online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

A gépek statikus üzeme

gépészet

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
MOSFET TRANZISZTOR TESZTER
Fékszerkezetek
Logikai tervezés Előadasvazlat
Egyszerű PLD eszközök
Hidraulika
Hidraulikus lemezhajlító gép
Az anyagmozgatas tervezése
Egyszerű LED-es villogó
A mikroszamítógépek alapja a mikroprocesszor
 
 

A gépek statikus üzeme

1.4.1. A gépek üzemi jellemzöi. Jelleggörbék

Valamely gép teljesítményét az erö (hajtóerö ill. terhelés) és a munkasebesség szorzata határozza meg. E két tényezö (forgó mozgásnál a forgatónyomaték és a fordulatszám) rendszerint nem független egymástól, hanem a gép üzemi tulajdonságait jellemzö kapcsolatban áll egymással.

Már korábban rámutattunk a surlód kapcsolatoknak (surlód kerékpár, szíj- és kötélhajtás) arra a jellegzetes tulajdonságra, hogy a munkasebesség a terheléstöl nem független, mert a terheléssel arányos megcsúszás (szlip) következtében minden terheléshez más-más munkasebesség tartozik. Az erögép F hajtóereje és a munkagép Fe terhelési is a v munkasebességhez igazodik. E két üzemi jellemzö kapcsolatát fejezi ki szemléletesen az a függvényábra, amely a hajtóerö ill. a terhelés változását a munkasebesség függvényében ábrázolja.

A szóban forgó F = F(v), ill. Fe = Fe(v) görbét nevezzük a gép jelleggörbéjének, mert e görbe alakjából következtethetünk a gép jellegzetes statikus üzemi tulajdonságaira. A je 939d36j lleggörbe (jellemzö görbe, karakterisztika) forgó mozgás esetében a forgatónyomaték és a fordulatszám jellegzetes kapcsolatát is jellemzi, és ennélfogva az MF = MF(n), ill. Me = Me(n) alakban is felrajzolható.


a) A munkagépek jelleggörbéi (1.48.ábra). A munkafolyamatok nagy csoportjánál az ellenállás a munkasebességtöl független. Ilyen a teheremelés munkája és - jó közelítéssel - mechanikai súrlódás is. Az emelögépek és kis sebességü futó- és forgatómüvek jelleggörbéje eszerint az Fe(v) = konst. egyenlettel jellemezhetö, és vízszintes egyenessel ábrázolható (az 1.48.ábrán az 10 jelü görbe).

A munkafolyamatok másik jellegzetes csoportjánál az ellenállás a munkasebességnek kb. a második hatványával arányosan növekszik. A folyadéksúrlódás és a légellenállás ilyen függvénykapcsolatot eredményezve befolyásolja a vízgépek, a kompresszorok és a szellöztetök üzemét, valamint a nagy sebességü gépjármüvek mozgását (a 1.48.ábra 20 görbéje).


1.48.ábra

A munkagépek legtöbbjénél az ellenállás mindkét jellegzetes alakja együttesen jelentkezik, a legváltozatosabb összetételben. Így pl. a kocsivontatásnál a légellenállás kismértékben módosítja a jelleggörbe vízszintes alakját (1 görbe). A szellözögép csapsúrlódása pedig a parabola alakú jelleggörbe kezdöpontját emeli meg (2 görbe).

b) Az erögép jelleggörbéi a 1.49.ábra szerint háromféle jellegzetes alakúak lehetnek:

1. Ha a hajtóerö a munkasebességtöl függetlenül állandó, vagyis a jelleggörbe vízszintes egyenes, akkor azt erötartó jellegünek nevezzük: F(v)=konst. Ilyen erögép pl. a súlyerövel hajtott óramü (30 görbe). Ezt a jelleget közelíti meg az állandó töltésre beállított gözgép is, amelynek hajtóereje azonban a munkasebesség növekedésével kissé csökken (3 görbe).

2. Az erögépek különleges tulajdonsága lehet a hajtóerötöl független, állandó munkasebesség, azaz v(F) = konst. is. Ilyen ún. sebességtartó jellege van a villamos szinkronmotornak (40 görbe).

