uralkodó kísérletet tesz egész India megtérítésére. Eröfeszítései csak elmélyítik és tartósítják a hinduk és szikhek muszlimok iránti gyülöletét.

1669                Oszmánli hadak elhódítják Krétát a velenceiektöl.

1681                Az oszmánlik átengedik Kijevet az Orosz Birodalomnak.

1683                Az ostromló oszmánli csapatoknak másodszor sem sikerül bevenniük Bécset. Irakban azonban a török sereg nagy területeket foglal el a Szafavidáktól.

1698                Meghal a neves síita tudós, Mohamed Bákir Madzsliszí.

1699                A karlócai béke nyomán az Oszmán Birodalom kénytelen magyarországi területeit átengedni a Habsburgoknak, s ezzel elsö igazán súlyos vereségét szenvedi el.

1707-1712      A Mogul Birodalom elveszíti déli és keleti tartományait.

1715                Az osztrák császárság és a porosz királyság felemelkedése.

1718-1730      III. Ahmad kísérletet tesz arra, hogy birodalmát nyugati min­tákat követve megreformálja. Ez az elsö ilyen jellegü kí­sér­let, mely azonban zátonyra fut a janicsárok ellenállásán.

1722                Afgán lázadók betörnek Iszfahánba, és a lakosság jelentös részét kardélre hányják.

1726                Nádir sahnak sikerül idölegesen új életre keltenie az iráni síita állam katonai erejét.

1739                Nádir sáh kifosztja Delhit. A Mogul Birodalom ezt a csapást már nem bírja kiheverni. A névlegesen a birodalomhoz tartozó területeken hinduk, szikhek és afgánok marakodnak a hatalomért.

Nádir sáh megkísérli Iránt a szunnita iszlám útjára téríteni. A vezetö iráni mudzs-tahidok ezért elhagyják az országot, és az oszmánli ellenörzés alatt álló Irakban keresnek mene­dé­ket, ahol lerakják egy, a sáhoktól független hatalmi központ alapjait.

1748                Nádir sáh gyilkosság áldozata lesz. A merényletet az anar­chia idöszaka követi, melyben az uszúli utat követök ke­re­ked­nek felül, és így ismét a jog és a rend válik uralkodóvá.

1762                Indiában meghal Sáh Valí-ulláh, a jelentös szúfí reform­gondolkodó.

1763                A britek ellenörzésük alá vonják a darabjaikra hullott indiai államokat.

1774                Az oszmánlik megsemmisítö vereséget szenvednek az oro­szoktól. Elvesztik a Krím félszigetet, a cár pedig az Oszmán Birodalom határain belül élö valamennyi ortodox keresztény védelmezöjének nyilvánítja magát.

1779                Aga Mohamed Kán megalapítja a Kádzsár-dinasztiát, melynek a század végére sikerül helyreállítania az erös központi hatalmat.

1789                A nagy francia forradalom.

1789-1807      III. Szelim elökészíti a nyugati mintákat követö mo­der­ni­zá­ci­ós reformintézkedéseket, és az európai fövárosokban fel­állítja az Oszmán Birodalom elsö állandó külképviseleteit.

1792                Meghal a militáns arab reformer, Mohamed ibn Abd al-Vahháb.

1793                Megérkeznek az elsö protestáns hittérítök Indiába.

1797-1818      Fath Ali sáh az iráni trónon. Uralkodása alatt jelentösen növekszik az angol és az orosz befolyás.

1798-1801      Napóleon meghódítja Egyiptomot.

1803-1813      A vahhábiták átveszik az ellenörzést az addig török kézen lévö arab Hidzsáz felett.

1805-1848      Mohamed Ali kísérletet tesz Egyiptom modernizálására.

1808-1839      II. Mahmúd uralkodása alatt kezdödik a birodalom moderni­zá­cióját célzó reformok kora, a Tanzimát.

