online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Az agrargazdasagtan és egyéb tudomanyok kapcsolata

mezőgazdaság

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Az őszi arpa termesztése
A mezögazdasag gazdasagi és tarsadalmi funkciója
Lencse
Az agrargazdasagtan és egyéb tudomanyok kapcsolata
 
 

Az agrárgazdaságtan és egyéb tudományok kapcsolata

        Az agrárgazdaságtan tudományági és szakismereti vonatkozásban több - a kutatás, oktatás, gazdálkodás munkamegosztása nyomán kialakult - tudományággal k 838i88i apcsolódik. Természetszerüleg a közgazdaságtannal, mint fö forrással a legerösebb a kapcsolat. Az ismeretek, vizsgálati módszerek, kategóriák tekintetében azonban az agrárgazdaságtan több területen is kölcsönös kapcsolatban van, gyakran szoros interdiszciplináris egymásra épülésben találkozik.

        A mezögazdaság közgazdasági kérdéseinek vizsgálatával már a XIX. század elején önállóvá vált szaktudomány, az agrár-közgazdaságtan foglalkozott. A fejlödés eredményeként azonban napjainkra az agrár-közgazdaságtannak két fö kutatási területe alakult ki: egyik makro-, másik mikroszinten. Az agrárgazdaságtan a makroszférában, a nemzetgazdaság mezögazdasági ágában, a vállalati gazdaságtan pedig a mikroszférában, a termelés alapegységében végbemenö termelési folyamatokat, gazdasági jelenségeket (vállalati tervezést, szervezést, munkaerö-gazdálkodást, stb.) vizsgálja. A két tudományág aktív kölcsönös kapcsolatban van egymással. Az agrárgazdaságtan a vállalati gazdaságtan számára nemcsak kiinduló, módszertani tudomány, hanem közvetíti a gazdasági szabályozókat a vállalatok részére, a vállalati kutatások pedig jelzik azokat a problémákat, amelyekböl az agrárgazdaságtan az egész mezögazdaságra általánosítható következtetéseket von le.

        Az agrárgazdaságtan közgazdaságtudományi jellege ellenére szoros kapcsolatban van a természet- és müszaki tudományokkal. Az agrárgazdaságtannak foglalkoznia kell az agro- és zootechnikai fejlödéssel, a müszaki haladással. Ez természetesen összefügg azzal, hogy a közgazdasági tudományok fejlesztése sem választható el a termelöerök, a technika, a természet- és a müszaki tudományok fejlettségétöl. A mezögazdaság gazdasági jelenségei szorosan kapcsolódnak a termelés természeti és technológiai oldalához, ezekkel pedig a természet- (talajtan, biológia, növénytermesztés, állattenyésztés, stb.) és a müszaki tudományok foglalkoznak, az általuk feltárt törvényszerüségek ismeretét az agrárgazdaságtan felhasználja.


        Az elméleti és gyakorlati munkamegosztásban önállóvá vált gazdaságpolitika a mai közgazdaságtanban a makrogazdaságtan része is. A gazdaságpolitika - mint alkalmazott közgazdasági tudomány - a gazdasági tevékenységet az állam és a társadalom viszonyában vizsgálja, abból a célból, hogy feltárja azokat az összefüggéseket, amelyekre támaszkodva a gazdaságpolitikai koncepció kialakítható. Feladata továbbá a célokkal összeegyeztethetö szabályozóeszközök rendszerezése, érvényesülési mechanizmusuk, müködési feltételeik feltárása.

        Hasonló a helyzet az agrárgazdaságtan és az agrárpolitikai kapcsolatokkal. Az agrárpolitika a közgazdasági elméletben, de a gazdasági életben is általánosan elismert és használt fogalom. Az agrárpolitika gyakorlatilag az általános gazdaságpolitika része, amely a mezögazdaság fejlesztésére, állami irányítására és szabályozására irányul. Kiterjed a mezögazdasági termelés, az értékesítés, az ár, a hitel, a beruházás és a támogatás kérdéseire, a birtokviszonyok alakítására stb. Az agrárpolitika gazdasági racionalitása megköveteli a mezögazdaságban érvényesülö gazdasági törvények ismeretét, érvényesülésük feltételrendszerének feltárását, amelyeket tudatosan felhasznál az agrárpolitikai célok meghozatala, illetve annak gyakorlati megvalósítása során. Az agrárgazdaságtannak - mint a gazdasági törvények feltárásával, müködési feltételeinek kutatásával foglalkozó tudománynak - szoros és kölcsönös kapcsolatban kell lennie az agrárpolitikával. Kidolgozza azokat a módszereket és eljárásokat, amelyek lehetövé teszik a gazdasági törvények agrárpolitikában való felhasználását és alkalmazását.

        Az agrárgazdaságtan, amikor a mezögazdaságban végbemenö folyamatokat, jelenségeket vizsgálja, abból a célból is teszi, hogy feltárja a fejlödésre ható tényezöket s ezek ismeretében a fejlödési irányokat és a fejlödés tendenciáit. A gazdasági törvények tendencia jellegü érvényesülése a mezögazdaságban is végbemegy. Ennek ismerete mellett a fejlödés trendjének meghatározásához nagy idötáv áttekintése szükséges, s ehhez feltétlenül kell a múlt ismerete. A mezögazdaság múltbeli fejlödését az agrártörténet tartalmazza, bemutatja a társadalmi formációk és a termelötevékenységek összefüggéseit. Ismerteti a termelöerök, ezen belül a termelési eszközök fejlödését s azok hatását a termelési viszonyok változására, valamint az agrártársadalomra. A jelenben érvényesülö jelenségek, törvényszerüségek objektív érvényesülésének, azok jövöbeni hatásának felismerését a múltbeli jelenségek, fejlödési folyamatok ismerete teszi teljesebbé és megalapozottabbá. Ezért szoros kapcsolat van az agrártörténet és az agrárgazdaságtan tárgya között.        A világgazdaság - s benne a világ mezögazdasága - a termelöerök és a termelési viszonyok olyan világméretü rendszere, amelyben a nemzetközi munkamegosztás alapján sokrétü gazdasági kapcsolat köti össze az egyes nemzetgazdaságokat s azok elemei, amelyben az egyes nemzetgazdaságokra ható általános és sajátos törvényszerüségek érvényesülnek. A törvényszerüségek feltárása a világgazdaságtan feladata. A speciális gazdaságtudományok és a világgazdaságtan tárgya között hasonlóság mutatkozik. A világgazdaságtan is a társadalom fejlödésfolyamatainak egy speciális részterületét, annak gazdasági relációit vizsgálja, de az egész világra kiterjedöen. Tehát hangsúlyozottan jelentkezik a szóban forgó tudományágaknál jóval nagyobb komplexitása. Vizsgálatai kiterjednek a világ mezögazdaságában végbemenö folyamatokra, fejlödési sajátosságok, tendenciák és törvényszerüségek feltárására. Az agrárgazdaságtan tehát nem hagyhatja figyelmen kívül a világgazdaságtan mezögazdaságra vonatkozó megfigyeléseit, vizsgálati eredményeit sem.

Találat: 1178