1.49.ábra

A sebességtartásnak kevésbé tökéletes változatát szemlélteti a 4 görbe, amelynél a teljes terheléshez tartozó munkasebesség a v0 üresjárási munkasebességhez képest néhány százalékos csökkenést mutat (megcsúszás vagy szlip).

A mellékáramkörü villamos motor és a váltakozó áramú ún. indukciós motor jelleggörbéje is ebbe a csoportba sorolható.

Megemlítendö, hogy önmüködö sebesség-(fordulatszám-) szabályozó beépítésével a szabályozó beavatkozása révén bármilyen jellegü erögép sebességtartóvá tehetö.

Vannak erögépek, amelyeknek jellege az elözö három alapösszefüggéstöl nagyon eltérö, jelleggörbéjük azonban olyan, hogy a munkasebesség növekedésével a hajtóerö csökken. A gyorsuló gép hajtóerejének a csökkenése biztosítja az üzem stabilitását, azaz a hajtóerö és az ellenállás megbolygatott egyensúlyi állapotának helyreállítását. A stabilis üzemü erögép jelleggörbéjének eszerint süllyedö alakúnak kell lennie, vagyis érintöjének az abszcisszatengelyt negatív iránytangenssel (tgb) kell metszenie.


3. Az erögép jellege végül olyan is lehet, hogy az erö és a sebesség szorzata, vagyis a gép teljesítménye marad változatlan. A teljesítménytartó gép jelleggörbéje (Fv = konst.) egyenlö oldalú hiperbola (50 görbe). Ezt közelíti meg a föáramkörü villamos motor görbéje, csakhogy annál valamivel meredekebb (5 görbe). Ilyen végül az "élö motor" is, amelynek munkasebessége növekvö terhelésnél szintén kb. úgy csökken, hogy a teljesítmény állandó maradhasson.

1.50.ábra

Az 1.50.ábra a forgóáramú indukciós motor jelleggörbéjét [F(v) görbe] szemlélteti, amelynek folytonos vonallal kihúzott ága az ún. B billenöpontig stabilis jellegü, és az A1 munkapont környezetében sebességtartó. A görbének szaggatott vonalú szakasza emelkedö jellegü, ez tehát a jelleggörbének labilis ága.

A munkagép jelleggörbéjének alakjából is következtethetünk az üzem stabilitására. ez esetben az emelkedö jelleg biztosítja a stabilis üzemet (az érintö iránytangense pozitív).

Csoporthajtásnál (amikor a közös közlömüröl hajtott munkagépek üzemi tulajdonságai nem jutnak érvényre) az üzem jellegét az erögép jellemzöi szabják meg.

Az ún. különhajtásnál - amikor az erögépet egyetlen munkagéppel gépcsoporttá egyesítjük - az erögép üzemének jellegét a munkagép jellemzö tulajdonságai is módosítják. Ilyenkor tehát a gépcsoport szerves egységének kell tekinteni, amelynek üzemi jellemzöivel a következö pontban részletesen foglalkozunk.

1.4.2. A gépcsoport egyenletes üzeme. Az üzem stabilizálása

A munkagéppel közvetlenül kapcsolt erögép üzemi jellemzöi a két jelleggörbe egymásra illesztésével szemléltethetök. Az 1.50.ábrán az erögép F = F(v) jelleggörbéjét és a munkagép Fe = Fe(v) jelleggörbéjét azonos léptékkel rajzoltuk egymásra. A merev munkakapcsolat miatt a két gép munkasebessége egyenlö, tehát a hajtóerö és az ellenállás egyensúlya csak a két görbe metszéspontjával jellemzett üzemállapotban jöhet létre (F1 = Fe1, ha v = v1). Az A1 metszéspont a gépcsoport munkapontja, amelynek koordinátái az F1v1 területü (vonalkázott) derékszögü négyszöget zárják körül, vagyis az üzemi teljesítmény nagyságát is meghatározzák.

A két jelleggörbe metszéspontjával meghatározott munkapont nem mindig adja azt a munkasebességet, amelynél az erögép is és a munkagép is legkedvezöbb (optimális) üzemviszonyok között dolgozik. Elöfordulhat ugyanis, hogy azonos teljesítöképességü gép hibás összekapcsolása következtében a gépcsoport csak túlterheléssel juthat egyensúlyba, vagy teherbírásának csupán törtrészét tudja kifejteni (amint az 1.51.ábra szemlélteti).