1814                A gulisztáni béke nyomán kaukázusi területek kerülnek orosz fennhatóság alá.

1815                Szerbiában felkelés tör ki a török uralom ellen.

1821                Görögország lakói fellázadnak a török fennhatóság ellen. Kitör a szabadságharc.

1830                A franciák elfoglalják Algériát.

1831                Mohamed Ali elfoglalja az Oszmán Birodalomhoz tartozó Szíriát, és csapatai élén mélyen benyomul Anatóliába. Sikereivel egy gyakorlatilag független politikai egységet hoz létre, államot az államban. A nyugati nagyhatalmak az Oszmán Birodalom segítségére sietnek, és rákényszerítik Mohamed Alit arra, hogy kivonuljon Szíriából (1841)

1836                Meghal a neoszúfí reformer, Ahmad ibn Idrísz.

1839                Brit csapatok megszállják Ádent.

1839-1861      Abdulmedzsid szultán újabb reformokkal kísérletezik, hogy megállítsa az Oszmán Birodalom hanyatlását.

1843-1849      A britek megszállják az Indus menti területeket.

1854-1856      A krími háború, melyet az Oszmán Birodalomban élö keresztények feletti gyámkodás jogáért vívnak.

Szaíd pasa, Egyiptom kormányzója a franciáknak adja a Szuezi-csatorna koncesszióját. Egyiptom elöször jut külföldi kölcsönökhöz.

1857-1858      A britek indiai uralma ellen tiltakozó szipojok lázadása. A britek formálisan is megfosztják hatalmától az utolsó mogul uralkodót. Sir Szajjid Ahmad Khán síkraszáll az iszlám nyugati minták alapján történö megreformálásáért és a brit kultúra meghonosításáért.

1860-1861      Libanonban drúz felkelök keresztényeket mészárolnak le. A francia kormányzat erre hivatkozva azt követeli, hogy Libanon önálló tartományként, francia kormányzó irányítása alatt tagozódjék be a francia gyarmatbirodalomba.

1861-1876      Abdulazíz szultán alatt folytatódnak a reformok. A hatalmas külföldi kölcsönök terhe alatt azonban az állam csödbe jut. Az Oszmán Birodalom pénzügyeinek ellenörzése a nyugati nagyhatalmak kezébe kerül.

1863-1879      Iszmáil pasa, Egyiptom kormányzója nagyívü moder­ni­zá­ci­ós programba kezd, és ehhez külföldi kölcsönöket vesz fel. A csödbe jutott állam adósságterheinek enyhítésére eladja a Szuezi-csatornát a briteknek (1875), és kénytelen be­le­tö­rödni abba, hogy az állam pénzügyei feletti ellenörzést a nyugati nagyhatalmak gyakorolják.

1871-1879      Az iráni származású reformer, Dzsamál ad-Dín al-Afghání Egyiptomba költözik, ahol sok, a reformok iránt elkötelezett közéleti személyiség gyülik köré, közöttük olyan hírességek, mint Mohamed Abdu, Egyiptom késöbbi fömuftija. Céljuk, hogy az iszlám megújításán és megreformálásán keresztül megtörjék Európa kulturális egyeduralmát.1872                Iránban egyre élesedik a brit-orosz szembenállás.

1876                Egy palotaforradalom letaszítja trónjáról Abdulazíz szultánt. II. Abdulhamidot sikerül rábírni az elsö török alkotmány kihirdetésére, melyet azonban a szultán hamarosan fel­függeszt. A nagy hatású reformintézkedések kiterjednek az oktatásügyre, a közlekedésre és a hírközlésre is.

1879                Iszmáil pasát megfosztják hatalmától.

1881                Francia csapatok megszállják Tunéziát. Lázadó ka­to­na­tisz­tek­nek és a velük szövetséges konstitucionalisták­nak és refor­mereknek együtt sikerül rákényszeríteniük kor­mány­zati el­képzeléseiket az egyiptomi kormányzóra (khe­di­vé­re), Tavfík pasára. Az általános támogatást élvezö moz­ga­lom a briteket arra sarkallja, hogy katonailag is megszállják Egyip­tomot, ahol aztán Lord Cromert nevezik ki kor­mány­zó­nak (1882-1907).

Tit­kos társaságok terjesztik Szíria függetlenségének eszméjét.