Mindkét esetben megfelelö áttétel (módosítás) alkalmazásával lehet az erögép és a munkagép üzemi jellemzöit egymással összehasonlítani.


A helyes összehangolás feltételeit a jelleggörbék munkapontjainak egymásra illesztésével lehet biztosítani. Ha az erögép és a munkagép jelleggörbéjén kijelöltük azt a munkapontot, amelyen a két gépnek dolgoznia kell, akkor a két görbének e két pontját kell egymásra illeszteni, ami az áttétel helyes megválasztásával mindig sikerül.A munkapont környezetében felrajzolt jelleggörbék irányszögeiböl - az 1.52.ábra szerint - az üzem stabilitására is következtethetünk.

Az 1.52.ábrából kitünik, hogy - abban az esetben, ha az erögép jelleggörbéje süllyedö (b < 90°) a munkagépé pedig emelkedö (a < 90°) jellegü - az egyensúlyi állapotból kizökkentett gépcsoport csakhamar ismét felgyorsul, ill. lelassul az üzemi sebességre.

                        a.,                                            b.,                                                 c.,

1.51.ábra

1.52.ábra

Mindaddig ugyanis, amíg a v' sebesség kisebb az egyenletes üzemet biztosító v1 sebességnél, az ábra szerint F'a =F' - F'e nagyságú pozitív gyorsítóerö áll rendelkezésre az egyensúly helyreállításához. (A jelleggörbe labilis ágán kisebb sebességhez kisebb hajtóerö tartozik, és ennélfogva a munkapont eléréséhez szükséges gyorsulás helyett a gép tovább lassul, és így nem juthat egyensúlyi állapotba.)

Ha viszont a sebesség pillanatnyi értéke nagyobb az üzemi sebességnél (v'' > v1), akkor az egyensúly helyreállításához szükséges lassítóerö (negatív erö) F''a = F''e - F'' veszi át a visszatéröerö szerepét (vö. az 1.52.ábrával, amelyböl az is kitünik, hogy e visszatérö erö annál nagyobb, minél nagyobb a két jelleggörbe b és a irányszöge).

A gépcsoport üzemében a nagy visszatérítö erö csak akkor elönyös, ha a munkasebessége egyenletességét változó terhelés mellett is biztosítani kell.


Sok esetben viszont a sebességtartás feltételénél fontosabb követelmény: az erögép mentesítése az ún. durva üzemvitelt jellemzö, ütemesen ismétlödö, lökésszerü túlterhelésektöl (pl. hengersorok, sajtók, kovácsológépek és ütemesen változó terhelésü munkagépek hajtása).

Ilyenkor a hajlékonyabb gépcsoport üzeme a kedvezöbb, mert jobban érvényre juttatja a lendítömag tehermentesítö szerepét. Ha ugyanis a terhelési csúcsok tompítása sikerül, akkor az erögép teljesítménye kisebb lehet, és - villamos üzem estén - a hálózat terhelése is egyenletesebbé válik.

1.4.3. A stabilis jellegü erögép változó terhelésü üzeme

Az erögép stabilis jellegénél fogva a munkasebességének is meg kell változnia, hogy a hajtóerö a megváltozott terheléssel egyensúlyba juthasson. Ha tehát a gép Fe1 terhelésnél v1 sebességgel (egyenletesen) dolgozott, akkor a terhelés hirtelen megváltozását egy gyorsulási (vagy lassulási) folyamatnak kell követnie, amelynek idötartama a gyorsított tömegek (mint energiatárolók) nagyságától is függ.

Az erögép átállása (kisebb terhelésre) a menetábra (átmeneti függvény) megszerkesztésével szemléltethetö, amelyböl - a jelleggörbe összetartozó pontjainak átvetítésével - a hajtóerö idöbeli változása is felrajzolható. Tehát ez esetben az átmeneti folyamat idöbeli alakulását vizsgáljuk.

1.53.ábra

Az 1.53.ábra az erögép átállását mutatja kisebb terhelésre.

Az ábra szerint a (stabilis jellegü) gép t = 0 idöpontig az Fe1 terheléshez tartozó A1 munkapontban egyenletes v1 sebességgel dolgozott. Ha a terhelés ebben a pillanatban Fe2-re csökken, akkor az új egyensúlyi állapot eléréséhez a gép m mozgó tömegeinek az A2 munkaponttal kijelölt v2 sebességre kell felgyorsulni. Az ehhez szükséges gyorsítóerö valóban létre is jön, mert az F hajtóerö mindaddig nagyobb marad az új terhelésnél (F - Fe2 > 0), amíg a sebesség el nem éri új , tartósult értékét (v < v2).  A sebesség növekedésével a gyorsítóerö mindjobban csökken, ami az új egyensúlyi állapot elérését egyre inkább késlelteti.


Ennek eredményeképpen a hajtóerö és a sebesség egyaránt aszimptótikusan közelíti meg új tartósult értékét (elméletileg a beállási idö végtelen). A gyakorlatban a folyamatot befejezettnek szokás minösíteni, mihelyt a hajtóerö 95%-os megváltozása bekövetkezett. Ez egyben a Tá átállás idejének elfogadott idötartamát is egyértelmüen meghatározza.

Az 1.53.ábrán szerkesztési eljárás látható, amely a sebesség idöbeli változását a görbébe írt sokszög alakjában adja eredményül. A jelleggörbét három szakaszra osztottuk, és azokon belül a közepes metszékeket az 1, 2 és 3 ponttal jelöltük. Egy-egy sebességszakaszon belül a gyorsulást a  közepes gyorsítóerö és az (mred) redukált tömeg hányadosa határozza meg.A v = v(t) görbébe írt sokszög pontjainak átvetítésével az F = F(t) görbe is felrajzolható.

Az ábra szerint állandó stabilitású (az erögép jelleggörbéjének b irányszöge állandó) jelleggörbe esetében az erögép átállásának idöbeli lefolyása számítással is meghatározható. E számítást áttekintövé teszi az ún. (dinamikai) idöállandó bevezetése, amely az új egyensúlyi állapot eléréséhez szükséges T idötartamot fejez ki változatlannak képzelt kezdeti gyorsulást feltételezve.

A kezdeti gyorsulás az 1.53.ábra jelöléseivel:  

                                                                       

így a v2-v1 sebességváltozás létrehozásához szükséges idö:

                                                           

ahol b = tgb az erögép sebességtartásának fokméröje.

Az átállás Tá ideje az idöállandó többszörösével fejezhetö ki célszerüen. Ha az elöbb említett 95%-os megközelítéssel megelégszünk, akkor Tá = 3T, vagyis az új egyensúlyi állapot eléréséhez szükséges idötartam az idöállandó háromszorosára becsülhetö.

1.4.4.  A stabilis jellegü erögép szakaszos terhelése

Már korábban vizsgáltuk az erögép üzemét ütemesen váltakozó terhelés estére, és azt láttuk, hogy a gép munkasebessége is egyenlötlen. Az egyenlöség foka a lendítötömeg nagyságától függ.

A vizsgálat folyamán hallgatólagosan feltételeztük, hogy az erögép hajtóereje a munkasebességtöl függetlenül állandó (erötartó jellegü), mert csak ebben az esetben maradhat a hajtóerö ingadozó sebességénél is változatlan.

A stabilis jellegü erögép hajtóereje azonban változó sebességnél nem maradhat állandó, hanem - a sebesség ingadozásától függöen - egy legnagyobb és egy legkisebb érték között ütemesen ingadozik (és csak középértéke lehet állandó).


Az 1.54.ábra szerint az erögép ütemesen változó terhelését a ta idötartamú Fea (nagy) terhelést követö tb ideig tartó Feb (kis) terhelés szakaszos ismétlödése jellemzi.

 A hajtóerö Fköz közepes értékét a terhelés középértéke szabja meg, azaz

                                                           

                                                           

Ha az üzemszakaszok ta és tb idötartama a gép T üzemi idöállandójánál kisebb (vagyis, ha a terhelés gyors ütemü változásáról van szó), akkor a gép tömegeinek gyorsulása közelítöleg a gyorsítóerö középértékéböl számítható ki.