1889                Nagy-Britannia megszállja Szudánt.

1892                A „dohányválság” Iránban. A vezetö mudzstahidok által kibocsátott fatva arra kényszeríti a sahot, hogy vonja vissza a britek dohánykoncesszióját.

1894                A török hadsereg az oszmán uralom ellen lázadó örménye­ket mészárol le. Az áldozatok számát egyes becslések tíz- és húszezer közé teszik.

1896                Egy magát al-Afghání tanítványának valló férfi meggyil­kolja az iráni uralkodót, Nászir ad-Dín sahot.

1897                Bázel ad otthont az elsö cionista kongresszusnak, melynek távlati célja, hogy az Oszmán Birodalom által megszállva tartott Palesztinában zsidó államot hozzon létre.

Meghal al-Afghání.

1901                Iránban olajat találnak. A koncessziót a britek kapják meg.

1903-1911      A Bengálban lejátszódott eseményekböl sokan arra követ­kez­tetnek, hogy a britek éket akarnak verni a hinduk és a muszlimok közé. A kialakult helyzet aggodalmat vált ki a különbözö vallási csoportokból, és a muszlimokat a Muszlim Liga megalakítására ösztönzi (1906).

1905                Meghal az egyiptomi reformer, Mohamed Abdu.

1906                Az alkotmányos forradalom arra kényszeríti az iráni ural­ko­dót, hogy hirdesse ki az alkotmányt és állítsa fel a nemzet­gyülést, a Madzsliszt. Az 1907-ben megkötött angol-orosz egyezmény és a sáh által szervezett, az oroszok támogatását élvezö ellenpuccs azonban megsemmisíti az alaptörvényt.

1908                Az Ifjú Törökök forradalma arra kényszeríti a szultánt, hogy visszaállítsa az alkotmányt.

1914-1918      Az elsö világháború.

Egyiptomot brit protektorátusnak nyilvánítják. Iránt orosz és brit csapatok szállják meg.

1916-1921      A brit támogatást élvezö arabok fellázadnak az Oszmán Birodalom ellen.

1917                A Balfour-deklaráció formálisan is támogatásáról biztosítja a Palesztinában zsidó államot létrehozni akaró erök törek­véseit.

1919-21          A török függetlenségi háború. Atatürknek sikerül kordában tar­tania az európai nagyhatalmakat, és létrehozza a független török államot. Nagyszabású átalakításokat hajt végre (1924-1928), melyek alapelemei a szekularizáció és a modernizáció.

1920                Nyilvánosságra hozzák a Sykes-Picot-egyezményt, melynek lé­nyege, hogy az elsö világháborúból vesztesként kikerült Tö­rökország tartományait a britek és a franciák egymás kö­zött felosztják. Az így megszerzett területeken protek­to­rá­tusokat hoznak létre annak ellenére, hogy a háború után az araboknak függetlenséget ígértek.

1920-1922      A brit uralom ellen tiltakozó Gandhi két civil engedetlenségi mozgalma nagy tömegeket vonz.

1921                Rizá sáh sikeres puccsot hajt végre Iránban, és ezzel meg­kezdödik a Pahlaví-dinasztia uralkodása. Rizá sáh politikája a kíméletlen modernizáció és szekularizáció kettös pillérén nyugodott.

1922                Egyiptom formálisan ugyan elnyeri függetlenségét, de to­vább­ra is Nagy-Britannia ellenörzi az ország védelmi és kül­po­litikáját, és a britek Szudánból sem vonulnak ki. 1923 és 1930 között a nagy népszerüségnek örvendö Vafd Párt három választási gyözelmet is arat, de hol a britek, hol a király nyomására kénytelen lemondani a hatalomról.

1932                Létrejön a Szaúd-arábiai Királyság.

1935                Meghal az egyiptomi Szalafijja-mozgalom alapítója, a muszlim reformer, újságíró Rasíd Ridá.

1938                Indiában meghal a jeles költö és filozófus, Mohamed Ikbál.

1939-1945      A második világháború. A britek megfosztják hatalmától Rizá sahot,  akit a fia, Mohamed Rizá követ a trónon (1944).

1940-es évek   A Muszlim Testvériség lesz az egyiptomi politikai élet legbefolyásosabb szervezete.