A közepes terhelés magasságában kijelölt Aköz munkapont a sebesség vköz középértékét is meghatározza; a közepes gyorsító- (ill. lassító-) eröböl kiszámított vagy megszerkesztett gyorsulás (ill. lassulás) pedig a sebesség felsö és alsó határértékeit is kijelöli.

A 1.54.ábra jelöléseivel a ta idöszakban a lassulás:

          és ezzel

A tb idötartamban a sebesség az Fköz - Feb nagyságú gyorsítóerö hatására ismét felgyorsul a v1 kezdeti értékre.

A hajtóerö legnagyobb és legkisebb értékét a munkasebesség szélsö értékei a jelleggörbén egyértelmüen kijelölik.

1.54.ábra

Az 1.54.ábrán két - különbözö stabilitású - erögép jelleggörbéjét rajzoltuk fel. A vastagabb vonallal kihúzott görbén a v2 - v1 sebességingadozásnak a hajtóeröben kisebb F2 - F1 ingadozás felel meg, amely - a határpontok átvetítésével - az F = F(t) függvény felrajzolásához is felhasználható. A vékonyan kihúzott (meredekebb) görbén a hajtóerö változás (F'2 - F'1) jóval nagyobb.

Megemlítendö, hogy a v = v(t) és az F = F(t) függvények szakaszai a valóságban az 1.53.ábra szerint szerkeszthetö görbe vonalak, amelyek azonban gyors ütemü szakaszos üzem esetében egy-egy húrral helyettesíthetök.

Hosszabb idötartamú üzemszakaszokra a függvényeket az 1.53.ábra szerint kell megszerkeszteni. Ilyenkor a lendítökerék csak késleltetni képes az erögép átállását a legnagyobb terhelésre, szemben az 1.54.ábrán szemléltetett két változattal, amelyeknél a lendítömag tehermentesítö hatása is érvényesül, hiszen a legnagyobb terhelés el sem jut az erögépig.

Az erögépet ugyanis Fa = Fea hajtóerö helyett az egyik változatnál csak jóval kisebb (F2 < Fea) hajtóeröre kell méretezni. A másik változatnál (vékony vonal) a mértékadó legnagyobb hajtóerö valamivel nagyobb ugyan, de még mindig nem közelíti meg a terhelés legnagyobb értékét (F'2 < Fea).

A lökésszerü terhelések elhárítása érdekében az erögép stabilitása mesterséges beavatkozással is (pl. villamos motoroknál az ún. csúszásszabályozóval) akként módosítható, hogy a lendítömag tehermentesítö szerepe kellö mértékben érvényre juthasson.

1.4.5. Jelleggörbe-módosítás szabályozással

A gép statikus üzemi tulajdonságaira a jelleggörbe alakjából következtethetünk. Az 1.4.1. pontban az erö és a munkasebesség kapcsolatát arra az esetre vizsgáltuk, amikor a gép üzemi tulajdonságait külsö beavatkozással nem módosítottuk. (Állandó periódusú hálózatra kapcsolt indukciós villamos motor, állandó töltéssel járó gözgép, változatlan nyitással dolgozó vízerögép stb.)A gép üzemi tulajdonságai azonban nem mindig elégítik ki azokat az üzemi követelményeket, amelyek a gépi munka hibátlan, ill. gazdaságos elvégzéséhez szükségesek.

Különösen szembetünö ez az eltérés, ha pl. egy gözturbinával hajtott szinkrongenerátor elszigetelt üzemmódban, adott fogyasztói körzet energiaigényét látja el. A gözturbina ugyanis állandó göznyelés mellett csaknem teljesen erötartó. Ezzel szemben a fogyasztói rendszer villamos motorokkal hajtott munkagépei gazdaságosan állandó névleges fordulatszámokon üzemelnek. Ha viszont a munkagépek terhelése nö, vagy új munkagépet helyeznek üzembe, az energiaegyensúly megbomlik, aminek következtében a hálózati frekvencia és ezzel a munkagépek és a turbina fordulatszáma is csökken. Az eredeti névleges fordulatszám csak külsö beavatkozással, a turbina gözelnyelésének módosításával érhetö el újra.