1945                Törökországban bevezetik a többpártrendszert, és az országot felveszik az ENSZ-be. Létrejön az Arab Liga.

1946                Indiában a Muszlim Liga vezetöi kampányt indítanak az önálló muszlim állam megteremtéséért. Lépésük nyomán súlyos vallási zavargások törnek ki.

1947                A többségükben muszlimok lakta területekböl létrejön Pakisztán. Az India megosztását követö vérengzésekben és gyilkosságokban számos muszlim és hindu veszíti életét.

1948                Palesztinában lejár a britek mandátuma, és egy ENSZ-határozat nyomán létrejön Izrael Állam. Az izraeli hadsereg megsemmisítö vereséget mér a fiatal zsidó államra támadó öt arab ország haderejére. A harcok elöl külföldre menekülö mintegy hétszázötvenezer palesztin soha többet nem térhet vissza szülöföldjére.

1951-1953      Mohamed Muszaddek és a Nemzeti Front Pártja államosítja az iráni olajvagyont. A monarchiaellenes tüntetések nyomán a sáh külföldre menekül, de a CIA és a brit titkosszolgálat puccsot szervez az uralkodó hatalmának visszaszerzésére. A sáh hazatérése után újabb megállapodást ír alá az európai olajtársaságokkal.

1952                Egyiptomban a Dzsamál Abd al-Nasszer vezette Szabad Tisztek megfosztják hatalmától Faruk királyt. Al-Nasszer hadjáratot kezd a Muszlim Testvériség ellen, és tagjai közül több ezret koncentrációs táborba zárat.

1954                Algériában a szekularista Nemzeti Felszabadítási Front (FLN) vezetésével felkelés tör ki a francia uralom ellen.

1956                Pakisztánban ratifikálják az ország elsö alkotmányát.

Abd al-Nasszer államosítja a Szuezi-csatornát.

1957                Mohamed Rizá Pahlaví sáh a CIA és az izraeli titkos­szolgálat, a MOSZAD aktív közremüködésével felállítja a titkosrendörségét, a SAVAK-ot.

1958-1969      Mohamed Ajjub Kán tábornok világi irányultságú kormánya irányítja Pakisztánt.

1961                Az iráni sáh, Mohamed Rizá Pahlaví Fehér Forradalom néven meghirdeti modernizációs programját, mely igyekszik kiszorítani a vallást a mindennapokból, és ezzel még jobban elmélyíti az iráni társadalmat szétfeszítö ellentéteket.

1963                Algériában az FLN szocialista kormányt alakít. Ruhollah Kho­­mejní ajatollah heves támadást intéz a Pahlaví-rezsim el­­len. Fellépése nyomán Irán-szerte utcai zavargások törnek ki. A föpapot letartóztatják, és végül számüzetésbe kénysze­rítik.

1966                Al-Nasszer parancsot ad a legtekintélyesebb egyiptomi fundamentalista ideológus, Szajjid Kutb meggyilkolására.

1967                Izrael és arab szomszédai között kitör a hatnapos háború. Az iz­raeliek gyözelme és az arab csapatok szégyenletes ve­re­sé­ge rávilágít a világi eszményeket hirdetö régi politika csöd­jé­re. Az egész Közel-Keleten a vallási megújhodás szele söpör végig.

1970                Meghal al-Nasszer. Utóda, Anvar al-Szadat különbözö kedvez­­ményekkel igyekszik elnyerni az egyiptomi iszlám­pártiak támogatását.

1971                Sajkh Ahmad Jászín létrehozza segélyszervezetét, a Múdzsamát, a „Gyülést”. A PFSZ világi nacionalizmusával szemben a muszlim Palesztina mellett tör lándzsát. A Múdzsamát Izrael is segíti.

1971-1977      Ali Bhutto pakisztáni miniszterelnök világi és baloldali színezetü kormánya engedményeket tesz az iszlám­pártiaknak, ám intézkedései nem bizonyulnak elégségesnek.