Egy másik - a gépcsoport épségét is veszélyeztetö - jelenség a gép megfutása, vagyis a fordulatszám megengedett felsö határértékének túllépése. Ez akkor következik be, ha az erötartó vagy teljesítménytartó gép terhelése hirtelen csökken vagy egészen megszünik. Kis terhelésnél ugyanis a gép (pl. a Pelton-turbina) szögsebessége olyan mértékben megnövekedhet, hogy a forgó tömegben ébredö tömegerök valamelyik gépelemet (pl. futókeret, lendítökeret) szét is vethetik.

Az indítás idöszakában a gépnek viszont erötartónak kell lennie, hogy állandó gyorsulással indíthassuk.

A változatos üzemi követelmények maradéktalan kielégítése csak akkor sikerülhet, ha a gép jellegzetes tulajdonságait mesterséges beavatkozással módosíthatjuk, más szóval ha a gépet szabályozzuk. Az erögép szabályozása abból áll, hogy az ún. vezérlömü ellátásával teremtjük meg az összhangot a hajtóerö és a terhelés között, tehát a hajtóeröt a mindenkori terheléshez igazítjuk.

A belsö égésü motor vezérlömüve a hengerbe vezetett tüzelöanyagnak vagy a mennyiségét vagy a minöségét módosítja, és ez által a gépet kisebb vagy nagyobb teljesítmény szolgáltatására állítja be. A teljesítményt szabályozott jellemzönek, a tüzelöanyag-áramot (tömegárban kifejezve) módosított jellemzönek, és a módosítást közvetlenül végrehajtó szerkezetet (pl. szelepet) beavatkozó szervnek nevezzük.

A gözgép tolattyús vagy szelepes vezérlömüve a bevezetett frissgöz töltését változtatja, a vízerögép víznyelése (módosított jellemzö) pedig a vezetöcsatorna keresztmetszetének fokozatos zárásával módosítható.

A villamos gépek szabályozásának sokféle változatával e helyen nem foglalkozhatunk, csupán annyit jegyzünk meg, hogy az áramkörök jellemzöinek megváltoztatására sok esetben a fokozatosan kiiktatható, ún. szabályozó-ellenállások alkalmasak, amelyek közül az indítás folyamán használt berendezést indító-ellenállásnak szokás nevezni.

A szabályozás befolyása a gép üzemére az 1.55.ábra alapján, a szabályzással módosított jelleggörbe alakváltozásából egyszerüen megérthetö. Az 1.55.a.ábra egy (erötartó) gözgép jelleggörbéinek sorát ábrázolja a legnagyobb töltéstöl az üresjárásig. Minden töltéshez más-más jelleggörbe tartozik, amelyek közül az ábrán ötöt emeltünk ki.

                                    a.,                                                         b.,

1.55.ábra

Amíg a gép állandó töltéssel dolgozik, a fordulatszám már akkor is tág határok között ingadozik, ha a terhelés csak kismértékben változik. Kis terhelésnél az egyensúlyi állapot a megengedett fordulatszám-tartományba be sem állítható (a gép megfutása el nem kerülhetö), ha a töltést nem csökkentjük. Mihelyt azonban a fordulatszám növekedését azzal korlátozzuk, hogy minden terheléshez olyan töltést állítunk be, amely az elöírt fordulatszámnál egyenletes üzemet biztosít, ezzel nemcsak a megfutás veszélyét zárjuk ki, hanem egyben a gépet sebességtartóvá tesszük.

Az 1.55.a.ábra vastagon kihúzott vonala olyan jelleggörbét ábrázol, amely a teljes terhelés és az üresjárás között mindössze néhány százalékos sebességingadozást mutat. (Az üzem stabilitása érdekében a fordulatszám növekvö terheléssel csökken.)

A szabályozással módosított jelleggörbe a legnagyobb és a legkisebb töltés közé esö görbesor minden görbéjének egyetlen pontjára illeszkedik. Ez a metszéspont egyértelmüen meghatározza azt a fordulatszámot is, amelynél a görbéhez tartozó töltést kell beállítani. Ezzel a szabályozással a gép fordulatszáma (az 1.55.ábra jelöléseivel) kijelölt n0 üresjárási érték fölé nem nöhet, mert e fordulatszám elérésekor a gép töltést már nem kap. A terhelés megnövekedése következtében a gép lassulni kezd, és töltése mindaddig nö, amíg a meg növekedett hajtóerö a terheléssel egyensúlyba nem jut. Ha a terhelés akkora, hogy az egyensúlyi állapot még a nagyobb töltéshez tartozó n5 fordulatszámnál sem áll be, a gép üzemi jellemzöi szabályozással már nem módosíthatók. Az n5 fordulatszámtól a megállásig a gép változatlanul teljes töltéssel dolgozik, a jelleggörbe tehát az 5'-50 vonallal folytatódik.

Egészen hasonló elven módosítható a mellékáramkörü motor sebességtartó jellege erötartóvá, az ún. indító-ellenállás fokozatos beiktatásával. Itt is minden ellenállás-fokozathoz más-más jelleggörbe tartozik. (Ezek közös pontja az 1.55.b.ábra szerint az n0  üresjárási fordulatszám.)

Az álló motort a teljes indító-ellenálláson keresztül kapcsoljuk be. Az álló motornak 5' ponttal kijelölt indítónyomatéka a fordulatszám növekedésével csökken, de szabályozással (az ellenállás fokozatos kiiktatásával) állandó értéken tartható, amint az ábra vastagon kihúzott 5'-0' jelleggörbéje szemlélteti. az indító-ellenállás teljes kiiktatása után (0' pont) a szabályozhatóság határához érkeztünk. E ponttól kezdve a motor eredeti sebességtartó jellege jut érvényre, vagyis a szabályozással módosított (vízszintes) jelleggörbe a 0' ponttól az állandó belsö ellenállású motornak csaknem függöleges (0'-n0) jelleggörbéjével folytatódik.

A szabályozás müvelete elvben kétféle módon hajtható végre. Lassú lefolyású terhelésváltozás esetén a vezérlömü kézi erövel állítható el, vagyis a dinamikai egyensúlyt kézi szabályozással állítjuk helyre.

Kézi szabályozással szokás ellátni pl. a kis teljesítményü vízerögépeket, és sokszor kézi indítóval zárjuk rövidre a villamos motor ellenállásait az indítás idötartama alatt.

Gyors lefolyású és szabálytalan terhelésingadozások szabatos és kellö gyorsaságú kielégítésére a kézi szabályozás már nem alkalmas. Ilyenkor csak önmüködö szabályozás vezethet csak célhoz, különösen akkor, ha a gép járásának  egyenletessége tekintetében is szigorúbb követelményeket kell kielégíteni.


Kézi szabályozás esetén olyan készülékre vagy müszerre van szükség, amely jelzi a szabályozott jellemzö megváltozását (a szabályozási eltérést), vagyis útmutatást ad arra, hogy a vezérlömüvet (beavatkozó szervet) mikor, milyen értelemben (irányban) és milyen mértékben kell elállítani. Önmüködö szabályozás esetén a beavatkozáshoz szükséges elöállítást egy e célra szerkesztett önmüködö berendezés - ún. szabályozó (regulátor) végzi el (emberi közremüködés nélkül), éspedig vagy közvetlenül, vagy külsö eröforrás (segédenergia) igénybevételével (közvetlen és közvetett szabályozás).

A közvetlen szabályozás eszközei tehát az érzékelö (amely a szabályozott jellemzö változásait érzékeli); a különbségképzö szerv, amely a szabályozott jellemzö pillanatnyi értékét - különbségképzéssel - összehasonlítja a tartani kívánt értékkel (alapértékkel); a jelformáló szerv, amely meghatározott algoritmus szerint elöállítja a megfelelö irányú, mértékü és idöbeli lefolyású (dinamikájú) végrehajtó jelet, amely végül a beavatkozó szervet (pl. szabályozószelepet) közvetlenül vezérli.

Közvetett szabályozás estén a jelformáló szerv  után még egy erösítö kerül beépítésre, amely külsö (hidraulikus, pneumatikus vagy villamos) segédenergia igénybevételével és ennek megfelelöen idegen eröforrásból táplált segédmotorral (szervomotorral) müködteti a beavatkozó szervet.

Találat: 1718