1973                Jom Kippurkor Egyiptom és Szíria támadást indít Izrael ellen. Harctéri sikereik nyomán al-Szadat bátor lépésre szánja el magát, s békekezdeményezése 1978-ban a Camp David-i szerzödés aláírásával zárul.

1977-1988      A mélyen vallásos Ziá al-Hakk sikeres puccsot hajt végre Pakisztánban. Kormánya meglehetösen iszlámpárti, ám a vallást ö is igyekszik távol tartani a napi politikától.

1978-1979      Iránban kitör a forradalom. Khomejni ajatollah az Iráni Iszlám Köztársaság Legfelsöbb Fakíhja lesz (1979-1989).

1979                Meghal a pakisztáni fundamentalista ideológus, Abu Alá Mavdúdí.

Szaúd-Arábiában szunnita szélsöségesek megszállják a Kábát, és vezetöjüket Mahdínak kiáltják ki. Mozgalmukat az állami szervek leverik.

1979-1981      Az Egyesült Államok teheráni nagykövetségének épüle­tében amerikai állampolgárokat tartanak túszként fogva.

1981                Anvar al-Szadatot meggyilkolja egy muszlim szélsöséges, aki az elnököt az egyiptomi nép elnyomásával vádolja, el­í­té­li az Izraellel kötött békét, és a politikus uralmát zsarnoki­nak bélyegzi.

1987                A Jordán nyugati partján fekvö területek és a Gázai-övezet izraeli megszállása ellen tiltakozó palesztinok mozgalma nyílt felkelésbe torkollik. Kitör az elsö intifáda. A Mú-dzsamából kinövö HAMASZ harcba száll mind Izrael, mind a PFSZ ellen.

1989                Khomejní ajatollah fatvá-t bocsát ki Salman Rushdie ellen, aki Sátáni versek címü regényében szerinte szentségtörö módon ábrázolta a Prófétát. Egy hónappal késöbb az Iszlám Konferencia negyvenkilenc tagországából negyvennyolc a fatvá-t az iszlám szellemével ellentétesnek ítéli.

Khomejní ajatollah halála után Khamejní ajatollah lesz az iráni legfelsöbb Fakíh, és a pragmatikus (hoddzsat al-iszlám) Rafszandzsáni az államelnök.

1990                Az algériai helyhatósági választásokon az Iszlám Üdv Frontja (FIS) elsöprö gyözelmet arat az uralmon lévö FLN fölött. Az elöjelek a FIS gyözelmét ígérik az 1992-ben esedékes parlamenti választásokon.

A világi eszméket hirdetö Szaddam Huszajn iraki elnök le­ro­hanja Kuvaitot. Válaszul az Egyesült Államok és nyugati, va­lamint közel-keleti szövetségesei megindítják Irak ellen a Sivatagi Vihar nevet viselö hadmüveletet.

1992                Algériában a hadsereg puccsa megakadályozza a FIS ha­ta­lom­ra jutását. A mozgalmat eltiporják. A szervezet szél­sö­sé­ges nézeteket valló tagjai terrorhadjáratot indítanak.

Egy hindu politikai párt, a BJP támogatói Ayodhyában lerombolnak egy mecsetet, melyet még Bábur építtetett.

1992-1999      Szerb és horvát nacionalisták módszeresen gyilkolják és ott­ho­­­naik elhagyására kényszerítik Bosznia és Koszovó musz­lim lakóit.

1993                A palesztinok és Izrael aláírják az oslói megállapodást.

1994                A HAMASZ öngyilkos bombamerénylöket küld izraeli célpontok ellen azt követöen, hogy zsidó szélsöségesek egy hebroni mecsetben meggyilkolnak huszonkilenc muszlimot.

Az oslói megállapodás aláírása miatt Jichchák Rabint meg­gyilkolja egy szélsöséges nézeteket valló zsidó aktivista.

Afganisztánban a tálibok veszik át az ország irányítását.

1997                A liberális elveket valló Szajjid Khatamí hoddzsat al-iszlám elsöprö gyözelmet arat az iráni elnökválasztáson.

1998                Khatamí elnök és kormányzata elhatárolódik Khomejní ajatollah Salman Rushdie-t elítélö fatvá-jától.

Találat: 1836